5 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

5 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ber yin dJakimiyeti Koşularının Birincisi Y Birinci ği Oldlür; Pötigri de Üçüncü Yarışı TahdidiH Yakında Komisyon Reisi Cemal Ju'e Erneste'in Beyanatı. 4 tamiratı ile Macaristan ve turya gibi sıkıntıyı Besedowski'nin Garip Beyanatı. Hâdisesinin den kurtarılmış bir müessir olur. Bulgarlara u dost komşumuzun da sevkile, larının hataları ve gene Osmanlı devlet saderslariik tedar, nlar her za- karşısı, ia a rlar. iki az görmelerinde aramalı. bir aile meskenini iki, üç kadar mia vi en sonra pi belli başlı bir bu hususta ilk önce memurları bir fedir. için galip gelen silin aj an evel ameli bir safhaya girmesi, letilip henüz üzerinde yan 550 milyon altın Jâzımdır. edilmiş olmaz. kendisine zahmetsizce Falih RIFKI | bayıla, erı giriyor Müdür Fahri Bu Beyin Gazetemize Ben anatı Geçen Seneden Daha Fazladır. beyanatta bu- Teftişin neticesi, — Bu sahada uzun bir teftiş seyahati memurla- telafi edilecek bittabi o Yeni Yeniden de bir takım Bunlar de ihtiyacı olan Samsun, Trabzon, (Devamı 2 Imalatı Galip Geldi. İstanbul, Rektoru istifa etmiş ve istifası BİR Moskova,

Bu sayıdan diğer sayfalar: