16 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

16 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ler gün Dakimiyeti gJililliye ipl. Nu, 2939 Onuncu sene. $7 PAZARTESİ 16 EYLUL! 1929 Gündelik. MAC DONALD'IN NUTKU La Haye konferansınm Sert ve tok sözlü ri murahhasını son güne kadar teşci eden sikimi Donald Cinevre' de Cemi silahın lüzumsuz olduğunu gös- töre bir emniyet teşkilatın ih- dası icap etmektedir. a inkların e ME hakikati inkâr etmek mi iğ Hatta insani relielere bir. z daha yal aklaşm ak z in denilebi vi ir ki emhiyeti tesi mek İçin dü AŞ milletler arasındaki yi KİM Bükü za evvela milletle- | lâzımdır. Tarihin, kuvvetin birçok edilei memiştir. Siyasi vas | arla bir Ein tahdidini' empoze etmek sulha e dil im olamaz. Devletler arasında- Yeni ni Şekil. Roma. Kabinesinde Tebeddülün Sebebi. Mursolni Kas Faşist Konferansında Uzun e Nutuk Irat ii Büyük Façist ayında Mussoli- Etti, Roma, 14 onferansı Me den güne azı senedenberi —— eden icar Elli Milano üsa- b fikirleri hâkim o inizirkçiği a, bu- gün kaldırılan bir silahın yerine yarın diğer bir şekilde başka bir u silahm ai ERER ağını kimse iddi; ia edemi Zeki MESUT I T Pş. Dön özle evel Başvekil Is- sene seğküadiği Söylekriş vw iii son tahavvüllere temas desi rek demiştir ki: - -“Bitün hükümet ai arasında Ro- ma ü üyi t büyük façi, te ça dahildir. iie kadar müste- şarlık yapan 9 zat da nazır olarak ma- kamlarının mes'uliyetini demi lan doğ- ruya üzerlerini ye Façizm mefkâresinin sarsılmaması Ke bu sitaj kat'iyyen a zin vardır. Ar- ak- kili sr a Atıf B. olduğu halde şe- in | hir içinde bir at gezintisi . yapmış- mu: lan Sğseiimlereri | e az iii si senedenberi ii Taşi orlir Tutüm Görüyorlar mi? Almanların Şilahi olasına Kariye e Cerap Verdi M. LİTVİNOFF Sovyet Hariciye komiseri Moskova, 14 (A.A.) — Mançu-| d li Sovyet tebaasına dair Al- şi notâsına “Hariciye ko- mesi Miz Bunun için Mac Do- | Jarı meydana çıkarıyor. Mektepden çı- nald'ın <7 , Almanya'da ekseriyet kan bir genç, ez okumak zevkini al-| el i i ine i| Muahâdeler. Devlet Ticaret Muahedeleri a Ni a yakında tır. Müzake- muahede irk ağsdilinciye laa ei edecektir. Estonya hükümetle de müza- kerat ER etmekte Bağ edik mek üzere bulunmakta: Bir sbüdleğinberi e eden Amerika ile'müzakerat bitmiş ve yakında imza edilmesi muhtemel- dir. İl heyeti murahhasası ile m eden ticaret muahedesi mü: an henüz neticelenmemiştir. Türk - Sovyet ticaret muahede- müzakerata beğimize tekrar başlanacaktır. “| İktisat Vekilliği mektep ve talebe kitap- tedir. İrünan” ve İtalya'da ie fikir- > ve telâkkiler büsbütün “başka- ilhassa, bugün (dünyanın en göre, sulhi ebidi için tes- lihatın tahdidinden evel emniyetin gerek manen ve gerek imaddeten tesisi lâzımdır. Harp tehlikesini doğuran bizzat silah değildir. Fil hakika tepeden tırnağa kadar mü- sellah olan bir adam, Ge silk. ka vga ve e ve yumrukla tepelemek istedikleri > nadir görülen sahnelerden deği dir. Milletler için de ayni ihtimi tica ve yahut r. Bunlardan birincisi a sö ise ikinci şekli o ka alebeye, ders kitapları yürüyebilecek ne kadar dar hazindir. sile beraber eserler veremiyoruz. Ta- işten ayrıldığı sa- larını çe vireceği kitaplar ue. ndan sonra gençlere isnat am bitirmişler, kik ksan “küleği nok- : bil kuvet, Türk gençlerni, her hanğ bir mil- Jetin gençlik seviyesinden aşağı göster- luğu bu yüksek kuvvet dolduruyor. İler- İde ya anacak olan şuurlu bir me t ha- Türkge, ei bütün yaban: Ülke kat kat ileriye sevkede: li, Hemen bu ha; ayn biz an evel > “sıbı temenni edel, hiç esersiz yaşamağa, Filistin'de isyan ve İngiliz ha- GN — Bana adaletin tera- sile ei vermişler. Teraziyi ullandım; kılı ullanmağa mec- ında şehrimizde ordu binicilik im ordu zabitanından eyi binenler ii iyük Millet Meclisi muhafız ala mii günleri ekzersiz yapmaktadırlar. rimizin mania ıcı kul İba seye ümit ediyorum. diğer resimleri sekizinci sayıf. iştirak edecekle. ca hu Mi zabiti atlamalarını Ener ariisii ait yapılan ekzersizlerin mızdadır. Betim Bugün Ber. | /2€ verilmişti. Erkânı Harbiye: u-| ne tevdi e i değuni kabul sinekle Ek bu-İg ni ei ünün ' yıl-dönü- miye Reisile berâbör milis “teşkilatını, na karşı ee e nie Tİ NU sulh olâcağı niz Kurtul mi ei e Ya (Mâbadı 3 üncü sâyıfada) vw ikalari, imes e bir de liste Yakında. m binasına uhak: | lan tezahürat çok: parlaktı a Ge di dik iğ hatırlatmaktadır. naktolumacak. harp tehlikesine) © Bu vesile ile spor kulübünün kün, Cemiyeti Akvam Hariciye amiri, Slimdekei res: İzin Vekiliğinin kınmen iş tercih ediyor. Binaerleyh İngiliz | yapılmıştır. Gece mahfelde parlak bir ER > mi istil menabiinin kifayetsi2-| galinde bulunan. Başvekillik civa- öre harp fikrini dai, | balo verilmiştir. Divani Adalet meselesi ez 20 pir iyi gayr resmi ban rındaki “eski hükümet silahların or- Faks. Cenevre, 15 (A,A.) — Cemiyeti |” malümattari bittabi ra t kıs ısmmın Bugünlerdi esi gari bir Ele Akvam meclisi uzun le Lv ak- ekimi dem e Vekiliğ i çalbunun | © ESERSİZLİK Mi işarı et etmektedir. Bu emi m ya arman tahliye edilecek olan bu A Adaleti alesil kısi Ankara Valilik devalri tar r. Askeri müşavir- adin l Bc ei birim notasiriğa mi i 1 hr na yasi bir izim lnb. do-| ler yirmi dört biri tecavüz ppi muştu! 3 er) Sy işgal Bee ve Şehrema: Re dar emniyet tesis ede- kay kerayle ın mecmuu Si litis'in rporu üzrine meclisi | re 1000 kadar'masum Sovyet teba- neti bi alt ka bileceğini söylemeliyiz. diyenMac Ye ört eserden fazla değildir. Türki- | Divanı Adaletin tadil. edilen yeni EŞİ MER düş calar üğera |” ei Sakine nakledilecekler Donald ş iz r gün posta geldikçe Si ğarethane | azamnamı ini kabul etmiştir. iri rgâhmde mevkuf bulunduğu- dir. Bu busus alakadar sevk ae da salma EE ve ği ik en dedi tirmeğe meç. | Fransa'nın e zrine de Cema-! nu teyit etmektedir. Hariciye ko-|rafından icap eden direktifler tes- uniyeti mucip lee - | yur otlar; bör güü'yeni Bir külliye | üttehi miserliği, Harbin deki Alman Baş bit edilmiş ln el tr Teciğni da ilave etmiştir. Si z Gİ onsolosunun Tas ajansı muhar- BERE RU giliz Başvekilinin cihan u un gri Mİ BM ririni esassız malümat ne: grile ik e ramı VE a itemi * a ci stihbaratımıza nazaran iye küdeği iz sma eli çe ise ayni eserler aylarca dura dile, Bk iş Protokol tasnif edildiği takdir. er ki emi Baş Konsolosi li Mahmüt Esat Birli i is a Şi meraklı bekliye bekliye sararıp Solur u isnadını münhasıran iza senle Istanbula. hareket edecek- da müdafaa ettiği teze benzemek-| yorlar. Yabaner bir memlekette el yaz- srmn dair teminat vermiştir. Mab: di ii sika dı DE tedir. r Versay muahede ( adi 3 üncü sayıfada) - | ması eser satışı her halde bizim matbu Cenevre, 14 (A.A. Cemiyeti ai "zer mİ tiprir an kitap satışlarından daha dolğun bir ye-| Akvam Kâtibi Umumiliği Avrupa için, diğer milletleri; kü ta den ev ai silahlarını iz mi8 ami 3 m O ic ti e ancak okunması mec- hazirlamıştır. Bu muhtıralar dev- istiyor! Buri olan, bunun için satışından endişe |letlere tebliğ olunacaktır. kal Im. iü teslihat hususunda eN kitaplarla meşguldür. Mem- — — diğerlerine o benzemeyince > onla- | Jeketin neşriyat merkezi olan Babiilil Oo İNGİLİZ KARİKATÜRÜ. rın kendisine benzemelerini iste- caddesi yalnız müsabakaları 2 Bu müsabas iz bu ekzersiz esnasında zabitle-

Bu sayıdan diğer sayfalar: