27 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

27 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© sim HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN, Nu. 29 -, OMG sene, e A 2 PEŞE MEL 1929 Amerika'da Yeni Harp Aletleri. Mac-Donald'ın New York'a muvasaleti, - Maç Donald birinci oto- ğ mobilde soldadır. rika'nın to pçplukta son sözü: olan Müteharrik Eğ santifnlik ir obüs topu. Bu top bu er 15 libre ağırlığında bir gülleyi si "nil me-| saatte 10 mil sürate maliktii safe, dir. Yukarıda Aerika ordusu için yapılmış olan en yeni harp âletleri re birkudrete maliktir. Bu âletlerin tec rüeleri yapılmaktadır. Tw Tb ir Md. Satın Alma Koiüisyonu ilânları >... — 10 adet kompile dekovil hattı makası çuval çimento 11. adet kıl belleme maa keçe 26 adet kayiş yular maa sap tahta. 'ukarıda yazılı malzeme pa- Şayanı hayret bir canbazlık: Amerika'nın yüksek binaları arasın- Zzarlıkla 4-11-929 da e da gerilen bir e üzerinde 150 metre irtifada meşhur cambaz Dimmy “İ|Tâliplerin müracaati. 2-5766 | Terry hüner yapıyı Evelce ilan olunan : 12 kalem if cins ve mikdar maden rkla satm” almacaktır.- Taliplerin Amerika'nın deniz silahlarından Missipi gemisi üzerinde bir top- İ98 lânma. müracaatleri . 2-5765 Mm a 10 mer ieipile dekovil battı e müzayedesi. Ankara defterdarlığından : 50 çuval idi 1 ie iii mia eçe MO ll gel ar 26 adet kayış yular mâa sap mahellesi cinsi meti lira 8 Sadet çul hacı doğan döne peri hane 14 11/812 1200 adet kıl çu si ibadullah 5 54 761 adet yem torbası caddesi 56 762 46 adet gebre tabkhane (o bey'pınar ii 5 6 1500 21 adet kaşağı » öprü m 26 48 2500 adet timar fırçası vattarin hanardı . ,, (21 * 4/1986 1200 RE ir k saha hacı doğan o snur topu Si Z 65/746 2500 ila mik'abı " ” dönel oğlu ,, 2500 vi malzeme pazar- koyun pazar kasaplar pe 10 300 (1) | kkla 4711485 da alınacaktır. e bile 20 shemi İliplerin müracaati İngiliz gemisi Haighland Pide İspanya sahili açığında bir kayaya 2 ! ui iin | Yukarıya yazılan haneler müzâeyde ile s. . Talip olanla- ” önzk çarparak batı tmuştır. Yolcular ve mürettebat kâmilen kurtarılmıştır. rın 10-11 929 ve günü saat 15te « rin rika eşli komis- mare münakasası ya ma müracaatleri 2-5659 yyare Cemiyetinden : Millet Mektepleri Açılıyor. Tür z - Mai Tayye Cemiyet isi 'Umu- Ankara Vilayeti Millet Meki yn Kiralık narin ve mağazalar ee Hele ire uededi * İmaa kasket elbise yaptırılac * tır. 1 ” -929 Tarihinde millet mektepleri © açılacakur. Yenişehirde Gazi Mustata Kemal caddesinde elektirik şirketinin tah Taliplerin nüm e yi görme! “Sİ Okumak ve yazmak bilmiyen n ve erkek halkımızın liye se ral lin birinci katında dört oda iki dairesi ve üç adet /Şeraiti anlama! SEE rağek iki ile Lab günde ikameigi kipi en yakın e ağ mağaza kiraya verilecektir Klektiriki gaz ve su tesisatı Sirmen dört arasında -teşrinievvel 929 A) yi ağva kayitlerini. yaptısmaları am Ş talipler Şebremin nliği © Nezaleti Fenniye-Müdürü Avni Beye müra- İnihayetine kadar müracaatleri ilat ——————— caat etmelidi 2- SAT olunur . 2-5750 Mes'ui Müdür: HİKMET ŞEVKİ mam İM w

Bu sayıdan diğer sayfalar: