5 Haziran 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

5 Haziran 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Başve > ui ss Bakimiyeti Milliye a ABONE Türkiye Için seneliği 17, altı aylığı 9 üç aylığı 5 lıra, Hariç için 80, 16 ve 9 liradır. LAR İDARE İLE KARARLAŞTI Gündelik X kilin nutku.“ Muhterem İsmet Pş., Mecliste yeni bir nutuk söyledi. Bü hu- tuk, yalnız — kendi ifadelerine öre — i ize ih atının başl e biribirin- den güzel ve eğerli irçol hutuklar irat etmiştir. Bu nu- Ni birinde hayal, ihti- :menniyat yer bulma- ir Ox larda gal ai d hâdiselerin , için. e nulan vaziyetlerin , e P imdi vvurli resimleri yaşar. nutuk da öyledir. Zaten iş- lerinde olduğu gibi sözlerinde e yeni rının iğne bir bye Il Pş., Fra e Yu- e Hi aba van e laş- temas ederken, kendi iy şekilde tacı ne kadar mutlu Dir hâdise ise “Lozan,i ai ve mes'uli- yetini alir al taşıyan bu in li devi ii ei bugün iktidar inde bulur m: ve Milet enn asi itti âra ile karşı men nm Gider daha az mutlu bir mazha- ML - | meslek «lması “dol yasile iğ ii Pa bal münasebatın ve ikusa- irsi mesai ii ei | Nu. “ZARŞAMBA, 5 Türk-Bulgar | Divanı Âli yakınlaşma > cemiyetinde yakında bir toplanma. toplanıyor Devlet Şuras rası azalarını intihap etti. 2837. — Onuncu sene. Profesör Stoyanof'un nutku. A.A) — Dün büyük ık huzurunda ila Türk bitaraflık ve hakemlik mi Solya, kinini talik ünümasebetle Tte-— Temyiz Mahkemesine Bağ miydi Bam dö ür kind aktetmi A 4 ği > li Pankof bağlam ve e bakü bildirildi. “Türkiyenin bugünkü iktisadi e-tveli ni çizerek azim oka kalenin! ii miştir. Cemiyetin resi Pro- Sö. Syarol parlak bir nutuk #öyliyerek ya yi igin Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Aki ve ii altında defe eyliğin ve teokrasi düstur. larına sadık eski in dö- künü ürü, ediğini veiki'mi 'mleket Me ihtilaflı tin tamamile bii tüleriri süpü alledilmiş ceğini ve akdolunan muhtemel nizaları bertaraf ece ve Balkanlar HAZIRAN, 1929. Devlet Şurası Reisi Nusrat B. Mahmut Muhtar Pç. hakkındaki m ipli a ağ BR bir. karşı davayı görmek üzere Divan Âli Başi Hı. ilanen > lıklı anlaşma havası yaratmak hu- | pek yakıni — oplanacaktr İmiZ, lup usunda terettüp eden Vazileyi A li azaların İn» ri, tabil emniyet ve müna- ta ei ai dürüsti nokfai e edilecek ameli mazarın Mr iel kana. atindedir. Türkiye, a harici siyasette şaşmıyan bir intiz: ve — ile Sul Kn pi ir e ta, | izam ta- | ası İK | Mi vi Pei ibtilaflarda a. İlkemiz ve et ini ediliyor. | Kendimiz, aktan sakı- | hacağız, ab istiyeceğiz. dalet eğiz. ! müfasebetlerimizde ermiyet ve- | rici tutuma malik olâcağız. Dostlu a vefakâr buluna- i cağız. Her fırsatta ve elimizden Ri < ar sulh huzura z hizmet ME Hâksı tah sn ve istikrar kle Li ğumuzu ifade etmi Bazin türk arşa tam ir için: dan böyle de içinde yaşamasını, nl kanunları ve kudretli nizamı ildir. © gz | Kulan ee Lik e z < va LR Reisi dola sil LE E cemiyetin mesaisini R rakdığ İğ KN ie gönder miştir işgali esnasind hi ey: miştir. ledeliki hafi ile inim alkonlanamıkında bitmiş, iy e im ve e hp kapının ö- nünd n halk Türkiye bir zat £ tihap olunur ve dinleri larının | - uzlet tanıyan | N ğ bu iki ibi an çinde EA | dl mesai edeceklerinin temenni edilme. | ©? Reşat ür gele beyan etmiştir, | Abdullah Sai Ömer Lütfü, e Türkiye Elçisi Husrev Bey ha- | Bey a m Arunu yani Türkiye Gümü | ayar. a hakkındaki muhabbet e Divanı, Âli ya Ankurade, yahut beyanı teşekkür eder ir Türk Eskişehirde ipl bu hu Bulgar cemiyetinin Tükiye sus henüz belli değildir. | tesis edileceğini ümit ettiğini, Bürkük > aralarla yan Divanı Âli asil | Türkleri de kendi hars sevi teşekkül eder? ine çıkarmağa çalışacaklarını te- | © Divan Azalığı için onbiri Mah- | menni in ilave eylemiş ve | kemei Temyiz, onu Şörai Devlet | Kral Borrin Bulgar miletine kar | güce ve. azası meyanda çe z İş duyduğu hürmetleri ifade et i5 kendi eti umumiyeleri tarafın- Bu zevat reyi hafi ve el yeti mutlaka ile e mü- ilini aim ir, im | e A sermayesi hakkında li samimi noktai nazarından bahs- ge sonra diyor ki labili, yi mes'ul adamı BN sıkıntı za- | olduğu ar geniş lakasile karar zamanda atiyi ha tedbir. ittihaz “edi | lilikte arıyoruz. Mütel vii ili i Devlet idaresini vo bir | ya eli cap Heyetin noksanını ibniyetle: mütalea eden, VE'İE İyi ği iğ İnak hz vaziyetinde raatında bu zihniyetin çizdiği diner yoldan ayrılmıyan gli. devlet ” | mia Pe iy kiyat 07a yi Mahkemci Tem. | / | | pa İ | ii Devletten münte hi | E tr. Onun içindir ki Büy e. Op İsmet Pş. Hühümetinder ittifak iza arası Olmak üzre ile itimadını esirgemedi. Hükü- ve ile tefrik 'olunurlar. etin yeni muvaffakıyet- Reji e ve e e ind- leri ile b liyakati Pe ol böl ahil ol- göstereceğinden emin olabiliriz. “im in ip ut Ünen sisi Umumilik ta Siirt Meb'usu “|, fından if Memurin apartımanları | © Heryerde 5 kurus. | iz Başvek istiasını Kırala EAA Telgraf son haberlerimizde — TELEFON : Başmutiarir 1063, Tahrir N iri BALDVİN'İN ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR. Amele Fırkası yeni kabineyi teşkil için büyük bir faaliyetle hazırlık yapmaktadır. ee ne yapacaklarını inmek elen Londra di - Mul larda ui hafazakâr. fırkasızı bı bir çoğu M. Baldwin ui ğı şüphesi M. Lloyd rim Kğ diğer rels- leri İle «e hafta zarf EE EE ERE 1327 Mi BEZ ii 4 atması kes val AK MÜ pla heso ları, Liberaller Sebebi de kendisile teşri: ki mesai teklifinde Mu bulunsalar bile | Parlamentoda | EYİ em fe bl le r. Baldwin. ları bire ha iş ola | kuuna intizar etmektedirler ve Durham, vaa hste verpol, Leeds, * bunun için büyük bir e Stil Bİcmin fsm, e l darülfünun- | hazırlık a ekte e Tarı haiz lardan Sermartin, Con- | şundu, uğun vii erden Mis“Eteonar Rar | a istifa ehil lü ci habı lerden * Convayı inti- miştir. hap emi 7 ve e müphemliğin da tesiri pir mez SERİN hafazakârlarla e lerin takriben otuz ie bi aa A) — Reuter ajan. | çeyden ibaret olacak” olan ekseriyetini sına göre ahvaldeki müphemiyete ve Parlamento mestisi emin neticeye isale Kralın yeniden hastalanmış olmasına Mi rağmen İngiliz piyasası metindir ve hat | Kâfi ik 3 EE va devlet eshamı mahsus bir terehii İN Helirinini men istiyası miş! ga icbar et ondta, e e ajansı, Tinüz nn Ci vi çi estihba- | e mrs tek rna göte vekil © vaziyeti hakkında | Deddül vuk.a getirmek yarın Bir in ittihaz ed cektir. Hakim | Amele - Liberal lan intifaba M. Baldevin'in. hemeri 15: | böyle bir kom ulası muhtemel: olduğu “merkezindedir. | olursa 89 reyli Harta bu istifanın yarım vukubulacağı | Tacaktır. Resmi ve ilde söylen mektedir. | Chambelsin'in yarın Madrid'e sip git Amele fırkası erkânı kabinenin | miyeceği enüi teşkili için kendilerine davet vu. | mediği beyan edilmektedir YE MUVAZE ZNESİ RAPORU İK TISAT MECLİSİ ENCÜMENİNDE TETKİK EDİLİYOR. tısat Meclisi ai atarı, Tediye muvazenesi hakkında Ikusat Meclisi Âlisindeki komisyon elen raporun <tetkikine Dö eeaktr Başvekâletten henüz müzake için açi iştir. Raporun komisyonda müzakeresi bitince Heyeti Umumiyeye evrak gelmemi arzedilecektir. İNGİLİZ İNTİHABAI VE KADIN KUVVETİ. ene yapılacaktır. Maliye ig le Ye nişehirde yapı emurin #partmanlarının sü ye mevsimi içinde başlanması — kararlaşmıştır. ağa malümata göre bu bina ar için bir takım igin Vekil Jilerin DEM etmişl Bu t pe tirdasiki | kuvvetle ümit edilmektedir. | | | edilip işe ipe —>..— Komünistlerle My al Benhdüböüü — Ecnebi Me lin ko: müisleiden yün w — men ile zabita ara; müsademe Li nan şili a bir MER le tevkif | rin im irlni ii enn çıka 'karrür et Belediye Gani bütçe tetki ıkatı. bütçesini müzakereye baş- ir. ümen şehrin yeni plânının ta- vine başlanacağı şu zamanda fen takvi; esin için Ki pi Gam — Sem Z TB, M, âzım Paşı Hz. .bu e ei İstanbula Gem, T ŞÜRASI DAVAİ mesi REİSLİĞİ. mi Mi Müsteştin Kunt veri Meb'usu Reşit Bey- | ir mi kalan Devlet Şürası I esi Reisliğine Büyük İrilan vet a intihap l < diğini ya, Fuat mlerde tebliğ edilecektir. a an | Fikra. ıkra. TM Ka dın kı ğa İngilterede intihabat dei müaliiibele Sik Duke | nalt, bir gazete. mahı Amele partisinin son za, ir "İngiliz ka- bu şekle parmağı değil, kadın her hangi bir işe girişmesi i bir istikamet ii kabul etmemek kabil değildir. bul edenler için siyasi ir n bütün ihtimalleri, bütün h- a 1, azun uzun dü- ereklir. . Bugün kadın, at hâkim bir kuvvet Fakat e lv ista ba kadın ında, şimdil lere basiret tavsiye ederiz, Bu iştirak, hakıkat olduğu vakıt tavsiyemiz ciddi- leşecektir. - F.N. yi esaslr olarak düşünmekte

Bu sayıdan diğer sayfalar: