5 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

5 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

L LA ——— e AKEMDAN AKŞAMA Garip bir vaka Rus gazetelerinde garip bir vaka okudum: Odesaya civar köylerden birinde ansızm bir ha- tadis çıkmış: Başta jeneralları, zabitleri, — çavuşları, — onbaşıları olmak üzere, bir ordu, gemilerden sahile inmiş... İlerliyormuş... Vrangel Bütün Rusyanın kulağı Ağızdan ağıza, haber ir süratle yayılmış. He- men hemen 24 saat zarfında bütün Sovyet arazisinde duyulmuş. Bu havadisler ne kadar çabuk yayılırlar, bilirsiniz. Hattâ, ineşhur efsanesi de vardır: Güya, Abdülhamit devrinde, postalar © kadar bozukmuş ki, bir mek- tup, bir vilâyetten öbür vilâyete aylarca zamanda ancak gidebilir miş. Bunu bittecrübe öyrenön Aşık Avni isminde Bir şair, uzak maşukasına — bildirmek şeyleri msktup yazıp pos- taya atmaz, şarkı yapıp sokaklarda söylermiş. — Şarkılar, postaların götüreceği mektuptan daha evel ulaşırmış. Filhakika, havadislerin de inti şar, bazan, bu derece süratli oluyor. Yeni bir irtica ordusunun Rusyaya ayak basması haberinin ortalıkta dalgalanması üzerine, ordular, tayyareler, — donanma harekete gelmiş. Gönüllü yazılan yazılana. | Uzak memleketlerde metingler,— | teşci telgrafları, tahşidat. Bütün bu gürültüden sonra an- | laşılmış ki, meyerse, mesele irtica ordusu meselesi değilmiş: Bir si- | 'nema fabrikası, Vrangel hareket- lerini — hal Sürette Emanet memurları Memurin kanunu mucibince her dairede olduğu gibi şehremaneti Mmemurları arasında da — tasfiye y:îılmq ve bir kısım memurlar tekaüde sevkedilmişti. Fakat, Büyük millet meclisi içtimalarından birinde memurin kanununun belediye memurlarına şamil — olmadığna miştir. Bunun fiyede tekaüde sevke: ların vaziyetleri tetkike şayan bir vaziyete girmiştir. Cmiyeti belediye — çarşamba ünü umumi bir içtimada bu Kasasta. bir karattiyertvektir Şehrimize bir Bulgar ticaret heyeti gelecek | Ticaret adasına gelen malümata giir: bu hafta içinde şehrimize Bulgar ticaret heyeti gelecek- tir. Bulgar heyeti memleketimiz hakkında tetkikatta bulunacaktır. Fazla un geliyor Bir kaç günden beri memleke- fimize fazla mıktarda Un ithal | #dilmektedir. Bu hafta içinde 15 | yen bir zamanda çökebili “bin çuval un gelmi; Çarşının sandal bedesteni cihetindeki harap - kapılar Çarşının tamiri Büyük çarşı gittikçe harap bir hal alıyor İstanbuldaki ik çarşı artık eskidi, her tarafı harap olmağa başladı Bundan 35 sene evel vuku bulan büyük zelzele bu tarihi bina- nn muhtelif yerlerini yıkmış, çarşı baştan başa harap bir hale gel- miştir. O zaman İstanbulun en maruf pazar yeri olan çarşıyı yüz üstü brakmak doğru olmadığı anlaşıl- mış ve tamire karar verilmişti. Mahmut — Celaleddin Paşanın nezareti zamanında nafiada teşkil edilen bir komisyon uzun müddet * sonra çarşıyi tamire, —muvaffak olmuştu . Fakat o zaman yapılan tamirat- , 'ta isabetsizlik olduğu zaman geç- tikçe anlaşılmaktadır. Tamiratın — istenildiği — şekilde yapılmamasından dolayı çarşi eski mukavemetini kaybet miştir. Bu sene yağan devamlı ve mebzul kar, çarşıyı bir kat daha harap bir hale getirmiştir. Çarşının en harap yeri mezat idaresidir. Bu çarşının son zaman- larda Nuru Osmaniye cihetindeki kapısı yıkılmıştı. Mezat idaresinin bulunduğu | kismin / bütün — sakfı tehlikeli bir haldedir. Mezat idaresi, doğrudan doğru- ya Emanete merbuttur. Emanet 1929 butçesile yıkılan Nuruosma- niye tarafındaki kapı da dahil olduğu halde mezat yerini baştan başa tamir ettirecektir. Yalmz, çarşının / diğer - kısmının — tamir imkânşızdır. Cünkü müşterek s: kaf altında bulunan dükkân ve mağazaların sahipleri ayrı ayrıdır. Bunların birleşerek çarşıda umumi bir tamirat yapabil- meleri imkânsızdır. Bundan başka bu dükkân sa- hiplerinden ekserisi vaziyeti me yeleri itibarile böyle bir tamire iştirak edemiyecek vaziyettedir. Şayet çarşı uzun müddet tamir yüzü görmezse ekseri yerlerindeki çatlaklar yüzünden hiç beklenmi- Yerli malı Mektep muallimleri yerli ma- lından elbise giyecekler İlk mektep — muallimlerinden | kısmı âzamı yerli malından elbise yaptırmağa başlamışlardır. Maarif vekâleti yaptığı mühim bir tamimde bil ümum ilk ve orta mektep — muallimlerini — eylülde yerli malından elbise yaptırmağa davet etmiştir. Bd Mahalle aralarında dolaşan çocuklar İstanbulun en rından biri de çocuk bahçeleridir. Çocukların oynaması ve - hava alması için bir bahçe bulunmadı- gından hemen bütün çocuklar mahalle aralarında, evlerinin öni deki dar sokaklarda vakit geçiri- yorlar. t Bunun / sıhhi ve terbiyevi bir çok mahzurları vardır. Emanet bir an evel bu mühim ihtiyacın temini için teşebbüsatta bulun- maktadır. Serin y&rler; ragbet Son günlerde sıcakların başla- ması üzerine sahillerde ve denize nazır yerlerde yazlık gazinolar açılmağa başlanmıştır. Akşamları işinden çıkanlar buralarda oturup hava | almakta, arada domina, iskanbil gibi oyunlarda oynar maktadır. Ticaret sarayı Sarayın yakında inşasına başlanması ümit ediliyor oadası tarafından bir ticaret sarayı yapılmasına karar verili Saray Dördüncü vakıf banı karşısında yapılacaktır. Hanın karşısında bulunan med- rese ve arsalar Evkaf idaresinden 70 bin liraya satın alınmıştı. Pek yakında oda bu arsalar üzerinde — inşaata — başlıyacaktır. İnşaata başlamak için elde bir mıktar para vardır. Bundan başka oda varidatını karşılık göstererek para istıkraz edecektir. Yapılan bir tahmine göre inşaat ancak yarım milyon liraya mal alacaktır. Buna mukabil ret sarayı şehrimizin en - güzel binalarından biri olacaktır. Dört kattan ibaret olacak saray Ticaret odası borsalar Ticaret ve sanayi birlikleri gibi bütün teşekkülleri içine toplıyacaktır. Ticaret Yeni mektepler | İstanbul muallim- | lerinden bir kısmı Anadola ğidecek Bu sene İstanbulda yeniden 15 mektep açılacak, ve yeni ders | senesi bidayetinde katiyen mek- tep buhranı olmuyacaktır. İstanbulda çalışan ve hiç Ana- doluya — gitmemiş olan daimi muallimlerden mühim bir kısmı bu sene Anadoluya sevkedilecek- tir. Anadoliye gidecek muallimle- rin yerine şarktan İstanbula mu- allimler geleçektir. Haber aldığımıza göre Maarif Vekâletinin bu hususta hazırla - makta olduğu kadro yakında İs - ;ınbl:tli Maarif eminliğine bildiri - Yeşilköyün su ihtiyacı Yeşilköyün — susuzluğuna çare bulunulacağı yazılmıştı. Ha- vaların ısındığı böyle günlerde Sanaalik ah ciddi sürelke ken” dini gösteriyor. Emanet 1929 senesi zarfında Yeşilköye su isalesini düşüniyordu. — Fakat, bütçede kâfi para bulunmaması bu teşeb- büsü akim brakmıştır. Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Yeşilköylüler deniz kenarında tedarik edecek- leri bir sarnıça Hamidiye ve ya Sırmakeş sularından birini getir- terek halka su tevzi edeceklerdir. Emanette tayinler Şehremaneti Harita şubesi mü- dürlüğüne — emanet müdürü Hüsnü B., Be; diyesi ser mühendisl dolu demir yolları mühendislerin- den İhsan beyin tayinleri tekarrür etmiştir. Eenebi paraları hakkında tetkikat biyo borsası ecnebi para- erinde tetkikata devam Kar ları ediye imdiye kadar liret, frank gibi paralarda nasıl istikrar temin edildiği tetkik adilmiştir. Borsa şimdide markla Rus pa- rası olan çafVonets hakkında tet- kikata başlar Haliç sahilleri Haliç şirketi şehremanetine bir müracaatte bulundu Halicin Kasımpaşa sahilleri yet berbat ve harap bir halde: Haliç şirketi, emanete mür: etmiş ve vapurların daha iyi naşabilmeleri için Kasımpaşa sa- hilindeki iskele civarının 6 metro daha - uzatılmasını rica etmişi Emanet - şirketin talebini tetkik edeceklir. Belediye mevkileri kapanmayacak Bazı zabitai belediye mevki- lerinde günün muayyen zaman- larında memurlar, mevki bele- diyesinin kapısına bir kilit vura- rak teftiş maksadile — şuraya, buraya gidiyorlar. Belediye mevkilerinin - kapalı olması, mesai saati zarfında bir memur bulunmaması beledi va- zifelerin if: noktai nazarından doğru — görülmiyor . — Keyfiyet Emanetin nazarı dikkatini celbet- miş ve belediye mevkilerinin her ne sebeple olursa olsun kapalı | bulunmaması bildirilmiştir. RCEEEELETİİ İzmirde pahalılık İzmir 2 (Hususi) — Hayat pa - hallığı münakaşaları her tarafta ildigine -gidiyor. Çaliba bazı imseler İzmiri ucüz zannile misal göstermek istiyor. Halbuki burası Paha- daha fazla hissettiriyor. Alı eh ufak eşyada sebzede bile ayda | haftada zam farkı bütün dehşetile göze çarpıyor. Hele geçen seneki Pahalılık pek aşikâr bir surette görünür, Meslâ kabağı 10 kuruşa alırken bu sene bu mevsimde otuz beş kuruşa, balıklardan, krança, bar- bunya, iki lira, çipro, kefal 130 kuruşa, adi sardalya bile seksenedir. Fıkara yemeği deyipte geçiver- diğimiz kuru fasulyenin okkası kırk kuruştan yetmişe fırladı. Hele çok şükür iki haftadır ekmek otuz para düştü. Hafta başı olan perşembe günü alış verişi tetkik için çarşı bir kere dolaşılsa insan neler görüyor Sabahtan akşama kadar bütün hafta çalışan bir amele, işçi veya memur haftalık iaşesini temin icin koluna taktıği sepetini doldurmak — üzere belki yirmi sebzeci, otuz kasap dolaşmağa mecbur. kalıyor. Daha sonra alıyor mu? Hayırl Bazen görmekte kâfi geliyor. Çarşı kuru kalabalıktan başka bir şey olmiyor. 'Ticarethane sahipleri sabahtan akşama kadar para, satıcılar da müşteri - beklemekle oyalanıyor. Pahalılığın sebebi de hep mü- tavassıtlardı: Sebze bahçeden gelir, Han - parası, hamal parası, kantar parası yüklenir. Birisi alı digerine devrederken haydi bir — sürü masraflar daha.. Mal asıl satıcının eline düşünce ticaretile, dükân kiralarile beraber bir zam daha görür. Nihayet hanın kapıe sından onbeş kuruşa giren bir sebze, satışında muhakkak surette kırktan aşağı değil Hükümetle — belediyelerin bu işlere bir çare bulacağına ehalide emin, fakat bir parça acele edil- mesini talep ediyorlar. Seyrisefain müdürü İzmirde Seyrisefain — müdürü umumisi Sadullah bey Gülcemal vapuru ile İzmire gelmiştir. Seyrisefain resin şimdiye - kadar bir yoktu. bunu nazuri itibara alan Sadullah bey tetkikata başlamıştır. — İkinci kordonda 30,000 lira sarfile bir bina yapılacaktır. Sadullah bey sahillerimizde işlemek üzere 2 vapur daha alacağını söylemiştir. Bir mektepli kızın intiharı Karşı yakada Kız muallim mek- tebinde aşk yüzünden bir intihar vakası olmuştur: İsmini öğreneme- genç talebeden birini seven kız muallim mektebi talebesinden bir hanım teneffüs esnasında sev- ğilisine mektup yazmakla meşgul bulunduğu bir sırada muallimler- i ansızın kızın bulunduğu irmiştir, mektubunun gö- rülmesinden müteessir olan talebe hanım Ani bir buhran ğeçirerek derhal kendisini bahçeye atmış ve hamil — bulundugu — jilet piçağıyle — Damarlı kesmek suretiyle intihara teşebbüs etmiş- tir. Kaybolan talebeyi bulmak için muallim ve talebeler bahçeye çıkmışlar ve kızı aşağı bahçenin tenha bir mahallinde Kanlar içinde baygın bir halde yatarken bulmuşlardır. Talebenin hayatı Kurtarılarak kendisine tardı muvakkat cezası verilmiştir. ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: