4 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

4 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yedinci yıl dönümü İtalya'da ve rahhaslar a- e ai İdâ ittihaz olman e ka si dır. Roma'da birinci'nazır M benson ile birlikte deniz silahlarınm. tahdidi ransınm hazırlıklarile rm iştirak edecek YENİ BIR KANUN rika'nın Londra Sefiri jeneral > hücum hiç ri olacak ve-konferansa” BULGARİSTAN: kalmamıştır. Birinci rini“biribirine-yaklaştırmış ümit olunmaktadır; Japonya'da muhalefet fırkasi- Faysal i Mf P : : Faysal Hazretleri — Irak: Kıralı lunduğunu teyit-etmiştir. za İTALYA: me çi â ıp FRANSA, Kabine buhranı. vazörlere ait 10, tleri- ? lan tar Kl Sales zi Fransa'da kabine Hakanı İNGİLT Ni «Mr; Henderson » ve Kelloğ. dâir bir ee p il ei giltere ri Nazırı M. e öge si Hiz: m baran derson bü nut- senesi: eline Gari z harbi cinayetler sırasına koyanyeni bi r ahli e ma ve bir-adım”ret ve kabiliyeti e ne ldük.,, Londra'da mağ “Ger ihtilaller sene * lunmuştur. Süvari polisle; tereddüt. halde faretinmuhafazasma' polisler işe-müdahale ateş Pire konservatör kâr - partisi, Muhafiağir. fırkası deki “ intihi abattı muv: liküimeikiz- sebep ol sat hakkında tahkikat icrasma “ Türkiye Cümhüriyeti ,, Hariciye Vekili Dr; Tevfik Rüstü

Bu sayıdan diğer sayfalar: