5 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

5 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Teşrinirve” 5 eçen nüshadan mabat — Süre. hissini toilei içinde tahammül edilmez bir sıcak emyeşil bir a igibi kıvrılarak uzayıp inen bahçelerde ve ağaç yapraklarından en sezil- mez bir iş da ad ile yok, atlardan indik, buna- la uram buram aş tip Siy'ye bir an e- TUZ e sı 0 lari e” bindim ata söyle bir bakmak Dar. O beni ben sü- Al Müşekkel ie riüheyiei sıskalığı | yet- zmiş gibi üstüne üstlük de aynaları açılmış, kolları İ tırnak çalıp duruyor. dk ahlatla tenis oynadıkları yerlerden geçiy: Gey klerin kozalaklarla sake psi oynadık- ları melanin yarlardan geçiy: Tavşanların çit manili Meleği seyrediyo- Tuz. Ankara havalisinde ne kadar çok bekasin var. Ses vermeden akıp giden Se ge alli ıslık- Jı birer uçuşla afacanlık edip orlar. Keklikler mermer Balkonlarda bakan eski kırıyorlar. Bodur inim Ma sıçtıyan kuka eyi düldülü ei HALK Hakimiyeti Milliye ği ne kadar masal olsa içinde bir hakikat-kı- var olsa gerektir. Çünkü bizzat gördüm ki eli n bugünkü ü suyu hem sert eğimi €- diyor; hem de iki taşlı koca bir değirmen çeviri- yor. Bir kaplıca ki — — irmen çevirir ve e senenin her mevsiminde ayı kz iri çevirir, o kaplıc. ya ve hakkındaki su sans dikkat ve Hürhrber etmelidir. ki kubbe d keki yerlerini ayırmış. EL debirer tek ve haylı geni iŞ hayız: v var. Eskiden sn gelenler para- lermiş, bugün pek az bir ücretle yı- kaniyorlar. Siy, Evkafın malı imiş. Daha yukarda yazdı- ğım gibi buralarda dolaşan bir rivayete göre Ev- bi- le çıkarmışmış. Buna akıl erdiremedim, kemm: el bir idare istikameti alan o'ağ a rı dikkate Jandarma Kumandanı işi ü eye Ankara” bur: ada tesadüf ği — arzetmek bir vazifedir. ie a ozaman tığımı sakallarını titreterek tel Çok şi Eğ m Be nkara - Gerede cani erle karak- i is bu berbat Bari ISSIZ ilerdeki geçecek- miş, fesuphan: Dere mi köyün bir adamı — Bu yoldan en az 4-5 sene imilae. ne ir dizi i koca koca k NN sonra gelip gitme müyesser olacak. vadi, ne vadi, ve Simi teşebbüs, Meslek ve memleket vazifesidir: Bu şose hak: kında bir defa daha muhterem Nafra Vekilimizin ki bu se işi hendese ve zirai mimariden önce inata Ve ir. Fakat er geç vak zum, ihtiyaç ve haki- kate varılacaktır.: Ankara - Gerede şosesi behe- mahal Alidedeşeyhler mahiyesini kat'etmelidir. Bununla beraber biz bu yarınki hakikate birçok bin “e sarfetmeden bugünden de vasıl eri kıllı yatağın sağından geni a ba ladik. Siy hamamına a abilkieki için şu beli âş- k13 Rae üctü kid ON. sağ ama Ka at müsveddesi iğ manma ii bitti, fakat ii bitmez de çamlı bir uç urumun başına a ge eldik. Y ya bile .. İndik, te ve kai Burası şimdi teşkilatlı bir nahiye mer- kerim Nahi iye kâtibi Ömer Efendi mezuniye- tinde bizimle beraber dönüyor ve bize se ri müstait nahiye e 3 van riyor, Vaktile bana Siy gn lak, fena, meli e dll berbat bir yer Demişler kreEs inanmıştım. Şimdi gör- düm ki Siy hamamı verilen izahatın, ili tersi- ne si büsbütün aksine enfes bir yermiş. Kaza merkezine yakın, yolu şöyle se tesvi- ye Di köyü rafi pay kaplıca cılai ara barınacak yeri, buzlu ar deresi ve mü kemmel, şırıl şırıl ie. ei böleni yan 5 yerdi r. öylü dayı masala benzer iki şey anlatı- yor, biri şu — m on sene'evel burada iki kardeş vardı, reç, kereste neyi hazırladılar, hamam yeri- ni kendi keselerinden tamir etmek istediler ama m p zamanın ka kamı bırakmadı. Epeyce geçmişe âit olan bu i > Ea dinleme- dim. Beni asıl şu masal alâkadar — Bu hamam yapılırken Si ai rdığı ye- re tamamen iki bin okka has keçe ile taşmuş,ka' maya am bu een çok fazla gelen. sü- yun ön mişler. SAYIFASI Orta Anadolu Şimalinde Bir Gezinti: “çök Mühim Bir Mesele zel b bir t aöl edecekler. ce geçirmek hazırlığını he etmedik. Bü: erir YENİ BİR OTOMOBİL. “a m; indik. kuzusunu birisi getirdi, öbürisi tuttu, birisi kes- İÇİN NUMARA NASIL ALINIR eri bıra- ti birisi yüzdü, birisi pişirdi, birisi kotardı, bana Ar- Bizi lmadığ kes nasıl Şimdiden Düşünülmeli. Fakir mektepli çocuklardan bahsetmek > yoruz. Güz geldi, mekteplerin açılmasına gün kaldı. Her sene biraz geç başladığımız bu kir yn beslemek ii bu sene vaktın- da bakal: ii Kam her yl gösterdiği büyük alâka ve ni in bu sefer'bir kat dahâ ar- etmiş olan halkımızın da yardımları eskisinden çok olmalıdır. dek ap home canilr sigota senedidir, yah a iyet e selameti için onu yıpra Söktir, e teki fakir çocuğu aç bırakan bir milletin yarın tok yaşayabileceğine i inahmamalı- dır. Bir çok ire (sen muhtar ben mulikr) ve birçok belediyelerde (sen reis ben reis) müna- kaşeleri yerine (mekteplerdeki fakir çocuklara 3 sen Saki az yardimci ben daha yardımcı) o müsabakalarını görmek i isteriz. Basit ve mi merkezi- yetsiz birer yiz. ka daşlık hatırı için bu kadarcık bir zahmete kat- lanmamak pek yolsuz olurdu. Bir tek banyo cehennemden mamul bir günün bütün İdam Min ie çıkarmağa kâfi geldi. Ertesi gün için bir sürü projemiz vardı: Erdi- gi Salın, lala V.S, Siki. sağlar hangisi- e gi ize kalırsa vaktimiz eni eğ, dala iie çok ie vardı. İlk fırsatta Erdilek ormanlarına gidec: Eski e e aI En sirketi nelerdenberi işitirim. si gün hangisine fırsat elverirse oradan geçerek Çerkeş yolunu tutmağa karar verdik, ve yaylaların en ir bir uykusunu daha uyuduk. Mabadı var. e —— mama BÜYÜK ŞEHİRLERDE İSTİRAHAT Baktıkça manası anlaşılan zarif bir ecnebi Karikatürü, “Tu yok. Ver arzuhali, yaptır yirmi muameleyi, at- tomo- en anlat. biz de alabilecek Miçe bildi- imanete müracaat, Seyrüsefere havale, Beyanname verilecek, Beyanname dold n, nerden Ml “bitti mi > hamdi e — Seyrü: e mm lağım zn geli r - Emanete, — Havale: Muayenesi ri Seyrüsefe- . 9 — Seyrüseferden muayeneye, le Badelmuayene Seyrüsefere, — Vilayete irsali babında pe ri — Vilayete irsali - & — Al götür vilayet — yp Muhasei em > yü sebeden ve: 16— Veri bir lira dizden Bir lira cüzdan ik emil wi 18 — Muamelesi görülmüştür - nete ma -— Etmanetten Tüsefere, — Seyrüsefer: - Al şimdi numara ai üz mü ya ne kadar kolây? iğ. bir Zor- tır yirmi imzayı, şıpın işi al numarayı, tak o biline, bin i içine, git tıkır tıkır gezmeye, otobüsler n safayı hatırla evine. Süphane men tehayyare fi sun “hil li ————— m BİR RAKIDAN ŞİKÂYET. İstanbul'dan Anadolu'nun muhtelif ve kenar yerlerine (Boğaziçi) adında pis, berbat bir rakı gönderildiğinden köylü ve kasabalı şikâyet edi- yor. a Umum lüğünün nazarı dikka- ni celbederiz. Üzümder başka maddeleri ispir- ri inilamezli güç bir şey'değildir Sanırız, ANKARA'DA ORMAN. —Azizim, Ankara'da orman yok oçgğin, ii — Nasıl yok şehir içindeki oni or musun? , rını solda sıfır bıraktı,

Bu sayıdan diğer sayfalar: