20 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13

20 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 13 İçki kurbanı bir sanatkâr Mari Holivut - sinema tanmnıştır. Bu şehir hakkında bütün bildiklerimiz havasının ve suyunun çok iyi olduğundan, bu- fada hayatın çok sakin geçtiğin den ibarettir. Bunlar Holivutun zahiri görü- nüşüdür. Sinema şehrinin bir de iç yüzü vardır ki çok şayanı dikkattir. Bir muharrir Holivutun iç yüzünü öğrenmek için çok uğraşmış , baftalarca - tetkil bulunmuş, nihayet gi bir kaç makale halinde Muharrir diyor. ki uzaktan göründüğü gibi sakin ve asude bir şehir değildir. Burada büyük şehirlerdeki sefabat hayar tının hepsi mevcuttur. " Bundan başka Holivut, Amerikadaki içki kaçakçılığının en mühim merkez- lerinden biridir. Buraya hari, pek çok miktarda kaçak çi bunlar derhal bütün Kali- ya tevzi edilir. Holivutta fuhş ve kumar da çok müthiştir. Şehrin muhtelif yerlerinde gizli fuhş evleri, klüp 'namı altında kumarhane ve ba- takhancler vardı Holivutun iç yüzünü öğrenmek için tali karşıma eski bir dost çıkardı: Ceyms Kol... Ceyms Kol Holivutta detektiv, yani bususi Polis memurü idi. Resmi bir yazifeti olmaması dolay, $ 'e ka- çakçıların, sefahet hayatını idare edenlerin — kendisine — itimatları vardı. Ceymse — arzularımı — anla- tınca: “ Kolay iş! ,, dedi. Sonra Hâve etti: “ İstersen şimdi gi hi hemen kabul ettim. Ceymis telefonu eline aldı, kısa arıya çıktık, bir oto- mobile bindik. Kaçakçılar kralının evinde Otomobili şehrin — başlıca caddelerini katetti, büyük artist- lerin evleri önünden geçti, sonra Beverli Hils'te, şehrin en kibar bir yerinde, zarif bir. köşkün önünde durdu. Hayretle sordum: — Burası mı? — Evet, Dostum kapıyı çaldı, temiz gi- yinmiş bir hizmetçi — Kimi istiyorsumu sordu. —M. Morris'i rum, M. Kol diyıî — Buyrun, sizi bekliyor. İçeri- ye girdik, güzel döşenmiş bir salondan geçtikten sonra küçük bir çalışma odasına girdik. Morris burada bizi bekliyordu. Arkada- şum beni takdim etti, L yerleşlik . Kol, Moeris'in sınıf rmek, istiyo- şebri olarak | B “Holivut T koltuğa Holivut zannedildiği gibi saf ve asude bir ş şehir değildir, burada sefahetin envaı vardır * Holivuta iş bulmak için gelen kızlarla figüranların çoğu gizli sefahet ( yerlerine, kumarhanelere düşüyor. Sinema yıldızları arasında içki iptilâsı da çok kuvvetlidir Holivut şehrinin arkadaşı idi. Teklifsizçe söze baş- ladı. Bu delikanlıyı halis bir cin (bir nevi içiki) içmek için buraya getirdim. Çol in, çünkü orta- daki cinlerin bepsi karışık, hepsi hileli Hizmetçinin getirdiği kadehleri aldık ve tokoşturarak yuvarladık. Morris sinema yıldızlarına, meş- hur artistlere nasıl içki yetiştir- diğini uzun uzadıya anlattı . Kalktık, veda ederek ayrıldık. Sinema yıldızları ve içki Sokakta Ceyms izahat verdi : — Sinema sanatkârları arasında içki merakı çok büyüktür. Şarlo, Duglas, Meri Pikford, Greta Gar- bo gibi çok tanınmış sanatkârlar sarhoşluktan çekinirler. Fakat iki.- ci, üçüncü derecedeki artistler çok ayyaştırlar. Bunlarda kokain, eröin iptilası da vardır. Bir çok genç ve çok istidatlı sanatkâri r bu yüzden mahvolmuşlardır. Mabel Narman, Alma Rubens, Valas Rid gibi artistler içki ve umumi manzarası İçki ve sefahet neticesinde sinemadan çekilmeğe mecbur olan meşhur artist Fatti kokainden çıldırdılar.Rikard Kore- i bir. timarhanede ölüm Fattinin - hikâyesini Sinemada pek çok para kazan: bu sanatkâr içki ve kokain yi 'zünden mahvoldu, sinema âlemin- den çekilmeğe mecbur kaldı. Gizli bir fuhş evi Bu süretle konuşürken - epice ilerlemiştik. Arkadaştına sordum: — Nereye gidiyoruuz? evine.. Orada da gizli fuhş âlemini görürsünüz. Bes dakika sonra bahçe orla- sında mükellef bir konağın önünde durduk. Ceyms zili çaldı. Pençe- reden bir baş uzanarak sordu: — Kimdir? Ceyms Kol... Bir dakika sonra kapı açıldı, T arşıladı. ten sonra salona gi Ev sahibi 30 yaşlarında çok güzel ve sevimli bir kadındı. Bana vaziyetini açıkça anlattı: — Holivutta fuhş memnudur. Kokain kurbarı bir. sanatkâr Mabel Nerman Halbuki büraya iş bulmak için ç kızların ekserisi aç bir halde kalhıyor. ister fuhşa - başlıyorlar, " Be- evim bir randevu A r, haftada ancak bir kaç Saat çalışan figüranlar buraya Belirler, dalma kendilerine bir eş yulurlar. Şimdi burada 4 f yardır. Kendilerini çağıray onuşursunuz. Madam ayağa kalktı, yukarıya seslendi: Suzy, Va da, Murici, İzma.. kaç dakika senra 4 kız geldi. Büyük bir salonda imişz gibi takdim resmi yepıldı, sonsa gra- mofon kuruldu, dansa başladık. Klüp mü, kumarhane mi? Bir saat kadar bu suretle vakit geçirdikten - sonra çıktık. Vakit Skşam olmueta Hiiilün —'şimdi 'de Sienks Klübe g delim. istemez — Nereye? — Sienks klübe, yani gizli kumarhaneye Bir yi Bir hayli gittikten sonra 'nın önünde durduk. Binanın ka- pisi kapalı idi. Bakır bir. haç kapıyı dörde ayırmıştı. Ceyms bu d kısma ayrı ayrı birer yum- ruk vurdü. Küçük karanlıkta biri sordu: — Kimsiniz? — Ceyms Kol ve bir dostu. — Kartınız? Ceyms aza kartır üzerine kapı açıldı İlk salonda “Crap,, denilen bir oyunu oynan salonda epice kala- balık vardı. Bunları gördükten sonra tekrar sfenks oynanan salona geldim, oyuna başladım. Müthiş bir şansım vardı, - mülemadiyen — kazanıyor- dum. Önümde belki 10 bin dolar Ceymis — kulağıma iğildi: — Hemen dokuz kaybet... Dedi, Şaştım, sebebini sordum. — Karşıdan size bakan şu müt- bin dolar | biş iki gözü görüyor musunuz? Bu- | rada bu kadar çok para kazanan © parayı uzun müddet muhafaza edemez. Hemen kaybet. Karşıdan bakan adamın nazar- ları pek müthişti. Adeta korktun, oyunu değiştirerek — kaybetmeğe başladım. Önümde bin dolar kadar kâr kalınca kalktım klüp- ten çıktık. Sokakta Ceyms izahat verdiz — Bu klübün! müthiş) teşkilâtı yar. Buradan büyük para kazanan adamın eyini 6 gece meçhul kimseler ziyaret eder, kalbine bir hançer sokulür. kazandığı para geri alınır. Bu kabil cinayetlcr pek çoktur ve bunların izini b.le bulmak kabil olamamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: