5 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

5 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİN SÖZ BİR RESİM icra ve Wâs kanülü mevkine girdiğistek N b b I“ Devlet demiryolları ve ları umumi idaresinden: de icra kıl kömür t yesi için v Jayıkında görülmediğinden me-| 14zımdır zkür ameliye yeniden kapalı za- münakasaya konulmuşstur ügnü saat 16 da Ankarada Dev-| pılacaktır. Münakasaya iştirak| ler, Devlel Ilem_irynlları velimanları Umumi idaresinden Huyda; eleri m ve müetahdemlerine ait resmi yazlık ve kışlık elbise palto ve serpuş kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 16 eylül 1990 .pazartesi gönü saar 16 da Ankarada. Devlet İdaresinde yapılacaktır. iştirak “edeceklerin teklif “mekruplarınt ve muvakkat temi matlarını aynı günde saat 15,30 kadar Ülmumi Müdürlük kalemine verme- leri Jâçımdır. Talipler münakassta üşgnle. rdni İki Ha mukahilinde — Ankarada, Mal- zemc dalresinden, İstanbulda Hayarpaşa mağazasından tedarik edebilirler, | BÜYÜK TAYYARE PAYANGOSU YEDİNCİ TERTİP 2.NCİ KEŞİDE 11 EYLÜLDEDIR. Büyük ikramiye: 35000 - liradır Ayrıca ; 18,000 15,000 12,000 10,000 Liaalık ikramiyeler ve 10,000 ,, Bir mükâfat cem'an * 3,000 , numara kazanacaktır Bu keşidede Ilm ımir yulları ve Limanları Umumi idaresinden; Beş ton kalay kapalı zarfla|de saat 15,30 a kadar Umumi mitnakasaya konulmuştur. müdürlük kalemine vermeleri Münakasa 12 teşrini evel 929) 1âzımdır. cumartesi günü saat 16 da An- ğ karada Devlet Demir yolları Ta.h?ı.er.mmk"'.“'m"e' Tiertilnde yapılacaktır. lerini iki lira mukabilinde An- Münakasaya iştirak edecek-|karada, Malzeme dairesinden, lerin teklif mektuplarını ve mu-|Istanbulda Haydarpaşa mağaza vakkat teminatlarını aynı gün-|sından tedarik edebilirler, Devlel demiryollaar ve Timanları umumi idaresinden: GÜNÜ LO MT Münakasası 17-8-929 tarihin-|edeceklerin teklif mektuplarını Ankara deposu| ve muvakkat teminatlarını aynı ve tahliye ameli-| günde saat 15,30 a kadar umumi en fiatlar haddilmüdürlük kalemine vermeleri » Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabi- ünakasa 19 - 9 - 929 perşembe| tde Ankarada malzeme daire- ünden İstanbulda Haydarpaşa let demiryolları idaresinde ya-| mağazasından tedarik edebilir- Börgiak Gedilenler dün tahıliyo ödilim ılerl tel tal liman-| Bessa bütün arzuları tahtin edecek bir. makinedir. Fotoğraf levazımını satan iyi mâğazalarda bulunan Bessayı bir kere tecrübe ettiriniz. Mühakkak onu alacaksınız. Zira zerafeti s4- yesinde bir hanımın elinde fevkalâde yakıştğı gibi sadeliği sa- yesinde bir çocuk tarâfından kolaylıkla ve kemali muvalfakiyet- Te Idare edllebilir. Bu kine o kadar itina ile imal edilmiştir. ki en müşkülpesent amatoru bile memnuo eder. Flatınım ucuzluğu sayesinde bütün keselere uygun goelir . Ollhal ve İçlimai muavenel vekâlelinden : Bu sene Tıp talebe yurduna im- ttihansız olarak kabul edilecek tam devreli lise mezunlarının kayıt müd- deti Eylülün virmisine kadar temdit edilmiştir. Talip olanların bir an ev- vel mahalleri Sihhat ve içtimat mu- avenet müdürlüklerine müracaatla muamelelerini ikmal ve Vekâlete göndermeleri. Tuzla içmeleri <coşDoktor A kutiel Her gün Köprüden 7,05 - 7,55 - 9,55 - 18,05 de Haydar- dartığı, prostat, “ademliktidar, bel paşaya giden vapurların trenleri menbalara gidip gelirler. ği cit ve firengiyi ağrısız? eder. Doktorlar ve büle vardır Karaköyde Börekçi hrnı sırusında 98, TAKLİT Âlemşümul şöhreti halz HASAN Kolonyasının Üskü, darda eökerci Hasan efendi isminde bir zat tarafından Kayıt muamelâtı her Cuma ve Salı günleri saat 9 buçuktan 11 buçuğa kadar Kolejde lcra olunmaktadır Devlet demiryolları ve Jimanları umumi İdaresinden: 1625 ton meşe odunu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 17 eylül 929 salı günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin tekilf mektuplarını ve mu- vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi mü- dürlük kalemine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini iki rada, Malzeme dairesinden, İstanbulda dan tedarik edebilirler. Derlel demiryolları ve Tlmanları unumt itaresinden; 170 ton Rezidü yağı kapalr | de saat 15,30 kadar umumi mü- zarfla münakasaya konmuştur. |dürlük kalemine vermeleri lâ-| Münakasa 23 eylül pınngi ı(ü zımdır. nü saat 16 da Ankarada Dvlet k > * Talipler münakasa şartname- BT TÜ | aoi 2 eu vükabillnde Adka: Münakasaya iştirak edecek- |Tada, malzeme dairesinde, Ista- lerin teklif mektuplarını ve mu-|nbulda Haydarpaşa mağazasın- vakkat teminatlarını ayni gün-İdan tedarik edebilirler. Devlel Demir yolları ve Limanları Ümumü idaresinden; 74 ton sürşoför yağı kapalı| vakkat teminatlarını aynı gün- zarfla münakasaya konulmuş-|de saat 15,30 a kadar Umumi e. müdürlük kalemine vermeleri Münakasa 18/9/929 Çarşam-|lâzımdır. ba günü saat 16 da Ankarada| Talipler münakasa şartname- Devlet Demiryolları İdaresin-|Jerini iki lira mukabilinde An- de yapılacaktır. karada, Malzeme dairesinden Münakasahya iştirak edecek-|Istanbulda Haydarpaşa mağa- lerin teklif mektuplarını ve mu-| zasından tedarik edebilirler. 1000 kok kömürü kapalt| kk: aĞti e taklit edilmesi üzerine ton kok kömürü kapalı|kkat teminatlarını aynı gi taruku Kasütiyeye tavi zarfla münakasaya konulmuş-|saat 15,30 kadar umumi mü _:ı :ııı b yi ’um"": tur. lük kalemine vermeleri lâzım- (| * , ç Münakasa 21-9-929 cumartesi müşterilerin bu müddet dır. Şehremanetine mensup mütekald! Tekane Tensncaf Türk aranim Şirkelinden: Feshane fabrikası için otuz ton Kalsine , 98 li soda mübayif ceğinden itaya walip olanların tarihi ilândan İtibaren hir evsaf ve şeralti a: ve tekliflerini bildirmek Ozfe — şirket müracaatları ilân olunu MÜHIİM IİLÂN TALEBELERE Muşambalarınızı pardesülerinizi almadan — evvel Mmutlaka ziyarer ediniz. Orada cins ve renk itibarile en zengif şamba çeşitlerini bolacaksınız. HANIMLARA BEYLERE VE ÇOCUK 'en müşkilpes ba, 1 ve — muşambali vkini tetmin edecek surette m pardestilerden zengin çeşilerimiz vardı ZABİT EFENDİLERE; Yağmua — kurşı - çok ğ ——— — Şaytt. dayanıklı bir. Tİngillt dimiz vardır. Bütün mallarımız rekabet kabul etmez bir surettt rika flatına verilmektedir. İNGİLİZ Pazarı - L, Lastnilj İstanbul! Eminönü Köprü meydanı birinci kat No 13 :— — Fatihte Çarşambada z ve erkek - Leyli ve 'îhrı: Ana - iptidal ve orlk KAYRİYE ORTA Mektebi Ötedenberi tedrisatındaki intizam ve cıddiyetiyle eden Hayriyo moktebinin kız ve erkek kısımları uyft çeti olmak üzere iki büyük bimna dahllinde orta kısım bu oef tamamiyle teşekkül otmiştir, Diğer Lise sınıfları da pey teşekkül edoeııdr'fı'arıı Türkçe ve Fıını':&“ Talebesi bilâmum resmi mekteplere bilâ imtihan girmek " kını halzdir. Leyli kısım bir alle yuvasıdır. Ana, İlk ve orta kısımlarına İeyit ve nehari ıııııo_::f dına her gün Fatihte Çarşambadaki müdüriyet dalre! devam edilmektedir , Türk Maarif cemiyeti Istanbul mümeessilliğinde” Türk Maarif cemiyeti mektep defterleri Nefit bir şekilde çıkmıştı. Her talebe bu - defterleri dl*'; yortsuz, kimsesiz kardeşlerinin istikbaline yardım etmiş olur. Üf deposu: İstanbulda Fincancılar yokuşunda Şark hanında 18 numaradadır Şehremanetinden: ve Eytam Eramilin 1 Eylül 929 yol' lama muamelâtiyle Eylül 929 İ Teşrinisani 929 üç aylık maaşlâ_’:; 1 — Şehremanetine mensup mütekaldin. ve Eytam Eramilit a lesinden tanzim ettirdiği yoklama ilmühaberi İle senedi resmi, mat$ / ve Nüfus tezkeresiyle birlikte mensup oldukları devalre zirde ©' odti günlerde bizzat müracaatları ve gelmeyecek derecede mazereti zuhüf v) lerin ilmühaberlerine mahalle heyeti tarafından yoklama ve maaşınti tarafından aknacağını tastik ettirmeleri İâzımdır. 2 — Tatbik mübhürlerinin yeni Türk barfleriyle- hakkettirilmesi p 8 — İlân edilen günlerde müracaat etmeyenlerin yoklama ve tevzlattan ancak bir ay sonra verileceği İlân olunar. yolları binasında münakasa komlsyonunda yapılacaktır. Münakasaya| — Maaç cüzdası, mücevhei İştrak edecekler teminatlarıle birlikte ayni günde saat 10 a kadar devlet demiryolları ve limanları umumt idaresi binasında İsbatı vücut edeceklerdir. Talipler münakasa — şartnamelerini 50 — kuruş mukabilinde-Ankarada muhasebe dairesinden veyahut şefaatlı İstas- yonundan İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tederik edebilirler, ——— —— ——— İLAN T. B. M, M. Matbaasınla bir senelik ihtiyacı olan berveçhizir dört kalem kâğıt kapalı zarfla münal 'a vazolunmuştur. Talip- lerin bu husustaki şârtnameyi görmek U, Kâütipilğe müı atları ve ihale günü olan 20 - 0-929 salı günü zarilarını İdare Hân olunur, 250 Top — Gazete kâğıdı 1400 ,, 100 50 , halı, cshüm ve tahvilât ve sa- ire mukablli para alacak ve al- miş olanların bir defa — şol mizl öğrenmelerini tavsiye ede- riz., Sirkeci, Erzurum Han 18 numeroda, Tahlisiye umumi müdürlüğünden: Bedeli keşfi (3000) ve küsür liraya baliğ olan Anadolu Kavağındaki am- barımızın tamiratı aleni surette müna| kasaya konulmuştur. 16 eylül 929 pa zartesi günü t tam on dörtte iha-| lesi icra kılınacağından talip olanla- rın koşifname ve şeraiti fenniye |i ti z amirliğine tesilm ederek bir makbuz almaları S di Birinci hamur kâğıt imce elvan günü saat 16 da Ankarada Dev-| Taliplerin münakasa şartna- |Şi zarfında aldanmamalarını' T=Üm günleri berveçhi atidir. let Demiryolları idaresinde ya-|meslerini i ki lira mukabilinde||| temin için hakiki Hasan ü ğ t pılacaktır. Ankarada, malzeme dairesinde, || kolanyası markasına ve zE NS ı:ğ' çar ; yi Ble[z': z”__,. Hira mukabilinde Anka-| Münakasaya iştirak edecekle-|Istanbulda Haydarpaşa mağa- (B stiketine dikkat etmelerini y Ti iş ON S Haydarpaşa mağazasın-İrin teklif mektuplarını ve muval zasında tedarik edebilirler, tavsiye ve rica aylerim Ş - ı ”'f İt : — u“"“i Devlel demiryalları ve İlmanları umum İaresinden: (Persasar'cza aencen sahtoı L0 * Beyölülü Ankara - Kayseri hattırın 249 inçi kilometresi ojvarında bulu- A N C MN nan hazır kesilmiş balastın hat kenarına nakli ve dopo edilmesi e 16 v Si aleni münakasaya vaz edilmiştir. İkraz Muamelâtı £ xa Münakasa 23-0-929 pazartesi günü şaat 10 dâ Devlet demir- YA Bnniyel sandığı müdürlüğünden Fatma H. nin 14787 ikraz numaralı deyn senedi '““0;7; yupet Emniyet sandığından istikraz eylediği memlâğ mukabilinde namına merhun bulunan Çarşuyı kebirde Çuhacı hanı Üst yeni 41 numarali ve 30 arşın arsa Üzerine mebni ban & amamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı çıkarılarak 180 lira bedel ile müşterisi namına kat't karari T p miş iken bukere yüzde on zam ile buşka bir müşteri oe bi zayede bedelini 198 liraya iblâğ eylemiş olması cihetile m6&” ' Ce odasının 9/9/20 tarihine müsadif önömüzdeki Pazartesi güNü Üa jon müzayedesinin icrası ve muamelesinin Ikmali mukarref W uğundan talip Olanların mezkür günde nihayet saat on SİUY”

Bu sayıdan diğer sayfalar: