7 Temmuz 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

7 Temmuz 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Temmuz 7 Dünya Kâfi Gelmiyor! İstikbalde yıldızlara yapılacak seyahatleri tasvir eden filim. ohal'in peşkisr nden virmin görünüşü, ii ve İeza insani iya- | muhteşemdir. de merakını celbeden şeylerde İkinci resimde elektrikle müte- dir. İnsan zekâsinin v eti- | harrik yuvarlak hav si dün- rebildiği en kuvvetli teleskoplar hareket ediyor. Filmde bu hudutsuz âlemin bize en ya- | .bunun iki bin se: nra ölâ- kın kısımlarının bile ie ki ma- | cağı tasavvur olunmuştur. Ha hivetini görememekte, sefinesi sonsuz fezada seyahate insan hisle- rile keşfedem. diği şeylerde kuvvetinin bir şabeserini Ak manların Ufa ismindeki sine- mı şirketinin Dünyadan ayrılış, ruz. Bu Fil de almanlar fennin , çıkıyor. bütün tatbikatından ve nazariye- Üçüncü resimde (Einstein'in lerinden (o istfade (o etmişlerdir. | relativite ii ameli bir İyi kâinatta bir seyyahati tas- | surette ei re edir. Kâinatta itmektedir. y. nisbi ve kıyasi ye Hava e e Ta ilen aliye ülkede > rtuluyor. Bu sani Güzlbesinden kurtulduktan sonra. çekmeden ba- de Avva Birinci resimi sefine- , şaşağı duruyorlar. sinin müretebatı bu “esrarengiz. | ninem, #eyareyi yakın ediyorlar. Beyoğlundaki ceset. d z İstanbul, 6 (H. M.) — Beyoğ- e yal ME birisi könatta seyahattir. Bu seya- lında Cemiyeti Akvam batte — silim. e Me- | bürosunda maktul bulunan meç- t, Müşteri v. 8. gibi dün - bul şahsin oDimitriyef namında bir Bulgar olduğu tesbit edildi. hâdisenin intihar olması ihtimali ve dünyaları iyor- EE on Semin ai küvvetleniyor. lar. Bu manzaralar çok güzel ve SİNEMA SS Hakimiyeti Milliye resmini a'dığımız mizana Lau a la Plantem reswinin ya- BULUNAN EN SONUSU cinsten intihap etm: ze A bizde Li masraflı ağır yemekler ulatmasi ii barel telakki 0 lunur, Ma bizim. m yemek fazladır. umumiyetle Yapin mi gere e geli ek e ve çok az ye- meklerle da eyi yi bil- Hollywood'da yn her kü faaliyetini idame için olduğu gıdanın tam miktarı bu- lunmuş ve bundan pek ein Bi suretile vücudun anlamayıp tam bir sıhi ealiie malik olacağı, iliniz hazım ( faaliyetile yorulmiyacağı anlaşılmıştır. Yalniz şiniye ei bulun muş olan usuller daha ziyade e- saşen şişman oyan sin manlamaması içindi, Şişmi yıflaması için Şişman maşa mü- kavemetsiz kimselere e tatbik rn bir usul bu- lunamıyoı Son Yer şişmanlamağa başlaması üzerine fevkalâde tel ik ve sıhhatı uzun; daimi per- mütabâk'mil, olmıyan: bir Ma yk Ethel. Barrymore, Biraderler ismindeki imütehassıs- AYI FASI. YENİ BİR YILDIZ. nında gördük beni ay ile Laura la Plan konmsı ve yekten eli slm. rol verilmesi, büyük bir imkb vadettiğini gös- Hollşwöi'da en mühim bir mes'ele şişmanlamamaktır. BU MAKALEDE ŞIŞMANLAMAMAK IÇIN ULÜ OKUYACAKSINIZ. ları imdadına çağırdı. Bunlar onu sıhhatine dokunmadan zayıf- çok artistler © tec: erübe etmişler ve istisnazıs hepsi memnun olmuş- lardır. Usul süratle tesirini gös- edir. büyük çeyiliği. da e süsle ei iyi gey neticeler içinde en şayanı hayret olan mubarrire Dorotky Donna in a li kayb- etmiş olmasıdır. halinden bir kız vaziyetine geçmiştir. Bu usulü neşretmekte olan gâ- zete dünyanın her tarafından o hepsine toptan cevap vermekten başka e bulamamıştır. 1000 İira kiymet biçilen bu reçeteyi bizde ka naklediyoruz. inci gün Kahvamı, 50 dirhem taze üzüm, kahve, valtı hergün ayni Öğle dirhem üzüm, 1 6dilim hıyar, çay veya EL şam yemeği, 2 yumurta, 1 domates, biraz taze sebze, elli direm taze üzüm, kahve, Z inci gün. Öğle yemeği. 1 yumurta, nizi Iportakal, çay. Alişam yem. Haşlama: sığır eti, lan bir domates, elli direm , çay veya kahve; Renki ve Sesli Filim başladı. Sinemada ihitiraların e kadar çabuk ibi sahasına konduğu a bare e z İdi & : duğunu okuyorduk. Son gelen haberler Metro - Geld yö Hoya primi renkli ve sesli diler yapmağa başladığını br Bu filmler yakında pi alarak RENKLİ TELEVİSİON, New-York, 28 Haziran— Renkli television” 'un ilk teçrübesi huya Te ti bulunmuştur. Perde, vaka ulak ise de daha büyük pre Hirmek daha izi; bir masraf meselesidir. * Ya kibritlerini tetkiki stanbul, vi ,)—Agistes ip- tdasinda yeni kipritler piyasaya ri “deer mel 2 üzerine kse! i akel Sakalı bl a nümuneleri tetkik <a — a. — Tarife EE nu toj ope or. Akşam yemeği, Biraz kral ari murta, il iki zeytin, biraz sebze, enli ei rejimi bu şekilde on ildir gün devam edilecektir. Hit- tabi yemek erde biraz ekmekte yenecektir. Yalnız ekmeğin “ki- zarmış ve az olması şarttır. Et kalmak şartile biraz arttırılabilir. ve ağ ei sonra'da ei larını iraz arttır! De elde ae miş olan İN sr itiyadı kaybetmemek lâzımdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: