10 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

10 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dür Ofomobil Nakil Resmi .Musaddak Olarak İstanbul Delterdarlığından: < 0 18,20 20, 100 arşı Ağustos 10 pi 1., ale ede küpalı zarf a li sisi 757 liralık temina: makbuzlirile © teklilnamelerini, 12 ağustos 935 pazarı si ini baml Defierda rlitındaki bom'syona verecekierdir. Mv Maarif Müdür- İlk mektepler içim ini fazı 500 dürüüğüne ve yevmi ihalede Ecü- m atlar ? 5250 pi eliayetie Tal “m As. Satın Alma «Komisyonn S.LM. müdür en lüğünden: nkara &mrazı zühreviye has- tanesi a Si taze ae. taahhüt eden kteahhidin hdmi ifa etme- Yip istnkâf eylediği cihetle yeni- de! itibareı Ke — da deniz kenarında satılk a ilik D, n dolma mahal; Galsiada Yenicami mehi Huci > Pör ve ela, Ni sökağında bir Tarafı e İnbrikas ri, ir tat; b me Men gatali Şirketi ie a ir Ran , ii ari i iğ ” ilanları i münakasayı anlamak üzere Vİ- z re live — layer Sıhhat ve gi Muavenet ğ 4 ? 15000 “kita Sumi müdürlüğüne müracağtları. 2-4240 2 Li 80 , Ör F e Iktisat Vekâ eti ZN 7, Kİ İ 1 36000 Arpa <İ Açık münekes, | Iktisat Vekâ eti i 9185 4 olup isi gün artmaktadır arı ğa pe münakasaya pireceklerinde vat Hr wwe ve mâhali Orman ; . MA IE Bg he e rms eni nl “ve gele ine müracantları.. ,2-4714 b 5 İs > mü denetler, “ ; z ilan KOMİSYONU Ni MÜDAFAAİ Me VEKÂLETİ MERKE 7 SUTUNU 8000 Vüz 30040 Un e geri 7000 kilo sidir er 800 ©, Sade ». Pirinç eyün , Bülsur sid Şeker Ağik nünakaca ili v& yem edilrm mina: kasaya konmuştur» alci 318029 saat on. dörite vaılacaktır. Şarına p o Kabı keçe, MUBAYAAT rüke astanbu! “Emaali met: mtre beyaz Keten şerit. öl metre beyaz pımuk şerli 13000 mere dikiş makine şeridi. Orman:'Umum Mülürlü “ün'len: Z» dak. lin muzal Sf. be i eraiti y-deyi amlı enlerin — Ankara Orman Umum Devlet Demiryol'arı ve limanları Umumi Idare- sinden: m bei EE Zen unda Hüseyinağa ma- 280000 mirc keten erir. © Mektepler. Yukarıda yazılı mstzeme topal Askeri Tünek G Saz yağı kapalı zari su: kamısyonumuz., münakssaya İştirdk Münaka a fesholünan Kayseri içinde yer UAğyensi £ 12 Km ilk şol yevm ve saati muağy. : atelyesine ,ait ii > ege sitn srack Münuküâsüsi | evvel teklif ve teminat mektuplarile ya addei kebirde lr #ve yaaıymı ayrı, 28 8 m Ap. ol tekrar bal zar ww be 9 perşembe yünü | birlikte İzmir müstah i sufi. Bedeli li dörre kapalı aa seker. imakasaya Könmüşü sar "480 ir dirilye mektebi | sann âms komisyonu “siyasetine bodrum ve bir dülk Nemüne ve sms si ek- Münükası 8 Eyiüi Mi pazar gin yemekhaneleri önündeki münakası |müracaatları 2—4317 Wİ ve 7 daireyi i ls 79 rma | er Ber gün ve müRükasiya) RE) ae ede Ankiçada Devlet Dim mahallinde tera kılmacaktır. Talip- ihtiya 1500 tü yalı Sofyan reğrkisin.de ogün tem e ii yeli binas pe yapılacaktır. hü. ye esl İçin ili mi le zart, | Zineye ait nısıf hissesinin ime Nifetile mürse alır a5 ya iştir Küle a na Yamarin kömür fi ir münakasıya konmuştur. İlmlesi 94 | >29 tarihine müsadif e müsaidi tercih — ma ve iştirak içinde Şarinamesi veçhle | ağumos 929 cumartesi günü sat üzre yerli ve Avrupa İst ai eid de i za) i mukarrerdir. taliplerin 5 bn edil Teki 10 lir AG) sardım yan e çe 8 ALG el SL Lol ir En a GN ll. saati muay ,enesine kadar sel | görmek üzere her gün ira yevm ve vakti müüyyeninde em- & on dörtte kapalı zula | sermeleri Sâzımdır. Telipler müne- li j numaralı ieğtah r Si iştirak için de yevm ve sajti müz vali metruke satış komisyonuna | ibale edilecektir Şartnameyi*yöre | kası şarınamelerini 20 isa muka- ni a Tiyasetine. vermeleri Ilan |yende teklif ve teminat ekg müracaat etmeleri 2:4160 | ceklerin her gün ve münakesaya | bilinde Ankarada Malgemedaltesin- i olüttür. N kek komisyon riyasetine mücata: gireceklerin de ki teminat. v den, İstanbulda Haydarpaşa mağaza- ek — Merkez ii ye le ton 2-480 İstanbul defter- | cekiilerite mürscaitaı — 24154 | sandın tedirik edebilirler 24208 Pipi tüvenan kömürü 0su- | — Kuraaritiyacı için 1-200, dö ndân: ma çel ty yağı fuçasu| Mi A ig K Il k Nİ ie mümakas: ya kei, ii lesi | kilo oduna pazaı ri Gi ya v lik vapur: Haliçte Ayakapı |" Me çuval v Call Auğustos 990 cumartesi günü | gali pü düğünden 10-4 yede İle satması akarrir citiğin. Apartıman © Karşi ait tulü i ibm sar 1$ van Taliplerin şartname e al günü sa 1042 ide 8 kadem lamda ite tonlara ee re'her gün ve müzayedeye iştira “Çocuk Sarayı caddesindeki Ni sini sörmek üzre > kg müna- pazarı a ine. İm verildi, İetmek üzerede 17 ağustos 29 gta İz HİMAYEİ İM Kğ Kasaya İşt örmek. üzre e |hinde saat 14 pi emen ilan iy iptidasıni ni pera- Saat Ni ir e e her m ilen kiral içinde İçrkarılmıştır. Maimzz bedeli olunur. ende veya toptan ditaya verile- me “tüplerle | birlikte. komisyon | Yevm iy yen teminstlarile “| 13,960 liradır, talipler 1,048 iü Müstemel zeytin yağı iin yeirLE , riyasetine ilme SEN iie Ehil yare etine müru- |teminat makbuzlarile teklifnam, & boz çuval ve saire müzüyede Ayrı ayrı veya toptan kirala- j aisiy kini dibi caar'anı, 4334 lerini 15 ağustos 929 tarihine m) a Satılması Ki etüiir den ta- İmak istiyenler. Çöcük Sarayma izi zin 1900 kiln Kanstans MEKE Tülin tanbul işmiş zak ihale ko- yiye amini BUR b her İmüracaat edebilirler... iy yağı 1748 024 Cumutteti ant (İde | 1 — Ankara Hukuk mektebin: | misyonuna vereceklerdir. 24180 | &” “yese birak emek İ Ankara Delşerdartığın- MR alınacaktır. ; > Taliplerin — yapılacak yemek salonu il > ie Satılık sapı ri Er e a Si yi an: şitnamesini görmek üzere her gün İlaşıkhanenin inşası 20 gün mii |nünde a e afaza idaresi A0 r E e A e f ki di ne ait, tolü 130, rl 1d, meli O'unür. peri yak desen on dele LİR kğ mevkü|ezi eb'adında ve 252 tonilato E müstamel telefon i 'osave reminutarile “merkez satın N mi komisyonuna gi eleri 2—4316 ii vazedilmi sametinde baluğak 1 nümaralı va- e Maarıf müdür- © paspas — Talipler Eide yes buçuk Bur kapalı zarf usulile müzayedeye | İÜ; 370 (boşbenzin tenekesi ikarılmıştır. - Mul hammen bedeli 5 maki eteğeri Öle aki e a m ar ga) aa ai an anl ae ne | la bal e usul la ikisi a kon- İsaat 16 ya kadar Maliye “ekle temin 15 siren 2 p varikine yaf ie mii görmek ei Talme Balâda er eşyaya talip in 7 Yi 929 İMilit emlak müdürlüğünde müte-İ|sa mat 15 de İs- Müziğine ve Li a de'en Z Sli min 1-9-929 pazar, Gum ii sir 155 dadır. mii inşaat komniğyonana ie nl e eni vilavete mü linü pazarlık suretile satılacağı, Tellerin rm örnek üzere İcaatları. 24287

Bu sayıdan diğer sayfalar: