16 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

16 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1S Resm o HAKİMİYETİ MİLLİYE Nu. 2939 Onuncu sene. © O PAZARTESİ 16 EYLUL 1929 İLAN. Her yerde $ kuruş. —a Türkiye Büyük Millet Meclisi başlamışlardır. Resr * : ve . leti satın alma komis- H k Ss tıs M ğ ilanat sütunu. ere e a s > a azası Eibiselik, Mevsimlik her nevi Sivi; ve askeri terziler, şapka, ayakkabı, ve sair levazım. hem ucuz. a — Krıtaat ihtiyacriçin 35,000 Kiralık hane: şeker ile 449870 kilo kuru ot kapalı Mukaddem muhallesinde fevka- zarfla Saime a, bi ihalesi 5 numaralı Sotaki. saat on beş kle o ini ve b bü a, mevcut Su ai banyo şartnamesini görme üzere alma ve e eşyasile Yüz e yon münakasâya verakı imalathanesindeki havi ve lüzumunda fev- ecelin yevm've saati Li Vette yender 40000 kilo 929 tarihine müsadif iie birlikte edilen fiat kem mevki satın âlmâ eylül 929 Pazarında İş ,riyasetine müracaatleri. i Talip olanların yev Telefon 2037 2-5030 ile birlikte sinema e komisyonu mezun 5 Doktor : FATMA emiş bir gü- , 5 ve kadın Görülmi zellik - ve nefasette muayenehanesi çıktı, Şehremaneti karşısında müracaatları

Bu sayıdan diğer sayfalar: