21 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

21 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Umay 42031 Cumartesi | i 21 | irana (Ron) tak ye eimiyecek mi? İngilterede amele hükü- meti iktidar mevkiine gel diği günden beri Londra ve Paris arasında sık sık »oktai nazar ihtilâfları çi kıyor. Bu cümleden olarak zika lerde (Ren) mıntaka- tahliyesi meselesinde de iki memleket arasında biye laik mevzuu ba- yanın Yung plânı tasdik etmesi şartı ile (Ren) ayalisindeki işgal kıtaatını irmağa karar vermiş” lerdir. Ml döle İngiliz yal kumandanlığı (15) ey- ilden itibaren işgal asker- i (Ren) havalisinden geriye çekmeğe başlamıştı. i hususta o mukarrer Plân mucibince İngiliz ki- İaatının tahliye edecekleri Visbaden)de yalnız işgal fevkalâde komiserliğinin karargâhı Fransızlar tara- yıdan bir kaç kişi ile mu- aza olunacaktı. iii böyle iken Fransız” İn) bell ser tarafından hiç 5 yani İngiliz kıtaatı çekilir çekilmez bir sağ, a Fransız askeri mıştır; umumiyetle İngiliz gazeteleri Fransızların tar. zı hareketini tenkit etmek- tedir; bunun üzerine İngi- liz harbiye nazırı vaziyet hakkında kendisi ile mü-( zakere etmek ve bir ka- rar ittihaz eylemek üzere (Ren) muntakası İngiliz 1 gal kumandanını müstace- len Londraya çağırmıştır. Lâhey mukarreratı mu <ibince Fransızlar tarafın dan (Ren) yeninin tahliyesi icap tasdiki Reji meclisi Yapmıştır. Bindenaleyb mu- weleye göre Fransız askerlerinin o önümüzdeki 1930 senesi kânunusanisin- N temmuzuna Okadar tahliyesi lâzımgeliyordu. Ancak dediğimiz gibi Fran 9z askerlerinin | İngilizler tarafından tahliye edilen yerleri tekrar işgal etmeye h laması bu hususta şüp- ta, Yyandırmış, hadise bü- ii İngilterede derin bir yecanla karşılamıştır. t, Yakın Pariste © dünkü Pa ile gelen ajans tek taşları (Ren) deki Kıtan Pr Beri alınması dolayısile tadil * Barbiye bütçesinin ediy, dinden bahs- ortağı, Bununla beraber oldi bir emiri vaki mevcut lerin (dan bu gibi haber- &alm;, Eilizleri teskine kâfi ' — şüphesizdir. Fransızlı ta, bask am Akı böyle olursa hadiseyi a ye ne kadar infial tap, “Hliyacakları kolayca ka olunabilir. Herhalde si ahval” şunu gösteri» Yürü garp devletlerinin Bip â siyasetleri büyük un, önüm noktasında 'bu- ocak bu dönüm noktasi vaz diklen sonra tamamile | a enine i Mehmet Asım Yunanıstana cevabımız d Bugün Atina hükümetine tevdi olunacak Cevabımızı bugün alacak olan M. Mihalakopulos Dünkü nüshamızda yazdığı mız gibi Yunanistana verdiği- miz cevap hazırlanmış vekurye ile şehrimize getirilmiştir. Kurye Muzaffer Kâmil B.- cevabunızı hamilen dün sabah saat 10'da Aeroekipres şirketinin tayyare- sile Böyükdereden Atinayamü- teveccihen hareket etmiştir. Kuryemizin dün Atinaya mu- vasalat ettiğine nazaran, ceva- bımız dün akşam verilmedi ise bugün Altina maslabetgüzarımız tarafından Yunan | berlciye na- zırma tevdi olunması beklenile- bilir, Ankaradan alınan malümata nezeran cevabi notada, bütün muüallâk.. meseleler , hakkinda hakemden evvel doğrudan doğ- ruya, müzakereyi tercih etliğimiz. bildirilmektedir. Hatta bitaraf aza Hil teferi ruatına bile vakıf iken Yunanls. Yukarda tıp k Gevabımızın esasları nelerdir? Mihalakopulos Atinada gene mahut fecavüz teranelerinden bahsediyor tanın bu meseleyi tekrar mev- zuu bahsetmesi, / itilAf fikrinden henüz uzakta olduğunu göster- mektedir. Cevabımıza nazaran pasaportlar işinde eski noktal nazarımız. bakidir. Mihalakopulosun beyanatı Atina, 20 (AA) — Havas ajana bildiriyor: Nazırlar mec- lisinde beyanatta bulunan hari: ciye nazırı M. Mihalokopules, Yunanistanın LAhi konferansın da tatmin edilmiş ve M. Ve nizelosun şarkı karipte sulhün muhafaza edileceğine dair temi- nat elde etmiş olduğunu söyle- miş ve diğer berhanği bir devlet tarafından tecavüz vukuu. si — Yil tana o muzaheret etmesi İçin İngiltere ile Yumanlatan arasında müzakerat cercyan “etmiş oldu- ğune dair olan haberleri tekzip eylemiştir. ongresi aralarına shhat vekilinin verdiği çay ziyaleti, aşağıda kongrede hazır bulunan kadın doktorlarımız e hane een Tıp kongresi İştirak eden doktorlarımız dün avdet ettiler e eticelerini anlatıyorlar Kongrenin n İki tıbbi cemiy' Ankaradaki üçüncü tıp kongresine iştirak sem doktorların çoğu * dünl ekspres ve konvansiyonelle şebrimizö gelmişlerdir. Bun- lar gey ie ve lim y kilik, Osman Şere- fettin, Burhanettin, Talât, Hulüsi Behçet, Murat ve Orhan Beyler vardir.” Dün gelen doktorlar et daha teşekkül etti kongrenin mesaisi hakkın- da şu malümatı vermiş lerdir. Kongre . başvekil İsmet Paşa Hz. tarafından küşat olunarak “üç: gün “devam atmiş ve frengi, kanser, kızıl “mevzuları . üzerinde müzakeratta bulunulmuştur. Bunlardan — başka her doktor ihtisası. “dahilinde (Alt tarafı 4 üscü sayıfamızda | sal yp İngiltere Iraka Londra, 20 (A-A)— Malümattar mahafil, İngil terenin yakında Iraka istiklâl bahşedeceği mütalâa- sında bulunmaktadır. Vak: İngihere ile Irak arasında aktolunan en son mu- ahedeye göre İrik hükümeti 3 ya yirmi beş sene müddele, yahut Akvam cemiyeti azalı- ğına kabul olununcaya © kadar | İngiltere mandasi altnda bu £ Tunacaktır, Bu mushede 1926 senesinin - ikinci Kâmununda imza ve tasdik“ edildiğine göre 25 senesinla tömâm olmasi için heniz üzün bir zaman 3 vardır. Telgrafta verilen me- | Sarya # | isüklal pe yy yy un. tayyare veriyor lömat sahih ise İngilterenin Irkı Akvam cemiyetine kabul ettirmek fikrinde olduğuna yar hut yeni bir muahede yapmak istediğine hükmetmek icap eder. Hakikati halde bugün İngil- terede manda eleyhinde mü- him bir cereyan olduğu gibi Irakta da mandaya tahammül &tmiyen çok gergin bir vaziyet vardır. Binsensleyh o Makdo- nalt kabinesinin bu meseleyi | de halletmesi çok muhtemeldir. yg yy. İY AN Fransa İngiltereyi kızdı Ren mıntakası iki rıyor memleket arasında yeni bir mesele çıkaracak İngilizler Ren havalisindeki işgal mıntakasını tahliyeye baş ladıktan sonra Frangızların bu- erin unutâmıyacağı bir hata idi. Rur havalidinin işgali bunu ta- | kip eti. ralarını — işgale Fransızlar teşebbüs etme Rur sahasını iş- leri, İngilizleri gel ederek > kızdırmıştı, rak ucu ile kö- ““Deyli Ek PE mür madenlerini presin © verdiği kazmak istediler malümala göre ve İni. sre Almanlarda F- işleri ön sene ransızların tek daha gerilettiler, rar Vöyisbâden Şimdi de İn- gelmelerinden gilizlerin Vayis- çok münfeil ok Ren mıntakası badeni tahliye- maktadırlar. İngilizlerin tahliye- sinden sonra bir miktar Fransiz askerinin Ren havalisi fevkalide koriserliği karagibıni muhafaza etmesi © beklenirken > mütenddit taburların bu sabsyi işgal ede- ceği anlaşılmıştır. 2 Eköpresr güzeteri'bu Münase- betle “yazdığı bir makalede di- yor kiş 1 «Fransa, sulh meselesini kar- uladıği ruh ile bafp' meselesini karşılıyamamaktadır. Onun için Almanyada" işgal etiği sahalara siyah nekerler sevketmesi nesil- G azi Hz italya başvekili Dün akşam. hir deniz tenezzühü icra bu- yurdular Reisicamhurumüz Ga- izi Hz. dün geç vakte ka- dar dairelerinde meş- gul olmuşlar ve akşam üzeri moförle Kadıköyü ve Moda sahillerinde bir fenezzüh icra bu- yurmuşlardır, ——— Niğde Pek yakında şimendifere kavuşuyor Niğde 19 (A.A) Dün ! binlerce halkin iştirakile Niğde istasyonulun temel letini müteakip Fransızların ora- sir alacaklarını anlıyoruz. * Bu bimsmile Tüzumsuz bir hareket- ör. Belki bu hereket Lahi itilâfnamesinin * ruhuna omuha İiltir, Vayisbadenin, yeniden Fran- siz işgaline “girmesini Fran. aizlârin son hatası; telâkki et mek. isteriz. Bu halanın; telâfi zamani henüz: geçmemiştir. M.. Briya- tın, © bu işgali ilga Jetmesini bekliyoruz. Bu” hata bit: me murun hatası olacaktır; Yoksa Fransa bu hatayı kabul edemez: — Harbiye mazı, ifa ettiğiniz. hizmetler ço büyüktür. Sidilen aynldığım için mütcessirlin, Nafla üzirliğime — Su Kirmetli s4. Sizden dalma İifihürla bahsedeceğim * Bundan ötrkaç gün evvelki — Size som derece tees- sürle - veda ediyorum. SİZ pek mükemmel Bir bahriye marıtı idiniz! * mel müstemlekd? nazırim” deniz. Tetekkür ederim. Sinema sayıfası ipine eng, ıle götürü 4 üncü sayıfamız Idü Meclis reisimizin Sp0 işlerimiz hakkında beyanal Kâzım Paşa Hz. diyorlar ki “Bundan sonra spor işlermizi böyle başsız, gayesiz bırakmıya- cağız . » “Spor bir heyeti içti - maiyeyi, bir milleti bir | devleti muhafaza ede- bilecek en kuyvetli silâhtır . , Spor işlerimizin bazı ten- kitleri celbettiği malümdur. Sporla pek yakından ali dar olan ve Sporu seven BM Medisi reisi Kâzım paşa Hz. kendilerini ziyaret ederek” spor işlerimiz hak- kındak! düşunceleririni öğ- renmek istiyen * Refik Spor, meçmuasına çok şayanı dik kat ve mühim beyanatta Mme Ruatöle Mesleki tedrisat müfet- tişi umumileri M. ve Mm. Ruatöle Maarif vekili Ce- mal Hüsnü beyin davetle- ri üzerine eylülün 30unda İstanbuldan Ankaraya gi- deceklerdir. Fransız tedrisat fen he- yetine mensup olan buiki mütahassis Fransada yap tıkları hizmetlere mükâfa- ten Ofisye akademi ve Maarifi umumiye ofisyesi rütpelerile | taltif edilmiş çekilen nazırla ettiğiniz örüşelim — Sanayi inan sizden Minieti benim en mükem- — Haya mayın olarak diğ hizmetler şayan, teyekkürdür. He. dem Page de Sporun n€ için. yi ve bir heyeti ge z lzım olup ge li ç San'at mekteplerimiz Fransalı il ii I di ! i Ex zi vi hi e i i ii b i i i i udi de : Madam gps emsan idim. ranz, - telgraflar İlalya başrekili, Sinyor 8 bu nezaretlerdeki ie

Bu sayıdan diğer sayfalar: