16 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

16 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Koyları 4197 Pazartesi 19 O uncu A Eyl” |1929) İnat KAŞ mmm ya Trkiye Yunaisian Yunan hükümeti ile ara- mızdaki noktal nazar farkı hâlâ devam ediyor. Ankara Müzakeratı inkıtan uğra dıktan sonra Atine hükür meti ihtilafı meselelerin hakeme havalesini teklif #tmişti, Türkiye bu teklifin ne kadar manasız olduğunu © vekıt verdiği cevapla is- bat etti. Fakat Yunanlılar Sevabımızın mahiyetini an- lamamış gibi görünerek © Yolda bir mukabelede bu- lundukları için hükümeti- miz. noktai nazarını yeni bir nota ile teşrih etmek mecburiyetinde kalacaktır. İşte Ankara telgraflarının bugünlerde hazırlanmakta Olduğundan © bahsettikleri sevap budur. Yunanlılar bize verdik- leri cevapta gene hakem: den bahsediyorlar. Şayanı hayrettir ki hakeme gitmek teklifi ile Lozanda imza edilmiş olup (o bugün de mer'iyet mevkiinde bulu- ban mukaveleleri adeta inkâr ettiklerini farketmi- yorlar, Lozanda tnza edilen mu- klileie her iki mem- <t arasındaki ihtilâflı meteleleri tasfiye i İçin icap eden bütün ak: küm vardır; Yalnız mübar dele işlerinin bu şekilde tasfiyesi uzun zamana muh- taçtır. Tasfiye muamelesi- nin böyle senelerce sürün- cemede kalması iki mem- leket arasında tam ve pürüz- iüz bir surette dostluk müna- tebatının teessÜs mani olacağı için Türkiye inübadeleden mütevellit em- lâk ve emval i hükümet arasında yapıla” cak kısa ve kat'i bir hesap ile halletmeğe muvafakat etmişti. Bunun içindir ki son Ankara müzakeratna girişmişti... Ancak Yunan hükümetinin firari Rumlar meselesini vesile tutarak müzakeratı inlatan uğra ması Ankara müzakerat ile elde “ödülmiş” olan bö- tün neticelerin h düğmesini mucip olmuştur. Binaenaleyh bugün Yunar nistan ile aramızda mevcut ihtilâl, hâl için müracaat ek esaslar sadece L© ân rnukavelesi le buna yÜstenit olarak imza edi <a iilflardan ibarettir. Zannediyoruz ki bükü Metimiz Yunanlstana vere- cevabi notada bü nazarı dikkate bir daha vazedecektir. xi mukavelelere istinaden ve Le hükümetinin şimdi- dar Türkiye ye karş ie »€ aldığı teahhütlerin #smı, bilhassa vaziyet BE Re Dahiliye Çoban Mustafa Gazi 'diyor ki: Şimdi öğrenince, Yalovaya — Nasıl demişlerdir. Çoban Mustafa hiç. sıkılmadan, gayet tabii bir tavır ve Made ile şunları anlatmıştır. — Geçen gün ben ta ilerde yol otlanyordum. Birden birkaç otomobil geldi ve benim yanı sordular, daha çok ileride mi dediler, Ben, siz çildiği geçtiniz, (4 Şu taralta kaldı, dedim. Venizelos Cinevrde bizim başımda durdu. Genç- 4 üncü sayıfamızda: Yeni Çin edebiyatı; 5 inci say” famızda; Havai musahabe Bugün: si Yunanlılara cevabımız fesbit edildi ıcumhurumu Mustafa adlı küçük bir çobanla İGazi Hz. nin yüksek tevazuları| a Yalovada arkadaş oldular vekili Şükrü büyük Gazinin yanına gelmişlerdir. Gazi, çoban Mustafaya bitap. ederek: tanışuğımızı na çiftliğin yolunu Geziyi Köşklerinde ziyaret ediyor, Karşı kar şıya, tatlı tatlı konuşuyorlar Mustafa benim Gazi olduğumu da gelen Gazi Mustafa Kemal sizmiş- | siniz, diyor Gazi Hz. çaban Mustafa tle yanyana Gazi Hz. dün öğleye kadar Yeloyadaki köşklerinde istira- hat etmişler, öğleden sonra köğklerinin bahçesine çıkarak bir müddet gezmişler ve bilâhare istirahat buyurmuşlardır. esnada 13 yaşında çobanlık yapan Mustula isminde bir ço- cuk Gaziyi görmek istediğini söylemiş, Gezi Hz. bunü işitince hn, tanıdım, gelsin, demiştir. Küçük çoban Gezi Hz.nin huzuruna getirilmiş, bu aralık bazı meb'eslar “da Kaya beyle anlar da beyler (Ale rarafı 2 inci sayıfamızda | için neler söylemiş! Venizelos ? olduğu emlâkin ia- sikii yı İstiyecektir. Ve eğer Evvelki gün VE yi, van hükümeti hüküme- da müsteşar N ice wa bu talebini is'ef | Kâmil beyler sie e urunda U teailği ederse Teyfik Kâmil B. wü n vereceği tabii nelice hukuk mi » düvel i mu Hükümet lı elince iğ bi esaslar tesbit etmektedir. en wulüne © müracaat | her şeyde itilâf için bir kir, kuvvetli ve ber iki taraf i a lar üzerinde vardır. fikrini bildi her noktâda Yunanlılar Muhtelit o mübadele komisyonunda yeni azalarını tayin ettiler Eski o mürakhasları hakkında — tahkikal yaptırıyorlar vekili Tevfik Rüştü beyin kona- mübadele baş murahbası Tevfik e bulunmuşlardır. badele işlerine ait cevabi nokta rmiştir. n bir itilâfa varmak için mühim Cevabi notada zikrolunacâk esas teşkil edebilecek kadar ın menfaatini islilzam eden Esas- İ karalı 2 inci saylemizde | Bu dinlesinler, kenarında koyunları dün acıldı Yeniler eskileri itham ediyorlar Diyorlar ki “mütaassıp bareket ettiler, hamle- lere sekte-vurdular, onun icin ayrıldık,, eyi Müstakll © Rössümlar ve heykeltraşlar o birliğinin ilk resim ve heykel gergisi dün Türkocağında açıldı. Biliği teşkil eden genç | ressamlar diğer rcsğimlardan rir- | met Cemalettin beyin (9) AN Avni beyin (7) Ahmet Zeki beyin (4) Şeref Kâmil beyin (14) Refik tablosu , o Muhit beyin de (4) heykeli vardır. Eserler, portre, peyizaj Natürmort ve poşatlarlardan ayrılmışlar, Ve ayrı bir Hik teşkil ederek geçen sene Ankarada bir sergi açmış | çecekküp ediyor ve meşher lardı. Realist, Eksprsiyonist, Natü- Bu münasebetle dün Aç | alist ve biraz da kübisleri lan sergi genç ressamların | bir arada topliyan serbest ikinci sergisi” addedilebilir. bir san'at kürsüsüne benzi- Bu serginin omuksadım | yor. gençler kisa ve mümvazı sa- tırlarla şöyle işaret ediyorlar: “Memlekette san'at cereyan ve meşherlerinin o çoğalma sie halkın rağbetini celb- ötmek ve san'at meraklılarına bir mukayese sahası. hazır lamak... Gençlerin -bu- temennile- rinde muvaffak olmaları çok muhakkak telâkki edilebilir. Dünkü küşet resminde gös- tetilen canli alâka bu tahak- kuk yolunda canlı bir işaret teşkil ediyor. Ty Abdülhak Ha- mit B. tarafından küşat edi- len serji (8o) kadar eserden terekküp” — ediyor.“ “Bunlar arasında © Muhitün Sebati beyin (12) Cevat beyin (e) Hile Asal — hanımın (8) Nu- rullah Cemal beyin (7) Meh- Rusyada neler oluyor ? Moskova, 15 (AA) — “Yeniden dirilme, isti veril miş olan mukabil Hilal tep kildina mensup azadan 70 kişi muhtelif cezalara mahküm edilmiştir, Bu teşkilât Bolşevik idaresini devirmek için muha- dr ve mültecilerle münase- batia bulunmakta idi, Behçet B. Tütün inhisar müdürü İzmire gitti Serginin . belli başlı eksik- ve görüşlerinin azlığıdır. Me- şselâ memlekste ait 5-6 inti- baa mukabil 10 tane Parise sit tablo — vardır. Bunun bir sebebini belki gençlerin ek- serisinin tahsillerini (Pariste Fakat bu öyle bir nokta ki her ne de olsa işaret etmekten kendimizi alamıyoruz. Bunlarla » “beraber sergi muvaffakiyete dolu veümit- verici. bir -merkaledir, Genç Tassamlardan © birisi sergileri hakkında diyorki — Bu, mahiyeti itibarile bir inkılâp sergisi sddedile- bilir. Ayni genç, diğer ressam- in De mi lardan niçin ayrıldınız, ma- İzmire güme demki san'atı serhest telâkki Behçet bey İzmirde bazı | “diyorsunuz, tahdit etmiyor- sünz, ohalde bu ayrılağa se- bep ne? sualine de şu şayanı dikkat cevabı veriyor — Sanar telikkilerinin değişmesi, eskilerin mütess- #p. hareketleri, — bâmlelere sekte vuruşlariL. Bu arada şunu dü zikrede- lim ki gençler tarafında eski olarak addedilen ressamlar- dü “dur Bir Yeki Bile merak edefek sergiyi görmiye gel #memişlerüir. n ç teftişat yapacak ve tütün mübayaasını kontrol ede- cektir. Behçet bey İzmird on gün Dz kalacaktır. 5 Umum gümrük “müdü- rü teftişte Umum gürükler müdürü İhsan Rıfat B. teftiş için yakında Trakyaya gidecek- tir, Mumaileyh düğü Boğaz daki muhafaza mevkilerini teftiş “etmiştir. Genç ressamlar sergisinin küşadına ve eserlere ali intibalar dan İstanbu” z : la mitevee Genç ressamların sergisi | Bir tokal ki,.. uc. lerinden birisi memleket resim yapmış olmaları teşkil ediyor.) çıkmış ve eyni dakikada çok ğini de hatırlıyorum. Şu halde olduğum . mubekkek (gibidir « Adliye vekili mçmle Salı günü İstanbula geliyor Buradan İzmire gidecek Ankara, 15 (Vakit) — AP liye vekil: Mahmut Esat B, pazariesi günü bur e a Mahmut Esat Settar efendinin | &w bn mire başına gelenler | çicek, âr- Fatihte kahvecilikle | iştiğal eden Settar elendi evvelki gece oldukça vehim bir tehlike ge girmiştir. Saat bire karaya avdes doğru dükkânını Settar Ef, kapıyarak Edirnekapı civarındaki | kimsenin ©* en Nadir evine doğru yola çıkan Settar | olacağı 000 Rupya elendi Kaledibi. sokağına saptığı | Hana'da 99 sırada önüne iki meçhul gölge göndermişlerdi Hint Son post e Tuna şiddei bir tokat zavallı adar rinde okundu mın sol yanağında çatlamıştır. gaz? aleyhitarlık bir ve Bu feci toka yiyen Settar | görü ba eserini göste el, derhal yere düşerek bayır | sileyle Yeb* yada gilt olmuş ve resimde. gördü. | yeiştir VEE Emrinin Hit” ğunüz hale gelmiştir. Yöni Kâbil < Bu hadiseyi yana yakıla gelir olarak £ anlelün “Seli / ei ee yerli m evel ie ballı mal semyr İİ adan biri” yor: inin toplanti" PE — Seneler ver ki bu ctr | Binin © kalkmış, baştan başa zulmet içindedir. | #ind€ Hi Han lehinde Bazı geceler oluyor ki bir met- Habibulla e iste ve ilerisini “göreniye “iskân yeke; | bir nutuk İM kek, ahalinin tur. Halbuki dalma tenviriya İs iyigtir. BU DSİS iğgbi- resmi veriyoruz. Bu resmi ya fevkalâde ve DE almasınlar yahut sokaklarımıza | çayımı mucip OMÜ. seir lamba taksınlar. i ii Aksi balde halimizin ne ole- çağını kestirmek güç değildir. Beni tokatlıyan adamlar biçak Mıyabilirlerdi de... tokatta bir saniye evvel kulağıma odur, © değildir. “gibi bazı sesler geklir bu tekatın . yanlış bir hedefi Şatranç eğlencemiz çi “Terimize hU- “ni karilerim ini ediyor birer şat- İlk şatranç problem: Hiç gün çün cü sayi amızda ve Her pazartesi, perşembe gu” ranç meselesini dercedeceğiz» ir nie gerdiğiniz Şatranç meraklısı karilerimiz. ii problemleri bir hafta sa 3 TANE cevaplarını zarfın üzeri pa a ilâve ederek idarehanem” dermelidirler. gön ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: