4 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İMecli s toplanma devresini di je ŞARTLARI ea z altı aylığı 9 ruz. Zaten yalnız siyasi işlerde değil, hayatın her sahası md berkangi bir ni yemin bas kadreti dene eğil Da bilen © inkişaf et Fen ve ktır. Za e- dut mes' elerinde zi b rn an bir he e Mir her aertlenin âdi, lane ve muslihane bir surette halline a ardır . Bütün mes'ele, bu imi imkânı itidal ve bagt ahilinde aramaktır. Bey» nelmilel mü: lerde Zaman yeni yeni meselelerin , ihtilafların çıkması tal ildir. Bun- ların halli çareleri: le tercihan ade ümit ıymetli ve deli mesaisi ere in ariciye kilimizin vardığı k: t bu- dur, ve bu kanaatini diğ 3 son nut- knu: a açıkça e ki itikada ezer hil menin sulh yolunda! A saide gösterdi; ni aldy mane- vi bir mükâfatıdr. Burada temen- mi edeceğimiz şey, alâ m neyi tatbikatta — ayni ve sı ru bir kida Gilika Günel La hmut Siirt Meb'usü Divanı Âlinin teşkili için. htar. Paşanın muh kemesinin icrası için Millet Mec Jisi tarafı b Di teşkili hakkın. vekâletten Aliye Vekâletine bil- in el rde Divanı “Âlinin An- en en a Bre Sin da bir karar vg ne myiz mahkemesi ile El Şa a azalarını intihep il dirilecektir. İtalyaya gidecek po iye Büyük Millet Meclisi, Ew Vekillerine e itimadını ittifakla gösterdikten sonra içtima senesine dün nihayet verdi. Başvekil ve Meclis Reisimizin nutukları. İsmet Pş. erin nutkundan: “Kendimiz haksız olmaktan ak, bında ha sakınm lemek olmak, işte hizlan zihniyetimiz ve milf pe netimle budur. ,,7 ekil Hz. nutkunu irad ederken. T.B.M. non buçukta Reis Kâzı ie Hazel in riyase- dinde Salma Birinci: celsede ya: bani ve ehli Bi da vira - daki kan Aydın ve İz ilam e Deni m ie ğe ka patern m dikına dair m JAyihası Mülkü ve kabul olunmuş Ikinci peni Başvekil İsmet Paşa Hazretleri dahilt Ml siyaset hak- kında bir nutuk miş, Min üksel masının sonlarında da um; ve Emi İşe sönme vaz pi yl Vekili a — ve rr gibi elde olan ağ bitiriliyor. e elerden beri ortada bulunan, ia kıt e ulutlandıran meseleleri ti muniyet ile kayt olu- nacik, il ni belimi havamızda em- . bir hadisedir, Lozan nizamına mev- olan meselelerin sonuncuları da bu ncak beş sene İçinde, eski mirasların mi ir hali iimktin olmuştur. Biz ümhuriyetin mütemadiyen ilerle- vip ilen, eya sulh ve e amili olduğunun data degil ni bir delil sayabiliriz. Yaptığımız anlaşmaların haki- ki Kıymetleri; tabii, emni; münasebatta halisane dürüst mazarından e yi hakemden sakınmak, ; icabını e istiyec Gök olan Geli ere larak p €sas- geniş iğirni > hususi ie yillinmi da göz e bulundurmağa mec- bur olaca; menfaatların vaaşnlms ie ee varmağ; çalışacı Dahil sizle size bilhe bah- Cümhuriyetin | iyük Millet Meclisinin pe içtimaı esnasinda. cinde ka; li ai para: cazibesin: kapılacak zihniyet ve ihtiyaç içinde bulunmadığını da söyle- iş oluyorum. evlet bankası teşkili hakkın- dr yl mir li e Gelecek ıca Mi bir vi teş yiz rojemizi düilde hazırlayacağız. İktisndt vaziyetimiz ümitle dolu ik Millet Meclisi Reisi: Kâzım 1 iz Şi Pş.H yn dm la vi de- y A peni dir, Yedi & anda belirecektir. üği cip Yi de ilk temel taşıdır. Maliyemizin pinli ve 1 t eerinidae ii çok “nevain elli vü binama üç eke lm 1 , daha müsalt bir evre giri; iyo: dah sene'erin intibahı- Geçmiş mızı vini ele rini li Hüğmipesii senelerde. tatbi başlıca Mİ la di iniz Ki, ap bilirsi halk Ni mes'ul adamı sa: güçlük ürken nda ii mayan cesaret ayretle olduğu kadar geniş anda meb hazırlayan; tedbir. tilikte arıyı Sanlı Efendiler Şimdi sizden İcra: Mekilleri- m mi hO- | nize itimadınızın derecesini rey- ie zibe ok | e nı Ir, rin; Kan iktisat; ve sıhhat bar şimdiden hzl ve Balyan oluyor. Limanlar ve yeni demi laç Gl uyurduğunuz tahsisatları hükümete bıraktığınız mühletlerden sâğlamak sermayeden istil mene ki iibarlı millet- lerin usulü ve mutedil fiat hari- isin yeli gölgeli olmaktan bulunması hem veli ha: kriyölini on güzeli binitedel. lisi, hem icrada ela tek çaresidir. İtlifakla itimat reyi inka is — vekil Pp. Hz Hükümet ei ge el itimat. talep ei yh reylerinizi istimal bu- Ml GAM Göle yler Reis. -- Efendim,. reylerin “netice- sini arzediyorum. Reye 280 zat işirik vinil dinde ii istemek, haksızlığı baskı ile Kk (11 İngiliz kabinesi henüz çekilmedi. e TELEFON : Başmuharir 1063, Tahrir müdürü 1062, ,dare Müdürü 1064 AF : Ankara Hakimiyet Adres: Ankara, Çankırı Caddesi. güçlü beyanı itimat etmiştir. ( sürekli ve Mi li ) İsmet P. Hz. öd Künüye geldi: — Hükümet, yüksek itimadınızdan müftehir ve e ekkirdir!. a bize yeniden anlı kuvvet v ür. a ün aşa lar) endim, bir takrir var, 0- alkişlar ara- kumas tar, ilatı Esasiye Kanununun 14. madden tevfikan Meclisi Alinin 3 Sili tarihinden Elem dei kadar mem e teklif eyle Bu takrir reye m emi w rakam ve müteakiben ş, Hiz. bir nutuk: irat a silt. Kazım Pş. Hazretlerinin nutku, Muhterem Efendiler; şimdi ver. diğiniz karara göre, fevkalâde bir lü Zum hasıl olmazsa, Meclis ni nin in kadar içtima yecektir. Bu; suretle ve iin Senel in di tam oluyor. Bu sene: Zarfı Nr ye intaç etmiş olduğu işleri arzedeyim : (Mabadı 3 üncü sayfada) amma Adliye Vekilliğinde. Vekilin Bila Ankara mülhakatı Kali mrüleğğ dopilai Ankaranın ve :mülhakatının yirmi müddei umumisi dün Adliye Vekili de Vekil M Tejs- tecziyesi mes'eleler halletmektedirjer, Fransa ile anlaşma. Fransız gazetelerinin neşriyatı. Paris, 3. (A.A) — mi icen le çalışmağa yeniden made olduklarını, bunun en eyi Lokarno Ai teşkil ettiğini, her imi diploma: lont€ gazetesi yı halletmek Avrupa anlaşmasına doğru büyük bir terakki adımı “atmış olmak demektir.,, —Ge——— hiz 2 m ziyaret. enk , Sefirleri ii e iy Vekilimizi ziyaret etmişler. ğe Talebe Kongresi temmuzun sekizinde İstanbul da içtima edecek. Istanbul; 3 (ELM.) — Balkan talebe birlikleri kongresi 8 temmuzda. çehri- mizde toplanacaktır. Sırp” Bulgar, Ro- en sag bü murahhas, Yü- işahıt bulunacaktır. ural yi il vi Talebe birliği, imanet ve Vilayet birer ziyafet vere cektir. anlılardan E Mr. Baldwin çekilmiyecek mi ? Mr. Baldvvin'in hükümeti terketmeden evel vam Kamarasında bir kere taliini deneyeceği zannediliyor. 2(AA Makdonald meyi m “ARRZ LR kendi. elinde olsaydı. iki seneye De yeni intihabat vuku bulmı- yacağını ve yeni bir la nun hel ç lde bu müddetten daha zun Zaman. yaşaması lâzım vd Ges etmiştir. ikisinde vaziyet, Londra, 3 (A.A.) — Dün bir Meb'us daha intihap, RM Bu usluk hakkındaki it bilahare ilan edilec: a neticeleri ısında, hükümeti devirmek vE bulunan. Amele. arşı, bir meydan okuma mahiye- tini; haiz olacaktır. Ancak Amele Fırkasının teyleri sağı ve Sak de kabil değildir. mele fırkaları arasında bir İttihat tesisinin şeraitini tetkik ve tezek- kür için daha şimdiden bu iki fırkaya o mensup O mürahhasların toplandıkları haber alınmıştır. suli uzun ve çetin bağlıdır. Vaziyeti bir k yz iki şey ve ir taraftan her kabine ei ul ık muhtemeldir ki 25 ee e Olan yeni parlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: