21 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

21 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yanar tetkiki Rad şu neticeye Sani j iy #8, işık, mektep 4 » Riuhtaçtı ise k yok, onlarda bi- i, o 09stalıklar oyalı İş - yalnız $di ile yaya kavuşamaz. doğuran sbepler, birliyen mikcoplara Yü aşığı, mektebi ve ug b ei belde herşey» evi Birişehir. değil Müz) Yağmadır. ç Möletce Semi P |, İstanbul ve rn nda © bu şehrin ufüke 5 “çmuş ona, bulutlar en bakmıştım Yaralibı e iğ ty) idil. ehir, karmakarıs , dı oklariyie höğirsak- peki fırlamış iri bir aletin Yatiyordu, Onun er. iz ayrılan “göz leş, “4 dalınca, birkaç | Paytaht, bütün ya: N | ii “evil olmuş İs- İİ örüyog ğe daha abi, dığı yı iylar hep ayrı aradı; na aki betin çi, sieserleridir. Bu yane Zellikler içinde ya- Yi iri güzel ha b. pan Üzüm gi ihtiyaç ok mem ki hasıl en, bik stanbul, bu €ci . 1 Vaziyette & Arinabileceği bir yer olsun, Ayi dedik. Bir su tah sü verdiği neticeler her “si korkuttu. Mektep işi, selenin en can yakıcı alarından birisidir. He- “Ts senesinin şu baş- hek günlerinde koskoca rde mektep diye yapık ? birkaç binadan başka lala Yoktur. > Konaklara, ii ra birer Javha 3s ii * önlâr mektep yâp- i 124 inanıyorsak o baş- ğ Ma €ğer bu günkü ter- Sa ilinin - istediklerini ida “Kk, o zaman bu mi biçareliğimizi pek amya İsi Terkos Şirketi, Aiya i <umDanyası, bütün Örke.", teşekküller, hür vrkiyeğ, hâla“ ali m deyi ,vâlâ kapitülüs- Selerdinni Yaşalan mües- ük p Seli hângü bir derdi- er? Ga anlatmakla ? eb vslarınişz çötre- İY Geni Yarduncıaşı ln —.. Seyyah SİM Kii İrhnike hâkimliğin halley fanın. Hamidiye tin mehdi, Topçu oğlu Hi. şhir Karr N. Mehmet ve N Mehmça inde, Hiknçt lan; €rimesi Nazi- ni il hiliştereken a Milesip akları: Eiamildiye Öhesi - e KAD yerini Ve ya VE Yesari “Meh- rkası Sü Süley ii mahduç yanan ha c hanenin Sina rd bilmüzayede araç verilmiş öl- © söle geri ilândan 31 mlei evveli 2 eliye ve Sga İhale kariyesi lag, Aİ 10 depozito a tün keme veznesine Tkiyek ve masaritari Mini Seriye “ait olmak ş <İE“ bedeli defa: Ye ol 2 olanlar unmak , şartile delin “fazla me Kalem; istiyeülerin Ne müracaat Süme, vE R m e eniz silâhları mu yoksa kara öilâl RE Cemiyeti Akvam encü - menlerinde kopan gürültü Fransızl İngilizlere hücum ederler- 2 lr da işe karışıyor 16 (ALA)— Üçüncü encümen, tahdidi tes- ihzari komisyonunun mesaisihe İngiliz murahhas) bu mesainin lumaileyh, kara tahdi- gbi meb'usları ken- aralarında yaptıkları akat ber- baclanmıştır. Lor Çecil, ( kâfi “olduğu mutalâasındadır. Mi anın tahdidi hususunun deniz teslihatının dinden daha mühim M. Hudön , kara teslihat Diz teslihatının tabdidini sabında bulunmuştur. Mi tüğan tahdidi hususunun de- Jp etmesi lâzımgeldiği ce © tedbir lâzımdır. muraklasi ) netice olarak, ev kararlardan rücuun mümkün olmadığını söylemiş ve i hir edeceği mütalaa- ilâve eylemiştir. M. Massilyi, (Fransız murakhası ) 1924 protokolunun uğramış olduğu akameti hatırlattıktan sönra hükümet değiştikçe komisyon faali- yetinin neticelerini tahrip edecek olursa sarfı mesai etmesinin mümkün olamıyacağı mütalaasını serdeyle- sında bulunduğunu ç eyiel ( Yunan murahhas) komisyon o mesaisinin mutlak surette mefkürevi sureti hallerden mülhem ol belki neticelerinin âcil surette tahakkuk ede- şekilde olduğunu söylemiştir. Kont Bernster, (4lman murahhas ) Lort Çecili tasvip etmiştir. Mumaileyh, ko- misyon mesaisinin hiçten ibaret olduğu mütalaasındadır. j Demarinis (Fransiz murahhas) ve M. Sato, ( Japon mu- rahhası ) M. Massilyinin beyanatını tamamen tasvip et- mişler ve hükümetlerinin tasvibine mazhar olmuş olan sabürane ve semercbahş mesâiyi hatırlatmışlardır. Bil hassa M. Demarinis, Almanyanın bu müzakeratı tekrar açmakla büyük bir mes'uliyet deruhte etmekte olduğunu Parla, 20 (A.A.)— Pötit Parisyen gazetesine nazaran, Fransız, İtalya ve Japon murahhasları Cinevrede içtima etmişlerdir. Murahhaslar arasında bahri teslihatın tahdi- di meselesinin kat'i surette hallini ancak ihzari komis- yon ve tahdidi teslihat kabul etmek le tam bir itilâf vardır. Sonra Salmaştar? he va zen di ?» © Cinevre. 19, (AA)— Cenubi Afrika, Fransa, İngil tere, Hindistan, Yeni Zeland, Peru ve Çekoslovakya murahhasiarı Lâhey divanı adaleti nizamnamesinin mec- buri hakeme müteallik ihtiyari maddesine © merasimle imza atmişlerdir. Bütün Avrupada fırtınalar Londra, 19 ( A.A ) — İngilterenin birçok taralında dünden beri tufanasa yağmurlar yağmakta olduğundan kuraklık tehlikesi zail olmuştur. 3 kişi yıldırım çarpma. sından ölmüştür. Madrit, 20 (AA) — Alikanta ve Sorrentede mühim hasarlar yapmıştır. İki ölü ve dokuz yaralı vardır. Meknez, 20 (A.A) — Şehirde bir fırtına olmuş, aşa- 19 (A.A) — Son günlerdeki fırtınalar, sebebiyet vermiştir. n. muhtelif yerlerin. ok yanşınlara, ir takin kimselerin hasarlara sebebiyet vermiştir, rla Sırplar barışıyorlar AY Yugoslayya sefiri bu gün başvekil bir mülâkatta bulunmuştur. Bu mülâkat, hudut meseleleri hakkında iki memleket edilenenotalar etrafında cereyan etmiştir, ve Yugoslav murahhas heyetleri Pirotta toplanacak ve hüdut münakalâtı ile daki emlâk mes'elelerini halletmek için 75 milyon hasara 20 (A.A) — Frap mü ne ve büyük ikinci defa ipi ,dudun iki tari Sinn bulunacaklardır. hazırlanıyor Tokyodan Röyter ajansına nın istihbarına nazaran yukarı yaşları 20 ile 40 arasında altına davet eylemiştir. alinde Çin hududuna 50 bin için tedarikâtta bulunmaktadır. — Rusyada ordunun iaşösini urta vesika ile tevzi edilecektir. a faciası Kazablanka » Tuluz posta den beri meydanda yoktur, Kaybolan Kazablanka - Tu- i Fransız bimaye | © Londra, 19 (A.A)— bildiriliyor: Japon mat Mogolistanda Sovyet bül bulunan bütün erkekleri si Hü kömeti mezküre ics! kişilik bir kuvvet sevki Moskova, 20 (AA) temin maksâdile et ve yum! Yeni bir Kazablanka, 19 (A.A) — munadi Yu: f © Kazâblanka, 20 (A.A) — » vaehingt0ii, 09 (A.A) Aryerikâ, Tojtdra Patri konfe- Tansa 4 mürajılas göndere çektir, « Londra, 19 (A.A) — Kana“ dadani avdet eden mesai uzzırı M. Tilomas, Kanıda ertdbi sanaydinin” bundan “söhra İrğik ttredön fazlâ miktatdi kömür ve çelik gibi mevadr satın al ağa “ikran müvaflek oldağu- nu söyledikten sonra bu müba- yani “sayesinde - İngilteredeki işsizler müklarkın Tazalacağımı ve bu meselenin sun'i veşait de değil, belki. İvgiliz mabsıla ve mamulâtı için Jazla müşteri celp ve âemini suretile hallolu. nacoğıyı ilâve eylemiştir. * Bern, 20 (A.A) — İsviç- re konfederasyonu #eisi 05 ya- şına girmiş olduğundan dolayı bu sene hihiyetinde tekalidü ihtiyar etmeğe harâr vermişlir. Mipnâileyhini hayatının 30 se- wesi devlet hizinelinde geç miştir, » Londra, 1O(A.A) — İn İ giltere Kırallarından « John x'ün 1215 senesinde” İngiliz © körün esasisini “iasdile ve'imza ettiği <Runnymöde » marındaki tarihi Şatdımu aşarı bakiyesi İngiliz milletine dwla sedilmeğ.. Üzere birkaç zengin tarafından miba yâr olunmuştur. » Belgrat, 20 (A.A) — Ji tarni gazelesine nazaran Yugas- Javya borçlarını herbiri 60 amil yon alm marktan ibaret ola). cak olan 37 senevi takşille ve Yutg plâni mucibince Alman- yadan “tamirât bödeli olârak alacağı paralaria ödeyecektir. » Londea, 19 (AA) — Londradaki böyük mağazaların camları bir zamandanberi esra- rengiz bir surette kesildiğine dar poliş müdiriyetine vaki cla” müteaddit şikâyetler üre Fine icra olunan tarassuğat ve tekayyüdat neticesinde bir ü- kım eşhas tahtı tevkile ali muştur. y — ME “önlü” irat ii inmenin kil öntilşbatı übü dil ssebeti bir uutakda, Av mn elyevm pek yalım bir ikt- safi buhran geçirmekte. oldi- Zünu söylemiş X€ bunun ik me çaresini istühsallt msrsfi azaltınaktan . ibatet OlUZUNU ilâve etmiştir. * londra, 19 (AA Geçenlerde pilot diplomasi alan İngiltere velyahdi seyahat lerinin ve çevelâularının” es risini bundan soyra hava #Wİ kile icraya: Karar veriş, Ve bu maksatla gayel mükellef bir töyyare satır aİMIŞİN.. | « Belgrat, 20; (AA) > İrlanda asileri reisi olup Kıbrı adasından kaçarak buraya gel miş olan « Siyari » m bir Me car maceraperesli olduğu FİYa» yet edilmektedir. : ç k Japon yadün gelecek gemiler için Huduç ve sevğhil sıhhat müdürlüğünden: ç Sıhhat ve İçtimai mwve- net, Vekâleşi , Çelilesinin 11 eylül 989 tarih ve Hifzis- shha o 646/686 numaralı €mirmamesine tevfikan tebliğ olunur. Japonya ile. Şarkıkarip arasında o iüntazam © sefer yapan ve seferlerini ancak 50 günde (ikmal edebilen Japon — vap orlarının . liman- larımızda 40 günlük muteber idafı Far şehadetnamei ibtaz eylemek zaruretile yol ort- sında yeniden İtdlâhı Far ame- liyesi yapılmak o mecburiy& tinde kalarak bu yüzden bir takım zararlara düçar oldük- ları nazarı dikkate alınariğ daimi bir surette veba ile bulaşık Hindistan #Hmanlarına uğramıyan ve bunu Kânasak: babş bir şekilde tevsik eden. vapurlata mahsus İstisnai bir” muamele olmak üzere meğ- kür gemiler için İli Bir İnsan sesine benzimiyordu tahdit e O dakikada duyduğuma bu sesi hiç bir musiki nağmesi ifade edemez Biz, açık sahcağin iki tarafinda , bilmem nasi birden bire çelikleşen ade- km br ge pişgin bir asker gibi yürü- Ucu titriyor miydi? tüfeğimin Bize demişlerdi ki : — omuza vaziye- tinde giderken tüfeğin ucu titrememeli .. Bilmiyorum... bir şey yaba Belsin çıktığımızı, iramvay yoluna #aptığımızı ve köşedeki ec- zZanenin Oönünden kıvrı: larak İstasyona girdiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Heyecanımı © tadil “için yaktığım ciğaradan henüz iki nefes çekmiştim ki © rini el dokundu. Pöndüm. Candan vie arkadaşım, Niyazi ile ka şılaştım; konuştuk; epice konuştuk. Fakat neler ko- nuştuk ? u da bilmiyorum. Yalnız benden gazeteye yazı istedi. Galiba ben de vaat ettim. Hey zâvallı mekle. pisi ağ Yazdık, çizdik. bağırdık, PE çan darbesi bey- Bimin içinde akisler yaptı, Tren yavaş yavaş kayarak gene o muhtelif seslerden çıkan ahenkli uğultu. (EY gaziler...) Tiz bir çığlık, bütün bu yanık ve coşkun uğultuyu yırttı, parçaladı. Bü anda; karşıda “büfenin önünde, kenarında iki elih havaya kalktığını ipek- ler içinde bir vücudun ye- re serildiğini “görür gibi oldum. Ne çüldüm;'ne ağ- ladım. Sadece gözlerimi kapadım. Ateş gibi yanan 5 açık pencerenin kenarina dayıyarak “artık hızlanan trenin yırttığı ha“ vanın cereyanna birafe- # P Allah Bu, ne çıkıştı! Eminim ki hiç bir asker kıtası İbizim kadar heye- danla gep alpten , yürekten böyle bir örn edi Darüşşafaka müdürlüğünder: Talebenin yeni ders senesi levazımı münakasa ile alına cağından talıp olan kâğıt ların pey akçelerile eylülün 24 üncü salı günü saat do- kuz buçukta Nuruosmaniye- de cemiyeti tedrisiyel islğ- miye merkezine gelmeleri. Darüşşafaka talebesi için çamaşırlık o 70 santimetre gninde 2100 metre ameri kan münakasa ile alınacı- gindan wlip olanisun ayn gün sast on buçukta yuka- odak! adrese gelmeleri. , Darüşşafaka talebesine mü- nakasa ile kışlık dahili elbi- se yaptırılacaktır. Boz ve ya kahve renginde yerli malı Kumaşile dikmesi müttahbi- de aittir, Ti p h heyecanla bu geçitleri sar- sarak İstanbuldan çıkma mıştır. Koca treni dolduran nyor.. Muhtelif vagonlar- daki borular, yırtılırcasına Cileri .) çalıyorlardı. Ah Yarebbi; Bursada depoya ilk girdiğimzaman gördüğüm ağır vücutlu, manasız ve durgun bakışlı adamlar ne çabuk değiş mişti. Bunları bangi büyü böyle coşturmuş, çıldırtmıştı? Nereye gidiyoruz ? Ölü. me mi? Yoksa Sofyada bizi bekliyen sevgililere mi?, Borazan mangası kuman- lağımın dibinde cayırdattığı boru buna cevap verdi. —Danaa.diiti İleri, övet daima ileri. Hele biz leri gidelim de bakalım kader ne göşlerir. * Tren, hiç bir istasyonda durmıyor, bilâ fasıla son sür'atle yoluna devam edi- BE Abhırkapıdan Yeği- eye kadar batın id tarafında evlerin pencere- leri.. yolun kenarları mah- şer gibi halkla dolu idi.. Hepsi haykırıyor, bepsi ha“ gırıyor, hepsi ağlıyor, hep- si mendil sallıyordu. Bizim ve onların bağ- rışmamız, gecenin zifiri ka- ranlığı içinde o kadar tüy- ler ürpertici bir şeydi ki. Bu velvele, uzaklarda kim bilir nasıl o Sur harıcına çıktık. Mu- ir gelmez gene coşğun feryat dalgaları biri birine karışmağa başladı. Gene son süratle istasyonu geç- ük. İki taraftaki setler, hınca hınç dolu idi. May- taplar yakılıyor, çiçekler atılıyor, avuç avüç kolon- yalar saçılıyordu. Ah allahım! işte orada evlerin o bitam bulduğu adige » liğimden geçiren bir şey oldu.. Trenin, süratle geçen parça parça sarı ve tozlu Işıklarının aksi alında nalga dalga görünen ince, uzun || boylu bir kadın. Arkasın- teşkiladaına yardım sa hükümetin bu sahada. Hükümer Ak futbol devleti muhafaza 2 Get

Bu sayıdan diğer sayfalar: