11 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

11 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Milliye ii oşhur. ya sandalyesi Amerika zenginliği, sanayii e) Sing A rika'nın en bü azameti, ei arın: e yül edileni en ahin a lü; ile duğu kadar sefillerinin, senesi RR ann poli: in ri klu- nı yi in mühakei # e RE iki ve!pi. dei e setmişlerdir. Bu e meşhurdür. İmren gardiyanı olan M. m “yarderleri vis Lauves'in yirmi ves ik bar ek ünyanın en büyü Amei Ee kini gibi a im et: atti. B bu itibarla, ço kâr il Şermin bir cihet'ise di iribel” sakar unduk-| cat nilerin dün; ani ruhlu - ola- İn bile "vaki dir. Son zamanlarda! ii gelmedikleri, dalar Ki hükeçiğ onları canı leyh ci cürüm denilen zünden mira kabil oldu har ve “Otomobilli aatinde bulun lam cı re vi gkliğneti inanmama- ye p halinde neşrettiği e in aeg ında birçok kim: le erin zannı m o sr çük çinar gözleri bakm: > kısık dudak öl BENİ büyük kı e kalın kulaklı, iri gövdeli, uzun ve kıllı kollu olan iğ adamın cani al olması lâzım gelmediğini söyle- yareci, bir gardiyan, bir hâkim, biz mektedir. , bir bar garsonu, Sör, "Eğer bi kanaat doğru olsaydı,, masajçı ve bir ayaksatıcısı olduğu demektedir, yanın - bugün en düşünülürse bu her zami hur adamları arasında bulunan lay olamıyacağı tezahür eder. iie isi bugün hapisanelerde yatı reciye damları ve bacala- bulunmalıydı. Bir Amerikan rı boyamak, gardiyana ta Hapis» hâvete; sinde büri a si darüi iifönünü. ei büyük bir dal bakmak, kimi yemekha mer ve gerelarımardır vaizi, bir fransız cenerali, bir s- garsonluk, vaize hergün kiliseyi eği siyasisi, ve Mİ GARINE sen Yi: temizlemek, bar garsonuna bulaşık Ameri atında görülen za” ilerinden biri yukarda zik- yıkatmak,boksöre ele fabrika- bita vak'alarının bolluğun: ora-|redilen mücrim evsafından çoğun: sani — ai avluyu nın mi i için çok eyi bir faa- yeriyle cem etmiş böler” mizlemek, a a araba Mare sahası olduğu ŞE ANLAM tadırlar.,, e çöp ti eke vazifeleri veril- merika Hüküm. imdi in li eskiden mit LAM d A ee İ ar arasında İ Kİ e vik edilir; ve şu calibi dikkattir ri EE plane lerin süratle artmakta rmektedir. Amerika ira; caniler o olduğunu: lerde bir baş seal bırakılmıyorlar, hapi il Geceleri yalnız odalarda .yatıyor- kâdar, larsa da gündüz beraber çalışıyor- iL e. Eekiden Şi m gibi yalnı; zl rasin olmasına rağmen kaçma vak- | gm neticesi ildir: tebakisini amli ikmal et- Sing.Sing hapisanesinde bit koridor, Teşmu'eve' 11 Dünyanın En Meşhur Hapisanesi /(SingSing de / Neler Olur? AmerikadaMüc- rimler - Bir Ha- yuvanın Felaketi Karşısında Üç Ki işi Öldürmüş Bir ei Ağlar mı ? - Elektrik! Sandalyesi Kar-| > -şısında Mah-, Hapisanede bir köpeği bir hapisane kamyonu: s nun ön tekerlekleri bir ayağını kır- dıktan sonra arka tekerlekleri büs-' ün çi ü ike - iki sen: ike ar uzayan eme tı armış ve ıya kemali ihtimam ile sarıp baka- i va mahküm ayağı bir kaza meriç eşini bir pilice tah- adan takma ayak yapmış ve piliç © e de ber; e almış ir. yata atılması- a e iyaç göstermez. Buna rağmen in Gi sak lerini miyorlar. Ve 1700 kişinin bir arada)” çalışıp mz e larını kâmilen | 8 in ettikten başka prodüktif ol- u hayatta mühim muvaffakiyet- Jer elde etmişlerdir. Bunlardan bir Iduk temi - duklarını da düşünürseniz mahpu: pus: ların çeyiz vakitleri lodi NIZ, g! nı anlarsını BEE . kısmı nl r kısmı da muteber ban- ardı Umumi, iyetle hapse birkaç defa endi verilir, Fakat, son zamani! mlarda ha- ye tay- boksör, kesici, sahtekârlık ki ede) mr e taki ölüm bahsi petinde bir dehşet izafe elime Sl doğru değildir, bunlar ren Ci- b işlerler; bunların ek. etle ufak tefek izli, ahı w ie er- cinayetler e! bıkası olmıyan adamlar amlari lar. dir. Büyük Ölüm hepimizin karşılaşacağı- Bir mahkü: müddetini ik-| £ mal edip hapişayayi ürk mike İs baştan ha; tılmı: “ kümların Hisleri nn tiyatro essir olmamak e yerlere gazete kağıtan yaymaktadır. İda; Ela çoğu bazı beki devresinde fevkalâde çin ok -Jmaktadırlar. Bazıları ise tamamile emdi ranir dini ieöelliye karşı ii ö ehennem ne ? Ya ölmekle ei oturarak ölmek ,glarasında ne fark nu söylemi bir oyundan ibarettir. Kimse çıkam: ondan ai çameli enberi Sing Sing! tri! tamamlamışlardır. İdam mahküm- Mae * Sing Sing.timi hariçten gelen mi- safir timlerle oynadığ sise mah-| küm hakem tamamile e muhafaza eder. Yamak “eikakin kil bir a a7- bant heyeti icrayı ahenk eder. Gar- yz anlar silahlı e. Buna rağ- 'n Sing Sing” ten 1920 gelberi ri an- eliz kişi -İziyet ekseriya tahı larını meşhur makta, hatta ümların tırnak- lafları bile kesilmektedir. Fakat va- minin e sinedir. Birçok idam mahkümları, intihar şöyle dursun, bilakis shtlrie ola iht timamların şa; yanı hayret) slerini vermekti tense in-j 7 Temiz e kibar aileye mensup bir liz ali elek- trik sandlalmesisi | beyaz bir göm- lekle ot ek e yanmda derli yüzlü Değ yerine güler yüzlü bir beki bulundurulması- ica etmişti. No: 77044 diğer bir dun- e ni edei die bii ceza ile hapıste andalyede yanmak cak on larında yalnız üçü henüz Semi mıştır, Bu sert yürekli katiller ve ce- : Gti h tir. Bunların , hayvanlara “karşı bü- yi hava cereyanından müte- ri hayvanlarma karşı da yek vardır. Bir etmeki İbir mahpus malik olduğu minimini in ai N Üç ki işiy iyi öldürmüş olan diğer il a ku rardığı ineğe bakmağa devam Hapisanede mektep. evlâdır... aaa

Bu sayıdan diğer sayfalar: