11 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

11 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Açı k ve müstehcen?.. Yarınki sayımızda Dünkü maçın neticesi Maç gayet şıddetli geçmiş, faka Beklenilmiyen ne tice M.Musolini İngiliz kadınlarına inlihap hakkı verilmesi iye kadar birer reye sahip olan erkek. » ikişer, üçer rey sahibi yapmaktan Istanbula mı elecek? leri o o İngilterede ilk defa ola- | sak kadınların iştiraki ile | Yapılan meb'us intihabatı- Min nasıl bir netice vere “eği bütün cihan efkân w- Mumiyesini işgal eden bir meseledir; şimdiye kadar Mmthabatı (7 ) milyon ve sur erkek müntehip < ya- Piyordu; bu defa münte- iplere (8). milyon ve. kü- 7*ur'da kadın ikihak edecek: « Acaba kadınlar. hangi fır. Ya en ziyadö'rty vere- <ek? bu hususta reyler, Mühap günü çok yaklaş Miş olinasına rağmen, hâlâ | ihtilâftadır, Bundan dolayı > “Deyli ekpres,, gazetesi bir anket Açmış, muhtelif sınıf ve ta- akalara mensup kadınlar. görüşmek için muharrir- ler tayin etmiştir. Fakat şa- Yanı dikkattir ki bu anket $öyie bir neticeye varmiş- tir; başka işe yaramıyacak İngiliz gazetesinin muhar- rirlei ile görüşen bütün ka- dinler . “intihabatto kime | rey vereceksiniz? süaline açık ve kesdirme bir cevap verememiş, kimisi “ben ne bileyim, babam kime rey verirse «ben de: ona rim. ç, Yahut: “kocam “kimi isterse onu intihap edecr- Zim. ç gibi sözler söyle miştir. Anlaşılan kanun ile. ve- rilen intihap hakkım be defa kadınlar kendileri kullanamıyacak,; kadınlar bu haklarını baba, koca, nişanlı ve saire vaziyetinde bulunan erkeklere bıraka- cak. Şu halde İngilterede kadınların intihap — hakki almış olmaları sadece şim- diye kadar birer rey sahibi olar erkeklerin ikişer, üçer rey kullanmaları gibi” bir netice verecek! Deveran eden şayıâ- lar kaydı ihtiyatla te- lekki olunmalıdır M. Müusolini Şehrimizde çıkan “Jur nal Doryan, gazetesinin istihbarına göre, İtalya baş- vekili Mösyö Musolini Tür kiye - İtalya ticaret mua- hedesinin akdinden sonra İstanbulu ziyarete gelecek» tir. TAlktaratı $ inc rfamızdadır ) 5 r Ikinci safha Sevdiği kızı yaralayan omiser muavini İntihar teşebbüsünde bulundu Dükü nüshamizda Çengelköy polis imerkezi: komiser muavini Ffeüdinin Marta is- minde bir kızı tabanca ile yara- İ ladiğını yazmıştık, Salâkattin Efendi Polis imü- | dürlüğüne * getirilerek nezaret altına alınmıştır, Haber aldığımıza göre, Salâ- haltin Efendi bızı yaraladıktan #okra İntihar. Gimek iştemiş, tâbancadını çekötek kendisini $ol kulunadan Sa aştı. Bebek tramvayı temdit ediliyor | Eminönü-Bebök tramvayının Rumeli hisarına kadar temdidi İ için yel mühendideri ameliyatı ipiidaiyeye başlamışlardır. Rumeli hisar-Bebek yolunda bazı evler yıkılarak cadde ge nişletilecetir. 500 papaş geldi Şehrimize Suriyeden $0Okadar Kapüsen papazı gelmiştir. Alattin İlk tahkikat | Hemen hemen bitmiş İ gibidir Şehzimizde 1 Mayıs münase- etile beyannameler yapıştırmak Ve tshrikât yapmak maddesinden) “olayı tevkif edilen komünist » | lere ait tahkikat zabıtaca hemen kmen ikmal edilm bilir. Esasen uyanık bulunan Zabita, | Mayısa ddüm eden Rece sokaklard vay direk- İctine, köşe başlarına yapıştır MM$ ve bizi tramvay arabaları m içlerine ve rest gele öteye beriye atılmış olan , komünist Deyannamelerini derhal toplatmış ve den yürüyerek bazı kimseleri tevkif etmiş, is - £ nelicesinde diğer bazı daha yakalanmıştır. Kaç kişi Imaktadır. Bu likikat İs imiş, meselenin İz - ılmakta olan esince Y tw külli a “'düğu sc İzmirde yapılan tal- Tir$t.n da aynı adamlar ve anların İzmirdeki arkadışları tarafından vuku bulduğu anla- Hi'naştır. Muhakeme İzmirde İzmirde tahırikât daha.mukad- dem olluğu ve orada adli tah- daha evvel başladığı için ine merbut olan bu cürüm- mubakemesinin izmirde ya- Gesi tensip edilmiştir.Bu itibarla tektimizde tevkif edilenler ilk Hâhkiketi burada bitirildikten sonra zmire sevkedilmektedirler .-80 Mevkuftan bir kısım geçenler de ire günderilmişti. Bir kafile dün Seysiselain vapurile sevke- vilmişlerdir. İl taralı Sine sayıfamızdadır £ e denile. © Tevkif edilen komünistler kaç kişidir, ne Zaman, nerede muhakeme edilecekler ? Fakir çocuklara elbise dağıtıldı Tevzi iş i çok müşkül olmuş, yalnız. 400 takım elbise hazırlanmışken 3000 den fazla çocuğun j tehacümüne maruz kalınmıştır Dün giydirilen çocuklardan bir gurup Dün Himayeietfal cemiyeti tarafından saat 15 te Sultanal- met camlı “avlusunda fakir ç©- cuklara elbise dağıtılmıştır. Elbiselerin tevzli için evvel den terübat alınmış ve Himayei etfal cemiyeti şubeleri tarafından Elbise dağıtılırken mahallelerde fakir çocular tespit edilerek” ellerine birer vesika verilmiştir; Be hesaba göğe 400” çocuğa elbise dağıtılması mükerterken Sultanahmet camii - avlusuna 2 “binden © ziyade çocuk, ana ve babalarile birlikte toplanmışlardır. Bu çocukların idareleri ve sırayı muhafaza etmeleri için ööml avlusuna, polisler, zabıta belediye memurları” celbedilmiş ve bir taraftan da elbiselerin tevziine başlanmıştır. Dağıtılan eşya pek müte nevvidi, gömlek, pantalon, entari, hasır şapka, ltstik “ayakkabıları, renkli: patikler, bekler, kâğıt oyuncaklar ve da?.. birçok eşya. Tevziat kısa bir müddet için muntazam (gitmiş, fakat çok geçmeden, sıralarını. bekliyen çocukların elbise dağıtılan yere hücumu üzerine, camiin avlusu allak bullak olmuştur. Polis ve zabıtâi belediye mukavemetine ve Himayei Eval azalarının bütün gâyreline rağman çocukların hücumu durdurula. mamış, elbise tevziindeki intizam iemamen kaybedimiştir. Bunun. “üzerine, tamamile giydirilmesi. lâzım gelen çocuk larâ; yalnız birer iskarpin, hatta yalnik birer kiğit oyuncak ve- rilmeğe başlanmıştır. İAlktaralı Sinci sayıfamızdadır ) memurlarının iyank Piyanko 4 üncü keşide bu- gün başlıyor Aluncı tertip tayyare pi yankosunun üncü keşide- sine bügün Derüllünm kon- fcrans salonunda başlanacak, yarın öğleye kadar bitirile- cektir, Bu keşidedenin ©n büyük İkramiyesi 45.(bin liradır. Bundan başka 20000; 15000; 12000; 1000 Bralık birer ikramiye daha Verdir. Bu “keşidede ,3,900 bilet ikramiye kazanacaktır. Tek ekmek Zahire borsasının bir çins ekmek için yaptı (o tetkikat hakkında — malümat o vermişük. Öğrendiğimize göre, Borsa 85 randemanlı bir ekmek teklif etmektedir ki bunun kilosu 14 kuruşa satılabilecektir. Bügün değirmeüler iki nevi un ve bir de râğinöl denilen kepekli” ün çıkarmaktadırlar, 85 randemanlı ekmek esası kabul olunduğu takdirde değirmenler yalnız bu unu yapacaklar, diğer unları çıkarmaları menedilecektir. Diğer taraltan meb'usumuz Hüseyin beyde bu hususta hazırladığı raporu İktesat vekâ- etine vermiştir. — Benden “borç t aldığın 500 frangı ne zaman verecek- âiniz ? f — Ben ne bileyim; peygam- ber miyim ? Galatasaray bire karşı iki ile galip t€ çok şükür telefat olmamıştır!. Galatasarayla Fenerbahçe dün çarpıştılar!, Futbol maçlarınde Beşiktaşla Vefa berabere kaldılar. Beykoz, Süleymaniyeyi yendi Mehmet Nazif, tahtadan portatif bir sedye üzerinde, yüzünde çektiği ıztırabın izle Dün İstanbulun sayılı bir spor günü idi. Çünkü futbol lik maçla- rı bu haftaki proğramında Süleymaniye ile Beykozu, Beşiktaşla Vefayı ve niha- yet Galatasarayla Fenerbah- Şeyi karşı karşıya getiriyor. du. “Karşı karşıya geldiler, tabiri Vefa, Beşiktaş, Sü- leymaniye ve Beykoz için yerinde bir söz oluyor. Fa- kat Galatasarayla Fene- rin “arasında cereyan &den vak'aya, “kar. şı karşıya ge- lip maç yap- tılar,, demek, bu kelimelerin hatıra geti- receği mana- ya nazaran, hakikati ifade etmemek olur, Onun için İs- tanbulun bi- Tinci sınıf altı takı mından dördü maç ya- ptılar, Fakat Galatasarayla Fener bâhçe sadece çar- pıştılar, Bunu spor çerçevesi o İ- çinde görmek ve o — şekil de mütalâa etmek, ve her kese de © şekilde gös» termek, pek nezih ve asil bir varlık o- larak tanıdığımız memle- ket sporu namına vazife ve, meslek noktasından gayrı kabili af bir kaytsız- hik olur. Onun için Vefa, Beşiktaş, Süleymaniye © arasındaki spor. hadiselerini * kayde- deceğim, ondan sonra Ga- latasarayla Fener meyane- sinde cereyan eden vakayı anlatacağım; Ne elimdir. ki, * kariler Bu spor satırları arasında pek müheyyiç bir ben evvelâ Beykoz , zabıta vak'asının sahnelerini bulacaklar. Eğer bunu olduğu gibi tesbit etmek kabil olursa, maçta bulunmamış olan kari- İ lerin, spor yazısının içine mürettip yanlışlığı olarak, “taarruz, ozarp, (okazıya meydan vermek, tatili uz- va sebebiyet, ismi altında zabıta dosyelerinde tesadüf edilen vak'aların karışmış olduğuna ihtimal vermeleri Çarpışırlarken .. pek muhtemeldir. O sebeple iki güzi- de © takımımız — arasında samimi bir spor. karşılaş masını yazmak imkânına malik olamıyorum. * Yukarda 'da söylediğimiz ibi işin evvelâ spor kısmı: lk iki maçta Beykoz Sü- leymaniyeyi “(1)e karşı (3) sayıla yendi. Maç. canlı.ve. zövkli cere yan etti. Beykozun ümit edildiği gibi oyun üzerinde rakibinden daha fazla rnu- tesir oldoğu görülüyordu. Mamafih o Süleymaniye sonuna kadar karşı tarafın fazla sayısına mukabele €- debilecek bir kabiliyet gös- teriyordu. Bundan sonra Beşiktaş Vefa ile berabere kald. V bu neticeyi tutmak siyah- beyazlı oyuncular için pek- te kolay olmadı. kinci devreye (2-1) galip vaziyette giren oyunu daha ziyade e" ! düzeltmiş, haf " hattının yerine de yardımları ” iie elinde tuk üçüncü sayısı pı da kayde- rek işi büs- ütün sağlama © bağladı. Ama, bu sayı Beşiktaşa mağlubiyetteh- likesinin. ye * rinde bir işa reti oldu. Zaten Vefa © kabiliyeti yüke > ek olan takım genaltıdan i- — kinci, soldan gelen güzel bir pasın kafa ile içeri sokulı.asile de üçüncü golleri yaptı, Netice üç üçe beraberlikle bitti. Son hadiseye — gelince onu vukuat sırasile elimde- ki notlardan takip edelim: Saat önyediyi bulmuş, Stad- yom iyicene dolmuştur. Onyediyi beş geçe takım- lar sahaya çıktı. Alkış kı- yamet.. Balkonun sağ tarafındaki tribün “Fenerbahçeyi alkiş- liyor. LAh tarafı 2 imes anyılamızdadır )

Bu sayıdan diğer sayfalar: