21 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

21 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(EE SİETLARE 1 Grzetemizde çıkan yazı ve ede Hariçte aydayasa Diyar mağza mi GE alındı ağdan pazar. uyarlak başlı perçin hortum 68 m-m i f r ması uğilt ( berkeflet ) marka hakkal u dirsegi 80 mm 1 80 mem boru 5SX 40 baltası odun benz müv& 2100 600 icin filanş rediksiyon 30 145X608 nel menteşe (sağ ve sol) 100 m-m dolap ve çekmece k kaldırım a A eteklik: pilili «mo kömürü (muhtelif) n krasör g 240X900 m'm Tül 1999 FAKTın 21 tefrikası; bir tesiri olmıyaçağını tel | — Treni kin Nihayet konuşanlara iltihak etmeğe muvaffak oldum; Ruğbi de bir çeyrek sâat bekleme: | miz lâzım geliyordu. Öteki çift hiç meydanda | yoktu; “belki de tröni ka- çırmışlardı. Diğer Otren kalkmadan Ogüstüs ile Ledi Grenlen geldiler. Gene, o, öyle güzeldi ki.. Ogüstüs şaşkın şaşkın bizi selâm- ladı. Leydi Grenlen güle- rek; sani çok kızdiriyor, bere- ket Kereç hususi vagon tuttu da yetiştik. Yalnız olsaydım, muhakkak kalırdım., dedi. Dük hususi ediyordum. versin misler tirende bir salona Herkes leydi Grehileni“ tanıyordu Bir dakika hoş la- kırdılar ve kahkahaları ile meclise hâkim oldu. Gül dükçe beyaz dişleri gözü- giyor, pembe yanakları çu- tarafındân tutulan hepimiz yerleştik. sohra kaçırmak in- | | Mirltonda Bu geceki ay “Temelli tanbul; Babıâ Ankara caddesinde TET vaz Tini VAR Devlet "Deritizyolllmu ve li | manları umumi idaresinden: | evzip tt eirolük bir kısım 9 csaje afif eşy Adana ile Fe eri aşa YEDİNCİ uam mevki Fevzipaşi-Ozan eylül 920 tarihinden haltadı 20 dir, istasy ilenydöğru bilet paketleri ve bözül & kayit ve kabul © rasındaki şiri BÜYÜK Tayyare piyankosu züncü KEŞİDE: 11 TEŞRİNİEVVELDEDİR BÜYÜK: İKRAMİYE: 40,000 LİRADIR 20,000 15 liralık ikramiyeler mükâfat, Bu keşidede cem'an « 3, 000 12,000 10,000 ve 10,000 liralık bir 900 » numara kazanacaktır. avukat çantası yazı şaplonu için cam k ahşap tampon yazıbar muhasebe tcar enjekte ec 10 10 10000 Jaecivere) çin İotin Bir kurlaşıyordu. Bundan daha Oo. güstüse kabahat bulmamı- cazip insan olamazdı. Tamamile “Bir adama, bu kadın tatlı gözlerile bir her deliliği yaptırır, Artık Ogüstüsle işi kalmamıştı, ya başladım. hükmettim ki: bakarsa ona, Bunun için kömpartimandaki gönç bir adamın yanına gitmek için kalktı ; ve: — Biraz Lüfi ile bir iş hakkında görüşeceğim, buluşuruz. ,, (49, küçük sandık cağı (sepet) 1600 m'm 1 Çnühtelif) 43, 44 No.) yılda açan gül dedi. Ogüstüsün 'simasına vah- Acaba yoksa si bir mana geldi. ölkesini ondan mı, benden mi çıkaracaktı?!., güzel ve Bu- rada “her şey karma karı şik.. Dükün odası bile bü- raya “hiç bir rülmediğini gösteriyor. Dük çok mültefit- bir ev sahibi. Mirlton ç binlerce yıllık bir yer. kadın eli sü- Bizi memnunane: karşıladı) Sonra bana, bu'memnu: yetine sebep benim gelmiş | mühendisliğinden: Tmt 6 Sayılı Türk mektepleril faydalı eserlin ilânlarında ©/o 29 | tenz lât Yapılır Gazetemiz: arasi ln kad HSH “Vakıt.. vurdu). İst anbul hal is ar Ki İDE İ nonsiafAbırıDıl | Restoran Kilo 410 210 510 93 3500 umcu putası Bant bezi Kurşun Demir Berveçhi balâ 9,924 ğü satış ambarında bilmüza kantaları yi elis Akai vilâyeti yollar baş ye kere ; sirkecide t 1 yolunun. 12 çilli Aksa f eminliğ nde: Devlet demir yolları ve lis manları umumi idaresinden: 0-0- 020 pazartesi tarihinde münak raber dan verilmiş pa et | Devlet demiryolları ve li-| manları umumi idaresinden: kapalı zarfa münakasaya ra edilecek. İstanbul San'at mek- 16 da Ankarada Devlet de- | tebi müdürlüğünden: abilinde -Anka- darpaşı “mağaza İkmale. bi olmıyanlar 12 | töşrinievvel 929 cumart Deniz Dikim işleri müdür- lüğünden: Ki 2590 1809 200 150 59 200 688 209 295 21 140 16 129 121 5344 1162 1463 Deniz di miktarı yazılı 18 arçiile ibiğceğden: mizi eltnek edilen 14 te dikimhaneye mürat osu yün şayak amerik İl baki keten Ja ivert parçalari karnı yarık çanta çanta ekmek torbas şayak nöbet kapu ADEMİ İKTİDAR ve/BelGevşekliğ En n malsthane inde mavcut olân yukarıda cins ve n kullanılmış ve kırpıntı eşya #iyenlerin yevmi ibal tayin 12 teşrinlevvel cumartesi günü sast | k | “1 iları ve şartname alm Refik Ahmet İngilizceden mütercim: Vuri İELMEEEMANE İZNE ERLER TL EE GAZA Leydi | *— Kordelya, | Amer İ Küyenlerin yermi ihaleye kadar her gün müracaa Mon'ul müdür : Güzin | olduğumu ben sana | -Margörit Tilçester geliyor, » fikir alirim, ç fısladı. | Grenlen emem, demâ- | öd! düşün bir kere | “— Nankör çocuk nim bu kadar etimden gülerek dedi ki: alı i kız buldu . “ağ be İ — Sana m. | miş midim be deli ona evde Yarın teyzesile birlikte hi | raya gelecek. Hiç fena bir | kız değil. Onlara ( Z ben veriyorum. | ne şeyler öluyorlar. Ben ve birçök çöğuk yetiştirme- nasıl söylerim., | sonra bik de diki dü ten oturmasını almağı iyor: vi Siz- benim evvel — Tabii söylersin, ©, | gidiyorüm: Allaha ismarla- dık., Trendeki © genç adamla beraber misafirim olacak$ınız!) de - tarafla - Amerikanın garp dim, fakat emini teyze Y gözel O- de kız da asıl sebebi bi rında, hem seni temin ede- | Senedi li elli bin rim ki Amerikalılar bu gi- ikti, . Fakat Amerikalı... yorlar. güstüs oturduğu gli bi pazarlıklara alışıktırlar. vi a Bü gibi (şeyleri teyze ile | VAM kararlaştırırsın. , | İngilizlerde o kadar zengin | Misafirler “hep “kendi (Bümadi ) yok, “On bin Tiralık gelir di: | sana kâfi gelmez. * — Neise çok şükür

Bu sayıdan diğer sayfalar: