10 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

10 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Miliye z ; ğ T z — a z SOM AA MERDERU ECER. Bulgaristanın yugoslavyaya bevabi ra rlar he m se Gaze eler bir.nci Yugos av no'a- silin veri en motanıfi Men Ni neğ- re” bizi mi erki e ekşi ii teneral Gekot m smlen bah 9 eki ve müma - kiri orlu emir 7 nda Sırp ünevverlerinin kalı ömre vi hakkı m ide atın doğru o madığın ar © etmektefie. ini Ge ii saian 26 e 1924 pi vu e mler. lüde na bahsettik er e Jerten benn üvey Gnayon babadan İsuten servere vars ömak içm irukdp diisir ——eerm— Bakkallar cemiyeti kongresi toplandı. emişi sil e Hakkasar » Monüğgi ın hnka- Büsi sikdim! Vr Yale mürüçamı kasa eş pk —— .m— Ingr iterede iadeli hakıki MM #ira. Y — (AA Aarmlı OUA laik he wi Mz, ies hp> beni ze ra Yök ki Hali i ile iş sas hb oder alel 733 ia kadar ar msi. ——em Lüpen kurhanlar rs &(A4A)- Sonhll se- leri kübü “ny kşm Lüpen de ökralin ar; hüzüründa Ka merasim yap imşir İlas le 34 yi r yara « 30 ha- Mean ara- unmakıa- 5 “in vi yen pey sükün hüküm erin.) Odunla ii motörler hakkinda. Paris'e mezunen yedecek vün Mersa Vel EE 0 bir zraşala börtü year sel oya za ila olüne işeyen mo'örer hakk mla da tek kafa ml cakır smö pasa, müfnflesinde Üar wda ouran ipi iple ken n Bahai işer Yapı e an esl ei sebeli ini ihar, has oki İiminüzman mü sessir 0 bis timi yarışlarının. İstonbu!, o (if i — İsmi! ot yarışların n üçüncürü düd Vali Elendi koşu sahasıtdı kalabatık birmerakır küt esi önünde $şök öüülazasi br şekide öereyün beri ve a. Bakırköy. b bes Carnlndan O Süren Seyre eri için hin ge mi s ur Dü su adı, di e veya ia yüşla halıs rna malesus'u K , ZE bra © iile Baban zade n is görde bime, Şakır Beyn F.ozofsi iknei ve M İpsin Fes nev'i üçüncü gel Dördün cü koşu andıkayı koşusu mii ve dör ve daha yukar. yaş'akı oi ho ve sop «va kisrakm Mimi: oşunun “kenin yeni 300 İira ve ma-alesi 7800 mera di Kü- Cey an Tuyyur, Sokak Mak bur. Mebruk Mez um ve Yildiz nasında 7 hayvan Köşunun uzun uğuna çuk Ceylan ber hum brmağ, muha aza or İkna Sahak ve tüçünek nn, Yed ze get 1 yağ İngiliz at ve körük örn malı iğlirik © rağmen, kü & we Onl e e ğa Ms snke'i ve supla FARDR zin esir esi 1400 mero du Bü koşuya ot haşvam iştirak etm ve dün 'eb erik ihr yak koşu rda on ziyade ie ba BİR buduar İska kö #don İiri sıl kaş ei itmesi Tadi arkana okay yüzüne vürfuğır he kitbaç hak Hükmi ee beli neliyes nde İç üm el meg bada Şükrü wyn kismet smndek #rap İri brne, ei eda güze ine ve İzi Bey sey yar üçüncü gel. Beyne ha LL kasr orint Ke koşüya oi ak ölen se. ka atan Suph. Paşün al eey ran bene: Üreme flat ren pod g- ps oknei ve Zonap Menim öğünü geder Geecca haltaki İp arası hayvan gelmiş- hi rm ie; dilim. ig yarlen recek. ve mutahakisı . satılac cak. Florida yapılan motorbot a iy Motörbot Manğr 1 dattkada geçebilreklir Londra “(4 &) — Fore İlamı şebri aş kl yağı! iy or müsahukasınla m. Yüz Se; itneak “oan ba müsabakaya üni mwyalmie far rana bere Jab Iiek m “yen DE ie eg iş © siz naked A gö ve dizen 5100” gr the oncük eni büt gem ngilgreyi Fransadan ay ia iii © anız kN fa Tahin. geveb veee hes ve 0 unnek'0 a » m kar - ün Yüng” rip kuv bü vit İk Sel ve yahuk vonen | ğinden Suovden Yö Hrupi da planın doğurduğu n al, ate Mya düşürmek an bir. “karş sela İkna rdu Hu vi ny e “ nğahada İİ iğ it. are ün erin Ağa siren kaf yö e ör şer sin vr (sn mes'e e eri, ten sr isme ve çocuk hak mena mit key yüz lar varılır m a Ankara Taş idaresin- en: Ankâra'nın Keçik mahallesin- ii ta KE ehmer zevcesi mezkürede Pa- Mi cal canibi vE Ulucanlara gide sokak ii kast hal cephesi ei maher 7 1 numaralı bir bap hanenin re Ayşe dar Bene si tikal ettiğinden bahisle ağ Viya ii tarafından rev meka Sİ hr von yer olmıyân barlenin tasarrufu mi Era a tahkikat e i mii, Üye lerini es akin) bir hafta am tapu resi erme ri Ji zumu beyanile ilanı eriyen İni alar Tapu ER b m yakl mevki- Vahit Efendi garben Astı mi. Efendi veci Hüseyin bağları ile li bir ide bağın elele m n kendilerine ini tiğinder bahisle Tapu Bai iza yeri bulunmuşlardır. Tap me ei lee ye Sl yan meskür hak- a mahalle ia ape Fiz rla- Gi a me alâka- dar olanlar .smiye- idareyı nı keyfiyet olunur. Müstakil Ev Arıyoruz Sahte put damğasi yeller ! pi e e pol araf: Klan yakala Bel, öl S(A A) —bots sahte enza Püliae Ps bir sah ekâr si tevkif etmiş e Pravla gi, Hi ese Mağ Bela İlofinan İlan ektik İşleri için “Yapılan tabir Bakir alina dan. sokar sü mle ve afasi macör oan . çete roi Macör «tün Yüyos- e 9 — (EM) Eokuk | yada break m il: şirketine” Şuktuhlanefi- ornsmda | eş şenbk bulünmek'n imis ki #on döfa şap fn ii sade rdan 6 sı kendisi e b tike üzerine süt yon den io00 sakak isvlei klar s (PM bir pull tüm Ay lm yi k nese ce geçilmiştir. Diğer ir Şe'irn hez sür basindaki sol aktarda ş ein tende luğu m'de hu sakak ara muyazi kak Mp akemeie Seal, doğru görülü yor ii kiş gel :melen evel ili nba da âhik'n ke ayla Ml Aida Çin ada diya kadar —.o.—— kç tenvirat o yap kis oan |Profesör Müller sokaklıra sçkeik ismba ari koy- Sıvasa gitti. duracaktır Etek'rik tesisati ki- irene Vekli - Mini : İnya' « meyen sokak ara da has | rından Protesör saba? Yağan lanilm ar konacaktır. $ vas a tetkikât'a palsi üzre Miriyu ömerli önüme. hi Barok silecektir. wüsun elehiriği e İmuhamları ! Mal ye Vakılıığı önündeki: ha- Üeyenisrle Ankara İs'an3! vuzun re orübatmen |. bur Mat ye Tofiiş heyen mt han) bas ana şar o Bu | vaı yapıtı zem şik. İm Tar bat v Medar ia v6 | han 4 il yeri Tas lee Bey.n gersier. lısk yelen renk r su İışs | rıyaso inde br heyat iaralımlar kpası ten adi oeok '# geç vakit tekk el miştir mum en: id ei ela Mei ikti i Müdünüğü kadiosnı seyyar "mek üzere üç (Müh ndi« Mimar) , bir resmi base km © iki seyyar li : th eleriğ. in GENİ e taaiare e eya odakları an dei i Mükendiş Mimari İncaktçı ve İlhassı o hk üçin 2m. ma çe 8 İnşai cesime üzerinde ilmi Gia Çilühend 5) md tmrokuna tad EŞ ği Hacrürle; sir vesianietia ve resmi & Mürecamrimn İedimde 2 — (R sami), yi miş AR-sam) (Setsy mek ebi İnşat ve yihur sondektör mettebiiden eğin . 3 — (Gürseran) sali üszikirieşsatıni peri) seri tasbık m a ği Sul Tes m erİ, malzemeyi ve tara İmgaşi Jay kile onap mtilee ME olunanları. süreye edebe k kal ikin ve ği ki ilde yetiş yi it kimndan ko ulritiör eebinden) wer (5 veye) ararım ktadır. İş ravz hi göre Ressam'ar için 758099 twhndev. siye ar için de 318070 rarihinde Ankara Evksl İrş ee Müdürlüsü, sast Müdür Muavinliğ nd- o ve İzmerde eri Müz dürtüğünde Yapi İieek imeharadalf? olmak teyenlerin.memerin kanünun- daki evsafı hwiz olanlağın ve bahusus askerlikle ald dalar bulunmaya- Bin vu veşgikş las meleri e (yanl terhis varakaa, ri, vefa ipi A rukas, butundiları işlerde pr ve saestalı, v. keli, sahfar ve hüerü ei varakası) biriki eyi slime nlerde sew ön gir a arak Eskal onşunt müdürlü Evkef inşeni üödür mii ge ve İzmirde Erat Hdi bari imtehn Mmufscadtla, —4359 Sirketi Hayriyedei: Sisme mi. #koç Favrkus: Fairje Bahar kuvveti (25 İbre — ez Metre mürab bat Siki Si 19 ton VTakr.ben Sirket hayriyeriin H skösde kün Fabrikasında büleda li olan dört adet e kazanı sil kor Hanlar müsa- — olmakla beraber her türü işe eivetişli ve sığlamdır. Talip Mk en şifahen Istanbu'da ii ikra Idare ne mürsesa'ları, bu anan ve evsafı pm m ve yahut ön Cebxcide döit, beş olalı mı ii ve müstakil o'mak şartile br eve ihtiyaç. vardır. Matbaamız ilan memur- luğuna müracaat

Bu sayıdan diğer sayfalar: