4 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

4 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çürşemba 4 Eyim 'vuy HMLA A SAAT İdurehane: caddesi, No Telefon numi Istanbul, Milliyet Gözele ve m İKİ SİYASET | letin harici ve dahi'i n' ı::âmda nasıl bir| Betin » et vardır.. ve münasc- htyvıelıııilel hayatta tesi 'L,"B:Cwe kadar — mah&üs- —.—nh:::hi-m mes'ele de sou İürareeje dd diplomasi âleminin| Münakaşa edilen ak- 'zularından biri olmuş- # Fihakika La Haye konferan- =::Ihu üç b)ı,ıyıık devlet —Vninihâdh olan sebeplerin- D de o devletlerin da Yaşete ait tasavvur ve mülâ- atfedenler vardır, t _rızia!qalarbderece ileri Nihayet La Haye'de | dan Ttar leğasyonunun reisi o- Ya — Maliye Nazırı M. lm&iığer hususlara ait i- 'hıı.. 'Yanında bu cihete de €tmek lüzumunu hisset- Biştir, ı::'vm baş delegesine . lâye'de faşizm ve La- TiettEr Mevzumahs değildir. gimai gök mazide - olduğu de Avrupa'nın ihyası b“ı“'kl t çalışmaları lâzım iya ile Büyük Bri aa Adamcağız çocuklarına mı baksin, evine dolan suyu M Mahalleler su altında! Dün Eski Alipaşa, Aksaray, Eyip, Eminönü, Sirkeci, Yemiş su altında kaldı ! Bir çocuk boğuldu, elektrik kesildi, tram- vaylar işliyemedi,l8 ev su içinde kalmış, İngiliy AAA vaziyetinden başka ı_“ı'ıw Snowden'in ma- Bi ketini ve Fransız tiand'ın La Haye po- ka , Mülâhazalarile yenler az değil- Uq.l_%duı münhasiran Ve yakında —vukuu Yeni bir intihabatı / tutarak ona göre ediyormu. M. Brinad, Plânma ve Rhin hav- yağmur yağdı. Saat 8,30 yağmur başladı. Pek az sonra o semadan sel boşanıyor zarinediliyordu. Yarım saat kadar süren çok hasar yaptı. Vesaiti nakliyeyi durdurdu. tarzda bir kaç saat olurdu. Mamafi dün ki sıkıntı gene zail olmadı. i Mahzur hüsüle gel- Bu ise yeni dip- ip bi Ğ T vak'a değildir. n::fk&xc birliği teessüs me:ıılekcılerde dcv-l bul olunan mu- hh*!"eilaı' vardır. Dahili Tnj ArİCİ olsun, — devletin -| bul "._ğ:kbı:ıı hedeflere va-| İlanılan bir va- okşeatka bir şey değildir. nazardan dahili ve * * Tahribat en ziyade nerelerde oldu? Yağmurun en fazla tahribat yap-| tikçe yükselmeğe başlamıştır. tığı yer Fatih cihetidir. Patihte iki| - SELDEN KAÇAN HALKA mahalleyi sel basmış 18 ev su altın- YAR da kalmış, evlerdekiler güç hâl ile canlarını kurtarmışlardır. Evlerdekiler bu vaziyetten ürkı rek kendilerini sokağa dar atmıplar: yis mahallesinde Hota sokağında Sabık muhtar Riza, damadı ArtE boy derle gümrük Hhamallarından Yusuf ve Hösnü, bahçıvan Derviş ağalar ve Fatma, İsmet, Şerife hanımlar ve polis memuru Kâmil efendi ile ayni Mmahallede Dede sokağında Yüzbaşı Tahir, muhtar Sıtkı, polis memuru Arl£ efendiler, Seher hanım, yağlık çı Mehmet, muhtar Mazhar beylerle Fatma hanım ve merhum İsmail e- fendinin evlerini basmış, sular git- bu yüzden burası geçilemez bir. irmi; Eminöni wu A M'"' r ahenk tesisi ” Umumiyet itibari- Siyade pi siyasetleri y ııııaı.-nr ve de- İCİ siyasetin, fır- Bajcadelelerinin tesi- lunması bu istikrar, * Bünun iegöSsüsüne mani o- beynepii? firka mülâhaza- lmilel münasebetleri * tan zi üüş- GEREZ b&ı'n rici si; nn Bilictin hedele tevcih ı..,,“x“"_ikgıeıine istinat| her hapıüre birlüğni tesiz ede- bir zorgi,bir hükümet esasen N Nm_h üzerinde değildir. ena ekseriyeti ha: k .v"_"ü",':i_fl" fırkaların bitmez Bakuz biç e geçilemez kavga- el BU biğiletter Biz kaldırımdan kaldırıma — sırtta a taf Zai n eaamırytar. 'EYİBİ DE SEL BASTI ğ Tâ etmişti. ( Mabadt 2 incl sahifede J M İ TeT emleketin idaresi, h_;_'“;â“—ıbeııuın tanzimi, Biklığinin tesisi ayni itibarile de mahzurlu- ZEKİ MESUT | Bir saatlik yağmur böyle yaptı, ya bir kaç saat yağsaydı ne olacaktı —muhhx’aine ait nokta- PCT « . zi KS ekseriin,, Sraftan Poine| — 7500 liralık eşyayı su götürmüştür! — |itve etiği hasiye , di - ü . k Sin el Senah Blokunu mem| — Ya bu yağmur bir saat daha yağsaydı 1 |kodalıra sebep o ——. isei Bibi güç bir kombi- T 3 DK e SAA z n sStinat Epi ındanberi nizde devam eden - bunaltıcı sıcaklar| Cemal bey va- &un. Etüiriyormuş.Ha-| Bi Zama aa T D a a ae am eden çok şiddetli bir İporu havi kitabı da hava birdenbire karardı. ÂArkasından derece şiddet kesbetti ki âdeta bu hâl şehrin muhtelif yerlerinde bir Eğer yağmur bu devam etseydi Allah muhafaza etsin pek feci bu derece fazla yağmasına rağmen havada mış, meydan bir göl balini almış ve le Nüfuaça zayiat yoktur. Lâkin bu|sıda bilhassa alt katlarda bulunan | Münaşaeler — arasında sikıl — Nüls zaylat yö eede, bilkame. Si ARa Ti ve bie yodalar kongeesine İşticak sönek için Si vE ahenk mevcut iasmanı da sel alıp götürmüştür. Va g':: ve henüiz avı memlştir. lerini tamamlarlar. ki olan istimdat üzerine zabıta me- | gy :_'n“"nh "5;“'“:'” sotra- 'U—L“fku“rel.nuin_ karişte ma- HL aa yardama Kopauni üşmdat e- v b ba Teşirelle REME. . Serta K n a |mi yol nede mahfur. kal- kabuil tarslarma melesi yetişmiş, evlere basan suları | ni Yökta KÜLRbane e Tag, bi %“"'“elü imemleketlere! boşaltmak için vesaiti ittsiye gön- | P wââi'm sten mi yazıldığı anlağı- h ü üderilmiştir. N Yaziyet atik ve yahut sovuk ORTAKÖYDE BİR ÇOCUK — almaları garip gö K görü- BOĞULDU T EL" nt Müessit bir hadise de Beşiktaşta Maliye veki letleri de bi- olmuştur. Otaköyde Büyük Ayazma AAT Y? Mllatre, Yaklaştıran veya u- ö bahçıyan Araayut Tamali stanın| Müskirat inhisarı müdiri ile n 1 Kerime yağmurun eş. * Seei % Ğllun&r:ıemğ: .ı-.ğlı'g:ag yağmağa. başladığı / çırada beraber dün İzmire gitti M deresi civarında sokakta —— 'b:tııu.,d' 'üyük bir ehemmi- oynamal ::en ı::ıı olan sellerin| — Maliye Vekili hi Gükrü B. - Bilfarz faşi la- cereyanına kapıl ve zavallı yav-|ve Müskirat umumi rü Zekâi B ş;mımhk::*mlın.- rucak çırpına çırpına boğulup öl- H : ai 4 'emezi i üştür. Stğe lı= 'Buıfı.î; Bo;g ğu 'ı:ı': " SELDEN MÜTERSSİR OLAN yü'takel. î"' !ımum““nmdın İtal- Çocük selden kaçıyor ialatmurdan AA çöhetleri de “ya klişeleri kolay-| .vlerden sellerin alp götürdüğü ve| fAzle Müleeter © . ay- N ğ 5 5 ş Ve |daki mazgallara kadar devam eden wh B —kil;j !;ğ:: BZ S | kaymeti 7,500 Hira| ÇÇicrin alt katları su aım:.":ı;_.._ Ğ ğ daba yukarda Yenibahçe deresi taş- .——. karşı karşıya| Yağan yağmurlardan basıl olan Si SAa aa delikleri sellerin eü. dar bir an içinde sel haline gelerek | TEL gkdiil harpae l Mumği hat Fatihte Eski Ali paşada Hoca Üve- | ÜKİeyip B geyi p, betii ğ yan mem- girmiştir. ve Sirkecide de Ayni vaziyet hasıl olduğundan tram vaylar bir saat kadar / İşleyememiş, Yağmurun husüle getirdiği seller Rami sırtlarından inerek Eyibi isti- MIBA 4 ” - & MMlliyet -şıvıulı-rrırıslıı:ı_eh'ıı!_-l_ljıl!ı_y_l'l v li çi adai ei ci | Garip haşiyeler İktısat meclisi rapor kâtibine Ticaret odası kâtibi umumisi n:ler yazmış? Ali iktisat meclisi tarafından ha- mırlanıp Ticaret odası kütü, ne konulmak — Üzre gönderilen rapora oda Kâtibi umu- misi Cemal beyin okurken bir çok yerlerine «Fesüb z banallah, Allah... — Nurullah Esat bi Allah» «Ne durbin görüp> diye ha- giyeler koymuş ve bühasıa Nurullah Esat beyin kitapta ismi göçerken ya-| n tümlesini ilâve etmiş Cemal bey kitabın şu cümleyi yazmıştı — Ey kari! şunu iyi bil Ki bu ki- tabr yazan adam hayat pahalılığı ile oşya fiatlarını birbirine — karıştırmış-| tır.r Bu kitap oda kütüphanesinden al- narak hıfzedilmiştir. Cemal bey bir müddet evel Poz- “kili, Evvelâ İzmire oradan Ödemişe idönecektir. HAYDARP. VAZ'I —— TRAMVAYININ SAS RESMİ Perşembe günü yapılması mutasav- İver olan Üsküdar - Haydarpaşa tram- İvay hattının vaz'ı esas resmi iki üç İgün daha tehir edilmiştir. Buna se- merasime Başvekli İsmet Paşa İbep İHazretleri de davet — edileceğinden İmerasim müşarünileyh — Hz. İerince! mıvafık görülecek bu bir iki gün zar- miştir. Bu — hal kohisyon gılanmış, - ve han memurları te- lâşa — düşmüşler— |dir. tinin nihayet memuürlar arasın- da komisyon rafından tayin e- dilen Yunan he- yeti başkâtibi M. nanda toplanan beynelmilel Ticaret |. Saracoğlu Şükrü Bey Rihtimdö dün sant 12 de kalkan “Mahmut Şe- ket paşa,, vapuruyla İzmire mütevec. eh lareket etmişlerdir. Maliye Ve- * gidecek ve bir ay sonra — Ankaraya Ab höne şartları en. Sene e 1279 p A bone ve Tlau İleretleri #azelemzde çikan yazıların hukuku rsalifazdur MA 6d #nel , . B00 EAR*EAÇ ÜUmE” ğ daci Sahifede Sancimi N . Han tarifesi bastı, bir çok ziyanlar oldu Toptan azil! V jrerren — Mübadele komisyo- nunda memur bırakmadılar! Yunan hükümeti muhlelit komisyonundaki bütün memurlarını azletti Muhtelit mübadele komisyonu Yü| nan beyeti murahhasasında mühim| tebeddülât yapılacağı bir müddet evel verdiğimiz baber dün resmen teeyüt etmiştir. Yunan heyeti muralıhasası reisine Atinadan verilen emir üzerine müşa- yirlerden M. Mamopulos ile başkâtip ier de dahil olduğu halde bütün me- müurların vazifelerine nihayet | veril, mahafi-. inde beğiletle kar Yi Yunan hüküme- vazifelerine verdiği ta Lefkoparidis ile le vazımdan M. Tri- yano ve diğer * M. Diyamandopulos bir kaç meur vardır. Bu memurların| azli ancak komisyonun selâhiyeti da- bilindedir. Dün kendisile görüştüğümüz Yu- di bu tebeddülün tasarüf maksadile ya- pıldığını söylemiştir. Alikadar maha- filde ve bu tebeddülün daha zlayade M. Papanın Azli ile alâkadar olduğu söylenmektedir. Dün Atinadan gelen emir üzeri- ne Yunan heyetinde reisten maada | müşavirlerden M. Fokas, M. Pikcon ve M. Tatarakis kalmıştır. Devran eden bazi rivayetlere göre bu müşa- virlerin de vazifelerine yakında niha- yet verilecektir. Vazifelerine nihayet verilenler a- tesi ve Istanbul gazete leri müsadere edildi 'unan makamatı z hakkında mm addettikleri bir makale neşrı olmasından do- laş jazetenin mü- mes'ulli de tevkif olunmuştur. Istanbulda çıkan Vakit, Cumhuri- â:.'tı Milliyet B Karagöz - gareteleri li el hadrirı gl vi e 5 ge ISMET PAŞA Hz. jvekil İsmet paşa bazretleri dün inde istirahat etmişlerdir. Mektepliler müsabakası 17 inci haftanın neticeleri — Haftanın en mühim haberi nediri Unvanlı haftalık mektepliller - Z ni gi e yıâı İşıy ye llı= lıı:! mışlardır: 1— Galatasaray İlsesinden 76 ik bey lotre dam dö slon'dan 72 Nezahet Hanım 8— Darüişşalaka lisesinden Hü- sameddin bey 2— rasında evvelce Makidonya tali kornis | müştür. yonunda Yunan delegesi bulunan M.| yirmi gün Floridis de bulunmaktadır. olanmaliye Kü TE a susa dair kat'Y karar verileci Türk gazeteleri İskeçede bir Türk gaze Gazi Hz. GĞazli Hazretleri Brtuğrul yatına buyurmuşlardır. lardır. kapandı Dün borsada İngiti: len kami 011,5 intihap edildi Bey, dün refakatinde hendisi ve muharririmiz Petnahor kariyesine gitmişti! beyi yerinde bulamamıştır. 4— GÖalatasaray İlsesinden 920 Bülent bey Bu bey ve Hanımları bu gün- den İtibaren gazetemiz idare müdürlüğüne müracaatla birin- gilik İkramiyelerini! aldırmaları. 18 inci hafta 181nci haftanın en mühim haberi nedir? müsabakası bu günden Itibaren başlamıştır. lülçarsamba g'::;'ım m;nnî' gşınına kadar kabul edeceğiz. 13incı haftanınen mühim haberi İlında yapılacaktır. gae İiR RUS TAHTELBAHİRİ GİTTİ Rusların, limanımızda kalan iki tah telbahirden biri dün Marmaraya doğ- ru hareket etmiştir. üü yi T Di z için alına- ıîîj eylül çar- cak netlce perşembe TINIZI Milliyet — mü: memuruna göl dllmiştir. Bu doktor hakkında .= lxs-:'hbky; tarafından tahkikat — yal alınmışt nahiyesine gidilmiştir. Nahiye müdürü - ki çalışkan bir genç - Bu ismin Yavuza tebdil olun- duğunu söylemiştir. Muhiddin Beyi orada şılamıştır. Petnahor'da aari bir şekilde iki & ganeli ve muallimin ikametine mal mektep binasını tiva eden günü İlânedilecektir. Ceyapla- | Kezmişti: dün öğleye kadar sarayda istirahatle ,vakit geçir- müşler ve öğleden sonra rakip olarah Yalovaya haraket Relsicumhur Hz. geç vakıt Yalovadan avdet buyurmuşlar ve bir müd det Büyükadada kalmış- İngiliz düşüyor İzmirden külliyetli kambiyö geldi Dün İngiliz lirası bu yüzden 1008,25 İIngiliz hirası son günlerde bazı se- beplerden ve bilhassa İN |fazlalaştığından mütemadiyen düş- mektedir. ibracatımızın Hirası 1013,5 kuruşta açılmış ve öğleye kadar tel- hatları bozuk olduğundan İzmir- '0 gelmemesine Tağmen sruşa kadar düşmüştür. Öğleden sonra İzmir piyasası çok kambiyo gönderdiğinden İngiliz lira- sı ehemmiyetti tenezzül göstererek akşam 1008 kuruş on parada kapan- mıştır. Borsa mahafilinde İngiliz li- endisil Tasmın tenezzüle meyyal olduğu ve man heyeti reisi M. Diyamandopulos 'daha çok düseceği söylenmektedir. Gayri mübadiller Dün idare heyeti reisi Dün içtima eden gayri mübadiller Keyeti idaresi riyasete İstanbul meb') usu Hüseyin beyi intihap etmiştir. Dünkü içtimada gayri mubadillere yapılacak tevziat meselesi de görtş! malümata Borçlar! Bu sabah bilumum borçlu hapisler | bırakılıyor D Hiç bir borçlu hurcu için artık hapsedilemiyecek! Kenan bey Refik bey Bügünden itibaren yeni icra ve if- 1â8 kanunu mer'iyet mevkiine girmek- tedir. Bunun için icap eden her türlü ted ittihaz edilmştir. Dün geç va kte kadar icra reisi Refik bey iki mu- avinile birlkte borçtan mevku€ olduk- ları ahliyeleri icap eden mahpı ların evrakmı tetkikle meşgul olmu tur. Bugün saat dokuz buçukta Müd. dei umümi ve icra relsi tevkifaneye giderek borçtan hapsedilenleri tahli- ye edeceklerdir. Serbest bırakılacak- ların adedi 100 kadardır Bugünden itibaren tetbikına başla- 'nan yeni kanun bir çok cihetlerde ni bir takım hükümler ihtiva etmekt dir. Artık hiç bir dayin — borçlusun alacağına mahsuben hapsetliremiye- cektir. Alacaklı borçlunun emvaline tesadüf ettiği ve istihbar ettiği tak- dirde icraya müracaatla haçiz kararı alacak ve borçlunun maline bu suret- le vaz'iyet ederek bakkını tahsil eti- recektir. Bundan başka icra dairesin- deki ilk muameleye itiraz edenler ic ra reisinin riyasetindeki heyete mü caat ederek aleni mürafaaya t dabilecektir. Bu beyet içra reisi ve i- ki muavininden teşekkül edecektir Yeni kanuna göre icra muamelele- rine başlamadan evel eski evrakı mali icap ettiğinden icra dairelerinde ü- göre |hiç bir müracaat kabul edilmeyecek Din Vali Bey tarafından Küşat resmi yapılan Yavuz köyü mektebi Dün bir mektep açıldı Yavuz köyünde dün Vali bey ilk mekteebin küşadını yaptı Vali Vekili ve Şehremini Muhiddin| kümetinin maarife verdiği yüksek e vilâyet sermü-| hemmiyeti — anlatmış ve köylülere olduğu halde) Kemerburgaz nahiyesine ve oradan ir. 'Mühiddin-bey, Kemerburgaz nahi-| yesinde yeni yapılan dispanser bina- sını teftiş etmiştir. y Vali bey, dspanser tabibi Ahmet Köylülerin verdiği malümata göre dispanser tabibi hemen her gün İstan bula iner ve işinin başında bulunmaz- miş. Bundan başka da dispansere mü- Tacaat eden bazı hastalardan ücret te istediği ve hastalara sert muamele et- tiği de köylüler tarafından şikâyet e- Haneler de Ahmet Nafiz beyin reçeteleri yapmıyorlarmış. PETNAHORDA MEKTEP Kemerburgaz'dan sonra Petnahor, Kemerbur- gaz nahiyesi müdürü ile köylüler kar- 'sonra şehrimirden gececek| bu işlerle iştigal edilmektedir. Cu- vekili tarafından bu bu-|martesi gününden itibaren iş kabul juamelâta başlıyacaktır. l - İmektep civarının ağaçlık bir halc ge- tirilmesini tavsiye etmiştir. Köyde vali beg ve refakatindekile- civarını ağaçlık bir ha edecek- lerini vadetmişlerdir. s Köde Vali 'e ve refakatidekile. Te ayran ikram edilmiştir. PETNAHO — YAVUZ Vali bey, köyün en ihtiyarına Pet- nabor'un ne manaya — geldiğini sor- muştur. Bu adam demiştir ki: “— Bir adam bu köye gelmiş ve köyü beğenmiş, köy güzel ama, cha- lisi bethah demiş. Sonraları Petna- "— Benim zannıma göre bu isim Rumlardan kalmış. Rumcada Petna- hör «Kırmızı köy» demektir. KaT S NM etar Istanbul meb'usları Bugündenitibaren halkın ihti yacatını tespite başlıyorlar Istanbul meb'usları bugünden Hi- baren halk ile temasa başlıyarak ihti- yacatı tespit edeceklerdir. Bugünkü temas Fatih ve Beyazıt teşkilâtile o- |lacak ve Letâfet apartımanında yapı- lacaktır. ç SIHHİYE MÜSTEŞARI GELDİ Sıhhiye Vekâleti Müsteşarı Hüsa- mettin bey berayi tedavi Istanbula TÜ Ç -— B ERyEyAĞ gU ; b j t |

Bu sayıdan diğer sayfalar: