11 Mayıs 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

11 Mayıs 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Napo Yazan: Emil Ludvig Bununla “beraber hısım sından bize başka bi al akraba mahsul. külrandan olmıyacak ve öz a hiyanet edecek ii ie li at pren rdeşi On. İndi isi enfaati sipini ve en ei aka adam kanununu cerhediy; arı ni ik ii bermutar a Bu ve İçi atıyor Jenerallerine iş görmek hususunda verdiği serbestliği onlara bahşede meksizin onlari kendi varistiğine davet ediyor. Onlura karşı, murlak kudretli “bir. nazır Si henüz teşit Olmamış prensler: amtle' eder gibi lr böylece aralarında! 5 ai or, be ii gene “Konsül.. Demokrat muhitlerine sik sık gidiyor, azır olmağı kabul etmi yor, fakat Luxembourg ile hazinci hassanın iki milyonunu — kabul yor sağrnda kili herhangi bir başkası içinde muyalfak İk ZE af v ie nl geyde “ke Mi cuklarının haklarına zarar kendi £ lâ ise, b kağinin torunları > dlğrak gi de bana kendi mn se i mentan bah pi 2 beni en hi 0 yara- i air. bu adeti bil coş ir Aş iğini söylemi “nezdinde, mmak. gibidir. versin, bir tr va za şua veya allak nim sını öğ cimi göz m eş emmiyetsiz bir e dedeyi AN Ti bire ne şiddetli, ne beliğ e kız acı ; bayar 0s ie bagi koyayor: N a . ardeşi de, mış bir kri ve onların ii » Hakimiyeti Milliye , nin edebi fefrikası: 68 Di Nehir İeon Tercüme eden: Rusen Eşref kitap yorgür- çin iel rek kork Çetin bi erbiyesine 4 ordu» Mağ & ME ine e ii ike, büyük debdebe sürüyor, gümüş. üzerine alun “yaldız e 1 tabakları Daş kann yet miyor. e con ağ karda inde diyor Oğunla, duima mr harp. helinde olmaklığım cap e A > ailemden iiçin Spa daki; kd diği Tim uzun nu- tuklar 4s si Sonra da. buna MER RE ie Benim ölümü: v hayatımdı da Haz çk ye tarik rim. Şehirde Kr e ap Jâhiyet,. ayrı tesbik. aderek,. lerdir. eni Ankarı varunu, üç a sevk ve gede ikömete vermişi Jaussı in, ely ve Jansen ismin- ve Emi bil- Gidi müsellem profesörlerin lerini Fırka Binasında gördük. ilk nazardâ, Proesör Jav: sely ve Prolesör Jansen'i esaslı" Kavradıkları > anlaşıhsordu. — eser- 5 > işb daha ulü en e e erler ilitsde çalışin bir eserdi. Birçok “güzel meydarları, be biri 3 etmeğe kır ve ii ei cel - ie m cesur Sd sı iile Pi Yapi > han ötesine berisine yon rofesör İ ib bir “caprice, Kadı zel, fakat “gerçek, ven de OY vzaktır. Mesela, rüzgar © istika yacak olsa bedbahi olacağı eyi bir” dini örülüğü dokun z dır ki Onlara İtiş iç iü maz, Ni biraz İmparacoriçalık Oy ça aslara, çize sil DK yaşının kaygula- sahip * olmakla iktifa “eder ri “Ben onu hiç “bir “vakit körü körüne sevmiş ii Şayet ol sa “siri iler Mu etleri benimle payla- şırdı. O halde benim. ikbalime de ei len öl de 'k kadar ic etti. Evet, WE adi i yüz bin li a bedel: ide taç die kişiyon kenarda. irayor e boduri ilik e emiyor.” Luelen * Romadan yazıyor hi: emiz hazırlanan. bütün değişiklerle, . çok, meşgül Oluyo. Birinci. Körlülün XV nca nin. tacını geymek İs li, hak- ikta, bulunmuş An lacağını Zanne- yor, Kötü kötü, rüyalar; görüyor Si onları Li bana tevdi Vi Açıkçası k ssp, bir ir ei al öl dürm. Tallerles e herker ADE, sicaya e alime) yor, derdini yalnız lehlerine döküyor Sonrası, var. ş : tresmann — ve ci sayf adan mabat dün Sin akşamki Mr EN ih. terizane bir lisan kullandığı inti- barı hal etmiştir. © Milliyetçiler yu” nutkum / uz olduğunu ünki. hariciye nazırmın Vaz ve eken müt irin Pr çini a dâyade teyit beyan: etmektedir. Eci yi konfet seçirdiği eylediği- rin, ğ da Ai teslil ağ silerine İM. Stresm. ve tamirat mesele- yi ecnebi o matbuar > beyanatta bulun- la ei oi intihap hakikatle © tearuz ar W sonra, anka şeki ile, ha- ki il Kabeden Jansen'in giti yol ayrıdır. ilmi şehirciliğin Dik Kalde- fen tatbik edilmiştir. Bütün mahallelerin bi hava, TüZ4 EŞ z gür, rahat 1 ink saf, ikolıp münâkelâr ve e masala Yy İ blokları" o “tarzda ta) ki, deta e kri ie sabah hem de akşem güneşini; te- yeşi si Tai temiz, haya getire- vir, ün. bunların , baricinde, de şehiin . mihrak noktası , kabul edilen vk Er, ye metin gi e enç . Türk. Vatanı BR SE merkezi .olan pri herhangi bir a baki ebedi Bir ye ee Prf. Brixiy ve Kk bile, mu- bala ll aripür öm plân en ik Süzre, iki tane ması mevzüu bahs bir şeh- rin detay plânları mevzuu bizce ve herkesçe, bu olamaz. Planların en maal cekti i Jüri Hangisini seçe- ceğini iğöri € bu pinler kat hangisi ii edilirse Ti in Satlik mâni atak arazi “ihtikârlarının Bid eçecek, 2 ahalı istimlâklerden içtinap imkânlarını hazırlı- bir kanun eri Milliye Yazan : “Tercüme eden : Firmin Roz Amerikanın binalarına ir nazar, izde 60 nisbetind merikan milleti a bir işa kazı srihsalleri yüzde A mı getirdi : M. Hoo başka bir GR esasen başka sürmedi Tam A akim: son yedi Amerikanın zenginliği ivan ols yolu Gr. Mustafa Hakkı eciliğin terakkisi cesi i sana sikleri üçte e Ge le &, Müyıs- 11 — Kaleomlorkop isi yerlerde. ii an bilgi ymelmilel ilim ve fenni ve a Be ii daha yük: Otele, inmek; sefaletini duymıyacak; lardır. gin K..y Tet > lele İz beraber getirecek har, dı yağlı yakalı ve fakirdir. ve eti mensubunun 'rdi kp bu süretle daha miş gi e ine biraz ayor. temi dir? limak; bir da Kia değip ii “Harnacki, milessesesinin- mukabilini Ankara'mızda du. görmek isteriz. İlim ve bilgiye, komşu oturmak öy!e site, öyle temizliyici. insan iradesine öyle irtila ve hiz verici bir Şeydir hiz e artığı halde, 3Y0 nisbetinde net dn | iste sene zarfında, | 5 karnş verip binince, bem ia m suda, hem de havada sefer Gi sl ln al çe > nisbi tirde azalmıştır. Fiy ra göre, imi n > & Dali akıllıca ar tatbiki saye- e yi ye red e ee arımızın ne cünl. ve heyecanlı in galan insanla mü mil- LL e Biel ME) tör in ki gigeretin asian, Bi el netice Veren konak garsonları. berberlerin mik- i di ve “a nl deki buğlelka ales lalmik.İsae oeoeiarlkee ki j teşebbüslerin en acil | üzere, artmıştır. yi e m le ii Her şey Bugün, şimali “ Amerikanın. birleş ma rakam j e mere bütün dünya nü- | müteessir olmuştu; Birçok“delalarımi- i ulmak için |, tasi üzde © sı bulunduğu halde | vener olan paten: “sevimli; gayet: sade en Ni m getirdiği dia meiilesii Er ele huyl iv gayet “sadâ hayat süren. bir i işl egri e 601, demi adamı | i Gib kl teşkilatçılar ve İline; sa be ve s binaenaley m . m diler ekim muval kahin in ii nn e olu sorul e dir sizin, da nini ni yük a- | şünmeğe başlıyacaktır. Mei çın vi alda | bi kaygu menban olan Milton hayır müessesesinin” parası 'akar, şimdiye ile işliyen alay kl gibi kul li pro plar Harvi m nl Zi ve ne gön: y lee Bai misli, görülmemiş bir tarzda | ie ei a dl yi 3 meselelerini aa m yalandı, öyle iken ge ida ai Amerikada, yük teşebbüs pal bazıları demiryol- iş in has bilen, ça culukta bulunmaktadır. Sönthern Pacific faydalı © tesirlerini icat ri SR Ali ile Bürlüngtori tren in di > yeni i onları toplamasını “bilen. teşeb- yüz artmıştır. . İ“ tayin olunan » reisleri, oup ile i İkiden en çok istiladeyi temin ede- üz 70'i, Buğday di williacöson, yep li bir tip beceriklidir. İmdi, becerikli, üzde 00 ede İç hemi e Mi waffakıyer ile kendini | mir leşi kurşun Gl mensupturlar. i rikan zihniyetini, (ve kö ürün yüzde 40 1 nida malümatli “olan Paul Shup de olmak ü ın 190 mi nüfusunun “| “işte muvaffak “olan ve e, ir vet düşüncesinin ies | satın ina kudreti 500 milyo: keki. leh bir'adam nümün. i kanın, bütün dikkatini. | İnn satın alma küdreinden fazladır | ta hususi bir surette i rah yi hep bu dl İ ve bi malşae Asyahnımkiider ise kat | minde haftalık bit gâzete çıküri İ üzerii ami mu- fi > vi drat kü: yasinin i > F u parlaklığın “karanlık” y in: anlartığına » göre, zahüri leri li m değildir. Çok istihsal. sille 1 dul self ! nazarı il ve. istibsalden «en. manuki yollardan | miş olan $: , | giden; sanayide değin be gm Pacific tren, pay at lm , Şimali ye merikanın birleşmiş, si eee e kıkihid: bi l erlerindeki yi bin rl Re | g Gönderilec b v4 ; ümüğü) İnd İ bir endişe meet z bn , eğlencele eri, da bol N İNmetikah (hayatını “| i iban ii ha biri, melis Ame- a ki, bu iki başlı tahlilde Yiyecek ihilipad, e olduğu meğt mecbur olacağı , günün Pei görüşle, her bir Mm sahibinin uzak olmadığını söyledi. Eğer bugün mış oldu e olursa dünyanın e taraflı işgal. etm ında, derin tesirleri görüle: Ame ör. da a e İ ika da, büyük alacaklı Zi vi z i pabileceği dü İşte, bu cihet de e başladı Baga, bu ik har, çok, zengin- dir, lanılacaktır. Dü yaman bulmuştur. MEN a maksat, bizzat il cihet, bublarü eğiğ de Ein, Bu iki adamın hayatı, Amezikanı ılmış olan, tec- | ağını gösteren. sebepler yoktur. Şim- bir dikkat ve ihtmamla rakip i enit, m scl yı ol diki lde, Amerikanın bogünkü adam- /| ettiği (muvaffak Olma) endişesinin | imalleri için | ları, mazisindekilerle Ümre oluna- | parlak bei misalidir. Bu (büyük işler | "lan darül. © bilecek bir liyakat derecesindedirler, | yapanlar), bu zihniyetin, © ii i lürle- | Zahire ve pamuk üzerine büyük işler. im Halk da, i rmektr. yapan James-A.Patten den, bu sene ile beriiber, * muvaffak Ey zeki Şimi Acilar alma hari. | pe vefatı sebebile; “çok bahsolundu; | ve ki eti. ve ayni zamanda * Vi in b Orada | Bu adam, hir oyuncu gibi değil, saadet şartı olarak kabul ediyor. Haddi manın sl Gi ay olduğu || bir ear gibi hareket ederdi; fak olma mul binli kür. Bu. memlekette yep | sayı gayet ll inceye tetkik mükem- i bir seyahatten dönen, beynelmilel t ve en samimi dostlarının il asit Apar w N ret odası reisi Doktor Alberto Pir ol İsine olarak iş yapardı. kendi. e ile, , hi i İngiltere'de Manchester/ticaret odasında | bin hr ederdi. zi sene i bir 24 il esini ir . verdiği bir mutukta, bu şartları ie acir ile birlikte, pamuk | de ederler. Ve e il larbı me: Harp arasında ve ondan ai hepsini zaptedip piyasaya | linin manası budur. ii Ke aradi ka'da sanayi ve ani a Akim kaz istediği Şayi ol as succe: bir yaffakiyetler i 5 succes - hiç “kadar muvaffak olam: Amerik s konferansının haricinde kalan pek a, bütün Kk ge jJ halledeceğini ümit | inşaat ye ME ikisi, yar, ıdolardan 56 Sere varı, 5 idi ve men bir ticaretten başka bir | olmak üzere, moya oldu. Bunun i ii öylemi ca taya b ze Var Nüfusu 25 sene | şey düşünmediğinden, bu imihamdan | sebebini anlamak pek güç değildir. ii Si z el iç dei

Bu sayıdan diğer sayfalar: