4 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

4 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pctnahor kariyesinde asri bir da yeni mektep önünde, eski Âlemşümul marka KEFELİZADE HA'ADİ VAPURLARI Kara Deniz Postası HiLÂL vapanı 5 Dersembe eylül şamı Sirkecl rıhtımından Zonguldak, İnebolu, Samsun, Gireson, Vakfı Polathane Trabzon iske- azimet ve aynı iskeleler Tirebolu, Fatsa ve Ünyeye uğrayarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için Sirkecide yeni handa 1 numrolu scentesine mü- racaat. Telefon: İstanbul 3105 YELKENCI Kara deniz küks ve sur'al poslası SAMSUN VAPURU a Çarşamba günü akşamı Sirkeci tıhtımın m hareketle doğru (Zongul- k, İnebolu, Samsun, Ordu eson, Trabzon, Sürmene ve ektir. Sirkecide yelken- tasına mü- ( Şeyrisefala Merke: Gaşında günü hareketle Gerze, ke '*ll ile uıdr. | entası; Galâta köprü Beyoğla — 2962 — Şube Jabmudiye Hanı altıtda l '40) | aç Travıyı İğinci - postası TANKARA) vapuru $ eylül perşembe akçamı Galata rıhti- mından - hareketle Zonguldak İnebolu - Sinop Samsu Ünye Fatsa Ordu Gireson Trabzon Rize Hopaya gidecek ve dö- şte Pazar iskelesile Rize Of Sürmeme Trabzon - Polathane Tirebolu Gireson Ordu Fatsa Samsun Sinop İneboluya uğra- k - gelecektir. P ÇAA 1 (İzZmir sürat posi a$: ( Külcemal ) vapuru 6 Ey Cuma — 14,30 da Calata rıhtımından - hareketle — Cumari babı İzmire gidecek ve da İzmirden hara ketle Pazartesi sabahı gelecektir Vaporda —mükemmel bir c cazl BİN sSÖZ BİR RESİM | | Bir takım — & çıkardı di Ki rivayetler kâmiler yala | Saş hey'etim ile — berabı | JALE AİLE nüm etmekte ol- | BU tev Arlarıma arz eder | ve teştiflerini tica eylerim. | Hafiz bürhanettin —| anede ahi BEncil üK kö; Her yerde 10 adedi 60 kuruşa ııw yıpı—çm. Vali — Vekili ocukları Talandaş yerlı palarını —kulanmak nenleket Mnr | UNU ÇARŞAMBA NSİNE .%ıllıyet 4 EYLÜL 1929 MASI görülüyor. Muhiddin bey dün Petnahora giderek mektebi uüvve Dün Balgatletasın Batef farbol takımı - şehrimize: gilü A gezmiştir. Ba resimlerde Vali köylüler arasın- MA şurubu : yapmak fizre İzmire İmreket ettiler — ansızlık ademi iktidar simife — verem, sıraca ve kemik — hastalıklarina nafldir. Hasan ecza depoeıı dRKSEDZ abğaa Kolaylıkla temizlemek içil Nim ıslak bez üzerine pirli VİM serpiniz ve nasıl mizleyip parlattığını gör? receksiniz, Beyaz kaplamaları, mermer her nevi boyali ve çinl eşyayı mizlemek iç ) kullanınız. Bakır pirinç eşyanızı “VIM,, ile parlat K Y v Her yerde | adedi 6 kuruş Yalınız — hakiki — Radinm — bıraş — hiçaklarını — Kullanmız. Ca S e tencereler ç aei Üsküdar malmüdürlügünden: Semti Sokağı Kadıköy — Yogurteü çeşmesi is eu Moda Bılnu: cinsi “ve eısıh muhhrrcr (09) kıta nmısıf hisseli dükkânların mıllkıy:n faruht :dllmd( üzere 5)6/929 tarihinden itibaren bir hafta müddetle müzayedesinin temdidine karar verilmiş oldu- gundân bedeli defaten tesviye edilmek şartile taliplerin 12/9)929 tarihine müsadif perşembe günü *, yedi buçuk pey akçelerile Üsküdar Malmüdürlüğünde — müteşekkil satiş komisyomuna saat 14 te Cinsi No kiymetim müştemllârı Te eT RR e zaç muhammcnesi Tam cildiye ve ftengi tedavi eder nasıf hisse dükkân — | 1800 — fevkinde (1) oda Ci) hala | Rahçekapı — gekerci — Haci — Bekir » $ 1T150 n n » karpısındaki aparımanda 1-1/9 dan pastacı fırını —— $ 1250 & O Ş ei ge SAD « dükkân 7 1000 ” v - » meyhane dükkânı 9 g75 PP * e & » dükkân " 875 e e Belsoğukluğu freu Zi A . 99 1000 Kö e n olanların nazarı dikkatine SAĞ" 101 1250 ökre e EARNL Dr. Horhoroni Ve tölaredei aai »ataa birtr eeei İ 103 1250 Ve REŞVU nümamı gena telimel eeiler y müracaat eylemeleri ilân olunur. l DOKTOR 'İZZET KÂMIL Fennin €n son üsülile ” kat'i olarak eski ve yeni belsoğukluğu, irengi, idrar darlığı, bel gevşekliği ve mesane ve bileümle kadın ra- atsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 'Tokatlıyanyannda tmektep sokak No 35 Teli B O, 38152 ——— *manista vir unsurU grdal OLĞE aa | FOSFATİN | ' FALİER Sinekler Hastalık Getirirler ! Evinize sokulan her sinök bir hastalık mikrobu e mülemmadır. Fit tstimali sure- tile hanenizi bir kaç dakika zarfında bu muzir #inek ve sivri sineklerden temizliyebilirsi. niz , Flit, pirelerin , karıncalann veya ha mam böceklerinin — gizlendikleri yuvaları tahrip ve yumurtalarını Hna eder , Bütün haşaralı öldürür. Ayni zamanda size zararı sokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz , (FULLDU sakr adi haşarat Öldürücü ma- yilerle karışurmamalıdı.. — Flit in daha büyük ve kat'i tesifi size memnuniyetbahş bir netice lemin edeceklir , Tulumbasıyla Sıkınız sayesinde temin edilir. Fosfatin Fal yavrularin yözlerine lazelik ve ponbı adelâta kuvvet verİr, ve onları görbüz kılarl Valnz bir Postatin varam » o da FOSFATİN FALİER dir. ( Alhmati tarika ) 1 TAKLİYLERİNDEN IÇTİNAP EDİNİZ aa HER VERDE BATILIR Piktisat Vekâleti Himayesinde TÜRK KADINLARI BİÇKİ YUR müdürlüğünden ; 18 inci ders şeneslme mahsus kayit Le JAtıma başlanmıştır. Başka yerde f'“_ız yuktur. DAKTILO KURSLARI için talebe kabul olunur. Adret iyanyolu Telefofi viğ Halis gazoz içmek arzusunda İseniz her haldt OLİMPOS GAZOZUNU İÇİNİZ gf Kapsuldaki markaya dikkat edilmesi rica ONUĞ e DİŞ TABİBİ RIDVAN HAM' Cağaloglu DU MEYVE tozu gayet tatlı tabii mü- leyyin, sekersiz ve tazsuz madeni müshildir. Eno's “Fruit Salt” tabii hazmi . temin” ve barsakları serbest tutar. Bas ağrisı, Gülantı ve keyilsizliğe - karsi müessirdir. BELLÜD NN | BILOMUM ECZAN SATILIR Kız ve erkek Ameli hayat Mektepleri müdürlüğ:ünden | Yeni talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayt günleri Cu- martesi, Pazartesi, Perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye ka Ankaradan muıyonohıneılııl dardır. Talebe kadrosu mahduttur. Zamanında müracaat edilme apartı. ına — nakletmiştir si İâzımdır: Eski talebenin nihayet Eylâlün 19 uncu gününe ka- El dar kaytlarmnı yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine x Iıh ' [ l | u d GAT Te Ş Te aa meralide'de — ÜND ve İlimaf marenel vekâlebiei v mır yukarı şınıflara ırmck isteyen lise ve orta mektep muadil sı- Mosyene va tedavi ı»ımm müktezi (68) kalem ilâdı MV” nk’ nıf talebesi .ım..f sınıfın altındaki sınıf derslerinden imtihan | münakasaya konulmuştur. Münakasa müddeti 30 ağustot u" " / olunur. yirmi gündür. Zarflar eylülün 18 inci çarşamba günü sast Of / t eyat w Saraçhane başında Münür paşa kor| kabul olonur. Taliplarin şeraiti anlamak üzre şimdiden göke ılıL. İsi : 2721 Müsvenet — vekâleti içtimet müsyenet umüm — MüdürlüğÜn? ” £ Am Tekİstânbul:3620l <— — — - müdürlüküne mürücast eylemeleri # NSNUN L N YlRt aa BK G e BZ 95;7E'EIEII'F!İE;;(!—.şğ?iflftı!!!!îif

Bu sayıdan diğer sayfalar: