11 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

nesi ihinden T Sene- aliye ie anla- azilat ikler- lecek tada | -in ABONE ŞARTLARI || Türkiye için seneliği 17, altı aylığı 9 ayı ra Asiler Kâb::: terk ediyorlar. 6 ve 9 lıra: E KARI Diplomatik m Faal bir siyasetin si ağİERinder biri de dişle. | matlar arasındaki karşılıklı ziya? gibi syekdiğerini “sevmek msi iplomatların eamleri | muamele ie edindikleri duygu: | lara ve getirdikleri haberlere | | rşı “çok laflar, ih ber hayat ( vaziyetini ii ip ettiği dostlukların, uzlaşı | l ie temellerini kurmak için | i bi bir etmek ei hâizdir. “Avru, ç gün 1 e abiliye keptir. Onlar faydali görecekleri”| takım çeteler Sovyet topraklarına seyahatinden avdet eden Hari ân ii Vue tarafından. yal | her türlü kararları almak hususun- | skin ermek ir ral e Vekilimiz Tüy men, İz 30 ee n verme. | da tamamen yerimin anar balm e Si kalpleri | Si va nen 2 a her se- | bu kararlar İngiltere ni # e peak ci iğ mik“ | hiç bir vakit ei o ei edir dimi eğ halde ara- | we'de Türk tini ir met pek'ala tedi. | mez Hükümet umu e me rel ai politikası Almanya “bu miktanı | gelen kk ak m İİ Moskova, OÇA.A)—Termez'e ge- Adliye Vekili Mahmut Esat B. ve et ve dikkatle yar vb uk : mil > ola- a ne Mi al len gi firarileri Beçce Saki'nin tak ilmiş “olan. Dawes | « e din i n, ori al bir tezle izah e ei samanda İz ep. | Kâbilde a davet ettiğini bir kara hukük © mektebi dün türk “diplomatı Berlin si g a 1. | Oreaya sil Bu ara emiri Alim | sabah Tie edilen husus. renle ” Surruf “temin “etmiş “olacaktır. kârı umumiyesini & sadile aretlerinden de bize Şah?'en söyareti.| |; matbmüt- tara ey memiş han ile Basmasıların reisi İbrahim | Küyaşa gitmişlerdir. Bu gözel şii Paris, 9 ÇALA. Şübe M. İ olan tekliflerin “kabule * şayan'ol. |; Beyin de iştirak ettiğini ve Beçce Me şe pelin şti kl m S 'u ziyaret etmiğtir. Mumaileyh (| madığı” VW hiğ bir Zârian Kabul. | Sakı'nin Tacikistani ortodoks Buha | 4 Eli si ii Si Şi anı Kabil abime? li ” muhtaranın tanzimi İçin Aas | edilmeyeceğini söylemek belki ar. | rayarkalp için bunlara . muav MU iken Eli; lığı için on! ev 1 "Yam 2 olmal detsiğinii biler mekedirler Kızıl Vekili Mahmut Esat B. de bu 1 rm aa olak ela İsordu kısa “Tacikistanda “yeni gezintiye iştirak. etmiştir. | ! ahidetel m 9CA ln - Ji kuvvetli bir Basmacı. çetesini Talebe ile hasbihal etmiş ve İğıtmıştır. Bu çetenin « efradı Çad- Tarsus'ta asarı ati i w Adana, Ni (H.M. le ci- ” dalin eşebbis ve müessir dağılan, i Seal Avrupa siyasetinin gil veya açık bere kabul ineğe mahkümdu. Cümhuı Eği Türkiyesi i ii öyle bir vaziyet artık tarihe kavuşmuştur. İktisadi ve tarihi zaruretler vi Ee sacyal ARLAŞTIMLIRI Nu > M ütehassıslar Komütesi. Beçce Saki'nin Gk Komitenin uğradığı müş külatı ii Miller de keş iin | .ancak parlamentonun Ny ere esiz 10 edeceğini umit etmekte bulunda- etmiştir. gunu ilave Londra, gl 0 CA) — sislar komitesinin kali hazırda 0g. Kl çilesi Akkın atel ramış olduğu itilafın müte rafından pi lat son tekere muallak ola- 2.815, — Onuncu sene. tali ö CUMAERTESİ, 11. MAYIS, 1929... ht, , yağma: va vE — Paris gaze- Si iz re .huukğeti Paristeki ke iğ Ge li ii iteca: ir: be in Dürer simi kızal kıtant tarafından tenkil mütehassısların Tene e | m ük göndermemiğtir. Bu heyet |” edilmişlerdir. Alınan esirlerin bel | âbiledönmedi mekie oldüğünü ve bumesvlerin İ Dört basmacı çetesi Almanyanın — tediye abiyi | Sömekisbeillenke keçi! nazarı dikkate almak suretile ha N hrkona GA) Tm edilmesi. Jâzı liği e i ay ii z HE bildioliyar nana 6 i Nadir. Han taarruzlarının . inkişafı. ; dolayısile » Kübistanlıların aile ve em den taş kai Amanullah aleyhine Becce Saki'nin. | Ji el tn vey Bölermş olduğu altı yayar İ Sepa'da te-b £ edilmiş olun deli arasında taksim. edilmesini şiddeti | bir i bile Kâbil'e avdet etme- | le twlep etmektedir; İmdi | i miş ve amanullah tarafına geçmiş. | Aram Kamara e ii! li Londra, ? (Aa — r j Dö basmacı çetesi, | narasında İN müte a) WE yeli AA) — Tas ajan | Komitesinde | M. Ying Dk İ nil cı. çetesi Nisan. sonlarında Alan lk MERE yen renk mües: mişler a: cet İ | İ | i İ i İ yil tekliller hakkında sorulan bir Sunle orgil şu bey anat ig kiei müstakil mürehassıslardan le ma e 3. wühaz. eylemiştir. | A) ap Kayalar içinde her tarafı rülmüş artika demir bir ba apu Mi İçinde pek mü- himasar bulunması tahmin edi- iy. Nihai itilaf. beli Mütehas- areti Zin nının müşkülar münasebe- | MELE görüştükleri rivayet ediliyor | toplandığır 1 yazı mi ei ile alaya. ii tilde “ nih: a hiç bir tebliğ le | Ml 9 aa, — Termez- y Reu ikri, | iii Karlie hürm. > karii yayini insân- ların en naziki, en mütehammilidir. < r) Betçe Saki arafra ai ş edeki 2 3 z 8 8 ondra, 9 ÇA. ii — Rente arlamentönün * reyine e ark m habiripinmiez şerile laştıran mühim bir unsur da psikolojik amillerdir. “Milletler arasında karşılıklı takdir ve mü- habbet hislerine müstenit. bir haleti ruhiye zemini b dikçe siyasi ve ikti mesai yi er mahir devi büyük aliyi be haleti miyeyi baırlamak. görülür. Bu i Velimiz Ver Berin e gerek Roma'da daha doğru: iman | ve yan Milletleri anda | bırakmış olduğu tesir l ralar malla « en biyik tabi a sayıl | | Sarrafların f fazla noksanı © yüzünden ili Zarara uğradığını söylemişti, | cağı Göledeği beyan olunmaktadır. mitesi Bakkında gön- | Deydey ni, üm Ni ei SN a Ze ç İngi eri ltf nek ları Han Sİte üklünda daf kayi çaki şeklim Bömleğ e il rlakların müşterek Olması | te Olan Amanullah ken hari, çinden anlamıyanları, €se- ln pek ziyade arzu ct | lüzumunu zayği tmektedir. | iade etmişlerdir. ini beğenmiyenleri kaz telakki edi- e Vie Başka 0 genç İsim, bu e 1 İh Bursa kaplıcalarında fenni | tetkikler. leri hakkında fikirlerini söyler- ah alı ii. > ğe ken, eseri bir metelik etmez dedi, ve ir © hik da Kaplıcalar asri şekle konulunca rilen bir öküz alını i. di lan birincisi ir metelikten olmasından Ziyade değeri olduğuna ve ikincisinin pahalılık doğuyor. ri Di kaz olmadığına kani- İ ie Ti yi im, san'at gibi istenildiği iş Bankası U üdürü e enine, yi Ea bir Beyin beyanatı, mevzu “ etrafında, ve işünmek | Istanbul, (0 (1. M) - - İş Bankası imkânını vermiyen, azdan, Umum Müdürü Celal B. hayat pahalı öküzden bohsedenlerin iye lığı hakkındaki beyanatında farı | şüpheliyim. Ortaya eser diye atılan nazarı dil almak lâzım geldiğini. münasebetli, münasebetsiz her yazıyı, memlekette israf Yapan ailelerin Kii vakur bir müşteri gibi alan, okuyan kari > yözüne “Cürmü bu temiz ve | menfaatsiz * alüasıdır. Türkler, şar- i İ | kakki Türklerin en centilmen sınıfı | ! dostluğu ve müzahereti isti pi | Galata 2 . dü bü lüzumsuz / hileumlara omuz | Skala EE silken aş ağır e karileridir. ve diğer devletler için de, beynel- |. sener bahçeye galebe de | San'at karşısında san'atkârların ül b aplikeli şo AN erim Saray | Bursanın yeni kaplıcaları. vaz b gün Film 2 yi ye lâzım gelen bir kuvvet olarak l iz Gara iki sayı le Teni | CHLMEY “İh in larını, üstü kubbelerle örtülü olurmuş. Avru-. | sin telakki “edilmesi Hüyük Gazinin 145 deldi çan e Karlisbar > daki tedavi kaphcalr, kâmilen Ben | YE Türkiyenin —— e —— | bar, Visl ağ ve ki de artıran ai i ürk) namile anılırmış ie e Avru- m Yarattığı “yeni” Türl eri kovma c e eti: | shasranesind ie dök ad eski Türkleri amasinı, |, feşbih mühim farik vasıflarından bir | ana de si ranbuls “| “torlasm: ln üs; Şal ir dün | her zaman bu nevi Di yıkan: | a Tör sn ion > a | irgede buldum. inşaa bütün | malarına atfederlermiş.. Bunun fenni | san'afkâr da telâkkisti dir. Lozan'da temeli: atılmışsolan sulh, müsavat, samimiyet, gayrın hakkına hürmet siyasetinin git- illet a, ba; mı ile pa ” 0 mağ “başlamışlardır. Bü tek daye dal | iştirak ediyordu. Binaenaleyh gli | Radyo aktfye si Mi Londra, Ağ yin iti; bilahare kaplı İ Asri kaplı Sa e lem ön gezmek suretile de eni İOLAKi bildi lar toprağı 2 vve Miner Köyün Gini ekk rlerin e 1 ler m coplamak ve etkârı umumiye. | oem çel lr e | sumdur. Yol' dir, telakki bir ayd el aleyhine e kapal pakkidaki malar Baik bolmasa. hi de pl” İn rak “bilinmesini “ memleket NA İİ hamamin Hiç > tarafından (Radyo kaçamazmiş, Cr İ l fikra” vardır, “Kalender e bir m ee asp dediyrdüm. İsa)” diğarı Carslan (gön de dola; ip yo nin da bü. hissiyarıma n | ağzından) akan madiyen taZ€ mil İl n aslı, İ Bursa e çatlağın genişli vi wvela: Kaplıca, Jr nr nın | Sularile tedavi şubesi mi fazladır. On | (Mal güncü sa) Ki ala imi: un için ılıcaların J Yolal talebesi dün güzel tayyareleri i bir gezinti yaptılar. | i $ | Adliye Vekili Mahmut Esat Bey de bu gezintiye iştirak etmiştir. A Ke tesim : Hukukta bulunan Hanım talebeler faydalı bir müessese olabilecek. söyledi. . Ben. kendi. hesabıma dun, , . z çi dardı isinin bi kın en centilmen kavmidir. Muhak- | dü. ba Diyojen? isnat olunan bir | ş il 2 ni e RM in denle De Eğ #0 iğ a ir Bab TELEFON: Başmuharir 1063, Tahrir müdürü 1062, .dare Müdürü 1064 # Ankara Hakimiye Adres: Ankara, Çankırı Caddesi. hukuk profesörleri pie kili İ yarının “bâkimlerile bime uzun müddet kalmıştır. Vekil sa İ mimi * tenezzühteh ak aj ide mnün kaldığını akin söy miştir. | Geç vakit “Vekil B. * talebenin (|| alkişlari in ayrılmış, bir. * müddet Sonra talebe de trenle l b ymki etmiştir. ' Paris komite işlerinden ümitbeslemi iyor . i Stresmann. yerli Ecnebi a “betiiyetf MR veri- len bir ziyafete Hariciye Stresmann — Almanyanın ha i hakkını ir nutu p z i Me j düğü mesailini - tema is ker; İ mali ehemmiyetle ln emi e'deki tes i m omisyonunun mesaisine pakli ! kelam eli terki tes Jihatın e: vmiğ oğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: