7 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

7 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Teşrmevel 7 Hastalıklardan korunmak için Hakimiyeti Milliye Bayiliği arzu edenlere verilir. p velli arka tren ve in cesimde yem FORD sus kantiliver (Caatıhiver) akasları dileramsiyel tertibatını göstermektedir. cai FORD a Be nesi te en yükse 2 kemmülâtı dakik için a Mel Hen iF ücuda - get e e eseri ikmal eden bir hadis FORD yolcu esi > sıl ki Yeni rihinde yeni vi başlangıç teşkil ei mişse yeni ORD kamyonu da ve cari nakliy: yeni bir ha- disedir. Çünkü Yeni FORD Kamyo- nu asgari zaman zarfında azami de- recede yük taşımak için düşünülmüş ve yapılmıştır. Daha kısa sözle izah e- delim: Ayni bir yükü YeniFORD kam- e taşımak için yapılacak mas yonu i fdiğer her hagi bir kamyonla ya- tsi ak masrafa hişpetle daha azdır. Bu hakikat mi kabul etmez, çünkü pek güç etin tecrübeler- le ispat edi ii ir. el tamainile ispat edilmiyen bir iddianın Ford ta- rafından ortaya atıldığı vaki değildir. Bini eyh, yeni 20 ZA hiçb bu, eğime nak-— Kamyonuna ” mah- sistemindeki kuv- hususi KrdrEm » sağlam şasisini yeni amyonu 2 ZE Fr 4 Jiye vasıtasından müstazni "olamazı Yeni FORD otomobilinde olduğu gi- Ne Yeni FORD Kanıyonundaki mü, fakiyet ve emsaline nispetle rüç- han ancak b; ri Sade ulasti ğe aşınma, icap ettiği takdirde tamiratın kolay ya- pılması. inni MN ise iş manında en pahal yonu boş e ve dai hazır olmasıdır. a işe Yeni FORD yen ou teki karese: ile sında Germe ni çarpa seriler güzel, sağlani, mukemmel fırın il m eri ez yn hiçbir > rzda ME yi ve sile istendi ir. Her Forda p ng “5 ze an karoseriyi ekte Dir zevk duyar, in hit kendisine muracaat edin ve işkaybetmeyiniz, Yeni Ford hakkındaki o hakikatleri için derhal , muracaat Vakit Kanyonu öğrenmek ediniz. Hu Cüilâ dg aitim. ; HAYAT MENBA SUYU İÇİNZepoeu cihan oteti Teteten 1771 ) ğ 2-51827 Dev İları Umumi İl EE T 15,30 a kadar Drum Müdürlük k 7s lemine vermeleri lâzımdır. f Ye Şevket gs rin rekli iii uplai ilrini iki lira mukabilinde Ankara'da mağazasından k Çocuk Sarayı yanında Hi emeyi Etfal apartımanı ikinci & vünlmi 3 Telefon: 1915 , let Demiryolları ve Liman- inden: 55 ton betonlük yuvarlak demir zarfla münakasaya konmuş- ka asa 27 teşrinievel 929 pa- r günü. t 16da Ankara'da Dev- e Demiryolları İdaresinde yapıla- sdya yaz in e muvi kat teminatlarına alipler mühakasa şartnamele- tedarik; 2-5391 — a ğ Varit müzayedesi Ankara deftetdarlığından: ir galvanizli su varili bil- müzayede 13/ 9 pazar günü at on beşte satılacaktır. Talip o- lanlar Ankara < Defterdarlığında TM Maarif Vekâletinden ekâleti binası dahilin- Maarif de camekâ azarlık suretile yaptırılacağından talip larıg, 10 teşrinievel 929 perşeı b günü tı müba; e Doktor akkı, kluğu, F sane Deri has- Belsoğu! ri a Karaoğlan. ahekele DERS şısmda, kap « — Erzak münakaar. Mektebi Mübayaa komis- Şa iy asetind en: Ziraat Mektebinin a olan et, ekmek, etz akı mütenevvia, me- nakasaya nmuştur. şeraitini Gör yele yo sin ziraat mektebi “ pie racaat eti tmeleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: