5 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Mardinde bereket Bu senenin mahsulü çok bol ve ıyıdır Mardin 3 ( Hususi ) — Yağan yağmurların tesiri ilc - vilâyetimizin...
 Fransa ve Yunanistan ile müzakere Fransız gazeteleri itilâfı hararetle selâmlıyor Yunan kabinesi M. Papaya verilecek...
 Mecliste yaz tatili Bugün 40 kadar mebus şehrimize geliyor İsmet paşa Hz. dün mühim bir nutuk irat etti ve ittifakla itimat
 Adanada feyezan Sular şimendüfer hattını bazı noktalarda bozdu Adana, 3 (Hususi) — Yağmur on gündür devam ediyor. Tren...
 Makedonya güzeli Matmazel Katerina Poliudaki kraliçe intihap edildi Makedonya güzellik kraliçesini intihap için Selânikte bir
 Şoforlerin grevi bitti Bu sabah otomobil bekleme yerleri # eskisi gibi otomobil ile dolmuştu Bu sabah Sirkecide müşteri...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün - Haberleri AKŞAM Her gün Sene 11 — No : 3822 ÇARŞAMBA — 5 Haziran 1929 8 sahife Fiatı 5 kuruş ingiliz kabinesi isti'fa ediyor Fransa ve Yunanistan ile müzakere Fransız gazeteleri itilâfı hararetle selâmlıyor Yunan kabinesi M. Papaya verilecek talimatın esasını kararlaştırdı Paris 3 (Hususi) — Türkiye ile Fransa arasında muallâk me- selelerin halli ve bir — dostluk misakı Saktı. için —müzakereye başlaması burada büyük bir tesir yapmıştır. Mühtelif fırkalara men- sup bütün gazeteler bundan do- layı memnuniyet beyan “etmekte ve eşki türk - fransız dostluğun- dan bahsederek iki hükümet arasında tekrar teşriki — mesai edilmesi imkâmı hasıl olduğunu söylemektedirler. Gazeteler Fransız sefiri M. dö Şambrön ile Türkiyenin Paris sefiri Fethi beyin mesaisinden takdirle bahsediyorlar. Atina 3 (fos)— Tevfik Rüştü B. Matinin Ankara — muhabirine z sefiri M. Dö Şanbrön ile Ankarada bulunan Paris sefiri Feti| Bin iki tarafın kuyudu ihtiraziye serdettikleri bütün meselelerde itilâf etmek süretile iyi bir. muvaffa- kıyet kazandıklarını beyan etmiş- tir. Türk-Fransız itilâfı bu gün- lerde imzalanacaktır. Şoförlerin lanla müzakere Atina 3 (fo) — Türk - Yunan müzakeratı hakkında Tevfik Rüş- tü B. tarafından B. M. Meclisinde vukü — bulan — beyanat - burada memnuniyet uyandırmıştır. Salâhiyetter“mahafil Tevfik Rüştü B.in nikbi iştirak (Devamı ikinci sahifede ) grevi bitti Bu sabah otomobil bekleme yerleri eskisi gibi otomobil ile dolmuştu Bu sabah Sirkecide müşteri bekleyin otomobiller ve 20 kuruş gösteren bir takse Şöförlerin 3 günden beri devam eden grevleri dün akşam geç vakit hitam buldu, beş on dakika içinde sokaklar korno sesleri , etomobil gür ile doldu. Şehremanetinin noktai nazarını ancak grevden evel saatlerini 40 kuruştan 20 kuruşa tashih suretile kabul eden otomobiller sefere Bey- tas- hih ettirmekle meşgul oluyorlar, Dün gece piyasaya 532 otomo- bil çıl tır. Bu gün de - bir kısım otomobiller saatlerini tashih edecek ve sefere başlayacaklar- irler grevinin devam ettiği 3 gün zarfında İstanbul sokakları tenhalaşmış ve otomobillerin yerine b sski arabalar kaim olmuştu. Oto- , mobil bekleme yerlerinde duran arabalar insana 15-20 sene eveli hatırlatıyordu. - İşliyen — arabalar içinde lâgar beygirli dört direkli köy arabaları da vardı. Bunların Beyoğlu, Babiâli caddelerinden geçmesi pek garip bir manzara teşkil ediyordu. Arabalardan tek “Buyrun — beğim küçük diye gülerek —müşteri davet ediyorlardı. — Otomobiller işlemeğe başlar başlamaz arabalar | ortadan kaybolm: şlardır. 60 bin liara zarar Şoförlerin grevi “münasebetile otomobil sahipleri 60 bin lira kadar zarar etmişlerdir. Adanada feyezan Sular şimendüfer hattını bazı noktalarda bozdu Adana, 3 (Hususi) — Yağmur on gündür devam ediyor. Tren münakalâtı tekrar inkitaa uğradı. Yukardan gelen âni bir sel dün Irmağı yarım metro taşırdı. Sular, bazı sabanları ve biçilmiş deste- leri sürükledi. ş Mardin 3 (Hususi) — Trenler Adanadan Mardine kadar - işle- mektedir. Bozanti ile Karapınar istasyonları arasında hat bozuktur. Tamirat için bir çok amele gece gündüz. çalışmaktaktadır. Bunun için Mardine gazete ve mektup postası gelmemektedir. Yalnız Adana postasını alıyorüz. Şark — vilâyetlerinden — İstanbula giden yolcular trenin bozuk ol - ması dolayısı ile Adanada kalmak- tadırlar. Maydiüe_bereket Bu senenin mahsulü çok bol ve iyidir Mardin 3 ( Hususi ) — Yağan yağmurların tesiri ilc- vilâyetimi- zin mahsulâtı bu sene çok bere- ketlidir. Arpa ve büğday mahsu- lâtının biçme zamanı gelmiştir. Bir kaç zamandan beri hasat baş- lamıştır. Suriyeden son zamanlarda Mar- dine bir kaç çekirge ü gelmiştir. Lâkin çekirgelerin geç kalması ve derhal kat'i çareler alınması bu muzir. mahlükatı za- rar yapamayacak bir hale getir- miştir. Bundan evel gelen Fas çekir- gileri kâmilen imha, edilmiştir. İktisat vekâleti ziraat mücadele- müdiri berayı teftiş Mardine gel- miş ve buradanda Urfaya hareket etmiştir. Makedonya güzeli Matmazel Katerina Poliu- daki kraliçe intihap edildi Makedonya güzellik kraliçesini intihap için Selânikte bir içtima yapılmış ve matmazel Katerina Otomobile — binenler mahdut olduğu için grevden halk müte- essir olmamış, yalnız yolcular ve acele işi olanlar sıkıntı çekmişlerdir. / Pol'udaki — birinciliği kazanarak kraliçe ilân edilmiştir. Yeni kraliçe 18 yaşında siyah saçlı ve siyah gözlüdür . Mecliste yaz tatili Bugün 40 kadar mebus şehrimize geliyor İsmet paşa Hz. dün mühim bir nutuk irat etti ve ittifakla itimat reyi aldı Büyük Millet Meclisi dünden itibaren yaz tatiline başlamıştır. Meclisin tatili üzerine mebuslardan bir çoğu dün akşamki trenle İstanbula müteveccihen hareket etmişlerdir. Bu günkü trenle kırka yakın mebus şehrimize gelecektir. Mec- lis reisi Kâzım paşa Hz.leri ya- rınki posta trenile hareket ede- cektir. “Bir kısım mebuslar da doğrudan duğruya dairei intiha- biyelerine hareket etmişlerdir. 'Dün Meclisin tatili münasebe- tile Başvekil İsmet paşa Hz. dahili ve harici siyasetimizi izah eden bir nutuk irat etmiştir. Bağvekil eski zamandan miras kalan ihtilâfların Lözan muahe- desinden ancak beş sene sonra makul bir surette halli ikün olduğunu, beynelmilel münasebet-? lerimizde dostluklara vefa ve sul- ha hizmetin esas teşkil ettiğini söylemiştir. İsmet paşa Hz. memleketin huzur. ve emniyet içinde inkişaf denize attı Dün akşam Haliç vapuru köp- rüye gelirken yolculardan bir genç kaldırıp kendisini denize atmıştır. Bunun üzerine vapur dürdürülmuş ve denizdeki adam kurtarılmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde intihar etmek isteyen gencin lise talebesinden Nusret efendi olduğu anlaşılmıştır. İntiha- rın sebebi leğildir. Müttetikan itimat reyi alan Başvekil ismet paşa Hz. etmekte olduğunu, ikti: Jimizin ümitle dolu yeni bir devre girdiğini ilâve etmiştir. Meclis bu nutku müteakıp ittifakla hükümete itimat beyan etmiştir indi oynayanlar Bazı borsa acentalarının Bey- oğlunda bazı gazinolarda borsa oyunu yaptıkları anlaşılmaktadır. Borsa komiserliği Polis müdüriye- tine müracaat ederek acentaların hava oyunu oynamasına mani olun- masını bildirmiştir. Polis müdüri- ıeü Beyoğlunda bir kaç kahvede ava oyunu oynandığını anlamış ve icap eden tedabiri ittihaz etmiştir. oyunu bamimi aai aN anmmaa nnn nnni d İki günlük saltanat...

Bu sayıdan diğer sayfalar: