20 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Reisicümhur Hazretlerinin seyahati Gazi Hz. dün akşam Yalovadan avdet ettiler Yalovada imar faaliyeti devam ediyor, Otel ve
 Yağmur Dün geceden beri fasılasız olarak yağıyor Köprü üzerinde bir manzara Dün geçe saat ikiye doğru şiddetli bir yağmur...
 Tam üç sene eveldi. Istanbulda serbest liman yapmak istediler Evvelâ tali bir komisyon toplandı, sonra âli bir komisyon...
 Çalacak başka şey bulmadı mı? Dün gece Kasımpaşada helvacı Hüseyin efendinin dükkânına sabıkalı Mustafa girmiş ve helva...
 - Bir hasbıhal — Gazetemizin on ikinci yıl dönümü münasebetile... Bugün AKSAM'ın on ikinci yıl dönümüdür. Bu münasebetle...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün # Bugün 4 AKŞAM, Ö Ğ 43 Sahife Vâ Sahife ÇAREL'T ü “CUMA — 20 Eylüi 1929 S Fiatı 5 kuruş — Nadır han Kandaharı işgal etti Bir hasbıhal Yagmur Gazetemizin on ikinci yıl Dün geceden beri fasılasız dönümüdür. Bu münasebetle ga- zetemizi 24 sayfa çıkardık. Dünya matbuat hayatında, belki, mühim bir devre sayılmayan bu on iki sene, memleketimizin gazetecilik hayatında oldukça uzun bir ömür addedilebilir. Çünki, arkamıza bakınca, geçtiğimiz yolu bin türlü müşkülât ile, tehlikeli fırtınalarla dolu görüyoruz. Milli mücadelenin zaferine, — yeniden — kurulan — Türk devletinin teesstisüne kadar, mukaddes davanın en samimi ve hararetli müdafii olarak, çetin mücadeleler arasında yaşamak, * artık mazi olan girdibadın içinde, mefküreden hiç ayrılmadan ya- şayabilmek hayli müşkül bir işti. Çok uzun da olmasa, AKŞAM, bu on iki senelik hayatile iftihar 'eden bir gazetedir Esasen bunun i temi Bugün AKŞAMın on ikinci yıl W | dir ki, gaze- mütemadiyen, okuyucuları- görmüş, bu sayede bugünkü Caf merhalesine gelebilmiştir AKŞAM , İstanbul matbuatı ara- sında ilk olarak, 24 sayfa çıkmak suretile, Türk gazetecil hinde en yüksek tekâmül eserini göstermek şerefini de - kazandı Şunu da söylemek - isteriz ki, okuyanları milyonlara varan, biz- | den çok müterakki milletlerin gazeteleri içinde henuz 24 sayfa gazele — çıkmamış — memleketler vardır. Bir hakikat olarak kabul etmek lâzümdir: diğer Avrupa memleketlerile, hattâ Balkan mil- Tetlerile bizim — memleketimizin gazeteleri arasında fenni tekâmül, maddi fedakârlık ve kari'lerin ade- di itibarile bir mükayese yapıldığı vakit türk gazeteciliğinin meziyeti vefedakârlığı kat kat fazla gö Avrupa gazetelerinin kari'leri mil- yonlarla sayılır. Balkan milletle- Finde, okuyanlarının adedi yi binlere varan gazeleler çıkıyor. Bunların yanında, en fazla satan bir gazetemizin baskısı, hattâ bü- tün türkiye gazetelerinin satış ye- künu gülünç bir rakkam kalır. | Halbuki, teknik- itibarile, bizim azetelerimiz, yüz binlerce basan falkan gazetelerinden çok yüksek, Avrupa gazetelerinden pek az fark- lıdır. Bizim gazetelerimizin madı vaziyeti, yani şekillerine ve teknikle- rine nazaran satış mikdarı Av palı gazeteciler için muammadır, mucizedir. Bir Avrupalı, bu mik” darda tevziat (için 6, 8, 12 sayfa | gazete değil, el ilânı bile basmaz! | İngiltereye giden gazeteci ar- | kadaşlardan kaç nüsha | Basıldığını sormuşlar. O da sıkıl: | hakikati söyliyememiş, pek | mübalâga ile: “ELLİ | birine, bir demiş. İngiliz gazeteciler fazla BİN!, ellerindeki türk gazetesine bak- mişlar, hayret içinde, gazeteyi evirmişler, çevirmişler; “Biz elli- bin baskı ile böyle bir gazetenin masrafını koruyamayız,, der Halbuki elli bin, türk gazeteleri- nin daha uzun seneler varamıya- cakları hayali bir rakkamdır. ( Devamı ikinci sahifede) olarak yağıyor Köprü üzerinde bir manzara Dün geçe saat ikiye doğru şid- detli bir yağmur yağmağa başla- mıştır. Yağmur bütün geçe devam etmiş, bu sabah bir aralık hafif- Tedikten sonra tekrar başlamıştır. Yağmur münasebetile her ta- rafta seller hüsüle gelmiş, şeh- rin çukur yerlerinde sular top- lanmıştır. Sokaklarda biriken su- lar dolayısiyle yürümek güçleş- miştir. Yeşilköy raslt merkezinden ve- rilen malümata göre bugün hava ekseriyetle bulutlu ve kapalı ge- cektir. Rürzgâr - şimal istikame- tinden mutedil olarak esecekti Sıcaklıkta düne nazaran tebeddül olmıyacaktır. Dünkü ha- raret 22 dereceydi. Bu sabah 15 derece olmuştur. Rutubet miktarı artmış bu sabah yüzde 95 dereceye kadar Çıkmıştır. Bu sabah saat ye- diye kadar 13 milimetre yağmur yağmıştır. Bugün orta Anadoluya yağmur yağacaktır. Bu akşam yağmurun kesilmesi ve yarın ha- vanın açması muhtemeldir. Yangın başlangıcı iktaşta — francalacı — Hilmi efendinin — fırınının — bacasındaki kurumlar dün tutuşmuşsada yeti- şilerek söndürülmüştür. (:alınık hıshı şey şey bulmadı. mı? Dün gece Kasımpaşada helvacı Hüseyin efendinin dükkânına sa- bıkalı | Mustafa girmiş - ve helva kapaklarını çalarken etraftan gö- rülerek yakalanmıştır. İşin içyüzü.. Maşuka — ( bir kaç tekme atarak ) Defol evimden terbiye- siz,. —ahlâksız, kepaze senil.. rezil, Münderecat: Günün meseleleri Son haberler 2 inci sahfede Fıkralar, Şehir haberleri 8t Polis Cemil ef. hatıratı 4 üncü sah, Alfabe nasıl icat edildi? Yavuz ve Yunan donanması S c Salı Resimli siyasi icmal € ci sab Hikâye Amerikalr vahşilerin aşkı T amci salı Abdülhamit ve Afrodit 8 in “ Şen yazılar uzun hikâye et sah Resiml Alaturka hamam Sinema 43 üncü ah Çocuk dünyası GELKLİ Ha p Bir işin tarihçesi Tam üç sene eveldi. Istanbulda serbest Timan yapmak” istediler. Breeli ü Ha kdlrlanldr dı, sonra âlt Bir komisyon teşkil adildi. Olmadı. - Avtliğtiye ; bir heyet tetkikata gitti. Heyet, 25 bin Tira sarffetti, geldi; olmadı Fökean bar / Balbaya Paplanide Gene olmadı. Avrupadan bir mütehassıs getirildi. Kim bilir kaç para verildi. Gene olmadı Şimdi bir komisyon daha teşkil Bililor. aitçke. biz Veset d ha Avrupaya gidecekmiş “İyi iş ada vkara dedar İlisi minlaka İi 36 ayı geçli! SAlir Hamilğon iketekyüahdti Vür kil kehmases KAft igelasiliz Şimellye kadar sarfedilen paralar ve zah: metlerle serbest mıntaka muhak- kak inşa edilirdi... Kim bilir. belki” kömisyoülürdü © toplanma ieretimardır. Belkb bir kapıakdırı | -daha: tanı-Avrupada gezmek is- | Hüerf atf Âşık — Aman — monşer dün gece sevgilimin evinde öyle bir k ki serapa heyecan.. sera- » Serapa aşkl. | otel ile yanında- Reisicümhur Hazretlerinin seyahatı Gazi Hz. dün akşam Yalovadan avdet ettiler | Yalovada imar faaliyeti devam ediyor, Otel ve Gazino 15 güne kadar açılacak Yalovada Gari Hz. nin köşkleri ve köşkün banyo dalresi Bir kaç gün evel Yalove teşrif eden Gazi Hz. dün gece saat on bire doğ- ru Ertuğrul yatile Ada açıklarında bir cevelân yapk tıktan sonra şeh- rimize avdet bu- yurmuşlardır. Reisicumhur Hz.nin şehrimiz- de bir kaç gün kaldıktan - sonra tekrar Yalovaya gitmeleri — muh: temeldir. Yalovada, büyük ki gazinonun ta- mirine — başlan- mıştır. Tamirat, büyük bir sür'at ve, — faaliyetle , Sadullah — beyin nezareti altında devam ediyor. Otel ile gazi- zinonun iki haf- taya kadar. ta- miri bitecek, ve bütün — istirahat esbabma — malik 60 odalı bir otel açılmış olacaktır. Şimdiye kadar Yalova hamam- larında halk için yatacak bir yer yoktu . On beş gün sonra, her isteyen mükem- mel, banyolu, elektrikli, sıcak soğuk Gazi hazretlerinin Yalovada yeni çekilmiş bir. resimleri 1 Yanlarında, seryaver Rüsuhi B.bulunuyor | ve suyu bavi odalar bula- caktır. Yalovanın ida- resi, Seyrisefaine havale edilmiştir. Sür'atli bir vapur da tahsis edilmiştir. Darülfünun müderislerinden mürekkep bir heyet, Avrupadan celbe: dilen âletler vasitasile suları tahlil, - bilb mahallinde tetkik ediyorlar. Gazi hazretleri Yalovada kaplıcaları gezerken aB tarafında Dahliye V sa radyo aktivite kuuvetini

Bu sayıdan diğer sayfalar: