5 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

5 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Hazir - 1929 İngiliz kabinesi M. Baldvin istüfa etmeğe karar verdi Lonra 3 (A. A.) — Röyter ajansının salâhiyettar menbadan istihbarına göre başvekil vaziyet hakkında yarın bir karar ittihaz edecektir. Hakim olan intiba M. Beldvinin hemen isli'fası muhtemel olduğu merkezindedir. Hattâ bu isti'fanın yarın vuku bulacağı söylenmektedir. Amele fırkası erkâm kabinenin teşkili için kendilerine davet vukuuna intizar etmektedirler. Ve bunun için büyük bir faaliyetle — hazırlık görmektedirler. Zannolunduğuna göre M. Bal- dvin hemen isti'fa İehinde idarei kelâm etmiştir. Sebebi de Liberaller kendisiyle teşriki mesai teklifinde bulunsa - dar bile muhafazakârlala libe - rallerin — takriben 30 reyden ibaret olacak ekseriyetini - parla- mento mesaisini eyi neticeye isale kâfi bulmamasıdır. Fakat bazı muhafazakârlar baş vekilden hiç olmazsa parlamento huzuruna çıkmasını ve M. Lloyd Gceorge u maksatlarını ortaya çıkar- mak için icbar etmesini talep etmektedirler. vukua gelmediği takdirde R liberal kombinezonu, şayet böyle bir kombinezon vücude gelecek Olursa, 39 reylik bir ekseriyet sahibi olacaktır. Resmi mebafilde Sör Austen Chamberlainin yarın Madride gidip gitmiyeceği husu- sunun henüz tekarrür. etmediği beyan edilmektedir. Cemiyeti akvamın içtimar Prris 3 (A.A.) — Madritteki cemiveti akvam meclisi içtimamna gitmekte olan Alman murahhası İA Von Sehebrt baraya muvasa- lat etmiştir. Saikadan vefat Adana 3 (Hususi)— Şiddetli bir saika, burada bir kadını, Maraşta bir erkeği öldürdu. 3 kişiyi de Viyana K Yazlarında sakie — işareti olan yakamlar gwamele görmeyen caki Üiyetleri gönterir. Bu çedireldeki katlar *Amerikan Ekapres” Banllanı Tarahıadan verilmiştir. İrak hududu Mardinde murahhasların şere- fine bala ve ziyafet Mardin 3 (Hasususi) — Türkiye- Irak komisyonu müzakeratı hüsnü süretle ikmal edilmektedir. Türk mürahhasları geçen gü civarda büyük bir gezinti tertip etmişler- dir. Bu gezintiye bazı memurlar ile refikaları da iştirak etmişlerdir. Gece Mardin kalesi arkasında İrak murahhaslarına mükellef bir ziyafet çekildi. İrak murahhasları bu hafta içinde hudut müznkera- tım ikmal ederek Musula gide- ceklerdir. Türkocagında murahhaslar şe - refine bir çay ziyafeti ve gecede bir balo verildi: Müddei umumilerin içtimar Ankara 3 — Ankara ve mük hakatının 20 müddei umumisi Adliyede vekilin riyasetinde top- lanmıştır, İçtimada — cumhuriyete ve inkilâba karşı olan hareketle- rin sureti. tecziyesi ” hakkındaki meseleler halledilmektedir. ingiltere kralının hastalı Londra 3 (A.A) — Kralın sıhhi vaziyeti vahim değildir. Yanında- ileri ciddi surette endişeye dü- şürecek gibi de gözükmemektedir. Maamafilı terakkiyat batidir. Krr ve kraliçenin yarın M. Baldvir kabul edebilecekleri ümit olunuyor. Pariste posta müvezzileri arasında bir hadise Paris 3 (A.A.) — 191 posta ve evrakı matbua müvezzüne işten el çektirilmesi ve arkadaşlarının bunların yerlerine gezmekten imtina etmeleri üzerine Polis memurları tevzi servisini kısmen ifa etmişler- lir. Postacılardan mürekkep umumi bir içtima aktilebu akşam vaziyet tetkik edilecekt Peynirciliğimizi ıslah Ticaret odası peynircilk bak- kında tetkikata başlamıştır. Bunun için şehrimizde peynir işile. meşgül — ihtisas erbabım odaya davet — etmiştir. -Bu zevattan mürekep bir komisyon haftada iki defa toplanarak peynirciliğir inkişafıma ait meseleleri tetkik edecektir. tan ile müzakere (Baç tarah birincü sahifede ) etmekte ve mübadele meseleleri itilâfin imzasından sonra iki mem- Teket arasında bir dostluk misa- kmim aktına mami hiç bir şey kalmadığımı ilâve etmektedir. Atina 3 — Ankara müzakeratı bakkında M. Papaya verilecek olan yeni talimatın tesbili için M. Venizelosun - riyaseti altında vuku bulacak içtima bugün yapı- ftın yeni safhasından pek memnun görünmektedir" Bundan dolayıdır ki vazih bir fikir dermeyan edileme- mektedir. M. Papaya verilecek - talimat, mübadele komisyonundaki bitaraf âzanın teklifleri esasından ayrıl- maması merkezinde olduğu ve bu esas üzerin her iki tarafça itilâf hasıl olursa “itilâfın parafe edilmesi için salâhiyet verileceği beyan ediliyor. Atina 3 (AA.) — bükümetinin tekliflerini — tetkik için toplanacak —olan nazırlar Meclisi içlmar yarına tehir edil- miştir. Türkiye İngiliz _iıltihabı Genç kadınlar ilk defa nasıl rey ' verdiler? Londra, 3 fHususi) — İngilte- rede bu defa icra olunan intiha- bata kadınlar intihabatı denilebil Çünkü bu intihabata erkeklerden ziyade kadınlar iştirak ettiği gi her samf ve yaşa mensup kadın- lar rey vermek hususunda erkek- | lerden çok vazifeperverane hareket etmişlerdir. Yalnız kadınların ek: serisinde erkeklerde az görülen bir hal vardı: İntihap sandığının başına gelinceye kadar kime rey vereceğini bilmemeleri ve müte- Teddt balakmdları : Kadınlar en ziyade saat altıda yani idarehaneler - kapandıktan Sonra intihap sandıklarına hücum etmeğe başlamışlardır. İdarehane ve fabrika müstahdemini olan kadınlar ekseriya “müçtemi bir halde rey sandıkları başına gel - mişlerdir. Hizmetçi kızlar ev işleri başlamazdan evel rey vermek için | sabahleyin erkenden rey sandık- | ları başına koşmuşlardır. Evli kadınların çoğu kocalariyle e sandık başına gelmişlerdir. Umumi sürette bakılacak olursa bu defaki lerin mıktari evelki intihaplara nisbetle azdır. Hatta reye iştirakte pek az hararet gösterilen 1924 intihaba- 'tından daha zaiftir. Yalnız şarki Londrada intihabata fazla hararet gösterilmiştir. Gazeteler intihabata dair bir çok tafsilât neşretmek suretiyle halkın — alâkasımı — uyandırmağa çalışm: yağkat bu nesriyatın bir. muvaf. fakiyeti olmamıştır. Dahiliye nazırı Jabaoo Hicla mahafazaklran br- kasının rengi olan mavi kürdele- | bi ler ile tezyin olunan dört atlı bir | araba ile dairei intihabiyesini | dolaşmış ve halkı vazifesine davet etmiştir. Bu muhteşem araba her n dikkatım celbetmiştir Yevmiye meselesi Bir amele maaş veren kâtibi yaraladı Dün Beyağlunda bir yevmiye meselesinden cinayet çıkmıştır. Bostanbaşında — oturan — kömür amelesinden Aziz ile amele kâtibi İbrahim efendi arasında dün gün- delik meselesinden dolayı — bir kavga çıkmıştır ” İbrahim efendi, Azizin yevmiye- bağırıp çağırmağa başlamıştır. İbrahim efendi de bu sözlere mukabele edince Aziz tabancasını çıkarıp kâtibi dört yerinden gayet sürette — vurmuştur. ” Carih firar etmiştir. Bir intihar Tepebaşında Nerkiz sokağında oturan 40 yaşında Moiz efendi bu sabah saat yedide beynine bir. kurşun sıkarak - intihar etmiştir . İntiharım sebebi henüz amlaşılma- mıştır. Şişe ile cerh.. Dün gece Samatyada oturan Hayık fena halde sarhuş olduğu halde elindeki şişeyi ” arkadaşı Hayri efendinin — başma — atmş ehemmiyetli surette mecruhiyetine sebebiyet vermiştir. | reddin bey ya- | yavaş yavaş verirler. Lâkin tesir- Edebıyatımız ne halde: Edebıyatı cedidenin tesiri âni idi, iz bırakmadı «Vedat Nedim bey bey k bahsetti, çok Mehmet Nu- hut * Toplu min işaret par- yük benin üze- rine — koydu. Taş duvarda asılı duran, üç köşeli kocaman. Terledi, terir sildi.. Sonra cez-| besi başlamış bir sofu heyecanı' ile anlatmağa — mehmet nu- başladı: reddin bey — Güzeller iki türlüdür.. Bazıları n tesiri şimşek gibi ânidir. Bir an içinde bizi sarar ve biraz sonra d: tesiri kaybolur. Bazıları güzelliklı yavaş yavaş gösterirler, tesirlerini leri uzun olur, devamlı olur. Bence sanat eserleri de böyledir. Bazı satırlar vardır. İnsan bir an için onun tesiri altında kalır fakat mahsuller böyle eserlerdir. Tesir- leri bir anlıktır. Artık onları birer sanat abidesi gibi hatırlamak yalnız müşkil değil hattâ gülünç- tür de.. Yalnız — şurasını işaret edeyim ki bu sözlerin bikâye ve romandan gayrı eserler içindir Nureddin bey gene sağ elinin işaret parmağını sağ yanağındaki siyah benin üzerine koydu, ikinci sualime cevap verdi —En kuvvetli bulduğum romancı | Halide Edip H.. Eğer Halide hanımın türkçesi de kuvvetli o- saydı kendisi hakkında bir çok şeyler daha - söylmek lüzumunu hissedecektim. Tekniği hakkında ne> söylenirse — söylesin Akanım romanları da bana derin heyecan- ee Raşat Nuri de çok kuvvetli: Odalar bankası : Bundan iki sene evel Ankara odalar kongrasında bir odalar bankası açılmasına karar verilmişti. senederi beri odalar varidat- larının yüzde onunu bankaya sermaye olarak ayırmaktadır. Bu para Sanayi ve maadin | bankasına yatırılmaktadır. İstanbul ticaret odasının banka için ayırdığı para 80 bin İiradır. Bilâmum bankalarm gönderdiği para bir milyon — liraya baliğ olursa odalar bankası açılacaktır. Diğer bir fikir de temin edilen | bu sermaye ile Ticaret hariciye bürosu açmaktır. Halebe kar yağdı Mayısın son çarşamba günü sabahleyin Halep civarında külli- yetli miktarda kar yağmıştır. Beş santim kadar tutmuş olan kar o günü akşama kadar erimemiştir. Şimdi Halep ve civarında sürekli yağmurlar yağmaktadır. Halep gazeteleri kar hadise: “ve minelgaraip Mayısta kar yağdı,, diye yazıyorlar. | | bey, en büyük şairi de hiç tan- tür yokluğundan Aoğrudur..» | Nasıri çok iyitamıdığım Falih Rıfkı madığım Faruk Nafizdir,, demişti. Cenap beyin bu fikrini teyit eder- ken bu iki isme bir kaç tane — daha ilâve etmek, meselâ içindeki taşkınlığı yep yeni ve oldukça | muvaffakiyetli bir tarada anlatan Nazımı, “iki yudumluk manzume - lerinde bize elem, ıztırap, tasavvuf içirmeğe uğraşan Necibi, çok derin çok samimi bir vatan has- reti terennüm eden Kemaleddin Kâmiyi söylemek mümkündür. Nazmından hiç bir şey anlı | İ | dığım Ahmet Haşım beyi kuvvetli ir olarak tanırım .. O da Falih Rıfkı bey gibi fıkralar — yazar. Falih Rıfkı beyde şekil itinası, Haşim beyde de daha fazla iç ve dolgunluk bulurum.. — — Edebiyat arsasının — yetiştirdiği yeni filizlere gelince onları medih- ten tevekki ederim.. Genç yaşında ölen meşbur İngiliz şairi - “ Con Kits , ilk şiirlerini ateşte yak- —| mıstır. Bundan bahseden bir ede- biyat kitabı şu bükmü veriyor: —— “Ve bu suretle en iyi hareketi yapmış oldu .. — Gazetelerin muayyen sütun- — larında yazılan — fıkraları — nasıl buluyorsunuz? nh—"Biı alman muharriri cacı rinden bahsederkensen sevmediğim — eser yüz binlerce basıldı, en seve diğim eserime henüz tabi bula- madım , diyor... Bizim gibi.her gün fıkra yazmağa mecbur olanlar bazen bu sözü hatırlamak mecbu- Tiyetindedir. Bir gazetenin muay- —— yen bir sütununda yazı yazanlara — çok defa feragat vezifeleri düşer.. — Yusuf Ziyanın mükerrer fıkralar irim. Zaten kendisi de onları tekrar eder. Vedat Nedim bey anketinizde kültür yokluğundan bahsediyor.. Çok doğru.. Bernar Şav: — Şaheserler çalı çırpı üzerinde yetişmez.. demiştir. Anketim bitti, ben dişarı çıkar- ken Toplu iğne gene parmağımı beninin üzerine koydu, yazacağı fıkraları düşünmeğe başladı. Hikmet Fe Osmanlı bankasının senelik içtimar Osmanlı bankası haziranın 29 | unda Londrada senelik içtimamı aktedecektir . Senelik içtimaa bankanın hükümet komiseri Ke- maleddin beyin iştirak etmesi Tâzımdır. Kemaleddin B. bir kaç aydan- beri rahatsız bulunmaktadır. Mu- maileyhin yerine vekili bulunan © Hasan beyin Londraya gitmesi muhteme! Adanada buğday mahsulü Şehrimizin alâkadar muhafiline gelen malümata göre Mersin, Adana ve havalisindeki buğday mahsulü umidin fevkindedir. Bu itibarla bu sene sonunda İstanbula kâfi derecede buğday gelecektir. Bu gün hava açık olacak Yeşilköy rasat merkezinden veri” len malümata göre bu gün hava açık olacaktır. Rüzgâr şimal ve garp arasından esecektir. Gece hararet 13tür. Sabahleyin 20 olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: