5 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istanbol, e Nuslam ’—d::d“'klye_'nm en bariz se- Tizk ilden biride — imardır. nhüriyetinin imar kud- 'Ş'îhk reisi, Büyük Gazi- Üreceşiiyetinde en mütekâmil —ları;ıııı bulmuştur. Büyük yalınız tarih ve fikir ü- —i"'muusir olmakla iktifa - Onlar tabiata da ha-| ak isterler. Ruhları fet-| vA bi,r enerji, tabiatı| yolunu da bulur. '”E;h_ güzel bir kadın gibi- Nihayet devamlı ve ve- takibe güler yüz göste- Üf iHi nesil bizde ima> büyük bir ruh maltı-. düşmütü.Evinize, köyü- hrinize bakarsanız za- Mamuriyetten hara- 4 Yürüyormuş gibi gö- ne hep enkaz, hep ökklirdi. Çocuk iken ki üğünüz yerler, bi Zaman baykuşlara yu- hııı:* ıGımu, dışımız hara- i n::i'ı?" bunalmıştı | ve z umumi fakır a İkfttıdan ziyade, ruhlarımı-| Wlhgm(hn ileri BRmak pi € lemizlik fi ve iHi Taddi _':Yıcıdm Bunu milletin Sallat ginlnevi varlığına mu- Vöyle duı.h" bize öğretmek Mlın ün, aksini bile iltizam Çünkü he , Sekinmemişlerdir. hürriyeç j 3Yatın tabil neticesi —Hldı hayatıdır. İmar mes'e- inkeğr « Paranın, refahın tesirini çe i.,,._““,mıl değiliz. Fakat biz- tretinin en büyük ziyade imar ihtirasla y için kolay inde ya- her baluruz, &itçe'lerimiıde. lerini tatmin etmek , dikka- deriz, 'sdıli kuvvetimizi sarfe- bq—n hru satırları yazarken| $ ve hait Alman'ın elinde fır- İetini çAYA, evinin solmuş renk- 'ı,,_;fnllndmnm takdirle fatiy ıu:m Bu Alman bütün haçtini hep evinin güzel- h sreder. Çünkü o, yur- aziş “$mi içinde hayatının i hatıralarını saklıyan h"k'ikî bir muhabbetle sev- 5 TFE icar, Sşkı, vatan aşkının biri | i l / Vatan aşkı da ilk| âile ocağı muhabbe-| alır, Mamur ve neş'eli bir İnkişaf etmiyen vatan- Yatının içtimat büyük bir Yoktur. Derbeder, .t:'n“""ller: hasretkeş bir. biş © ne beklene bilir? Ha- a) yt, harabesini nihayet eıu,,Ş“"“"m— kadar sira- e l_ledeııiye( hayatı küskün ve harap ruhlar '.'“"hum.z_ Ararlı hiç bir şey tasav- Memleketi binbir. Yüksekliği _İll;hm:ırnk ruhunun ni bütün dünyaya ta- : Türk, şüphesiz onu ._:_?:—ü güzelleştirmek, iyet ha süretiyle de me- Terin i4 Hayatına karşı duyduğu Yakı tatmin edecektir. Türkiye'sinin vatan- büyük hayat umdesi, 'a yapmak ve İmar etmek- beri hep hazırdan ye- yıktık, biriktirmedik, Müli ekonominin bu e- Artık ebediyen kapanmış- ka güzel, zengin bir! bir geret ve hay- Yüksek şahsiyetin aN en birinci miyarı, ta Yapacağı müspet tesir- '€n parlak delilini H ğl!fi' Tz HŞ fışkırtan Büyük Reis, vaştkını da telkin etmektedir. | Vatanı f bize bağışlayan İstik- jt b.,“;'::'_'lnlımın, şehitleri. ;_huuıî Şüphesiz ancak bak, Ve daima yarata- Bd Besillerin mesaisile ta-| ZEKİ MESUT Perçembe 9 Eylül 929 MAj geliyor . Hı İdarehane Ankara caddesi, No — 100 Telgral adresi : Telefon numaralare & Bstanbul, stanbul, 3011—3912—3018 âzete ve matbacı için müdiriyete müracoat edilmelidir. Müddeti çeçen Tuştur. Gelen evrak geri verilmez. B Kiçaraştar Hariciye vekilimiz Tevfik Rüşlü Bey nazarı dikkati celbetmektedir: fından ve kendi lehlerine olarak ta-|ni dili, Yunanistan mukabil cevabında “Yunan cevabında dört nokta unanistan Türk emlâkıni muha-i taza etmek istediği halde Türk em kinden hiç bir şey iade etmek ve bir hayat marite|hiç bir fedakârlık yapmak istemi- yor ve bu suretle ahkâmı akdiyeyı tamamen kendi lehine ve bizim zararımıza tadıl ediyor şey yoktur. İtilâf arzusu Türkiyenin fedakârlığile kabili telif değildir. Bu vaziyetin mes'uliyetini Yunanistan omuzlarında taşımaktadır ANKARA,. 4 (Telefonla) — hafilde yaptığım tahkikattan edindiğim intibaa göre Mu-|bir müddet evel Türk dilini ana dili kabil Yuran cevabında en ziyade şu dört mühim noktajolarak kabul ettiklerine dair bir ka- 1 — Statuguonun Yunanlılar tara-: tiği Türk emlâkini iade mecburiyeti-| yorlar. hissetmiyor. 2 — Yunanistan Türk emlâkini mu| ki Rum muhacirlerinin iskânını ihlâl et-|hafaza ederek bizden fedakârlık bek-| urada salâhıyettar ma- tir.> Museviler Filistine iane gönderdiler mi? Hahanİbâ; Efendi bunu tekzip ediyor | — Istanbul musevilerinin Filistin ve- kayii hasebile oradaki ırktaşları için Übir iane defteri actıkları ve musevi zenginlerinin yüksek yekünlara — va-|| ran teberruatta bulundukları söylen mekteydi. Bu hususta Hahambaşı Be| ıımm Efendi bir muharririmize der miştir ki: «— Istanbul musevilerinin Filistin /de felâkete uğrayan muteviler - için teberruatta - bulundukları asılsızdır. Istanbulda ne bir iane defteri açılmış Hahambaşı Becerano *Efendi tır, ne bir tek metelik veren — olmuş- | rüşen tur; hatta diyebilirimki ne de tek bir liz münasebatı hakkında şu beyanat Yunan cevabında itilâf zemini olacak Dir |musevi böyle bir şey düşünmüştür. |ta bulunmuştur Biz, Türk camiası dahilinde yaşa-| yan museviler, ana vatanınız olan bu| rüzlü hiç bir mescle yoktur; müna- toprakların mukadderatından başka | tebatımız gayet dostanı bir şeyle alâkadar değiliz. Bize gün-| kümet arasında ayrıca lerce uzak bir diyarde geçen kanlı ha| kavelesi de aktedilmiştir. disatın safahatını ancak gazetelerden takip ediyoruz ve bu mükateleye kar ge düydüğümüz his temamen / insani, bir merbamet duyğusundan — ibaret- Musevi vatandaşlarımız bundan rar vermişlerdi. Bü karsçâ*- rağmen vatandaşlarımız başka dilleri konuşu / Becerano Efendi bu hususta diyor *— Ana lisanımız şüphe yok ki Türkiye -İngiltere Münasebatımız hak- İngiltere ile bir ikamet mu- kavelesi akdedilmiş, Lozan dra sefiri Ferit Bey dün şehrimize gelmiştir. Ferit Bey İstanbulda hafta on gün kadar kaldıktan Londraya gidecektir. Abone ve Cazetemzde çikan yazı Abone şartları İlan — tarilesi Türkye — — Hariç İ önci Sahifede Sanrimi , Arlıg 0 ku. 8 da eli e a | . . 130 « H « dacd e. . MÜD * 2700 Saci e RNuslhası S Muruştur ün bir deniz tenez zühü icra buyur- dular Reisieumhur Gazi Hz. dün ahşam saat 18 de Söğütlü — yatile refakat- lerindeki zevat ile bir- lüklte Boğaziçinde — bir deniz — tenezzühü — icra ve saat 19,80 da saraya avdet buyurmuşlardır. Borçlular çıktılar Yeni icra ve iflâs ı kanununun tatbikine başlanmıştır . Dün sabah tevkıfhanede bulunan 2 kadın 54 erkek borçlu tahliye edildi. yalnız Hükümete Imn;îıı ! üç mahpus çıkamıyor kında Ferit Beyin mühim beyanatı muahedesindeki kuyudu ihtiraziye kaldırılmıştır Mezunen Ankarada bulunan Lon- Londra sefirimiz dün kendisile gö bir muharririmize Türk - İngi —İngiliz hükümetile aramızda pü| Dün sabah hapisten kurtulan borçlular tevkifhaneden çıkarlarken Yeni icra ve illâs kanunu dünden| nız yeni kanunun daha mühim ve e- ticaret mu İitibaren mevkii mer'iyete girmiştir.| saalı emirleri dairesinde icrayı taki- . İki hü- Dün bu kanunun — tatbikı dolayısile| bat yapabilirler.,, Refik bey son söz 'Bundan masda bukuku düvel esa- | borçtan hapsedilmiş bulunanların tah - liyesi icra kılınmış ve bu münasebet- | le bazı merasim yapılmıştır. | Dün sabah saat dokuz buçukta Is- | tanbul Müddei umumi muavini Ke- | 'nan ve icra dairesi reisi Ahmet Refik beyler tevkifaneye gitmişlerdir. Tev- kifane müdürü Ziya beyin odasında bir müddet istirahat etmişlerdir. Bu esnada kapıya bir çok otomobiller ve aileler gelerek tahliye edilecek akra- balarını bklemeğe başlamışlardı. Saat onda Müddi umumi Kenan, icra reisi Refik, Hapisane müdürü Halis, Tev- kifane müdürü Ziya, tevkifane dokto- yarzı - S RE3YK”E - liyor ve'bize bir şey vermek istemi- yor. Halbuki Yunanistan Ankara mü-| Zakeratında bize muayyen bir para vermeği kabul etmişti. Halbuki esas itibarile şimdi kabul etmiyerek istiğ- na gösteriyor ve bununla hem şimdi- ye kadar sabık sefiri M. Papa ile ida- me ettirdiği müzakeratı izale ediyor, hem de muhtelit mübadele komlsyo- İnundaki müzakeratı hiç mesabesine 'Türkçedir ve bunun böyle olduğunu tevsik için ayrıca bir karar vermeğe | lüzum yoktu. Mamafi musevilerin ye | ni Türk harflerile temin ettikleri ta- rakki pek büyüktür. Bunu yakından larda ecnebi dilleri konuşanların hep retlerle yabancı dilleri ihtiyar eden müseviler yok değildir. Netekim a- yaptığım tecrübelerle anladım. Sokak| #i musevi değildir. Mamafi bazı zaru-| / ru Fuat, Adliye jandarma kumandanı saim beylerden mürekkep heyet aşa- fıya inerek tahliyeye başladılar. Ser- best bırakılacaklar iç avluda sıra ol-) muş bekliyorlardı. Evvelâ icra reisi) Refik bey hazırlanan masanın önüne geçerek tahliye edilecek — borçlulara bitaben bir nutuk irat etmiştir. Ref İcra Reisi Refik Bey bey bilhassa bu nutkunda demiştir ki: | olarak Türkiye Cumhuriyetinin saa- vvT indiriyor. Halbuki bize Yunanistanın yapa-| vatandaşlarımız içinde de ecnebi dil- cağı tediyatın müsveddeleri bile tan-|lerle konuşanlara tesadüf edilmekte- zim edilmiştir. 3 — Yunanistan mukabil cevabın- ynr mecburiyetler dolayısile Türk dir.> Beçerano Efendi vukubulan teber- REFİK BEYİN NUTK! Büyük Türkiye Cumhuriyeti- deti temennilerini tekrar etmiştir. KENAN BEYİN NASİHA' Refik beyden sonra Kenan bey biş tavsiyelerde Londra sefirimiz Ferit bey gatına müsteniden ve tamamen müsa |nin her yerinde ayni zamanda tatbik. vi gerait dairesinde tarafeyn arasın- / edilen yeni kanunun bu emrini size|nutuk söyliyerek bazı da bir de ikamet mukavelesi yapıl. "w: eder ve derhal tahliyenizi icra| bulunmuş ve kanunun bazı yeni ceza mıştır. Bu mukavele ile Lozan mu-(eylerim. Tahliye edilmekliğiniz bor- İhtilâfin bütün mes'uliyetini omuzlarında taşıyan M. Venizelos itibara alarak elde tutmaktadır. memek için Türk emlâkinden hiç bi-|ler çıkarılmak suretile Yunanistan ta- rini iade edemiyeceğini kaydettiği| rafından akamete uğratıldığını ceva- halde Türkiye için iade mecburiyeti- ni koyuyor. Bununla ahkâmı ahdiye tamamen Yunanistan lehine ve bizim'nanistan henlz itilâf arzusunu gös- aleyhimize olarak tadil edilmiş olu-| termemektedir. Halbuki — M. Venize-| yer. Halbuki Türkiye ahkâmı ahdiye| los beyanatında ve intihabata esas it- Mmucibince yalnız Istanbuldaki Yunan | tihaz ettiği nutuklarında bu itilâf ar- emlâkini iade mecburiyetindedir. Za-| ten Türkiye bu emlâki de iadeye hi zir — bulunmaktadır. — Yunanistanın 'Türk emlâkini iade etmesini mazarı | çılmaktadır. da yalnız bir tarafın fedakârlık gö termesi muvafik olmadığını derme- yan ediyor. Halbuki sulh için bir te- raftan fedakârlık yapılamayacağı be- dihidir. Yunanistanın cevabndaki |metalip ise söylediği fikirle tamamile tezat teşkil edyor. 4 — Yunanistan likidasiyonu bita- rafların hakemliğine vermek istiyor. Halbuki Yunanistan tasfiye edilecek işleri tespit etmemiştir. Vaktile ileri- lemiş olan müzakeratın yeni mesele- bin tahlili göstermektedi: Bu noktalardan görünüyor ki Yu zusunu mütemadiyen söylemiştir. Fi' liyatta ise bunun aksine hareket et- mektedir. Bu gün de gene geriye ka- Binaenaleyh Yunan notasında iti- Yunanistan mukabil cevabında ga- | İâf zemini olacak bir şey yoktur, Bu| rımı havi olabilir. ruat dolayısile Hahamhaneden vergi| talep edildiğini tekzip etmektedir. —— . Haşiye meselesi Cemal B. yazıların kendinin olduğunu kabul ediyor Ticaret odası kâtibi umumisi Ce- |mal bey Ali iktısat heyeti raporuna ilâve ettiği haşiyeler hakkında bir muharririmize demiştir ki: — Bu kitap benim kendi malım- dır, İstediğim haşiyeyi ilâve etmek hakkımdır. Hakikaten böyle haşiye- ler ilâve ettim bu benim adetimdir. Bütün kitaplarımada böyle fikirleri mi ilâve ederim. Kitabın başında benim imzam ol- duğu gibi tarih te vardır. Hatta bir boş sahifeye (Maden siyasetimizde yeni prensipler diye bir sahifelik bir not bile ilâve etmişimdir. 'Tekrar edeyim ki kitap benimdir ve bu itibarla benim şahsi kanaatla- iİş MAHKEMEDE ahedesinde mevcut kuyudu ihtirazi- yede refedilmiştir, ki böyle bir mu- kavele henüş hiç bir devletle yapıl- mış değildir." Ferit Bey, İngiltere ile bir hakem ve bitaraflık muahedesi aktedilip &- dilmiyeceği hakkındaki sualimize ce vaben demiştir ki: — İngiltere Lokarnoya ve Cemi-, yeti Akvama merbuttur. Bunun ha- faza ediyor. İngiltere bu prensibe riayet ederek hiç bir devletle muka- vele akdetmiş değildir. Mamafi ara- da böyle bir muahede olmamakla be- raber, yukarıda söylediğim gibi, mü- nasebatımızda hiç bir pürüz mev- cut olmayıp gayet dostanedir.” Ferit Bey bugün İsmet paşa Hz. ricinde siyasette serbestisini mıJ (cunuzu ortadan kaldırmaz. Çalışarak | © kazancınızdan borcunuzu — ödemeniz lâzımdır. Aksi takdirde alacaklıları- ni ziyaret edecektir. Alaylı dişçiler Bunları kim imtihan edecek? Buda bir müeyyidelerinden bahsetmiştir. Bz- ümle: — Yeni kanun alacaklılarla borçlu- Mabadi 3 üncü sahifede — rahatle iade edeceğini taahhüt et- ' yri mübadil ve Atina mukavelesinde 3'70 Türkiyenin fedakârlığile kabili ( Mabadi 2 inci sahifede J Istanbul mebuslart dün Letafet apartmanında halk ile temas ederlerken ( Yazısı 3 üncü sahifede ) —. l Diğer taraftan haber aldığımıza nazaran Âİ$ iktısat meclisi azaların dan Nurullah Esat bey, isminin ke- nârına (Mesleksiz adam) cümlenini yazdığı için Cemal bey aleyhinde dava ikame etmiştir. Uurullah Esat mesele oldu Ganlipeğ Sıhbiye vekâleti, Darülfünun Diş faküiltesi şubesinde ehliyetname im- tihanına tabi tutulacakların isimleri ni muhtevi listeyi dün mektebe teb- bey tarziyeyi kabul etmemiştir. 8,000 Lira Çalınan mücevherat için adamcağız öldü! Dizdariyede Yeni çeşme sokağında ikâmet eden sabık Edirne Posta tel- graf başmüdürü Ahmet beyin 11 nu- maralı evine geçenlerde gündüzün hır sız girmiş ve sekiz bin liralık mücev- herat çalmıştı. Bu hırsızlığın vukuunu Ahmet be- yin damadı Mustafa Efendi haber a Mmış ve kayın pederinin evine gitmiş- tir. Fakat Mustafa Ef. evin kapısın- da teessüründen vefat etmiştir. | Bir kaç gün sonra bu civarda bir ev daha soyulmuştur. Polis tahkikat yapıyor. İskân ve teffiz işleri liğ etmiştir. Haber aldığımıza göre, dişçi mek- tebi muallimlerinin mühim bir kıs- ma, kendilerinin yalnız talebelerini imtihan etmekle mükellef olduklafı —— Dahiliye vekili dün Vilâyette kanmatindedir S tetkikatta bulundu ve lektepte tahsil |ıo=='p te hu:s ç te dişçilikle meşgul iddiasile ” | rardı Yekalele müracösi / eden (69) kişi bazı emirler verdi Daeaa a dahil - bulunmakta-| —— l O y Lij Sükrü Kaya beyl tişlik dairesini gezmiştir. H imiye, bunları imtihan |dün akşam üzeri Vilâyete gelmiş ve e .:e"ı' ',u_;rııuuhiyeıi ;.ıuı... Vali vekili ve Şehremini Muhiddin B. v.'î"'“?.'.'îv'î'ğ" IVılıyr:A odasında de addettiği içih henüz bu mesele| yi ziyaret etmiştir. S FMT dettişleri ka- halledilmemiştir. Şükrü Kaya bey, Vilâyette iki saat| ” __':'“?; ç TKEREE hakk ':ğ Diğer taraftan Diş tabipleri ce- | kadar vilâyetin muhtelif işleri arasın- |? x: işlerinin teshil Ve te miyeti, son listeyi itirazla karşılaya | da malümat almıştır. 'i'"uh"" geleh emirleri vermiştir. rak mektep mezunlarının - bukuku| — Bu meyanda bilhassa iskân işleri| | Şükrü Kaya bey, Jandarma kuman ile gayri kabili telif olan bü tarzda |ile meşgul olmuştur.. lanı ve müfettişlerini de kabul ede- ehliyetname imtihanlarının önüne| Şükrü Kaya bey İskân işlerini tet- rek bazı izahat almıştır. geçmek üzre hükümet nezdinde te-| kik eden Mülkie Müfettişi Mülit bey| Şükrü Kaya bey — saat on sekizde şebbüsatta bulunmuştur. ve rüfekası ile de görüşmüş ve müfet-İ Vilüyetten ayrılmıştır. —e Melrez ŞERM T OK at aryda D —e < SS Ve e adralüler

Bu sayıdan diğer sayfalar: