21 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

21 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

V E lal Kansızlık, âdemi iktidar, sinir, verem, siraca Ve *€ b ü damar ye romalizme hastalıklara nafidir. Hasan kuvvet şuru a e Demos iz ciftci kardeşlerimize | GM e Feyziati liseleri. Ş ve, cumleden ve , Aziz çifçi ar Ş As Pirin Bütün sınıfları teşkil sün tam deme eği ve kabul işlerine hergün saat 10 dan Macar ziraat makineleleri fabrikası ki Tanen la Mira gil ni gin SİUTTLEYVORTH ANONİM iindeki #0 ie ar “e 5 1406 MN ŞİRKETİ TÜRKİYE ir Ka rd Hölerton EE ee ekime EAT EE> Beyoğlunda paz stanbul Sirkeçi,; Ankara mi e ve . ea YE ede Mez ondra birahane ve her türlü ihtiyaç vene- vakisını ikmal ettiğinden Türkiyede hemen her Aloe çifçi bizim pulluğumuzla sürer, Bizim iraktörümüzü kullanır ve bizim harman makinelerimizde döğdüğü zahiresfhi gene bizim değirnnelerimizde öğütür. Yapılacak her türlü kolaylığı müşterilerimize yapmaktayız fedakârlği micik biz yapabiliriz. lokantası 22 Eylül Pazar günü açılıyor ambalâjina dikkat ve di. i 3 & iğ e ii Devlet d mir yolları VE manları umumiidares! mümine ecnebi mcmleleketlerde şek Pa ve a İevayırın “ye “enine See Umumi i h yilumum Sanılarımızda diğer milessöselerin gösteren say ali ii * . “. z z UZUN, VADELERLE SATIŞ — FİNTLAR REKABET Emniyet sandığı müdürlü- | mami ve Ta nde gök We KABUL ETMEZ DERECEDE UCUZDUR. günden: Sade zarfla kii e 16'da Arkan ABU makâsa 30-9.099 Pazı gaze Büyük yedek dairemiz size en müşkül zamanınızda istediğiniz parçayı Müzayede © İkrar Na Merhumun cins ve nevi Borçlunun bri e deki ire yala yapılacakar » ilerimize arzu ettikleri dakikada mutahassıs, makineler bedeli M j eceklerin teklif ii derhal gönderir. Müşter 190 7684 Gedikpaşada Esirkemal mahalle- makas ya pm» Gn ei Kendi menfaatınız için bil- sindi İmaihamamı soyağıpda müdürlük kl ira mukabili ümum Şude ve ücentele- ei e e N er münakasa gri Mİ aş Haydari ii ini çü Ankarada, malze a rimize pk yg ye Südettii, Cafer, Abdüsselâm Beyler iel İlde Geber ; Oradan talsilât ve malü- 483 “ 8768. «Cuğaloğlurda “Tocakasımgünani a Dari mat alınız. Makinelerimizi mahallesinde Çiltesaraylar cadde EEE) Leyli ve .. j, a ü ayınız. Kataloğ isteyip oku- sinde eski 57 mükerrer ve yenl Kw i : Yakındağ görüp anlayı 8 yp 35 numarah bahçeli bir hanenin sİl se$ yunuz. tamamı, İbrahim Er, rafları geyenltar. Şübelerimiz: Mana, Adapazarı, İzmi, Bardırma, Uşşak, 185 10853 Beyoğlunda e Yenişehir © Kasap Al Ele ektim mr recai Türkivenin gemen her sehrinde acentemiz vardır. abkiğinda' dik 90“ mükerrer te 1 m Ma merkezi karşısında. yeni ; 26, numaralı bahçeli bir r EEE 9534 — Vasli EL Telefon lat, ye Herkul hanenin tamamı, ri 75 11(62 Kartalda İstasyon o caddesinde Enzarı âmmey€ Mluhteram ahalimizin sahharini #azaft sen. gre 75:20: numaralı * bir bahçeli ba- i dikkat ve. itina © ile işlemeğe beyle” det ss: genin tamamı, Üheyde H. 155 11393 Kadıköyürde Osmanağa mahalle- ve koruyan münevver. halkımın bir zamanda Kazandığın ipa eden bvknif” z inde Ayrılıkçeşme sokağında 4 i 4 z Büyükada mükerrer numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Emine H. rakısının eşli, 19077 giy Başçımehrrerağa mahal- pördüğü tevecühten dolayı çntiye kadıf ŞEN sd Devlet Demiryolları ve Limanları umumi idaresinden: Muhtelif cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. i Mihinkösa 5 Teşrinleyvel 29 Cumartesi günü saat İğda | Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaklır. Münâkasaya iştirak edeceklerin teklif sektüplarıni WE, eğ di umum mürini İİİ kat teminatlarını aynı günde saat 15,304 © İİ Kalemine vermeleri iâzundır, : Talipler münakesa şartnamelerini bir bucuk lira mukabilinde Ankarada, Malzeme dairesi; nbulda Haydı > sından tedarik edebilirler; Get; e ikmal le m Karaağaç müessesatından: Parke ferşi ilânı Sütlücede Karaağaç müessesatının - paymaha, i kisur metro murabbar mıktârında' maksfi EM ümedE “Eği bin bir kısmına âdi olmak üzre parke tefrişi aleni münakasiya vazolunmuştur. Teklifat her iki şeklin beher melro Mmurabbaı hesabile vukubulacaktır. İhale “Katiye 25 eylül 929 Perşembe İecinde — Hasâkt* esddesinde 60, 60 mükerrer numaralı maa dük- Kân bir hanenin tamamı. İbrahi Lüdü EL Fatma Fi. armmakta olduğumuz AK, < kmekin elde 120 (4083 Samatyada Kocamustafapaşa ma- se BÜYÜKADA snap pe derim hallesinde Mektep sokağında 13 ğumuzu mebterem ve kıymetle işe OSKİRAT FABRİ teveccüblerini rica eder. BÜYÜKADA Te Beyoğlu 124 KALARI Galste-Beyazıt sokak mame İİİ He gidecek Geliboluya uğuyarak gelecektir. Antalya Postası A YA ) vapuru 22 Eş yin, “0'de Geaa smndan hareketle İzmir, Küllak, Bodrum, Radon, Fethiye, Finike, a numaralı banenin tamamı. Sirantış H. Artin, Nihran EL 625 14068 Kadıköyünde Osmanağa elyevm 7 Rasimpaşa mahullesinde Feridiye - yi seyy sokağında eski 47 ve yeni 22 Mardinde sekizinci » ya numarali bir hanenin tömamı. ; e Ene wi | Jandarma alayı! rai Sakız, yank gar günü saat onda icra olunacaklır.. Şartnameyi görmek istiyenlerin See Go abi Milan ci Trabzon birinci postası | cumadan mada her gün Ketibi Umumiliğe müracaat eylemeleri 115 Sw yep Mi pimi 152028 Bmek i b KARADENİZ) vapuru 23 Eylul | ve talip olanların da 1500 Hiralık teminatı muvakkate akçeleriyle sinde Ortakçılar . caddesinde eski 33084 > Tl Galeta ribon: Ji yevmi mezkürda müesteşede hazır bulunmaları lazımdır. 23:ve yeni 29 numaralı bahçeli 344520 A kapalı va , ve 5 4 Me bir hanenin tamamı. Fatma Dilfirip H. 335160 çeşi k ki Vila et daimi encümen *İ 70 15259 “Ayvansarayda eski Mustafapaşada n: : DAŞ 189000 Kuru ot | İdareci hususiye müessesatımın Kaloriferleri için mübayaa bostan sokağında eski 36 ve yeni 3500 Sade yağ : olunacak ü; m beş con önğiliz kok kömürü ile elli , 52 nümarahı bir banenin tamamı Mustafafik €000 Pirinç , ME ton krible meden kömürüne verilen. fiyatlar . haddilâyık 150 16856 — Pendikte Çatra mevklindde 15 850) Kuru fasnlya < görülmediğinden 22 eylül 929 pazar günü saat on birde numaralı bahçeli mas ahir bir 8500 Mercümek > pazarlık sutetile ihalesi takerrür ermiştir. Taliplerin encümene ” hanenin tamamı Ali Vasit B. d000 Bulgur b müracaatları. 7217 Kumk da Teviii rağ 3500 Soğan 105 17717 Kumkapıda Tevaşçı Süleymanağa : — Manisa Nafıa başmühendis- mahallesinde çeşme (sokağında b Patates in bi İlğinden: İnşa edilecek 16 eski 22 ve yen 28 numarali 5 Pebome p z illete traş bi- ; ? ve yı umaralı 1159 Kuru üzüm : VAPURLARI kl ima- şer metro tulündeki köprü- bir hanenin tamami, Rıfat Mehmet Ek. 8500 Nohut » Karadeniz postası çat MM nün İnşasına talip çıkmadı- 192 18783 İstinyede Muhmut Çavuş sokağında 3500 Tuz dolu linde yapılan hından münakasa müdderi eski 99 ve yeni 100,105 numa- 218000 Odun Ana se ven vezrbelerde, buntana 28. eylül cumartesi gün ralı bir sahilhane ve karşısındaki 1000 Ör 22 Eşi Pazar ei a 10,5 &8 kadar ei bahçenin tamamı, * “Ali Nuri B. Mardinde sekizinci seyyar li emir | gay 19006 Paşabahiçesiile Sultaniye soküğun: sekiz kalem erzakın cins ve mil edilmiştir. Şerait o bakkında wisilâr slmik İstiyenlerin nafha başmühendisliğine mü» racaatları, Zayi — KılığAli paşa as. kerlik' şubesinden almış ol- duğur terhis tezkeresini zayi eyledim, : Yenisini . çıkaraças gımdan ilân ederim, 1347 tevellüdlü Binyamin oğla Mendel E günü akşamı Sirkeci rıhtrmendan i hareketle doğru ( Zonguldak, Öl İnebolu, Gerze, Samsun, Ordu, Giresin, Gikele, o Vaklikebir, Trabzon)a gidecektir. 5 o Tefsilik için Sirkecide Vel- ij Kenci hanında kdin acentasına 4 müracaat Tel İsambul 1515 da eski 7 ve yeni 42 humaralı bil dükkân tamamı, © Zekiye, Ratibe HI Jar 067 19363 Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle- 4 sinde eski Bülbülderesi ve yeni © Vişne sokağında eski 6 mükek çter vE'yeni”24, 96 numaralı maa dükkân “bir hanenin tamamı Mehmet ve Hay : Veysel Ağalar ü şaya konmuştur. 280 TOBSİ Fenörde Tevklicaler dlli2e i Ber eli 5 de Firengoğlü. sokağında eski 3 1 idaresinde © ve yehi 5 bumaralı bir hanenin İf otamamı Dimitri EE 640 20İŞE- Küçükâyasolyada Toprak soka: şi Benda'eski 5 ve yeni 9 numan, © Dir hanenin tamamı Mustafa EE Emine 5 , ” : ve nevile mevkii yazılı emlâk Çalımış bir Göztepet Çifte Mer İİ tarı yenilenecektir. Cumartesi, Ppzmnlesi ve Perşem. Ni iğra kalınan © aleni uiğii neticesinde hi- k A erikan | be günleri 13 den 16 ya kadar müracaat olunması İĞ Za oda gitirlen bedeli talipleri ühsesinde taksir ede ği Törkek Amer Kayıtlar Eylül sonunda kapanacaktır. Şehir bandosu i ira kalınmış olduğ oan İİ Eylln 48 mes günü derslere | için de talebe alınacaktır. Ayni günlerde müracaat (Çi iin : y Tir EZA alınması, (651 kası Mardinde sekizinci k nda 23-0:029 “mumi müdürlük kalemine V vl ler münakasa şarmamele rada, Malzeme dairesinden, ük azarİesi Sin sr. İğ keci sıbtımından hareketle Zon Buldak, İçebolu, Sinop, Samsun, Ordu, Giren, Trabzon, me. Rize ” > iskelelerine — azi: met ve avdet edecektir. Tafsildr Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıt- 52

Bu sayıdan diğer sayfalar: