20 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Işiydesayı 4201 Cuma 20 guncu Ay Eylâl det buyurdular! Bir hafta evel Yalovayı teşrif eden Gazi Hz. evvelki gün şehrimize avdet buyur- muşlardır. Gazimizin önü- müzdeki hafta içinde tel- far Yaloyayı teşrifleri mub- temeldir, Son haberlere göre Ya- lovada büyük otel ile ger Zinonun © tamirine başlan- Müştri. Tamirata, büyük bir sür'atla devam ediliyor. Otel ile gazinonun iki haftaya kadar tamiri bite- cek ve bütün stirahat *sbabina malik 60 odalı bir otel açılmış olgcaktır. Şimdiye kadar Yalova hamamlarında halk için Yatacak bir yer yoktu. On gün sonra her istiyen mükemmel, banyolu, elek* trikli, acak ve soğuk suyu havi odalar bulacaktır. Darülfünun müderrisle- tinden mürekkep bir heyet de suları tahlil, bilhassa radyo wktivite kuvetini mahallinde tekik etmektedirler. Gazi Hz. leri dün bir Bap teşrif buyurmamış- tar, Dolmabahçe © sara- yındaki mesai dairele- rinde meşgul olmuşlar. dır. Baş vekilimiz Bugtinlerde şehrimizi teşrifleri bekleniyor Ankara, 19 (Vakıt) — Baş vekilimiz bugünlerde İstan- bula gidecek, Teşrinlevvel ortalarına doğru avdet edecektir, erman BEURSA , Gurses İki şehir arasında tay- yare seferleri yapılacak Bursada bir sivil fayye- re mektebi ve bir hava spor kulübü açılıyor. Bursada çıkan Yeni Fikir relikimizde okuduğumuza göre Tayyare Cemiyeti Ankara ümümt müdürlüğü çok mühim bazı kararlar vermiş ve bu kararların tatbikine başlanmış- br, Bu kararlara göre, Buasada bir sivil tayyare mektebi açıle- cak birde tayyare Istasyonu yapılacaktır. Tayyare cemiyeti bundan Obeşka birde hava spor kulübü açmeğa karar ver- miştir. Bü işlerle meşgul olmak üze- re, Tayyare cemiyeti umumi reis muavini Şükrü bey şehri mize (Bursaya) gelmiş ve derhal faaliyete başlamıştır. Mumaileyh tayyare cemiyetinin son içtiine- ipa riyaset etmiştir. Bu içtima da umumi o merkezin kararları “hakkında Şokre”bey teralindağ izabat verilerek, bilhassa Bursa e arasnda başlayacak olan hava nakliyatın, o Bursa iktisadiyatı üzerinde © yapacağı müsbet, bayirk tesirler izalı edilmiştir. Şükrü bey din cemiyet azalarından : birkaçı “ile birlikte Atıcılar çayını, ziraat mektebini gezerek tetkikatta bulunmuşlar» dir. Dün toplanarak yeni idare heytini se Eğe San'atlar Birliği <biyat şubesi heyeti u- > ikinci | celsesini » Gülhane kı met- deki Birlik merkezinde koy tir, Göçen celsede Hiç reisi intihap edilen Açan Rahmi Bey içtimal Kema 7 Cahit ve Namık beyle; zade Ali Ekrem erin birer mektup gön” erek kongrede buluna * scaklarını bildirdikleri ti Zür diledikleri ahlaşıl* aza , Müteakiben on iki R verilmiş olan bif Bi okunmuştur. takrirde idare heyeti beş kişiden yediy& way r Büy wi Güzel San'alar Btlgindki dünkü (pls çtiler madan bir köşe ayrıca za ; için iki yedek aza er a idare heyetleri mesaisinde bütün arkadaş- ların “sâyinden her zemin istifade edebileceği * için halihazırda devamında bir faydâ melhuz olmıyan dahili ve; harici pas encümenlerinin ilgası tekli iliyordu. Si Fahri Bey bu tak- heyeti umumiyesile Tebinde o mütaleâ etmiş, İsmail ü Bey bu takririn eyi tadil maâhi- yetinde” ok ğu ve nizam Name “ tadilinin sülüsanı ekseriyete “ ihtiya$ göster çıkarılması, ririn kabulü dermeyan Cevabi motamız ya gönderildi ki nokfai nazarımızda mauşarrız Ankar, 19 ( Vakıt) — Yunanlılara verilecek ceva- bi notamızın hazırlanma- sı bugün bitmiş ve bir kur- ye ile bu akşam Atinaya sevkedilmiştir. Cevabımız Atina masla- nan hariciye nazırına veri- lecektir, © gün matbuatı- da tamızda bildirdiğimiz €sas- Adliye vekili Dün Âdiiyede meşgul oldu Adliye vekili Adliye dairesinde Esat B., Adliye | dairesine | gelmiş, müfettişlik dairesindeki o- dada. bir. müddet meşgul olmuştur. İstanbul adliyesinin tef- tişine yarın devam olun- ması muhtemeldir, ————— Hastamoni maarif emini Ankara, 19 (Vakıt) — Kastomonu maârif emini Osman Nüri B: in İstanbul kız muallim mektebi usulü tedris muallimliğine tayini mukarrerdir. diğini, - binaenaleyih, tek. liflerine iştirak edebileceği bu takririn bu içtimada müzakere olunamıyacağırı söylemiştir. Bu nokta üzerinde mü- zakere cereyan etmiş, Kâ- am Nâmi, İzzet Melih, Hâlit Fahri, Beyler, Nezi- he muhittin .Hapım' muh- telif . noktai nazarlar detmiştir. Neticede takririn müza- kere edilip edilmemesi reye konulmuştur. Bilâhare ida- re heyeti int habına geçil- miştir. İntihap yapılmış, reyle- rin tasnifi neticesinde ida- re heyetine Hüseyin Rah- mi, Refik Ahmet, Halit Fahri Beylerle Şüküle Ni- hal ve Halide Nusret Ha- nımların seçildikleri anla- şılmıştır. Yöni idare heye- tine muvaffakiyet temetihi olunmuş; içtima bitmiştir. Yeni idare heyeti yarin öğleden evvel Saat onbirde toplanarak ârasından reisi, ümmi Kâtibi, muhasebeciyi, Ser. Güzel san'atlar birliği ümür: mi idare heyetinde Edebi. “yat şubesini temsil edecek miurahkhasları intihap ede < cektir. n Dün akşam Atina- Evvelki cevabi notfada- hatküzarımız tarafından Yu- lar üzerinde ısrar etmekteyiz. Ankarada Şiddetli bir ruzgârdan sonra yağmur Ankara, 19 (Vakıt) — Bu âkşam şiddetli bir garp rüzgöri burada (ortalığı toza boğmuş, sonra uzun müddet yağmur yağmıştır. Miks öge Nafıa yakında meclise! bu hususta bir Jâyıha verecek Ankara, 19 (Valst)— Üç aydanberi verilemiyen mü- tahassislık ücretlerinin ikra- mi, mi isleri- mize itası için Nafıaca bir lâyiha hazırlanmış — heyeti vekilenin tasvibinden çık» mıştır. küşâdında meclise sevkedilecek. ——— Temel a atm Niğde istasyonunun te- meli atıldı Niğde, 19 (Vakıt) — İn- şant “mütâahhidi* kayserili Uşşakizade Osman Zeki Beyin daveti “üzerine vali vekili mektupçu' Kâzim, li- va kumandanı miralay Ke- nan, Nurullh ve Reşit Sa- mi Beyler, erkân ve memu- rini mülkiye ve #skeriye ve Binlerce halk hazır bu- lunduğu İölde kurbanlar kesilerek bügün Niğde is- tasyon binasının temel “at- ma merasimi yapılmıştır. Zefer Efganistanda Nadir Han Kandâharı zaptetli Londra, 18 — Simladan bildirildiğine göre <ceneral Nadir ha- ran: kuv. vetleri Kan- daharı iş- gal etmiş- tir, Bunun ü- zerine Ha- bibullah , mütareke teklif et- miştir. Na- Nadir Han dir hapınbu teklifi kabul etmiyeceği : zannolunyor. Ankarada tp kengresi dolayısile teşhir edilen yerli habbt müstahzarat sergisinde Tıp kongresi Dün son celsesin$ aktetti İsmet Paşa Hz. mikroskop adse- sirt tetkik ederken Ankara, 19: ( Vakıt ) — Tıp konferahsı öğleden son- ra hitam buldu. Kongreye iştirak eden doktorlara Sih- hiye vekili tarafından saat 17 de Ankarapalâsta bir çay ziyafeti verildi. Doktor- larımızın ekserisi bu akşam ki trenlö vazifelerine dön- düler ve tren hareket etti- ği zaman gidenlerle kalan- lar birbirlerine voyvo diye bağırdılar, tren voyvo se- dalar ve alkışlar arasında uzaklaştı, Ankara, 19 — Tıp kon- grösi bu sabah Refik Mü. nir beyin riyasetinde topla- narak kızıl hastalığı hak- kında Server Kâmil ve Hasân Vasıf beylerin ra- porlarımı izahatlarını din- ledi, Badehu kızıl hakkinda doktoalar böyanatta bulun- dular, Dahiliye rehberi Vekâlet bir cep rehbe- * ri hazırlıyor Ankara, 19 (Vak) — Dahiliye, idare memürlarına kolaylık olmak üzere idare- ye ait bütün kanunları, ni- Zamnameleri, talimatnamelö- ri, tamimleri havi cebe gi- rsbilecek kıt'ada bir id: e rehberi bastirâcak'ır. rin Hariciyece tebeddülât Anlara, 19 — “Harici- yede tebeddülât listesi ha- zmrlandı. Gâzi hazretlerinin tasvibine gönderildi, —iv — Fransız zabit narnzetlerini hami' olan Edgar kine zırhlı Yarın: Sinema nlılara cevabi notamizı bir kurye ile gönderdik 1) Et fatları hakkındaki haber mübalâgalıdır Hayvan borsası komiseri Yapılan neşriyatı tekzip ediyor Celep ve kasaplar Borsada bir içtima yapacaklar Son günlerde et fiatla- rının mahsus derecedö yü- kseldiği ve gittikçe daha ziyade yükseleceği yazıl mıştı, Dün bu münasebetle kendisini gören bir muhar- ririmize ohayvan (borsası komiseri Kemalettin bey şunları söylemiştir: Etin pabalılaşacağı tabi- idir. Çünkü kış geliyor, Her zaman olduğu gibi kışın Anadoludan muvari- dat azalır. Hayvanatın kı şın karadan gelememesi, vesaiti (nakliye © bilhassa vapur navlunu hayvanatın muntazaman getirilememesi gibi sebepler fatları yük- seltir. Fakat bu dediğim bugün için varit değildir. i ay sonra içindir. Bu sene Yunanistana, Suriye- ye, bilhassa Erzurum hava- Emanetle Vilâyet mil birleştirilecekler : Şehir ve vilâyet ipka ediliyor gi | Vilâyetle emanet işlerinin tevhidi hakkında bir teşkilât projesi tanzimi için çalışan komisyon umumi heyet halinde dün Vali vekili o Muhittin beyin tiyaseti al- twda içtima et- miş ve çalışma- una devam et miştir. Dünkü iç- tima idare teşki- İlinin tevhidi ha- linde hanği me muriyetlerin bir. # leşebileceği, han. | gilerinin lâğvedile. ceği cihetleri gö- rüşülmüştür . VE. löyetle Emanetin tevbidi © halinde şehir hadüdunun gok büyüyeceği Komlsyon, azası ve bu sür'mle bir içehir olmuya. ği yazılmışa. Komisyona mezarın bu mütalân varit değildir. Tevhit edilecek yalmız “idari Bundan hudütlar müteessir oltaya hir şehir vilâyet vilâyet ola- sayifası Ml lisinden ei MS taca iye tesir etmiyeceği id? lemez. ğa fiatlar ie deni ehemmiyeti baiz değildir. Bu senederi fiyatının geç haberleri & sek at sl tahminlerden ibarettir: Borsanın faaliyetlerin? : k hafta gelince, hudutları ayn©”

Bu sayıdan diğer sayfalar: