5 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

5 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mendil — yüzü görmiyen ve vaktile gayet güzel bir kadın olan Şarlonun valdesinin dünyada en şiddetli arzusu / olarak - ipekli kumaşa ve elbiseye malik olmak havesi kalmış idi. Sefalet evladı bü kadın sık sık son Manica dan Los Angelese iner ve meşhur kumaş ve elbise magazalarını dolaşarak beğendiği çeşit çeşit ipek kumaş ve elbise alırdı. Ka- dın aldığı bu kumaşları kâşanesine göndertir idi. ipek merakı Şarlomun validesi balyalar teş- kil eden bu kadar kumaşı ve 4 elbiseyi giyemiyeceğinden bu kıy- mettar kumaşlar ve elbise köşkün dolaplarında ve: odalarında bey - hüde yatıyor. idi ç Şarlonun validesi sık sık satın aldığı bu ipeklerin bedelini kendi cebinden vermiyor idi. Bunların hesap pusulaları Şarlonun şırketi- burosuna gönderiliyor ve burada- ki Şorlondn - kasasından - tediye — olunuyor idi. Velhasıl Şarlonun validesi saç- ları ağırmış bir çocuk hükmüne girmiş idi. Sefaletin parçaladığı bayatın izalesi kabil — olmiyan izlerinden marazi bir hale düşmüş | idi. Şarlo validesinin bu halini 'den Los Angeles kumaş mağazalarından — gelen — kabarık hesap pusulalarına hiddetleniyor. idi. Validesinin neler çektiğini ve kendisi için ne fedakârlıklar yap- tığını pek iyi bilen Şarlo valide- sinin bu israfına ehemmiyet ver- medikten başka, — kadıncağızın gençlik zamanından kalmış bir hevesini tatmine muvaffak oldu- ğundan dolayı seviniyor idi. Fakat kadın ihtiyarladıkça ipekli kumaş toplamak hirsi, tahammül- fersa bir derecede artıyor idi Bir zaman gelirki San Monica köşkünüu dolapları ve eşya odaları teşkil ederdi. Şarlunun validesine Los Ange- lesten mütemadiyen gönderdiği kumaşları almaz olmuştur. Köş- kün idare memuru yeni gelen kumşuları nereye- yerleştireceğini bilmediginden şaşırıp kalmıştır. Gene bir gün şirketin muha- sibi Şarlonun burosuna girerek validesinin o gün ,satın aldığı ipek kumaşların hesap puslasını getirmiş idi Lâkin ilk defa hesap puslası aksi bir vakıtta getiril- miş idi. O gün Şarlonun gayet asabiyetli bir günü idi. filminin — son parçası çevrilmiş; Şarlo atelyenin gürüllükü — havasında — bulunmuş oldugundan bir az başını dinlen- | dirmek için bürosına çekilmiş idi. Şarlo, tam dinleneyim derken önüne muhasibin bir sürü ipek kumaş hesaplarını yığmış olması kendisini büsbütün çileden çıkar- mıştır. Şarlo kendi kendine bagırır: *Ey büyük Allahl Mübarek kadın bu beyazlı ve siyahlı, yeşilli ve sarlı ipek kumaşları ne yapar? | Bu günde bir kaç bin doları | pencereden atacağım. Bunların - cümlesi - düra - düra | mahvolacaktır. Biliyorum ki vali- demin, bu gün satın aldığı ipek- lere hiç ihtiyacı yoktur. Nedamet Mahasip Şarlonun kaşları çatıl- masından ve hiddetli hiddetli söylenmesinden — patronun fena halde kızdırmış alduğunu anlıyor. | 've endişe ediyor idi. Lâkin Şarlonun hiddeti bir kaç saniye- den fazla sürmemiştir. Şarlo “Aman Allah ne düşünü- yorüm, diyerek dehşet - içinde | olduğu halde kendisine — gelir; | büro odasının bir köşesine çekile- | rek muhasibe söyler ki: “ Validenin her vecihle haklı olduğunu anladım. Canmız- sıkıl- masın. Validenin bütün hesapla- ranı tediye ediniz! , Muhasip bu. talimatı aldıktan Ssanra odadan çıkmış ve bu esnada Şarlonun yanına Al Reevs ile bir | dostu girmiştir. | Şarlo halâ söyleniyordu. Yanın- | dakilerden ziyade kendi nefsine hitap ederek diyordu ki “Validem varsın bu ipekleri | alsın. Yalmız bunlar değil maga- zalarda ne bulursa alsın! Biçarenin canı ömrü boyu bu şeyleri istemiş Zavallı annem, ütenasip endamını ü göstermek için bu ipekli kumaşlara hasret çek- miş idi. Ah, annem çok gözel idi Niçin otuz sene evel bu ipek- lere mail olmadı? Validem daha ihtiyar değildir. SHakiki yaşını söylesem kimse inanmaz. Validem çektiği bin bir çeşit alâm ve iztirabatın — tesiriyle - çökmüştür. Zavallı birden bire ihtiyarlar Şarlo kendisinin ve validesinin feci mazisini düşünerek kendini futamıyor idi. Düşmemek - için dostunun koluna girmiş ve göz- lerinden yaşlar dökülerek ferya- dına şöylece devam etmiş (Mabadi var) DilGünün HaBenLeRi bi * İtfaiyenin ıslahı — Bu sene İtfaiyenin ıslahına karar verilmiş- tir. Emanet yeniden bir çok mal- zeme almış ve siparişatta bulun- müştür. Diger taraftan Viyanalı İtfaiye — mütehassısının - vüruduna intizaren noksanlar tespit edil- mektedir. Mütehassıs pek yakın- da gelecektir. * Adliye Müsteşarlığı — Ad- liye müsteşarlığına zat dürü Cevat Beyin tayini muhte- meldir. * Umuma — mahsus — hüküki konferans — Yaz tatili esnasında yeni hukuku medeniye, ceza ve muhakeme üsüllerine dair umum için verilecek konferansların mev- edecek müder- x İn gar sefiri sefarethanede bir garden parti tertip etmiştir. Hariciye vekili ile vekâlet erkânı, bütün - sefirler davetlidi * Nazillide bütün ova su altında — Son günlerde yağan siddetli yağmurlardan Menderes nehri taşarak bütün Nazilli ova- sını kaplamıştır. Tekmil mezruat su altında bulunduğundan hasa- rın derecesini — şimdiden - tayin mümkün değildi Denizliden| alınan — haberlere göre de Denizli ve civarına şid- detli bir yağmurla birlikte üç saat dolu yağmıştır. Dolu tane- Terinin cesameti fındık - kadardır. Havayı - değiştiriniz, ün divanı muzakere T GK Ekmek ucurlyacük — ğön günlerde şehrimize külliyetli mik- tarda ekmeklik un gelmektedir. Bunun için bu hafta ekmeklerin ucuzlamasına intizar olunmaktadır. * Kondoryotis yedinden Reisi- cumhur oldu — Yunan âyan ve * mebusan meclisi müştereken re - isicumbur intihabatını yapmışlar: dir. Amiral — Kondoryotis- 259 | reyle intihap olunmuştur. î * Troçki Rusyaya gidecek — ükümeti Troçkinin Rusyaya | avdetine müsaade etmiştir. Troçki | 1 Temmuzda Rüsyaya dönebile- | cektir. Tayare piyango Müdürlüğünden: Tabı ettirilecek olan olan (400) adet varide sadıra, karar, zimmet ve demir baş eşya defterlerinin aleni pazarlık süretile münaka- sası icra edileceğinden taba talip olacakların pey akçelerile birlikte 6/6/929 tarih perşenbe günü saat on beşte piyango müdürlüğünde müteşekkil mübayrat komisyonuna müracaatları. TAKSİM B 3 KUBANOLA ile MOLi ve KOl sinekleri koğunuz, — fazla Yaz sahnesi 6 Haziran Perşembe açılıyor. tarafında gayet eglenceli ve nezih nümerolar Lokantasında alakart taam intihar | Garip bir Apandisit ameliyatı yapılan yeri masanın köşesine vurunca... Fransanın Angülem - şehrinde Zarip bir intihar vakası olmuştur. ,Jan Laşo isminde ve 25 yaşında bir genç, Antuanet isminde bir genç kıza oşik olmuş, ve kızla evlenmek - istemiştir. Fakat genç kız diger bir genci sevdiğinden Janı reddetmiştir. Jan bunu haber alınca hemen inühara karar vermiş, yalnız ne süretle kendisini öldüreceğini bir ürlü tayin edememiştir. Gayet iyi yüzmek bildiği için nehre atılamamıştır. Gece vakti tabanca, bıçak gibi bir şey alamadığı için, odasına gidince karnını açmış — ve bir kaç ay evel apandisit ame- liyatı olduğunu hatırlayarak ortu da duran masanın köşesine hızla karnını çarpmiş, bu süretle ame- Tiyatın dikiş yerlerini patlatmıştır. Yere düştüğü zaman hasıl olan gürültüden ev sahibi uyanmış ve yukarı çıkarak Janı kanlar içinde bulmuştur. Hastahaneye kaldırılan Janın yarası ağır olmakla beraber kurtulması ihtimali vardır. AHÇESİNİN MPANYASI ve meşhur AMOR Bütün bu şeyler için vantilâtör kullanınız. SATiE muhtelif mevileri VERESiYE olarak takdim eder Metro Han Tünel meydanı: Beyoğlu - Beyazıt: İstanbul Tetrika nümero: 4 Haziran 1929 — REKLÂY ÜcReTi ELKLEEEECATK A L ADEREE Z Muharriri: Genç kadının dimağında, ansızın, müthiş bir (Vâ-Nü) ikir tekevvün ediverdi. Fakat, bu fikrin dehşetinden kendi de ürktü. insiyaki bir hareketle geri çekildi, Feyziye baktı bulduktan sonra... vay kâfir kız vayl. kendine amma reklâm yaptı ha... Semihin kendi uğrunda | intiharile... Ah... Benim için de, | henim için de bir erkek intihar | etseydi... Fakat bu erkek kim ola bilir?... kim?...., Feyzi, yattığı yerde, gözlerini açmıştı. bi ipil kirpikleri arasından Bey- ö lenen Demdire bakti | — Bütün ömrümü / senelerce | e şadl d İN İN vi sensiz — sürüklemektense.. - diye İyrigue (—lirik) bir sesle tekrar- ladı.- Bütün ömrümü sensiz geçir- mektense,,, ancak bir gün yaşayıp da, sonra, saadet içinde ölen o böcekler gibi ölmeyi ne kadar isterdim.. Ne yalvaran bakışları vardı. — | Genç kadının dimağında ansı- ; zın, bir fikir tekevvün ediveri Müthiş bir fikir... Fakat, bu fikrin dehşetinden kendi de ürkerek, insiyaki bir hareketli geri çekildi.. Gözleri büyümüş, yüz ve el adaleleri ta- kallüs etmişti. İşte karşısındaki, tam aradığı adamdı... tam aradığı adam. Onun bir emrile, bir vadile bütün delilikleri yapmıya amade... Bunu kendi de söylemese, Beyza an- Feyziyi her şeye sevk- ne — emindi.. Feyzi Beyzanın bir ân içinde kaybolan itibarlarını iade edebilir mi idi?.. Melihanın üzerine celbolan bütün dikkatleri ondan çevirebilir, ken- dine çeker miydi?... Bu suretle, iki rakibe kuzin arasında eski muvazene hasıl olabilir mi idi?... Genç kadın, bunu, birân içinde, dimağında tarttı; tasarladı; ve, şu neticeye geldi: “Evet, Feyzi, bunu, Bilhassa, tamamile Abmedin yapabi ki, Feyzinin ciddiye- başlılığını - Meliha için tini, ağır intihar ederi Semi den ve ağır başlılığından bile üstün - buluyorlar... Bu - intihar, bütün tanıdıklarım üzerinde bir bomba- tesiri husule getirir... Fakat... , Feyzinin yüzüne, hâlâ © kork- muş vaziyette bakıyordu. Dima- ğına ansızın hulül eden fikrin dehşet saçan ifadesi, âsabından henüz dağılmamıştı. Delikanlı sordu. — Ne oluyorsun, Beyza? — Hiç. Nasıl söyliyebilirdi?. kendini öldürdü ise sen de benim öylece öldürl,, sözünü söyliye- ti kendinde bulamı- Feyzi, yüzünün bozuk cildini özleri a G W daki fikirleri anlamak istiyordu. Tereddütte idi; şöyle düşunü. yordu: — “Beyzanın, şimdiye kadar ı benden nefret derecesinde kaçını diş lâhzâ dığımı bilirim.. On beş 5 | onun peşindeyim ... Bi | olsun yanıma sokulmadı idi.. Der | min, ansızın odaya girmesini chaj, | se- longue(— şezlonglun kenarı | oturmasını, benimle konuşma: İbenim ona söylediklerimi ......u:ğ | dar dinlemesini, sözümü her sefı ki gibi kesmemesini neyle izah ete meli?.. Yoksa?.. Yoksa?.. Ümi düşebilir miyim?.. Kim bilir, bel de, Semihin intiharı onun kalbil . ( Mabadi var İ |

Bu sayıdan diğer sayfalar: