4 Kasım 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 ön NUSHA MM ln. ASAYİŞ, İSTİHSAL v Türkiyede hakim olan yeni idare | prensiplerinde yen ziyade ameli hayati larına istinat ediyor. Ka in ve siyasi, içtimai mü lerinin yalınız nazari bir içinde yaşamasile iktifa Modern bir devlet tasav linamaz. Mütekâmil devi » her şeyden evel yatanda- ern ve çalışmak im I vermek mecburiyetinde-| #Süphe vok ki, bir memle- Yaşamak ve çalışmak i Verenşey, asayişin, ni-) i kanunun her tarafta ha-| nasıdır. Bugüne © kadar et (vatandaşın ya $ bir nüfuz ve tesallutun! sızım temin) n anlıyoruz. Bu politika- Gİ istiyo- Siyasi ve iktisadi sahalar- Memleketimizle alâkadar kaynağı olduğunu izah et- işi, azladır. Harici emniyeti- a karşı takip et- İe yo > dürüst ve sulhpervera: emniyetimizi de kanun- rn istinat eden ir. Bu itibarla Gazi Rei- e 'un; jandarma ve zabita Kü buyurmasını çok yerinde i miş bir iltifat ve kadir- pm izi, bir kelime ile medeni yükseltmek it bir arzu dezildi bağlı olduğumuz iu Yüksek vazifeyi yapmak a ie in de hazırdır, zaman da Üyüleker dahilen ve haricen| İğ 7et altında bulutuyor. Za- o ette bulunmağa mec- iy Suğumuz sair milletler de in daima hatırlamak me İYetinde bulunduğu yeni va ile kâdar çok istihsal... İS eskidenberi de mevcut € bı Vâtandaşlar için olduğu ka berkes için esasli bir em- İ müdakaa kuvvetlerimiz ve! “Yasetimiz temin ediyor. ii asayiş politikası temin serimizin .. fedakârlığın Ti erer telekki ediyoruz. seviyemizi, irfan 8€- e İMek, sadece içir o an emrettiği bir vazife- #tir. Zemin hazırdır, çün- yi et amir: Çünkü Yoldan gidiyorlar. Türk Ka tar İstihsal, mümkün t tarihin hiç bir dev WU günkü ehemmiyetini) * iştir, Reisicümhur Haz İ Sene başi nutuklarında etin iktisadi vaziyetini «lârken hükümetin istih- lesinde tahakkuk ettir- ap Slıstağı gayelere de te- Ayurmuşlardır: Zirai ens- bir an evel vücude ge iy , zirai kooperatif teşk Kb başlanması, . çalışkan b Eğ köylüsüne işleyebileceği ye temini. , ükümetin bu yolda sarfe- i inkişaf ettikçe, is- İvasiyerimin de daha zi- işaf edeceğine» şüphe » Müliye, Nafia ve umu- iktisatli “politikamızda iğ Mazi arttırmağa Tâyık bak ehemmiyeti veriyor “ve e Meticelerini — görüyoruz. iegünkü yapiyetinis BE: e Yaçlarımızı tatmin ede- bünun sebebi bu günkü NA rın bir hududu ölmama| in Muhtelif sebeplerden do- Ml gemleketteki bütün istih- 4 A, A PAZARTESİ 4 TEŞRİNİSANI 1929 ci sene, No 1339 SI 5 KURUSTUR — Bözarsznn Enamel Siirt mebusu NUAYM BUGÜN 2 inci sahifede: 4 üncü sahifede; Ankar skdap N a — Son haberler KW 25 Hikâye 3 üncü sahifede: 0 3— Ria Mahieme Tail alar Şehir haberleri N 1 Memtepliler Sütunu A A EY IM. Volpi dün Italyadan şehrimize geldi ve hükümet namına bir çok zevat tarafından karşılandı Havat nahalılığı M. Volpi dün geldi Maliye vekili namına Şefik, hari- ciye vekili namına da Server Cemal B.ler karşıladı .——<— M. Volpinin Ankara seyahatı ticaret mu- ahedesi müzakeratile alâkadar olduğu tahmin olunuyor İtalyan sabık maliye i 'de bir kâtibi olduğu halde dünkü ekspresle şehrimize gel miştir. Sinyor Volpi istasyonda maliye vekâleti | ve vali namına defterdar Şefik, hariciye vekâleti namına da al- tıncı mübadele komisyonu Türk delegesi Server Cemal beyler tarafmdan karşılanmıştır. Sinyor Volpiniri inemleketimizi ziyareti siyasi ve iktisadi mahafilde ehemmiyetle telâkki edilmektedir.| Mumaileyh bir kaç güne kadar Ankaraya gidecek ve ri-| cali hükümetle temas edecektir. Bu temasın yakında ak- tedilecek Türk - İtalyan ticaret muahadesile alâkadar olduğu tahmin edilmektedir. lüm değildir: Mamafih Cumaya kadar azimeti muhak- kaktır My meri H. Etfal reisinin beyanatı Cemiyet bu sene ha- yırperver faaliyetini tevsi edecektir Vilâyet merkezlerinde diş klinikleri açacak «Şehirci anaya»ve«Köy- lü anaya» isimli iki eser basacaktır ANKARA; 3 (Telefonla) — Brüksel sergisine ve Danimarka ve İsveç'teki beynelmilel Himi yei Etfal kongresine iştirak et- tikten sonra avdet eden Hima- yei Etfal reisi Fuat Bey kendisi İle görüşen bir muharririmize şu İbeyanatta bulunmuştur: — Himayei Etfal teşkilâtları Fuat Bey yacbalarından istifade edi- idir. İktisadi inkişaf, T istek ve cebri hareket- « O sahadaki gayele- Si için uzun bir zaman Si bir çalışma lâzım-| ümetin tuttuğu yol bu- Tİ 5 Matandaşının milli vazi- iten biri de hükümetin bu ty ina müzaheret etmek uzun zamandanberi dünyanın kılmağa muhtaç yavruların iher tarafında yapılmakta velhi işlerile meşgul olan cemi İgünden güne artmakta ve tekâ 'tin müteaddit yerlerde 2380 has mül ettirilmektedir.Almanya'da |tanesi ve o nispette yatak, tec- çocuk bakımı ile iştigal eden hizat, ve tedavi laburatuvarları 1699 müessese vardır. Bu mües | vardır. Bu hastanelerdeki yatak İseselerdeki o yatak © mevcudu |mevcudu 167,438 i bulur. Ve 3“ | bak 3,854 rakkamını tecavüz eder.|ne bu hastanelerden başka 1331 Keza hariçte iş gören çocuklar)istirahat evi vardır ki, bunların için de 1223 müessese kurulmuş | yatak mevcudu 62,742 i bulur. tur. Bu şekil müesseselerin ya-| Türkiye Himayei Etfal cemi- tak mevcutları da 63663 tür. — |yeti deruhte etmiş olduğu çek “ephede kendi hissesine üç gellefiyetleri yapmak ere katlanmaktır. Siirt Meb'usu MAHMUT Bütün bu müesseseler sırf hal |mühim şümullü vazifede muvaf kın yardımile ve teşebbüsile|fak olabilmesi için memleket da doğmuş ve gene halkın yardım. hilinde mümkün olduğu kadar İlarile yaşar. Burada Himayei azami bir mesai ve samimiyetic Etfal cemiyetinin on iki milyon | çalışmaktadır. azası vardır. Çocukların ve ba-| (Mabadi dördüncü sahifeda) i Albana vapurunda- İtahkikete başlamıştı. Sinyor Volpinin Ankaraya gideceği gün henüz ma-j Tahkikat bitti | g pe di l ki kömür tozlu | havyarlar | Tabkikat kimin aley- hine neticelendi, vapur satılıyor Geyenki müshamızda, 200,000| lirayı mütecaviz bir dolandırıcı lık vak'asinın tafsilâtıni vermiş ük. Hadise şu idi: Yunan ban- dıralı Albano vapuru yükletil- miş olan malların 220,000 lira kıymetindeki sigortasına tama»; (/ an Marmara'da balırılacaktı.Fa kat iz meydana çıkmış ve polis Polis ge- miye eşya yüklemiş olan bağır- | İsakçı M. Peldmanı ve 40 balya geti yükliyen Mezrahı biraderle ri, 72 balya tütünleri bulunan Kırzade biraderleri ve 58 fıçı! kırmızı, 10 fıçı siyah O havyarın| sahibi bulunan Yorgiyadis efen| dilerle gemi acantası Miniyahu lis efendi ikinci şubeye çağırıla | rak istiçvap olunmuşlardır. Po- lis âyni zamanda gemiye gide- rek eşyaları müayene etmiş ve| bunlardan ancak Yorgiyadise| ait bulunan havyarların kısmen kokmuş ve kısmen kömür tozu olduğunu tespit etmiştir. Tah- kikat Yorgiyadis efendi ne maksâdının içi tamik ölunmaktadır. Diğer ali. kadarların mesuliyeti görüleme miştir, m. Albeno vapürü Beykoz açıkla rmda “yatmaktadır. Gemi satılı- ğa çıkarılacaktır. i Cesedi denizden çıkan Mağfure H Intihar mı? Kandilli lisesi tali- batından Mağfure H. ın cesedi denizde bulundu Dün sabah Üsküdarda Şemsi paşa | | sahilinde genç ve güzel in hik 50041 di görülerek derhal zabıtaya haber ya cinayet imi olduğu e tır. Tahkikata devam edilmek! hanımın eldesi Emre hanım: vak'a hakkında bir muharriri- ğini söylediler. Arkadaşları mektep- te akşama kadar ağladığını ve akşam Usküdara geçtiğini söylediler. Bu sa- m bah polisler-cenazesini bize teslim et- ere, Yaptığımız tahkikata © nazaran Mağfure hanım o gün annesinden is- tediği parayı sından mütees- sir olmuştur... ZEPLİN UÇTU ZURİH,2. A.A. — Zeplin balonu saat on beşte Dübendorf! tayyare karargâhma inmiş ve saat onaltıda şimale doğru ha- iFevziye H. hıskanç-| #üst tarafını Seniye hanım şöyle anla- Kıshançlık! | lıkla Seniye H. in yüzünü kezzapla | yaklı ? Şimdi kadıncağazın / bir Gözü kör oldu, hadise nedir? Seniye - Hanımı kör. eden Fevziye H. min kocası sandala Şerafettin Evelki gün Üsküdarda sarf kıs- İ kançlık yüzünden çok feci bir vak'a İmei Bir kadın kendine rakibe addettiği Seniye hanım namında di- ğer bir kadının sokak ortasında üze- İrine hücum ederek yüzünü kezzap dökerek yakmış ve bir gözünü kör et- miştir. Yapan tekila sazan vak a şu suretle olmuştur. Üsküdarda Evliya hoca mahalle- sinde aşma sl sokağında oturan sandal- yor: — Fevziye hanım ve zevci evvelce bizim evde oturmakta idiler. Bu karı kocan arasında öteden beri hiç kav ga gürültü eksik olmamakta idi, Ge- ne bir gün yapılan kavga neticesinde! * Şerefeddin efendi elbiselerini bana teslim etti. Buna Fevziye H. fona hal de kızdı ve bana: “Sizin aranızda bir iş var ama ben onu er geç anlarım, dedi. Bu meseleden sonra evimden çıktı- Cumartesi günü idi. Sabahleyin İ çalışmakta olduğum Paşa İinanımdaki İtütün deposuna gidiyordum. Bir kö- şeyi dönünce Fevziye ani olarak önü- me çıktı ve derhal üzerime atıldı. Ye- İre düştüm. İbağırmak İri aktığını hissettim. Kalkmak iste İdim. Fakat hiç bir şey görmiyordum. İ Yüzüm ve gözlerim © yanıyordu, kör olmuştum”. Seniye hanım bundan sonra Tip fakültesine nakledilmiş yüzü ve mi- desi yıkanmıştır. Fevziye hanımın yü zü yanmış, bir gözü kurtarılmışsa da öbür gözü kör kalmıştır. Vakaya sebep olum Şerefeddin &- İ fendi de bu hususta demiştir ki: — Zevcemle şimdi öl vayy yı ben de yeni işittim. Mamafi ötüm hslerie iç bir alikim yek gere “İkramiye istikraz. itilâfı için ikramiye isteniyor 909 istikrazı hamillerile şehrema- peti arasmdaki davanın sulhen intaç miş ve bunun5000 lir. şehremini Muh 3000 lirası müderris İbrahim Fazıl; 3,850 Tirası Emin Ali, 600 1 muhasebecisi Nuri, 350 ei müdürü Muhlis beye yeniden bir ikramiye verilmesi için Emanet! makamına müracaat edilmiştir. Divanı âli dün kararını verdi Eskişehir, 4 (Miliyet)— | Divanı âli Muhlar Pşa davasında seyri sefain ida- resinin talebini Türk altu nu olarak tahtı hükme valarmıştır Kış yaklaşdı- ğından gıda fiatleri fırla- mağa başladı Bu günler.'e yene nelerin fiatı arttı, sebep ne? Kış yaklaşması” üzerine me vaddı gıdaiye fiatleri gene yük- pi selmeğe başlamıştır. Bilhassa hububat fiatlerinde Json bir ay zarfında ehemmiyet- li bir tereffü görülmektedir. Yapılan tahminlere bakılırsa İbu sene kışın kuru sebze fiatleri geçen senekine nazaran daha pa halı olacaktır. Yaptığımız tetkikata nazaran son bir ay zarfındaki omevaddı gıdüiye fiatleri arasında şayanı hayret derecede farklar vardır. Geçen ay perakende olarak okkası 35 kuruşa satılan nohu- dun okkası şimdi 45 kuruştur. Mercimek bu sene bol olduğu halde 35 kuruştan 50 kuruşa, patates 12,5 tan 1S e, soğan 10 kurüştan 12 kuruşa muhtelif şehriyeler 42 kuruştan 48 kuru şa çıkmıştır. Muhtelif cins fasulye fiatleri üzerinde on kuruşluk bir tereffü vardır. Esasen gelen haberlerde fasulyenin bu sene de az olduğu i- inlaklsakielı Bu gidişle fa- sulyenin okkasını 60-70 kuruş- lan aşağı yiyemiyeceğimiz anla sılmaktadır. On gün eveline gelinceye ka dar çok ucuz olan pirinç birden bire on beş kuruş yükselmi Alâkadarlar mevaddı gıdaiye fiatlerindeki tereffüc sebep ola rak fazla ihracatı göstermekte- dirler. ç Geçen seneler harice çıkan mallar bile İstanbul piyasası ve sıtasile ihraç edildiği halde bu sene limanlardan doğrudan doğ ruya ihracat yapılmaktadır. Mektepliler müsabakası 26 ıncı hafta Önümüzdeki per- şembe akşamına ka- dar vereceğiniz ce- vabı seçiniz. — Hajtanın en mü- him yazısı nedir, niçin? Sualine vereceğiniz cevapları Cumartesi günü akşamın kadar kabul edeceğiz. yeni yapı Yalovadaki imar işleri devam et. Kaplı çıktığı bir yerde olduğu ZEKAİ B. DAİNLER VEKİLİ OLUYOR Müskirat inhisar müdiri. Ze. kâi B. in dainler vekâletine ta- yini, maliye vekâletinden baş vekâlete arzedilmiştir. Keyfiy. ti tayinin bu günlerde iradey milliyeye iktiran etmesi muhte almıştır. reldir. / Kaplıcalarda büyük hamam ve Gazi köşküne giden yol Yalovanın imarı Imar faaliyeti devam etmektedir, lan tes sine de iki büyük ve muhteşem teras miştir. İşrişime Kr çk. adile yar ya cephe- yere şık bir kulübe yp Kulü-| pıldığı gibi kaplıcalara bakan benin etrafı camekânlıdır. İçerisinde) sine de iki büyük ve Nail ve 300 || zarif tulumbalar ve buhar teneffüslinşa edilmiştir. Seyrinef etmek için tertibat yapılmıştır. Bir) Yalova seferleri devam etmektedir. idaresinin Mevsimin geçmesine rağmen, vapur. ir çok halkı Yalova'ya taşımak İmarla meşgul olan Sadullah bir haftaya kadar şehrimize av- en verilmişti. Tamirat netice! deti muhtemel görülmektedir. DUYUNU UMUMİYE KOMİSERLİĞİ Maliye müsteşarı Ali Riza yin Düyunu umumiye komi- erliğine tayini takarrür etmiş. ğ Maliye müsteşa İbeyin tayini muhtemeldir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: