5 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— m miştir, vE e geçmek ihtnallai ii li Vacances ve SOSYALİZİM VE eşruiyetin tati HARİCİ SİYASET. |ögalitts, Kararile Ke alem . Fransız sosyalizmin! İngiliz Maliye Nazırı M..Sno “İM lam i aye* Kanli ae sl a sözile aya bir mı geçin m ğ kendi- lerinin vaziyet i çince kendilerinin. vaziyete “değil ıçın 1Ci vete müracaat e ima etmi tir. Hangi memleket mevzubahıs Olursa > olmun bugünkü hakikat zi sis Muhtelif. etiket altında 7 se bile nasyonâlizim, entetna3- yeneliimden daha kuvvetli ve te- VE Zeki ei Zeppelin Fredrichalen'e vardı. Paris, 4 (A.A.) — Zeppelin eee saat 7 de Bale'den geç- iştir. Fredrichafen, 4 (A.A,) — Graf zeppelin balönu' bu “sabah Saat a elli geçe buraya gel- miştir. Beri A(A.A.) — Zeppelin bain li ili eke fen'e avdet etmiş ie islahı. 1 bahai PERŞEMBE $ EYLÜL 1 L 1920 Her yerde $ kuruş. Tile ile doslğumuz, Dünden itibaren borç. “ye destan balya, için hapis kalkmıştır. Londra > Selirimiz “Ferik Beyin ingiliz baku e yirminci vr münasebalı bekkenda İAJANIİL | hapis içe kurunmula telakkciz vin ai ce ADLİYE VEKİLİN iz Me ekle Yi Vekili Mahmut E- atideki beyanatta bulunmi B ir. ünüz ki, borç-| * Jular arasında bir lirayı da bulup Adliye Vekili. 5 iödeyemiyenler vardı. Bunlar şim- MAHMUT ESAT B. di çoluk çocuklarile beraberdirler.| tinim, borç için hapis ise kurul Cümhuriyet, yeni icra ve iflas) telkin tecelliyatıdır. kanunile mazinin bir hatı-| zannedilmemelidir. rasını dâhâ silmiş, göz larin Bilder 'dindirmiş ve onu tarihe im; & herkes ne “e yiv nuyor. Bin bir tecrübe göster-| yanıâ kâr. km Asla... için i ir #ay- Mütehâssis gelecek ki li bi Gi 5 akk anılmış ved raporun! e Bi İsta > Tel) > | olmasıdır; Bugün Türk Kanunu): ri? cezaları görmemenin tek ahi b 5 a- yi : : iii iğ tet- tmdâ eli larak ifade yi bir ha-| -“*Yeni icra ve ilşki kanuinmmzım. k bu hit/1.. On bengi Dila bümiriiek dee ie mi . Çünki nu Me- aa işleri mahkemeye ni usta İktısat Vekilliğine ei ğim: İngiltere - ile hiç bir mes'ele “yok- deni yirmihei asır Tukuk ihnlğe den İcra dairelerinde Vermek üzre İtalya'dan celp tur; münasebatımız. gayet, dostanedir. Maliye Vekili. İzmirde. len pirinç mütehassisi Civan: ğ ei rem hukuku düvel esa: İzmir, 4(A.A.) — Maliye Ve- an Niye pek yakında. tekrar lin ” > ere ; sehrimize gel di ayi. daire: ili Saracoğlu Şükrü Bey bugün) e İsa hele nal aman me hirimize muvasalat € taçtır. Onun için NAM hu-| “ii “ it iz z kümete geçtiği vakit nihâyet bur-| manın netice- Pe EL i ağ Vi vi: Nankin hükümeti gir” ne » juvâzi sistemine küçük İ Bien m değildi. Londra, 4(A.A. yakından görerek tetkikatını ik- mal edecektir. z| Hindistan'da müthiş yağmurlar Londra, 4 (A.A;) — odak tereddüt, hari yasette de mahsustur. Beynelmilel| için bir çok şehirler su altında sulh ve uzlaşmayı, harici siyaseti-| kalmak tehlikesine maruzdur. nin en birinci di özeni ile ie mir eirİlime SYİE RAE İ gâyet dostanedir.;, iki sui kast Keş olunmuştur. eri! v “Cenübi Afrika İngiltere ile ği ve bitaraflık mu: -Mailin Pekin muhabirine göre | dan ii hun akti mevzubahs değildir. İngil- 7 | odan intihabe a ek Nankin hükümetinin -istikra- üihaz olani tere Lokarno ve Cemiyeti - Âkvam mus) İSE i ii — kmrekstrik merbüttur, bünun haricinde | Tini sarsacak gibi görünen kuv- | .büki e mparatorlu$ ie siyasette serbestiyetini “muhâfaza edi-| vetli bir cereyanın ilk alâimi | mil £ > öm vu il t müşahede olunmaktadır. Bu hi aki elesi ye t reket henüz başlarıgıcında oldu- çi m irilüfaği Beni ie bir muahede olmamakla befaber Yu-| Su halde daha şimdiden Reisi- GALA At ramiz D mevcut olmadığı » gibi münasehştimiz|.-cümbur. . Çengkaygek. aleyhine | vi ka İlayelatesiedir tasdik fi i etmiştir. ei f E z E 5 y ğ < ? E 5 g 8 Ş 3 3 Ea 8 z 5 z 5 Ş Fıkra. süren sosyalizim, iktidar mevkiin- AHÇESİ, l B Zi ! di il e © “| Çocuk sarayının arkasında inişli yo- hasyonalist hükümet kadar şiddet-| / us. #aşr toprakir genişçe “bir arsa li ve şoven davranmaktan çekin-| vardr. fazla, “burâda birkaç melenin çalıştığı çukurları “ doldurup la , bügün İngiltere'de ve hatta bütün | tümsekleri “düzelttiği, taşı bir tarafa tanya İhparatorluğunda şovi-| toprağı bir sikafi taşıdığı Seri ü iha ört âylık mesa, ayiyor. kalır. Fakat ne ehemmiyeti: var? | /8t1Yot ki bü bahçe en faydalı. bir mak Mac Dönald'lar, Snövden ler ir sada hizmet ediyor, ve şehrin en çetin (bir ihtiyacma yeti veriyor. Sokakta, yörlete çömelerek, sabalitan izdir ki birinciden vg ikin | miştik. Analar, y lale hizmet edeceklerdir. köllarından * tutarak evlerine” çekmeğe, Sosyalizmin prestiji daha ziya-| $ir türlü muvaffak olamadı. Buna karşı de vaitlerine, Muhalefet mevkiine | Himaye Etfal, çocuk bahçesi ile, ço- istinat eder. KâPah kutu * halinde “YAA sokaktan ve evleri; gürültüden deli kü eden, , osyalizim bü bütün m ra & | hir yaşın, umumi şekilde, arzu ve sevki baki dal ş Li »ö : ust ve tesirini k Rp ybi tm di ie. İN ütü ki ransız s0SY çök — m 2 Pam Bu bahçe Yl küçüklere “Gözü- alizimlerinden daha mahirdir. beis aydın! ye de “yolu- İT benii hükümet makamma deç| nuz açık sisaken drele | a kMi rindeki kısımlarını aran lâzımdı. nb aneti bu münasebetle Evkat otelinin duvarını d2 p< tarar Polan Sia o kısmını tan-zim teme karar mail rey e Fırka duvarları da geri alınıyor,

Bu sayıdan diğer sayfalar: