5 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

5 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KARA DENİZ LÜ SÜR'AT POSTASI Vatan Çarşamba 1 akşamı sirkeci rıhtı- hareketle — doğrü (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, — Gireson, — Trabzon Sürmene ve Rize) ye gide- cektir. Tafsilât için sirkecide yel- kenci Hanında kâin acantasına sat, Tel, İstanbul 1515 İngiliz Hacı Hüseyin vapurları - Mersin - İzmir postasl Avrapadan 1& muhayaa ettiğimiz iki bin ton hacmi yeni iabında Rüstemiye Ham vaparımuz | inci ve 2 inci ile hususi kamaraları lüks 'erte yulcuları için faz ve rahat mahalleri — havi alup 6 Haziran Perşembe Günü saat 18 de Sirkeci rili- tumından — hareketle ( Gelibolu, Çanakkale, İzmir, Köllük, Fethi- hiye, Alâiye, Antalya ve Mersin)e azimet ve ayni iskelelerle (An: mür ve Silüke ) ye uğrayı avdet edecektir. Haftalık izmir posta: Hüseyniye vaporu 5 Haziran Çarşamba Günü akşamı 18 de Sirkeci-rıh- tımından hareketle ( Gelibolu, Ça- makkala, Köremit, Ayvalık, ve izmir)e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Emin önü Re- Şadiye caddesinde 12 numarali ingiliz Hüseyin Rüstem vapurlar idarehanesine müracaat, Telcfon: İstanbul 2876 aa eyrisefain Merkez — Acentası: — Galata Köprü başında. Beyoğlu 2362. Şube Acenlası: Mahmudiye Hanı altında. İstanbul 2740. (KARADENİZ ) vapuru 6 Haziran — perşembe — akşamı galata yıktımından Tamiliy İscisliç Samsun, Ünye, Fatsa, Giresot, — Trabzon, — Rizeye, gidecek ve Of, Trabzon, Po Tathane Gireson, Ordu, Fatsa, Samaun Sinop İnebuluya uğ- Tayarak gerecektir. BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Tüâret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 540,090,000 Merkezi İdarer MİLAN O İtalyamın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İngilere, İsvişre, Avustürya, Maca: ristan, " Çekoslovakya, Yuzosluvya Tahistan,Romanya, Bulgariaar, Si fır, Amerika. Cemahizi İfütteinderi Beeziya, Şili, Uruguay, Azantin, Fera, Ektatbr ve Kolumulyada Afiyasyoblar İSTANBUL ŞÜBE MERK Galata Yoyvodi caddesi Palas (Yelef, 2041 7 Şebir dahllindeki « yetiabala : Atalemciyan harında Tet S Beyoslmda : İstikil gadüleri Telei, 1015 Kambiyo oairc Borsada Teler. 171 İZMİRDE ŞUBE hareketle Sinap, ordu, | hakemeleri batün malümatı, Timaiı tarifelerini ve bütün dimun rastmunu istatistikleri, ker tarlü nafi malümatı mübtevi bir eserdir. HER EVDE şişe (LİZOL) bulund alması sayanı edir. Acenteleri : İstanbılila - 8. YAKOEL — mahtumları — dezenleksiyon anliseptik düvaj için em mükenmel bir mezadlı taaffandar. Mutbak- ve sofra için MARGARİN YAĞI MARGARİN, tereyağı yerini tatan sihki ve besleyici bir gıdadır. MARGARİN sıhhiye vekâletiyle Şehremanetince H olunarak nefaseti anlaşılmış ve imaline müsaade edilmiştir. MARGARİN sofra ve mutbak yağı sizi müğşuş yağlardan kur- ta Bir tecrübe kâfidir. Her yerde ARSLAN markasına dik- kat ediniz. 'TÜRK MARGARİN yağları Limitet Şirketi İstanbul, Taksim Ayazpaşa çıkmazında atik 5 Nolu müşterek kuyulu kayden hane şimdi arsanın yüz elli hisse itibarile doksan beş hissesi Fatma H. in uhdesinde olup Cemal ef ile Hacı Kadın -— — — —| hanımdan borç aldığı dört yüz | yirmi liraya mukabil birinci derece ipotekirae edilen ve borcun veril- memesinden dolayı ihalci evveli- yesinin icrasıyçün otüz gün müd- detle müzayedeye konulmştur. Hududu: Tarik ile Adil B. Ay- şe hanım, Halil ve İsmail ef. ler ile Halide ve Ayşe hanım ve Mehmet efendiler - emlâklerile mahdut üç yüz arşın terbinde tamamı beş yüz lira kıymeti mu- hammeneli arsanm mezkür hisse- sine talip olanlar ve dsha ziyade malümat almak isteyenler hisseye musip kıymeti muhammenesinin yüzde onu nispetinde pey akçe- sını ve 928-10908 No.yu müstes- hiben müzayede şubesine müra- caat etmeleri 8/7/929 tarihinde saat M den 16 ya kadar ihalei eveliyesi yapılacağı ilân slunur. İstanbul mahkemei asliye ikinci hukuk dairesinden: Madam Alek- sandira vekili M. İhsan beyin müteveffa Vasilâki veresesinden Tarla başında Çukur sokağında 60 No da matbaacı Hiristo ve İspiro ve Andon ve Manol efen> dilerden bilverase, Beyoğlunda Tarla başında 7-161 No lu hanede Madam Marikadan bilesale iki bin beşer yüz liradan ceman beş bin Hiranın tahsili hakkında ikame ey- lediğ dava neticesinde meblagı mezkür 2500 liranın mumaileyhim vereseden ve diger 2500 liranın dahi Madam Marikadan tahsiline mütedair mahkemeden istihsal 0- lunan kararı havi 14 nisan 929 tarihli ve 929/54 adetl ilâmın su- retleri müddei aleyhimden İspiro ve Andon ve Manol efendi mezkür ikametgâhı terk ile bir semti mechule gitmeleri hasebile mahalleri muhtarma tebliğ edilmiş ve bittalep mumaileyhim İspiro ve Andon ve Manol efeddilerin hak- kında ilânen tebligat icrasına ka- rar verilerek birer sureti mahkeme divanhanesine talik kılınmış ol- makla keyfiyet hukuk usul mu- kanunının — 142 inci maddesi mucibince alelusul gaze- telerle dahi ilân olunur. Ethem Pertev ihtifal diş etlerinin şişmek gibi rahatsizliklarına Mani olur. KOLİNGSUkura bi di ediniz KOLYNOS DENTAL CREAM TRYLİSE A” pezoğla Yenı İSAARİR Paşa aparuman; KRAVFORD'S müshi leri piyasada mevsut sakız pas Talsösir y lalıyamısı. çok kolaydır. KRAVFORD'S müshil / rastüle Tinde bir veya İKi tanesini sırf çi Tomek suretiyle çocukların ve hatta Tayüklerir. Btllrabım. mcip - olan Takağından 0 gen elimç gi aynı tesir göralüe KRAV FOİüS öksürnk sakızı -ö Sürük vo boğaz ağrıarına karşı en Müsemmel devedi. Hop hir İkizneti olan Dü Aakızlar Dihaka sizan içenlere şayabı tavsi Biamüza eeranelerle ceza deyolar M DaREAr GNS A, Yoyvoğa amnda 710 nümeroca RIŞAR VOLF, Gelvada yoca kufası AT MUHASIİP ARANIYOR Zonguldakta bir hırdavat tica- rethanesinde çalışmak üzere bir muhasebeci aranıyor. Adres: Sirkeci Ralli sokak Rağ- bet anbarına sabah saat yediden ona, akşam altdan sekize kadar müracaat olunması. Türkiye Eczacılar cemiyeti riya- setinden : 12 haziran 929 çar- şamba günü merhum cezacı Et- hem Pertev beyin vefatı senei devriyesine müsadif olduğundan Eyyupta kâin kabrinde icra edi- lecek ihtifale iştirak etmek üzere meslekdaşların yevmi mezkür sa- bahı saat onda köprünün Eyup iskelesinde hazır bulunmaları rica olunur. Zayi hesap defteri 928 senesine ait müsaddak he- sap defterlerimi Küçükpazar ile Balıkpazarı arasında gaip ettim. Her kim bulduysa Eminönünde Rıhtim Hanında iki numeroda Salih Zeki vapur acentasına haber vermeleri insaniyet namma rica olunur. İrtihal Esbak Demiryollar ve Limanlar müdiri —umumisi Mustfa - beyin kayın valdeleri hanım, duçar ol- duğu hastalıktan rahayabolama- yarak irtihali darı baka eylemiş- tir. Cenazesi bugün öğle nama- zından sonra, Beylerbeyi caı den Nakkaş kabristanına nakil ve aile hatiresine defnolunacaktır. Allah rahmet eyliye OKATLİYANIN Pastahanesi Lüks şekerlemeleri Sinek, sivrisinek, tahtakurusu ve sair haşarat sıhhatinizin ezeli düşmanlarıdırlar. Sizin ve ailenizin saadeti namına bu haşarata “OFLYO, İle amansız bir harp ilân edininz. “"OFLYO, Hağaralı imha eden en tesirli ve en nenv ilaçlır. Türkiye için umumt depost: Mehmet Galip ecsayı tıbbiye deposu, İstanbm) Bahçekam Beygirciler sakağı Nodo İstanbul Vilâyeti Şehremaneti ilânları Yangından muhafaza şirketleri hakkında: Şehremanetinden: Yangından muhafaza ve yangından kurtarma namı altında icrayı fealiyet eden şirketlere mensup bazı eşhasın bazı mecburiyetlerden ve Emanetin ruhsatından bahisle mesken sahiplerinin rizası hilâfına evlere girüp bacaları temizlemek baha- mesile ev sahiplerinden fazla para aldıkları haber alınmıştır. Bilumum duman bacalarının her vakit temiz tutulması ve Bakal senede bir defa temizlenmesi mecburi olmakla beraber hiç bir şirketin bu hususta emanetin ruhsatmı haiz olmadığı ve her kesin bacasını dilediği tarzda temizlemek ve ya temizletmekte serbes oldukları ilân olunur. : ? ; Ekek Na 3 Haziran 29 ilâ 8 HL 29 Kurüçeşme (mahalli mahsusta a gae Arnavutköy ve Bebek (belediye M. Hi Ü Rumelihisar (Hisarda W F; Boyacıköy, Emirgân (Emirgânda . S » 26 , — İstinye, Yeniköy, Trabya (dairede 0 KŞŞA Kireçburnu (Kireçburnunda Bo » 2temmuz29 Büykdere (belediye M. , 3 temmuz , 7 , Sarıyer ve Maden (Sanyerde 8 » » 9 » Yenimahalle (Yenimahallede 10 , O ÇH Ç Rumelikavağı (Kavakta Bâlâda gösterilen günlerde esnafın ellerinde mevcut mevazin ve mikyasatla dirhem ve ölçeklerin memuru mahsus tarafından rüsumu —alınmak süretile damgalanacağından - gösterilen mevkie muayyen günlerde müracaatları ilân olunur. Üsküdar dairesinden: Polis merkezi tarafından bulunup daireye gönderilen bir kuzunun sahibi kim ise tarihi ilândan itibaren üç gün zarfında daireye müracaat eylemedikleri takdirde satılacaktır. Vakıf Paralar Müdürlüğünden 22238 No -li senetle medyun Fatma Sucda Hanımın Nişantaşında Teşvikiye mahallesinde Hamamcı Emin Ef. sokağında atik 3 mükerrer cedit 19 No-lı ve bodurum katında: çamaşırlık, üç oda, halâ, kömür- lükler zemin, birinci, ikinci ve üçüncü katlarda: ikişer daireyi ve her dairesi, beşer oda, koridor halâ banyo, mutfağı ve üzeri daraçayı mühtevi ve 568 zirâ arsanın 420 zirâ mahallinde mebni bulunan 17540 lira kaymeti muhammeneli bir bap kârgir Apartımanın tamamı ( dört bin ) lira bedel ile talibi uhdesinde takarrür ederek ihalei evveliyesi icra kılınmış olduğundan yüzde beşten aşağı olmamak üzere — zamma talip olanların bu ilân tarihinden itibaren 31 gün zarfında ş yüfde on nisbetinde pey akçelerile her gün saat ondan onbeşe kadar rdüncü Vakıf hanın ikinci katında 15 No-h Vakıf paralar Müdür- lüğüne müracaat eylemeleri ilâm olunur. TC Pal satış konisyonundan: Ecnası listede yazılı 13,750,000 adet gayri müstamel pul (9500) — mark bedelle, talibi uhdesindedir. 6 Haziran 1929 Perşembe gü ihalei katiyesi icra kılmacağından talip” olanların o ğün saat 15 e kadar Cağloğlu - Ankara caddesinde Tayyare cemiyeti binası alt ka- tındaki satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. Ticaret işleri müdürlüğündon: | İstanbul limanı emvali tücariye ve maden kömürü tahmil ve tahliye işçileri esmafı cemiyetivin idare heyeti intihabı Haziranın 6 ımcı Perşembe günü Galata rihtımında Hüdavendigâr Hanındaki cemiyet merkezinde icra ve saat 9 dan 15 şe kadar rey kabul edileceği alâkadarana ilân olunur. İstanbul san'at mektebi Müdürlüğünden: Sultan Ahmette Hanımlara mahsus akşam terzilik mektebi küşade- — dilmiştir. Pazar Pazartesı Salı ve Çarşanba günleri tedrisata 4,3Ö dört buçuktan 7,30 yedi buçuğa kadar devam edilecektir. Kaydı | kabul edilen talebenin mezkür günlerde mektebe devamları ilân olunur. Ca

Bu sayıdan diğer sayfalar: