21 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

21 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fer yün Dakimiyeti Milliye isin No. 2944 Onuncu sene. CUMARTESİ 21 EYLÜL 1 Gündelik. n Devletlerin, sülk KERR EE ril das olünan 7 Meya e de e in için yarattıklari bir mü- olmakta Se etmektedir. g a, tini Madıeyi İmzaladı | detle bütün dünya, yüksek ve cö-| Fakat n rahhasınn tek-| kez iş Ea sa rlöeereii dviz mert fikirlerle oyalandı.. Avrupa lifi ve bu tek itin akıbeti, kader... a Katla İygileeec ilg Donieynlar siyasetinin birin eri, cihan |UK nutukların y KC ge DERSİ sulhuna, teslihatın tahdidine, Ay-)ile Kâpatılmak istenilen hakikati, az m gi li 5 rupa birliğine, gençliğin terbiyesi- bütün çıplaklığı il bere pe ondra, 20 (A.A. z Ha- ReisKâz ızın I siz. yk gl mn fm çince aden üye Na inter © Vie efâS İcin Pek ortaya attılar..Diğ ca- a çok 8 y ie e HE ezgiyi ten sahasım-| nevre'de İngiltere namına ei eclis Iç inPe lar alkışladılar. Nutuklar ne kadar bakla olduğ. son gök vim nesi İSE ML Dy Bey anatla yari maddeyi ka! miştir. Bu madde İni ie be adı a bakr- lınca sanki cihanda yeni bi devir ler büt ama bağ slyor, millet tün 8 | kagrrştr. Bu güzel Ee derstir. > Bulunmuşla rdır. Her yerde 5 kurüş. > İyiler tenyi Hiaml a Münhal Meb'uslukların İntihabı Yapılacaktır. dol 5 minyonlar arasında zuh in < insaniyet için mes'ut bir istikbalin Ni len ihtilaflara şamil değildi iN ari, Barem urları Seziliyor zannedilebilirdi. | Olacak mı? Fakât sözden işe eğimi ce, acı ha- HaytadaZa bıta İstanbul, 20 0 (e Teki a) Bü kikat bütün çıplaklığılı kai Temel Atma Me Bi : 7 GİŞLO em, göstermekte gecikmedi. Nutük İzik Yapıldı Tevkifat Y aptı yük Millet Meclisi. Reisi esnasında şüphe ve tel SİRİN ve ia 3 i e Hazretleri Dolmabahçe sara- ği ei si kazandı, ve beynelmi iii Şurih x Ve A âh mdaki. dairesinde m ölmeli İlel m nizamını öyle nutuk ve İ ağla > vi ei ii lardır. Paşa Hâz“! / pazari ile değiştirmenin mi GER (A.A.) — Şi ierlönle muharfirimiz e şu kün olmadığı bir'defa daha anla, bitiriliyor: ba Pisi. ope vk peleigi A şıldı. EE A ANA üyük Millet Meclisinin küşadr. KAZIM Pş. Hz. Çin murahhası, belki de nutuk- EM e Bi 3 — ii i dan ne kadar evel a hai le! Fe Misi Millet Meclisi Reisi. ar devrinin heyecanına kapılmış kökten zeliş eşi edeceksiniz? Dairei inik gil m kanunu me olmaktan ziyade, büyük Devletle- kakhimakkair Sk VE lak buyurd. ların e larına - bir şey. ilave rin yüzlerindeki maskeyi attırmak yiin asıl müsebbip ve müşevvikl Ki Büyük Millet Meclisinin kü emiştir. Es. n aldıkları için bir teklif yaptı Herkes sulh rini bahusus Rusya'dan gelen ko- . eti vi yak elinin Gi aş değil senelik taksisatar e Mei istiyor.. Heri letler arasında | münist anasırı arasında aramak lâ- Yadından bir Yalta evel Am ajuslar senede 3600'lira tahsisat ve ki tesanütten kardeşlikten Ml Niğde'nin umumi a pi eldiği filaihde bulund x4Bi-İ pa t a saza ri lag Mod im ae çi zammı diyor... Öyle ise milletler arasında) Niğde, 1) (AA). Dür <stasi | ta'dün Hafta'da bir takim şüpheli, © ii da h Meyeşk'e ihtilâf ve münazaalara sebebiyet! on bi erdek merasi- eğhası tahtı se yili Mei da ilmi Dairei intihabiye- ne ay an ata şisaan 300 ve pa veren bazı vaziyetler vardır ki bu ii nasınn temel a kett > İngiliz 20 gitmekten sarfınazar etmedim. i yağıda sl l0 deki ai yapılmı; Pek yakında lekette devamı İngiliz — rinlevel iade Hel kese dil 400 lira der Bu miktarda tevki- ların tetkik edilip islah olunmaları| © e ii k a Niğ di | EM ik ei! ii a 8 fat 1 zamanı gelmiştir. Bu vaziyetl, |men ii kavuşaca Ye ser Bievcdiyeünş bağ-fo > Mi BNN CANE bihlkün ği Gi yetler! halkınm süruruna payan yoktur, |lıdır. B ri e gün| ük Millet Meclisini Reisicüm-, NUN tatbikindan .sonra da evelden dido ANE ii Sa uahedelerin- —— —.e. ortalık gene karıŞacaktı ! harHlistederi mi, Zat Âliniz mi küşae| 7€ miktar alırlarsa gene o miktar iş arın nasıl bir İnkila ) üz SI MAĞDONA er alacaklardır. Bu miktar memurla- Sb ve RM aktedildikleri I E İmei İ i lis h rın barem kanunu tesbit edilen de- bütün dünyac mdür, Cemi mini yö Kipi Kadınla 2 RALI ZİYARET e lin. ve ima, senesi recelerine na: üncü ti Akvam beki 1 d- n Lon 9 (A.A.y--'Mac Do- ee “eİdedir. Bü de pahalılık zammı değiiir bo. XERiE ki . Mühelii kıyaleti konacak. ald, öğ ecir Sandrini. | redleri küşat buyururlar “ve hül ydi r zi rak İstanbul, 20 (Telefon) — Ri igin icraatı hakkında bir nuti üyük Mi) maktadır. Şu halde, maddenin tat- ml Gazi a ire ham çek ağ agi yuğurrlar. Ondan somrâ DİVE iile; yaz nakted ; iki esbabımr hazırlamak ici cümhur Gazi Hazreti erinin Mm da geçirmi pa dilat yapılmaktadır. Bunlar nelerdir? e al — r a me ii yas intihabı yapılır.. — Meolis rn tadi- omite teşkil etmeli. e cil yürdeklei binada bi inlilap “mi İNGİLİZ VELİAHTİ. | isin. küşadından evel münhali lat yapılmamaktadır. İstasiyondan RM yeni zihniyet ve metot-| zesinin açılmasına karar ' verildiği) , Londra, 19 (AA) — Geçenlerde Mebus le intihabı; yapılacak adar? süre gelen cadde tevsi Sn lara gi eniden gözden geçirme-| malümdur. Miz '& konulmak üze. | pist diplomasını alan “İngilter € İnt Ea ık Meb'usluklar Pegi oldu ğundan Meclis bahçesinin bir İ şt e Çin mürahhasının nutük-| v« eski de eli İstanbul ka.) Veliahti o seyahatlerinin ve ce yn li kimlerdir Yi caddeye ierkedilmekt ve ir daha kıymetli ve Gl ferace, şal, ve çarşaf gi-| lanlarının ekserisini bade: va, - — Maraş, .Bolu, Saruhan ve bahçe rlaı dal geriye MİL: w i i i arar vermiş Konya e birer münhal kere la t münhalden Nevzat ) eydei 2 inle eden Könya M — ileri Biri ii BULGARİS- İ usluğu için şimdilik intihap yok ştır. Birinci | e bu bil kıyafet nümuneleri tedarik edil-| maksatla gayet mükellef bir taY- vardır. meğe başlanmıştır. yare satın al Şt. | — —..e. : | ai NASEBATİ Itur. Çünkü; Nevzat Beyin ö isi ilası bimmetiçe EM Da eri dikte ve| İl lere İri imei ” Sof 18 MON as v I il zamanına tesadüf ettiği. için bi ice bunların Sir siyasi 0 din N Yer Ye aVYA: Meclise * arzedilememiştir. İstifa amdan memnun olan ve bu ni-| a Başvekil ile gâyet püyük Millet Meclisi tarafından ı daima muhafazaya çalışan | mühim a mülakat! b olamaz. Devletlerden müteşekkildir. İkinci| İüsail Cevap Yerli, Bu mülakatın ir erde hudut , Diğer üç münhal için Meclisin kü- saili hakki emleket a- gil öve intihap yapılacaktır. “neticesinde kabul etmeğe mecbur) - - (932 ye dalar Muleher Yeni hir ranında teati edilen noralar etra- Bu intihap işi nihayet yirmi lan ve bundan ötürü yeni siyasi Muabede Aktolunaeaklır İmda cereyan etmiştir. Yakında! zarfında hitam bulur. Fırkadan nizamdan asla memnun “kalmı; Bulgar heyeti murahhasaları Pi imlerin namze: erileceği he- ve onu ilk fırsatta değiştirmek için |. ç Beğdat, 19 (A-A.) — İran hü-İrot'ta ikinci defa olarak hud: nüz taayyün etm. ir. uğraşan Devletlerden mürekkep-| metinin son notasıha İngiltere ar Sa saatle e vE Ve io kama li 5 İbi - tir. Avrupa'nın ve hatta bütün vine verilen cevapta Lon: nda teller dir, me eren uslar istifade ediyorlar mı? hükümetinin 1932 de Irâkm Cemi ma yeti Akvama girmesine; muza- Mevcut siyasi nizama ait telak- kiler bu! Edat biribirine zıt olunca nin c el sulhü paletin isti-| t noktası ne olabilecekti Çin ebe seli mev- zu beenii u komisyonda, manya, Avusturya ve ma nm nİle a lâkadar olmak üzre tasvibini kazandı. Macaristan ve | vilayetlerde tevkil edilen ü a teklife taraf-| kiz e ii adliye dakikan ri olduklarına ie oktur, . baş gilteri cevabı İran mehatilinde müsa- it surette karşılanmıştı ——2.e talya miyeti Akvamda m ELE meselenin müzakeresini arzu etme-| O Japonya ve tahtelbahirler, mekle beraber, o da siyasi statü ndra, 18 — Tol girik. gelen bir t telgrafa naz: azar dan pe emnun görünmemekte- an Japon; gi dir. Bu muzaheretlere rağmen Çin| hül iri tahtelbahirlerin ilgasma | mürahhasınm teklifi nihayet ma-| muh; lifti | ruf tabirile hasıraltı “edilecektir. e pr İce cuma ale i Meclisin Fame si de, m diğer mesire ye Çünki emi eti e v e denilir. eraklı Sayfamız K| Jerinde gezenler, eskisi r görünmiyor. illet Meclisi bahçe- se densin, hâlâ esas ve mahiyeti) ALANI SATFİDDR. eşkil e- & sile, şad yerlerde aldrüleğmzi resimleri sekizinci sayıfamızda neşr- İtibarile birinci ediyori ir u inşaat bitmiş olacaktır. Ayrı ie Ka Hg bir mila binası yn tadır. Diş Tabipleri. Kongre Toplanarek Ehliyeti, Olumıyan bep görüşlü. ak eyi Türk esi dişçi- bözesii halide bir kongre bii daa Sovyet Tayyaresi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: