5 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

5 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET PERŞEMBE 5 EYLÜL İN YAĞI a büyük Dünyanın en ve Türkiye Hasan bi emin maraza mi AS : hN ZEYİ m il EA ümmide Hasan zeytin yağı içiniz. K k şişesi 100 yarım kilo 60 safi beş okkalı KSELSİOR BÜYÜK ELBİSE FABRİKASI Galata Karaköy Poğaçacı fırını Ittisalindeki mehillebicinin üstünde Hanım efendilere : Beyfendilere: Erkeklere : Pardesüler «ww | Spor kostümleri | ,sefiks.. Pardesüler // her renkte son moda 1 1 4 ; Aş e 16 5 adan Kibaren İngiliz 14 : liradan itibaren zeytin yağı istimal ! Hasan zeytin yağ || Pardesüler teretow bej ve İlcivert renklerde 2 5 liradan itibaren Muşambalar «ee» i liradan 1 3; itibaren Beyefendilere : wi Muşa her renkte 1 8 1 iv — liradan 24 g Hradan hibaren : İ TIRAŞ BIÇA il Fabrikası taşra bayil del olarak Türkiyede tesis ettiğimiz fa yaa imal edilen ve Galatasaray Lisesinde as H adır , RADİU olan zevat bir an evvel Talip tum posta kutusu 313 Leyli ve nihari Kız wa Feyziâti liseler , Divanyolu: Çifte saraylar ke Sinifları teşkil edilmiş tam devreli lisedir. Kayıt ve kabul İ9 ağustos pazartesi gününden iiberen başlanmıştır. Müracant kal Gümartesi, pazartesi, perşembe günleri sast (Odan 17 ye » Ana sınıfı fik Il ve tali kısımlar Telefon: İst. 1995. 38496 €vZiye Lisesi müdürlüğünden: nie atası meleri e umum ikmal Amtlhanlarına Iktır. Yeyziari Lisesi müdürlüğünden lde talt kısım ve Ilk sınıllar mezuniyet imtihânlarına nihayetinde tali ilk sınıflar yoklamalarına başla- Bacaktır, Proğramlar sonra bildirilecektir. dr. ge Dul Tramvay Şirketi biletçilik vazifesi için talip aramakta Bün Mahalleye tlip olanlar cüma ve pazar günlerinden maada ber ar; ir izin saat O ile 19 arasında ve akşamları saat (5 ile 18 u ve racay, da Hayneman hanında şirketin Hareket kalemine Dalan bilirler Biletçi olmak isteyenler atideki şartları haiz EA iri Ar; 3 2 Türkiye tebaasından olmak. 3... | yirmiden fazla ve 40 dan aşağı bulunmak. —yeerlik vesikası yolunda olmak. VRebilmey, €nİ harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imtihan İlling, Hizmete girmezden evel tbbt muayene neticesinde sihhatte V 2 tebeyyün eylemek. M, aden kömürü ve odun münassı İlanbul ei umumiliğinden İt 45, “ adliye kalörüferi çin 300 ton kırple maden kömürü “gün çeki Kümeli meşesi odun mübavaası tarihi lândan iribaren Eti any etle münakasaya konmluuş (olmakla talip olanların “ine ve mak üzre cumadan manda het gün adliye İcvazım de- Hrihin, >© münakasaya iştirak edeceklerin yevmi ihale olan 15-9-929 ita akici pazar günü saat onbeşte Istanbul defterdarlığında Üracaaç çekiye müdiriyeti nezdinde müteşekkil ihale komisyonuna £rlemeleri ilân olunur. DİŞ TARİBİ RIDVAN il Ankaradan muayenehanesini. » Cağaloglu Sihhi apartımanın» git tir sisisakostümler 1 14 m Adbaren Çocuklara : 5 ; liradan itibaren Meşhur Manderberg markalı Erkeklere : (el co b Değ ve Mek E -Pardesiiler o ia Muşambalar ısmarlama kostümler Taksitle de muamele yapılır. ö iyle küşat olunan sergide rağbeti âmmeye mazhar olan işbu AKİKI RADİUM TIRAŞ BİÇAKLARIMIZIN satışını te- Min €tmek üzre Türkiyenin her bir vilâyetinde bir bayi aranma- M LAMBASI TİCARETHANSİ midi Ray eri rica olunur. Mektup adresi : Istanbulda - Galatada a ep A m Tiftik Paltolar 49: liradan İtibaren Kadınlara : Fut Muşambalar 9 > liradan itibaren 2 mbalar 30 liradan itibaren Itibaren Erenköy leyli ve mehari ENVER PAŞA İlk mektebi Türkço tedrisat maarif pro- gramı aynıdır. Fransızcade- srleri pek kuvvetlidir. Kayt günleri : Cumartesi, pazar tesi, Çarşambal HEPSİNDEN a SUNİ) eri arıyor brikamızda yerli işçi- Milli Sanayi birliği 3 tekliflerini tabriren yetine bil- TIRAŞ Meraklılarına Son günlerde vürut eden meş- hur tıraş bıçağı SUPLEKS Mükemmeldir. Bir bıçak ilc 15 traş olursunuz. Tıraş olmak zevki yalnız “SUPLEKS, le anlaşılır. 10 adetlik eti 70 kuruştar. İtimat edilen dük. Anlardan alınız. me acentası; No 13, Mader Han, salata. Prag beynelmilel serğisini Ziyaret ediniz Meşher, dünyanın en büyük sarayıdır. Zu varın işleri ve istirahatleri için en munta zam ve en mükemmel sergidir Bütün Çekoslovak sanaylinin meşheri ecni zuva- rin rağbetini ve mallarını teşhir edenlerin samimi- yeti bu meşherin lüzumu Iktisadi Olduğuna resmi mümessiileri bulunan Galata Loyt Tı Talâk ve ii inlay unun müdürlüğünden Mevkileriyle. evsafı mabsusası aşağıda yazılı bir parça mülkün sanlı müzayedeye konmuştur. i — Müzayede (kapalı zarf) usuliyledir. fhale 9'Eylil!999 tarihinde banka İdare meclisi buzüriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen miktarda teminat irsesine mecbur Olup bu teminat varakağını teklif mektuplariyle bereber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere teahütlü olarak postaya tevdi ederler, ? — İhale bedeli ilk taksit peşin alıntaık şartiyle sekiz senevi müsavi taksitle ista Olunur. 3 — Talip olanların İstanbul veya İzmir şubelerimize veyahut Merkez Emlâk müdiriyeine © müracaatla mufassal şartnamemizi o mütalen etmleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını alıp imza ve veklif mektuplarına rapt etmeleci İcap eder. Uüumt No Nevi Hudut ve kemiyet ve mahiyeti ve müştemilân lira 28 Beyoğlu maarezi köşk takriben 130 dönüm sahada oo 1800 Bebek (Nispetiye kasrı) 3i9m. sahada bir köşk kâgir bin sekiz teminatmiktarı 300 ım. üç katlı ahşap bina © yöz lira 0$ mr. su deposu ve havuz Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehassısı SİNİR HEKİMİ ŞÜKRU HAZIM Istanbul Sultan Mahmut türbesi. Telefon: 2622 1999 halis y rafından musaddak birinciliği ve şeh istimal etm ecza dep DEYTİ SOİaİN Merkez Acentası; Galata köprü gaşında. Beyoğlu 2362 Şube #centes: Mahmudiye Hanı altızda Istanbul 2740 Trabzon ikinci postası TANKARAJ vapuru 5 eylül perşembe akşamı Galata rıhtı- mından hareketle Zonguldak İnebolu Sinop Samsu Ünye Fatsa Ordu Gireson Trabzon Rize Hopaya gidecek ve dö- nüşte Pazar İskelesile Rize Of Sürmeme Trabzon o Polathane Tirebolu Gireson Ordu Fatsa Samsun Sinop İneboluya uğra- yarak gelecektir. e ” jzmir sürat post as ( Külcemal ) vapuru 6 Eylül Cuma 14,30 da Galataj rıhtımından hareketle (o Cumu tesi sabahı İzmire gidecek ve Pazar 14,30 da İzmirden hara ketle Pazartesi sabahı gelecektir Vapurda mükemmel bir orkestra vı bant mevcuttur Antalya postası ( KONYA ) vapuru 8 Eylâl (oOPazar günü (saat 10da Galata rhtmından hareketle İzmir Güllük Bodrum İRados Fethiye Finike Antalyaya! gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle (| birlikte (© Andifli Kalkan Sakız, Çanakkale Geli- boluya uğrayarak gelecektir. | ( Gelibolu ) vapuru 7 Eylül Cumartesi 17 de idare rıbtımından hareketle Gelibolu Lapseki Çanakkale İmroz Bozca: adaya gidecek ve Çünakkale Lâpseki Geliboluya uğrayarak gelecektir. Praviz ZADE MUSTAFA ve biraderleri vapuru Muntazam Barn Ekspresi Tavil zade VAPURU 5 Eylül perşembe ak- şamı Sirkeci mından “hareketle mutat derine uğradık Baran ve Cide azimet ve avdet edecektir. Muntazam Ayvalık Ekspresi a Selâmet vapuru her perşembe akşamı Sirkeci rıhtımından harâketle mutat iskelelerine — uğradıktan sonra cuma günu Edremit ve Ayva- lığa muvasalat ve pazar günü Ayvalıktan hareketle pazartesi Istanbula avdet edecektir. Mahalli müracaat; Yemiş Tavilzade biraderler. Telefon Istanbul 2210 | nn ane ama MERAL ADIK ZADE BİRADER- LER VAPURLARI KARA DENİZ MUNTAZAM VE LÜKS POSTASI Sakarya sü Pazar günü akşamı Sirkeci rıhtı- mından hareketle | (Zongul- dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Trabzon, ve ği. Rize iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mes adet hanı altında acentalığına| üracaat. Telefon:Istaabul 2194 AK LAM. KEFELİZADE HAMDİ VAPURLARI Kara Deniz Postası HiLÂL vr * Perşembe günü akşamı Sirkeci rıhtumından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Gerze, Samsun, Gireson, Vakfı kebir, Polathane Trabzon İske- ilelerine azimet ve ayru iskeleler ile Görele, Tirebolu, Fatsa ve Ünyeye uğrayarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Sirkecide yeni banda 1 mumrolu acentesine mü- racaat. Telefon: İstanbul 8105 IB Ordu, Gireson, . Bilhassa mide ve bağ elidirler. Çünkü ağıdır. Paris, Londra Romadan e alıklarından mi Sbr , kum, taş, dia. To; Telenei vapurlar İni sürat paslı Ji İsmet paşa vapuru S$ Eylüü pazar günü tam saat (5 te Galata mcılara tenz! rıbümun- hare- imiş İzmire İk edecektir. Tafsilât için Sirkecide Yel- kenci Hanında kâin acanta- sına müracaat Tel Istanbul 1515 Ve Galatada merkez rıh- tm hanında Çelepidi ve Sata. Üsküdar orman memurluğu: Zabt olunan beheri bir kuruş yirm para esas bedelli 300 adet koca yemiş çubuğu ve çekisi 160 kuruş bedelli 17 çeki meşe ve 140 kuruş bedelli 9 çeki mablut hatep ve kilösu 8 kuruş bedelli 490 kilo titre ve adedi elli kuruş bedelli 31 adet köknar tabtası ve kilosu iki buçuk kuruş bedelli 475 kilo meşe ve kilo- $u iki kuruş bedelli 230 kilo mahluk kömür ve 100 kuruş bedelli bir adet gürgen tomruğu ve demeti 3 kuruş bedelli 276 demet fırın çalısı ki cem'an on altı kelem emval sekiz eylül 929 saat onbeşte Üsküdar limmindn müteşekkil komsiyonda ihale edilmek ve kâffel ait olmak üzre masarifi müşterilerine müzayedeye çıkarılmışur. Taliplerin Haydarpaşada Üsküdar orman me- murluğuna ve yevmi ihalede mezkör komsiyona müracsatları ilân olunur. Kâğıt isteniyor Devlet matbaası müdürlüğünden: Tabedilmekte olan lise kitapları için müstacelen mubâysâsı lâzım gelen 68 X 100 cb'adında 91 ilâ 25 kiloluk 800 top simili kâğıt Zirdeki şerait dairesinde ve pazarlık suretile mubâyaa olunacaktır 1 — Pazarlık suretile alent mubayaa 8 Eylül 029 pazartesi günü sant beşte ypılacaktır. 2 — Ba klğıdı vermeğe talip olanlar 9 Eyldl pazar gününe kadar firmalarile mühürlü nümunelerini tetkik edilmek üzre Fen memurluğuna tevdi etmelidirler. 3 — Bu nümüneler Fen memurluğunca tetkik, tahlil ve tasnif edilecektir. 4 — Pazarlığa iştirak edecek tüccar mubayaa saatinden bir saat €vvele kadar "/, 7,5 nisbetinde teminat akçesi yatırmak mecburiye tndedir, 5 — Mubayan uhtesinde kalan tecir ihaleyi müteakip o gün derhal bu teminatı *, 15 e ibliğ ve üç gün zarfında kâğıtları tes lim ile mükelleftir. ie Ayusturça fabrikaları bezaran sandaliyeleri umum! satış deposlstanbuldum Katırcı Oğlu hanında 46-47 numaralı Joz. N, Aclman telefon İstemi 9409 Hamiş; aynı depoda envai çeşit e ve döşemelik kadife hare ve funtaz kumaşlar, mütenevvi ıstur, perde mister, tül; keten perde, örtülen maroken etileri, piriç korniş masif pirinç velake karyolalar ile çocuk keryolaları fahri Ka fiatıns toptan ve parakende satılmaktadır. Fiat maktudur. Handa asansor vardi Plak ve Eytam bankası Istanbul şubesinden satılıkkane ve dükkân filopati acantalığına müracaat Telefon Beyoğlu 854 Esas Mo sı Mevkii Mo sı Cinsi Bdeli L 90 Bukırköyünde kartal te- 5 O Ma bahçe hane 4000 pe Avniye sokağı 95 O Heybeliada yalı sokağı 4 dükkân 1200 96 .- > 10 ” 450 97 ” ” 1? 5 450 98 ” " 14 » 200 99 16 16/1, 1100 Balâde muharrer Emlâk bilmüzayede satılacağından taliplerin ihale gününe müsadif 9,9/929 Pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları, Deniz salınalma komisyonundan 25 kalem Elektirik malzemesi kapalı zarfla ihalel Katiyesi 12 Eylâl 1929 Perşembe günü saat (4 te: 8000 kilo kalay kapalı zarfla ihalei Cumartesi günü saat 14 te: Deniz Fabrikaları ihtiyacı için balâde muharrer malzeme hizala- rında yazılı gün ye saatte ihaleleri icra edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermek isteyen. erin yevmi ihalede tayin edilen saatte Kasımpaşada Deniz satınal- ma komisyonuna müracaatları . Mi İKLER , GAZLERİ iş > ( Vİ KŞİLİKve YANMALARINDA Maalizan2z 1 DEBİRİDİR ÜZMiN YAR MÜZ MkaLAR AS İKATRIN “08 merhemi pek tesirlidir. Bilümum eczanelerde katiyesi 14 Eyldi 1999 Leyli ve nehari . . a : . ISTIKLAL LİSESİ Tam devrelidir. Bütün sınıfları mevcuttur. Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. Şehzadabaşında polis merkezi arkasında Telefon İst. 2534

Bu sayıdan diğer sayfalar: