5 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

5 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gkadın parma Çölliyolin lariki telrikası : 16 Mahmut anasından akılalıyor Padişah birdenbire Napoleon'a karşı düşman oluyor vaktile Selimin anası tarafın-|meden Avusturya, Napoleon'un| dan yetiştirilmişti. Rusya seferi için — hazırladığı Mahmut müşkül zamanlarda) gizli plânları elde ed= dRuıyıı- validesiyle konuşuyor, onun fi-|Ya e bu dostlu- krini alryordu. Padişah bir çok| Bun ne kadar samimiyetten ari islahât pilanları hazırlıyor, Fa-| bulunduğunu göstermiş oluyor- kat bunları tatbik için hep mü-| du. $ 3 nasip zaman ve fırsat bekiloyr-| Halbuki Napolcon böyle yap- du . Hedefine vasıl olmak için| Mayıp ta Türklerle — birleşmiş bir takım değişik yollardan git- Olsaydı, Rusyayr maglüp etmiş mek , düşmanlarını kuşkülan- olınr uh_ıyâi_ü ettiği cihangirliği dırmamak lazım geldiğine kana|€le geçirirdi. atgetirdi. İhtiyatla hareket et-| NAKŞİDİL NUTMUYOR meğe karar verdi. Nakşidil ile oğlu, elbette Jo- FRANSAİLEDOSTLUK - İsephine için kalplerinde derin Mahmut padişah olduktarı so| bir merhamet ve merbutiyet his nra Napoleona karşı dost olma-|Sediyorlardı. Josephine, Aime'- kta devam etti. Fakat bu 1810|nin küçüklük arkadaşı değil mi senesine kadar sürdü. Mahmut|idi? Aime Martinik'te onunla padişah olunca harice karşı ya-|beraber geçirdiği günlerin hatı- ptığı ilk hareket Paristeki sefir Tasını, kabil değil, unutamamış- Muhip Efendi vasıtasile N: tı. Istanbula gelerek saraya gir- lcona dostane bir mektup yolla-| dikten ve adı Nakşidil olduk- mak olmuştur. tan sonra da Aime, bu çocukluk arkadaşını di nik adasının, 5 lüşünüyordu. Marti- © sıcak yerin hatı- rası hem Josephine için, hem de Aime için daima — tazeliğini muhafaza ediyordu. Tarihin bir tebessümü ile bu iki kadın, bir birlerine uzak yer- 'le:de en yüksek derecelere yük- selmişlerdi. Aime, — Josephin'- ıpoleon bu mektubuna ancak 1812 si martında cevap vermişti. Bu arada geçen zaman zarfında Na poleon zevcesi Josefhine i boşa- mış sonra Avusturya imparato- runun kızını almıştır. Napoleon , Jozefhine i 1809 " ha senesi kânunusanisinde boşa görmediği halde anasının mıştı. Avusturya imparatorunu- üklük arkadaşına karşı n kızını da 1810 senesi martında| hörmet ve merbutiyet hissetmi- lalmıştı. Mahmudun Napoleona| Şti.Aime oğluna Josephine'den |karşı hissettiği soğukluk 1810 bahsederken, bu çocukluk arka- dan itibaren başlamıştır. Bunun| daşmım güzel bir hürriyet ve 1- sebebi ise Napoleonun ilk zev-| Sik diyarında : cesi olan Josephin'e karşı sada-| Hüküm sürdüğün i katsizlik ediponu terketmesi-| tina iştirâk etmiş olduğunu da dir. Bu ciheti tarihçilerden hiç| “!bette anlatmıştı. biri meydana ko; tir. _Mahmut ııuxuııdan bunları Napoleon un parlak yıldızı| dinleyerek kendi kendine şuna Josephine i boşadıktan sonralahdetti ki validesi için yegâne kararmağa başladığı kanaati he| hakiki kuvvet ve kudret ancak rkese yayılmıştır. Bunun sebebi| Keridi vasitasile olacağına göre şudur ki Josephine Napoleon i-, Mahmut ta anasının arzularına çin iyi bir hayat arkadaşı olmuş itaâat etmekle bu kuvvet ve kud- hayali bir takım tasa- Teti ona vermiş olacaktı. vvurlar arkasında koşmasına| Mahmut bu ahdine daima ri- Mani olmuş, onu teskin etmiştir| âYet etti. O kalbinde gizlediği Nopolconun yıldızı Rusya sefe-| €rarından hiç kimseyi haber- rinden itibaren sönmeğe başla- dar etmezken yalnız anasına a- mıştır, Eğer Josephine bu esna- da hala Napoleon un zevcesi o- - f e larak kalmış olsaydı kocasmnı deniyet dünyasını takdir edebili Rusyaya karşı muharebe etmek| Yordu. —— sevdasından vaz geçirebildi. Aime ile oğlunun bu samimi, Bu kadın Napoleon üzerinde fe-|Paş başa mükâlemelerinde Jose- vkalade cazibesi, zarafet ve ne-|Phtine'den — bahsedilirdi. Jose- zaketi , zekâsı ve iyi huylarile|Phine hakkımda — malümatları müessir oluyordu. yok değildi. İşte Josephine'den ayrıldık-| Paris'e giden İshak bey, E- tan sonra — Napoleon'un artık| Sât, Galip ve Muhip efendiler, giriştiği bütün işlerde , muha-| Fransız Maslâhatgüzarı Ruffin rebelerde ademi muvaffakiyete| tercürman Franchini, Madam Se uğramasının sebebi bu suretle, Pastiani ve daha başkaları şim- izâh edilebilir. Josephine fazla diye kadar Napoleon'un zevce- olarak herkesin hurmetini, hal-| Si hakkında bir çok malümat ge kın muhabbetini kazanmış de-| tifmişlerdi. Bütün bu malümat ğerli bir kadındı. Halbuki Na-| Nakşidil ile Mahmuda — Jose- poleon onu terkederken herke-|Phinc'i bir kat daha sevdirmişti, sin buna nekadar müteessir ola-| Na ile oğul — Fransanın şanü ta hi nden istifade ederek geniş me- cağınada ehemmiyet vermemi: Josephine dolayısile fir. Napoleon Josephine i boşa-|Kendilerini de hissedar addedi. dıktan sonra ü yorlardı, A impara, torunun kızını aldı. Bu suretle| Fakat Josephine'i ne Avusturya ile ittifak etmiş olu-|Yakın addediyorlarsa — Napole- yordu. Bu yeni ittifakm Istan-| u da kendilerine o nispette u- bulda uyandırdığı infiâl ve iğbi-| Zak, yabancı buluyorlardı. rarı Napolcon bilmiş olgaydı za| Napoleon, güzel zevcesine ten mevcut olan fırtınayı bunun| Kârşı en son ve zalimane hak- da nekadar arttırdığını anlardı,|SIZlığı da yapınca bu Aime için Napoleon Türkiyeye göz dik-|'de ağır bir darbe oldu. mişti. Fakat Napoleon acaba| Hülâsa Napoleon'un zevcesi- Mahmudun kendine karşı ne ka|Ni terketmesi üzerine — padişah dar dar infiâl duyduğunu anla-|da Napoleon'a karşı artık dost mışmımıydı.? Onun düşmanı o-| Olİmağa lüzum görmemiştir. lan Avusturyalılarla ittifak et-| , Martinik adasında söylenen mekle Napoleon, Mahmudu ye PİF darbi mesel vardır. Elbette kadar kızdırdığının farkma va-| Nakşidil bu sözü oğluna da öğ-| rmışmıydı.? Mahmudun vaş|retmiş olacaktı. Derler ki: “Har yavaş hazırlamakta dlduğı.’ıq d.rş. bederken düşmanı — kendinden, “beyi keşfetmiş olsaydı Napole- haberdar — etme!..,,.. Mahmut on kendini düşmanlarına böyle| artık husumettea başka bir şey) teslim etmezdi, hissetmediği Napoleon'a karşr| Napoleon, Josephine'i bir ta-|açıktan açığa düşman — görün- rafa bırakıp ta Avusturya impe-|meği muvafık , bulmadı. Düş- ratorunun on sekiz yaşmdaki kı| manlığını kalbinde sakladı, bel-. zinı alırken düşünmüyordu ki|li etmedi. Avusturya ile itibari bir ittifaka| Mahmudun siyaseti, hazırla- mukabil asıl kendis'ne elzem o-| dığr darbeyi düşmanıma sezdir- lan Istanbulun dostluğunu dalmemekti. Sebastiani Istanbulda bir tarafa bırakmış — oluyordu.liken Napoleon'un kuvvetü kud-| Türklerin samimi ittifak ve dos|retine karşı mukavemet etme- den oğluna bahsetmiş, Mahmut! çılıyor, yalnız anasının fikirleri-v kıılnı-! « Cemiyeti Akvamda İngiliz Başvekili beyanatta bulundu ile müzakere edilen bahri itilâf hak- kında beyanatta bulunan M. Macdo- nald iptidaf bir anlaşmanın daha u- mumi bir itilâfm başlıca amili oldu- günu söylemişti: Bu bususta timale göre içtima mından evvel bir itilâf hasıl - olacak- tır. sakile bazı ahkâmı hükümden sakıti olan akvam cemiyeti misakının temel- lerini kuvvetlendirmeğe İngiltere ile dominyonlar hakemc müracaat hakkındaki ihtiyari madde- yi bu içtima devresi bitmeden evel İmza edeceklerdir. M. Macdonald akvam cemiyetine kabulünü istemesi muhtemc! olan Mı sıra karşı İngilterenin alacağı tavra da işaret etmiştir. Filiatin hadiselerine de imada bu- lunan M. Macdonald hiç bir tehdit ve tahvif karşısında geri çekilmiye- cek olan İngiltere nazarında dini ih- tilâf meselelerinin mevcut olmadığı- mu beyan etmiştir. Ekalliyetler meselesine ihtiyatkâ- rane bir İisanla temas eden M. Mac- donald M. Briand ın Avrupa ittihadı! hakkındaki fikirlerine kat'i ve müşah- has bir şekil vereceğine kanl bulun- duğunu teyit etmiş, büyük meclisin bu maksatla gümrük meselelerini tet-| kik etmesi lüzumuna işaret eylemiş, İngilterenin bu yeni zihniyeti ve fik- İi milletler arasında neşir ve tamim |için elinden geldiği kadar çalışacağı- ni ilâve eylemiştir. GAZETLERİN MUTALAÂASI PARİS, 4 (A.A.) - Gazeteler M Macdonald ı nutkunda — kullandığı metin ve itilâfcuyane lisana dikkati celbetmekte, ancak bu nutkün - csas hakkında bazı mertebe inkisarı haya- le bais olduğunu, çünkü amele hükü- metinin siyasetine dair sarahati havi olmadığını kaydeylemektedir. ARALARINDA BIİR FARK YOK... CENEVRE, 3 (A.A.) - Akvam ce miyeti büyük meclisi saat 16 da top- lanmıştır. M. Macdonal bir nutuk sö- ylemiştir. İngiliz başvekili bu mut- kunda 1924 senesinden beri katolu- nan mesafeye dikkati celbetmiş, be- ynelmilel sulbun Üzerine kurulduğu temellerin gayet sağlam olduğunu beyan eylemiştir. M. Macdonald em- nü sclâmet meselesinin vaziyete ha- kim bulunduğunu ilâve etmiş, Paris misakının sulha ait yeni teşkilâtın yeni bir safhası olduğunu — söylemiş. tir, :.âlııdmld İngilterenin sabık müttefikleri ile düşmanları arasında hiç bir fark göstermediğini, bir kaç gün evel zuhur eden geçici İhtilâfla- rın Cenevrede el birliği ile çalışmağa | | | M. Macdonald M. J: dan takı le bahsctmmiş La Hey itilâfınm çabı. cak tasdik edilmesini temenni eyle- miştir. İngiliz başvekili nutkunun sonun- da İngilterenin Ren deki işgal ordu- suna mensup ilk taburun gelecek haf ta hareket edeceğini — düşünmekle memnun ve bahtiyar ve müftahir ol- |Yuğunu beyan etmi, Almmzam: — ZEPPLİN SALİMEN DÖNDÜ PARİS, 4 (ALA.) - Zepplin saat 2,25 geçe Limojdan 5,20 gece Dijon- dan ve 7 de Balden geçmiştir. Z ıı:u-:nmı—ısımnau. 4 ÇALA.) - epplin saat 8,48 gece i ir. KONFERANS m*ı'âîı'ı"ıi'i“ ça PER A TASVİP LİN, 4 (ALA.) - Almanya hü- kümeti La Haye itilâflarını tasvip et. BÜĞÇeSE Saair L Rusyada A —O Kutup yolunda eski bir karargâh , MOSKOVA, 3 — Kutup bavali- sinde tetkikatta bulunan Sedof heye- ti, Fransuva Jozef arazisinin şimalin. de vaktle Dük de Zabrozun ve #me- Tikalı Vetmanın kışı geçirdikleri ka. rargühlarr keşfetmiştir. Bu karargâh. ların ikisi de pek mükemenel bir hal. dedir. İçlerinde yiyecek, silâh, baro. metro ve saire vardır. Ruslar bunları mışlardır. Rus heyeti kutüp seyaha- tında ölenler için bir kvhı”nmq ve © civarda dzimi bir telsiz iştasyonu Yücüde — getirmiştir. Bu istaayonda her eee 7 kişi bulunacaktır. USYADA TREN KAZASI t.mılı(giszxı:nm. # (AA) - n civatında yoldan çıkm: tır. Bi ir çok telef ve mecruh vardır. YUGOSLAVYADA KAZALAR ZAĞREP, 4 (A.A.) - Askeri bir tayyare düşmüş, pilot ölmüştür. JASENOVAÇ istasyonunda — sis dgı_ıyiılylz iki tren Şargışmıştır. Beş| kişi ağır surette yaralanmıştır. AY'US'I'URYADA GÜRÜLTÜ VİYANA, (A: A.) - Sen - Polten- de bir çok arbedeler oı...uııııîu n BEYRUTTA VAZİYET luğu dürürken Hapsburg hane— | nin imkânı olmadığını söyler. danının aldatıcı ittifakına kapıl/dururdu. Herkese bu kanaati muş oluyordu. — Zaten çok geç-| — BİTMEDİ BEYRUT, 3 (A.A.) - T; Bi kün hüküm ıu.-mıhıd)iı. &':'ınwıî :n için her tarafta halka tavsiyeler- CENEVRE, 3 (A. A.) - Amerika ir. Ametika ile ağlebi ih- devresinin — hita- iliz murahhas heyeti, Paris mi-| * mani olamıyacağını tasrih etmiştir.| d olduğu gibi bırak- | Atina mektubu arp lakırdısı Şayia çıkaranların menfaatleri nedir? ATİNA, 1 (Milliyet) — Atina ga zeteleri gene bir takım neşriyata baş ladılar. Venizelos fırkasına mensup bir gazetö olan Akropolis şu son iki üç gündenberi büyük büyük harf- lerle dizilmiş serlavhalar altında bir. takım- neşriyatta bulunuyor. Bu neşriyattan maksat ne olabilir?. Her kesin fikrini karıştırmaktan başka böyle yazılarla ne gibi bir maksat takip edilebilir?.. Akropolis diyor : “Türkiye harbe hazırlanıyor. Bir- denbire Yunanistana taarruz etmeğe hazırlanıyor. Trakya hudutlarında tahkimat yapılıyor. Bir takım Al- man ve Avusturyalı zabitlerin ida- resi altında yapzlan bu tahkimat ile beraber mühimmat ve teçhizat da ye nileştirilmiştir. İki 'Türk zabiti ce- nebi pasaportu ile garbi Trakyaya gönderilmiştir. Bunlar orada bir ta- kım fotograf alacaklardır. Türkiye ye yeniden iki yüz tayyare gelmek- tedir. Anadolu sahilleri tahkim edil miştir. İstanbuldan gelen gazeteler- de Anadoluda Yunan ordusunun uğ- radığı hezimeti gösteren resimler, gören Garbi Trakya Türklerinin va- iyeti şayanı dikkattir.” nî.ıg bu kabil neşriyat Atina gaze- telerinin sütunlarını işgal edip du- ruyor. Bu yazıları yazan adamların maksadı tabildir ki Yunan efkârını telâşa vermek, vaziyeti karıştırmak- tır. İmpresios Typos ü de Ve- nizelosa mensup olan bir gazetedir. O da bu neşriyatta Akropolis ten a- gağı kalmıyor. Âtina gazetelerinin hep bir ağız- dan yaptıkları bu — gürültülere yalnız Hestia gâzetesi iştirak etmi- |yor. Hestia, hariciye nazırının ga- zetesidir. tıkları gürültünün yerinde bir şey olmadığını ve az tiddi bir şey oldu- nu yor. ğ“Sofıyı—ıug gazete ortaya bit takım delitler koyarak harbin imkânsız ol- duğunu ileri sürüyor. Fakat diğer taraftan askeri maha- fil bu gazetelerin muharebeden bah setmelerinden memnun oluyorlar. Hatta şumü da söyliyebiliriz ki bu neşriyatı yaptıranlar da gene bu as- keri mahafildir. Buhdani 'başka bir takım cenebi fabrikalafin mümessilleri de bu sah te endişeyi İdeme etmekte menfaat İsahibi — olduklarmı — gösteriyorlar. Bunların maksadı meydandadır: Müharebe takımları ne kadar ar- tarsa Yunan hükümeti de mühim- mat ve saire siparişi için 6 kadar ih- tiyaç hisseder diye düşünerek sipa- riş koparmak için bu neşriyatı körük lüyotlar, İşte Atina gazetelerinin son günlerde tutturdukları hava bu- İlalkaıılarda Türkiye-Sırbistan Türkiye ve Yugoslavya arasında- ki münasehat hakkında Sofyada çıkan La Bulgarie gazetesi yazdığı bir ma- kalede ezcümle diyor ki: <Türkiye, kendisine tam biz serbe harekât| wermiş olan zaferin ferdasında An- kara hükümeti harici âlemle teaisi ra bıta etmeğe teşebhüs etti. Bu meyan da Yugoslayyayı da unutmadı. Anka ra ile Belgrat arasında o zamandan beri dürüst münasebat devam etmek- tedir. Son zamanlarda Belgrat gaze- teleri sık sık bu meseleden - bahsede- rek ekseriya kabili itiraf olmryan bir. takım maksatlara delâlet eden bir ta- |kım mükayeseler yürlütüyorlar. Ahi- ren bir Belgrat gazetesi Türk - Yu- göslav münasebatından bahsederken tarafeyin arasındaki müzakeratın &z mucibi memnuniyet olduğunu, Bul- garistan Ankarada büyük bir - siyasi| fealiyet gösterdiği halde Yugoslavya- nn hemen hemen mevcut olmadığını rııınk şikâyet ediyordu. Bu gazete stanbuldaki Bulgarların fealiyetini, Bulgar mekteplerinin çokluğunu mi- sal olarak ileri sürüyordu.» La Bulgarie, S:rpllr:ııı bıınd.:ln en- dişeye düşmelerine mahal olmadığını söyliyerek Istanbula giden Bulgarla- fakat Sırpların daima bunlara - Sırp nazarile baktıklarını söyliyor. Kagyllterecde Büyük yarışlar Bir İngiliz tayyaresi uçamadı LONBRA, 3 (A. A.) - Snayder) yarışına iştirak edecek en süratli İn-| giliz tayyarelerinden biri tecrübeleri- ne devam için dün deniz ünden yukselmeğe hazırlanırken meçhul bir| cisme çarpmıştır. Kanatlarından biri- min hasara uğradığı zannolunmuş ise de tayyarenin muayenesi neticesinde hiçbir zarara uğramadığı anlaşılınış- tur. AVUSTURALYAYA TELEFON LONDRA, 4 (A.A.) - Londra ile) Sydoey arasında telsiz telefonla mu-) habereye dün başlanmıştır. Bu mü- nasebetle Avusturalya başvekili M. Pruce ile müstemlekât nazırı Lord Passefield arasında tebriki mütezam- Bu gazete diğet arkadaşlarının aç | rın Makedonya Bulgarları olduğunu, | İile bahri tefevvuku temin edecektir. Filistinde |Tetkik heyeti İngilizler Kudüse bir heyet yolladılar LONDRA, 3 (A.A.) - Daily Ma- lin siyasi muhabirine göre elyevm nazırlarla müs- t ları Filistin meselesile meşgul olmak- tadırlar, Karışıklıkların zuburuna se- bep olan amilleri yerinde tetkike me- mur edilecek komisyona ora ahvaline tecrubeli zevattan terekküp et-i havar k KUDÜSTE SUKÜN KUDÜŞ, 4 (A.A.) - Kudüste sü-| kün iade edilmiştir. KÜDUSTE NÜFUS MİKTARI YAFA, 4 — Son resmi istatistik- lere göre Filistinde 1929 haziran ni- hayetinde 816,064 nüfus vardı. Bunun 572,443 ü müslüman, 145, 330 u Yahudi, 80,225 i hiristiyan, 9,066 &ı diğer dinlere mensuptur. Bu suretle Müslümanlar yüzde 70,5, museviler 18,91, hrristiyanlar 9.83, diğer anasır 111 derecededir. MUSADEMELER DEVAM EDİYOR LONDRA, 4 — Pilistinde yer yer, küçük müsademcler olmaktadır. Zabıta silâhları toplamağa çalışı- yor. Diğer memleketlerden - Arapla- Tn gelmesi menedilmiştir. Fransada Otomobil kazaları Halk şiddetli tedbirler alınmasını istiyor LONDRA, ? (A.A.) - Daily Ma- ylin Paris muhabiri tarafından bildi- rildiğine göre geçen Temmuzun 13 ünden Ağustosüun 31 ine kadar S0 gün zarfında Fransada otomobil ka- zaları yüzünden 427 kişi olmuş ve 997 kişi yaralanmıştır İti bu rakkam vasati olarak günde 9 kurban demek- |tır. Bu hal karşısında heyecana ge- len Fransa efkârr umumiyesi bu gibi vak'aların tekerrürünü men için acil) tedbirler ittihazmı istemektedir. FİLİPİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA LONDRA, 4 (A.A.) - Filipin ada larında dün şiddetli bir tayfun olmuş bir gemi kazaya uğramıştır. Yunan cevabı nhifeden mabat — telif değildir. Türkiye fi'len göster- miştir ki itilâf arzusunda tamamile zamimi ve mütekabil fedakârlğa razı- dır. Komşu devletlerle anlaşmanın is- tilzam ettiği fedakârlıktan Türkiye Ia tır. | “Yunanlılarla son vaziyetin tahaz- |sül etmesi bir çok halkı muztarip ct- |mektedir ve hattâ kendi vatandaşı- muz olan Istanbul Rumlarının vaziye- tinin meşkük olması ve meşgul bulu- nan Yunan emlâkinin meşguliyeti sebebi tamamile Yunanlılara ait ol- duğunu son Yunan cevabı göstermek tedir.Bu mesuliyeti maneviyenin ağır |leğr bir çok emlâkin çok fevkındadir |Bu mesuliyeti Yunanistan ornuzların- da taşımaktadır Mübadil, gayri mübadiller mese- lesi ise hükümetin dahilen neticelen- İnanlıların daha makul ve daha man- tiki teklifi karşısında bulunacağı ve bu suretle aylardan beri 1 tilâfin husul bulacağı kanaatinde İdi Halbuki son defa gönderilen cevap bu ümidi kaybettirmiştir. * * * | | Yunanlılar tefevvuku bahrimizden endişede imişler ! ATİNA, 4 (Apo) - Türkiyenin bahri hakimiyetinden endişede olan efkârı umumiyeye tercüman — olan Yunan gazeteleri alâkadar makamatı Yunan | eikârr umumiyesini teskin için beya -| natta bulunmağa icbar etmiştir. Yunan Bahriye nezareti mahafili- nin tebliğatına göre Türkiye ahiren ısmarlamış olduğu torpidoları tesel- lüm ettikten sonra Yavuz — dretnotu, Ayni mahafil, — cikâzı umumiyeyi teskin için, Türk torpidolarının tesli- mine kadar Yunanistanın memleket müdalaasına lâzem olan harp sefine- lerini almış olacağını ilâve ediyorlar, Fakat bu tebliğata rağmen efkârı umumiye endişeli bulunmakta ve hü- kümeti ihmalinden tedir. Bilhassa muhalif gazeteler bun- dan istifade ederek vekayii izam su- retile bahri tefevvuk etrafında gürül tü koparmağa çalışıyor. PİREDE VEBA ÇIKTI PİRE, 4 (A.A.) - Burada üç ve- ba vak'ası kaj iştir. Hi lüzimgelen tedabiri almıştır. Diş tabibi Dr. PERTEV ATA Bey tetebbu. seyaharinden avdet etmiştir. Hastalarını ” kemafissabık ANKARA, 4 (Telefonla) — B. bana şu beyanatta bulundu: liye edilmiş hürriyetlerine kavu! vardır. Bunlar şimdi çoluk çocul Cumhuriyet yeni icr ave iflâs hatırasını daha silmiş göz yaşlar Bugün kanunu medeni yüsek celliyatından addetmektedir. lerdir. Yeni icra ve iflâs kanununun köyünü su basarak bir kadın ve kurtulmağa muvaffak olmuş ise LONDRA, 4 (A.A) — Sabık MUALLİMLER KADROSU DİĞİŞMİYOR ANKARA, 3 ÇA, A.) Aldığımız. malümata göre mektep ve muallim- ler kadrolarında csaslı tebeddül ya- İpılacağı hakeındaki haberler doğru aai Yırtık paraların tebdili ANKARA, 4 — Yıpranmış paraların mübadelesine dair ha zırlanan talimatname projesi hakkında bankalarım mütalaa- ları maliyeye geldi- Bankalar csaslar hakkında mutabık olmakla beraber tefer- |rüata ait noktalara itiraz etmek tedirler. Maliye müsteşarr ve muhase | bei umumiye müdürü bugün bu| itirazları tetkik edecekler ve ta- Himatname kat'i şeklini alacak- tır, Orta mektep kadroları ANKARA, 4 — Orta mektep ler kadroları bugün telgrafla vi lâyete bildirildi. Iç fındık mahsulü GİREESON, 3 — Gazetemiz de çıkan bir haber üzerine fın- dık borsasında tahkikat yaptım. Borsa fındık fiatlerini alâkadar dairelere bildirmiyeceğine dair| hiç bir oda veya borsaya tezke- re yazmış değildir. Eylülün biri olduğu halde borsada fındık içi satışı olmamıştır. Bugün kuru kabuklu fındı- ğin kıyyesi 15 kuruştur. Ecnebi ihracat evlerinden maada hiç bir kırıcı fabrikasında fındık kırılmıyor. Sadece fındık alıp satılmaktadır. Bu senenin az olan mahsulü çok nefistir. Sevkolunan mallar çiçek gibidir. Alivere satışların dan dolayı Hochştrasser mü: konsolosluğu muavini Hüseyin bey vekâlet emrine almarak ye Tine Batum kançıları Hulüsi, o 'nun yerine de vekâlet evrak me 'TÜRKİYE - SURİYE HUDUT KOMİSYONU Tepebaşındaki muyınıhınııi!ıdc didi hudut komlayonu —azalamın bir kaç güne kadar hududa hareketle va- izitelçrine başlamaları mulkarretdir. mer'iyet mevkiine girmesi dolayısile Adliye vekili “Bugün Cumhuriyet hapishanelerindeki yüzlerce b ki borçlular arasında bir lirayı bulup borçlarını - ödi Borç için hapis medeni memleketlerde olduğu gibi Tecrübe gösterdi ki borç için hapsin hiç bir faidesi ( Belli başlı zararı bu salahiyeti mütegallibelerin ellerinde ” hakküm vasıtası olarak kullanılması idi, cami olacak bir hale gelmiştir. Çünkü kanunu medeni 20 '0 sır hukuk zihniyetile borç içirr hapsi kurunu ulâ telâkkil Fakat zannedilmemelidir ki bundan böyle borçlu istel oynıyacak, herkes ne alırsa yanınma kâr kalacaktır. Aslâ. rını yeni kanunun gösterdiği yolda ödemiyenler hukukü ? niyelerinden iskat olunabilecekleri gibi 3 sene de ceza $" meden icra dairesinde bitirmektir. Şiddetli yağmurlar izmir valisinde hasarat yabti. ——eeeambindmamörçaml Bir çocuk boğuldu ve 21 ev harap © İZMİR, 4 (A.A) — Yağan şiddetli yağmurlar İzmir * inde oldukça hasaratr mucip olmı H Seller yirmi bir evi harabetmiştir. Burnova ve k: razi kısmen sular altında kalmıştır. Kemal paşa ve Üreti si de yağmurdan Mmutazarrır olmuştur. z ; 3 Beynelmilel müessesei maliyede iflâS , larma ait tastiye muamelâtını ifaya memur beynelmilel #” sei maliyede bazı mühim ihtilâslar maydana çıkarılmıştie Yeni icra ve iflâs ışmuş olacaklardır. klarile beraberdirler. kanunu ile mazinin çok f rını tarihe gömmüş — bU” manasını âm ve şamil ! Tuhu, işleri mahkemey€ uştur. Burnovada ç bir çocuğu sürüklemiştif: ? de çocuk boğulmuştur. düşman memleketleri inşa edilmektedir. Matb sistem olacaktır. ; Ali karar heyetinden k&” alanların istihdamf ANKARA, 4 — Evelc eti mahsusa karariyle de metinden ihraç edilmiş VE hara da âlf karar heyeti © dan masumiyetleri tebGY" derek beraetlerine karaf miş olan dahiliye dan bazıları dahiliye vel müracaatla tekrar istil nı talep etmişlerdir. Hentiz vekâletçe bu bir karar ittihaz edilmiş dir. Mamafi bu kabil niden dahiliye hizmetind€ dam edilip edilmemeleri liye vekâletinin kararınâ & dır., Fakat bu zevat son bd"ğ ::-ı eski hukuklarma sahip için atiyen haklarr tibara almarak uıııeri:;; U ve daha fazla bir zaman Sf lâyetlerinde çalışan bı.v'/ mızın kâffesinin garp rimize nakilleri tekarrüf tir. Bu karar alâ sesinin 500 bin lira ziyan ettiği| derilecektir, g söyleniyor. ——— e Ğ Hariciyede tayinler ANKARA, 4 — Tiflis W*Mektep"le nıli.ııbdkd 18 inci hafta | 18inci haftanın et ’ İçin alıma- cak netice fiz| ANKARA 4—Türkiye - Suriye tah| günü İlân edilecektir.Ce' Kü rınızı - Milliyet

Bu sayıdan diğer sayfalar: