4 Kasım 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

4 Kasım 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET ŞTT ULERR SAA GAST TU K 1o — veremaaamli Wülküâörm we Niüizala ga oe Kiçik H Cinler ve pet Sdili ASRIN İKÂYE viler risten Bernart iyet T İDAREHANE —Ankara Telgrai adıcı Teleton gu a Aatanbul 3811, dan ABONE Türkiye & |söyleyemem. — Kuzum söyle, Dedikodu yapmaz Gedeon dedi ki: — Evet, evim bir kaç hafta tekin değildi. Sonra gene te-| — kinleşti. Cinlerle periler, fazla|nız iıhk:: tutturamadılar — Yapmayız Oturduğum apartımanı — bili — Greto dö Grotediye'nin yorsunuz değil mi jahal |kızı nişanlıydı. Evlenmek — için | Tesinin işlek bir © , elli|boş bir apartıman arıyorlardı. senelik bir binadır. Beş katı var| — Albertiler gittikten sonra a-| Birinci, ikinci, üçüncü kat-|partımanı onlar kiralayıp cev- Jiarda sessiz, sakin kiracılar var |lendiler. | dır. Dördüncü katta sanatkâr| Mösyö Greto dö Grotediye'- bir karı koca oturur. Erkek za- İnin kızı, sahıden cin gibi bir İyıf, çiroz gibi, sinirli bir adam. kızdı... İKarısı, tıpkcı kendisi gibi, berbat İbir mahluk. | Beşinci katın kiracısı, eski hâ kimlerden * mösyö Greto dö Grotdiye' dir, Apartımanın on- alr; beş senelik kiracısıdır. Kızı bırâ Fransadaki bUhf?f'_ kaç zaman evel evlendi. 25 inci haftanın 2 inciliğini Bundan altı ay evel, sanatkâr Galatasaray Lisesinden 362 Mu mösyö Alberti, merdiven başın- zaffer Bey kazanmıştır. Bu yazı | da bana garip bir haber verdi. şudur: Bir kaç zamandır, tam gece ya-! Son haftanın en mühim siyasi rısı, apartımanda acayip sesler hadisesi şüphesiz Fransa kabi- işidiliyormuş kahkahalar duyu- nesinde husule gelen bubrandır. | lüyor, zincirler sürükleniyor,inil Daha bir kaç ay evel — vuku bu- tiler duyuluyormuş. Mösyö Al- lan bir kabine buhranı (Briand) ra bir kahvede buluşmuşlar. -. |berti titriyordu. m (Poincar&) yi istihlâf etmesi Cüzdanı çalınan zat kahveye da| — Gürültüler tam üstten geldi-|le yatıştırılmıştı. ha evel gelmiş, diğeri sonra Onu | gi için, mösyö Greto dö Grote-| — Fakat son hadise eskisinden görüp içeri girmiş. . Selâmlaştı- |diye'ye sormuş. Onlar hiç bir çok daha mühi ne kadar lar. .. Yeni gelen oturdu ve: — İçey duymadıklarını söylemişler. devam edeceğini ve neticenin ne — Tutulmuş! dei. . Öteki Üçuncü katın kiracıları ise, olacağını kimse kestiremez. — | cal ile sördu: hafif bir tıkırtı doymuşlar am- — İstifaya gösterilen başlıca se — Aman deme! Sahi mi? — İma, ehemmiyet vermemişler. — bep mecliste bir takım tail me- ? gözümle| — Kapıcı, evde cin peri bulun- selenin reye vazedilmesi üzerine madığını söylüyor, Alberti ve hükümetin “11” rey farkla akal | - mıs ların mesuliyetini Kabul etmez BÜGÜNKÜ HAVA Pün bararct ea çok J$ en az 9 idi. Bugün bava sekseriyetle de Nakleden Selâmi İzzet Mekteşliler / müsabakası alutlu olacak, rüzgür poyraz eseekil. FELEK TUTULDU! Cuma günü nill:liu:'l'-B' n v weresine şahit Birisi vıyı..a.rpek eksik olmıyan yankesicilerden birine cüzdanını | kaptırmış ve bunu hadiseye lâ-| yık bir süzişle arkadaşına anlat- Mmış. Bu vak'a geçen Perşembe günü olmuş. .. Ertesi Cuma gü nü bu iki zat öyleden biraz son- Bu sene Mi'let rektepleri Naime Halit Afabesi kutmağa umiyetle karar ver Bu ailabe bil için yaz M assa büyükler YUT Ştır. Hali Nümune İstey MNN YAKT l0a> ANADOLU SIGORTA ŞIRKETİ Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. n kite Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - maliye Sigortalarını kabul eder. Adres: 4 üncü Vakıf han İstanbul e nbul DA Himayei etial reisinin beya ŞARNETRRE MAT AA TE DU M (Bi ahifeden mabadi) Cemiyetimizin büyük hamisi bu suretle mesut neticeye isal| Reisicumhur Hazretlerinin ve|edecek en mühim vasıtalardan | hükümetimizin kıymetli müza- birisidir. heretleri müuasır. ihtiyacatı| — Ankara'da bir diş polikılınığı | Bihakkın müdrik halkımızin u-| açılmıştır. Ankara mekteplerine İ nutulmaz şefkati sayesinde bu- | devam eder gün 440 yerdeki cemiyet teşkilâ |den lüzum görülen talebe bu kı | tınım delâletile bu mühim vazife (Jinikte dişlerini tedavi ettirebile | yi hüsnü ifa etmeğe çalışıyoruz. İcektir. Bu sene içinde diğer bü- | Ötedenberi halkımızdan istir | yük vilâyet merkezlerinde de bu bam ettiğimiz şeyler meyanım-İdiş kliniklerini teksir edeceğiz. | da mühim bir noktayı da buras| , ,L L L L l da bilvesile tekrar etmek iste-! .£ ha Blşün " |niğini de hamam önünde açaca- rim: Diğer memleketlerde cemi | BiBiti de hamam önünde açaca- n Diğer Te aa aai jatina |8!Z. Cemiyetin bu seneki çocuk | yetlerin en büyül haftası hazırlıkları şimdiden baş dı, cemiyetin azalarıdır. DT İ ST AD SAA ö bi 4 ı Halkımız günde on para #Ö)kalem sahibi zevatın bu seneki cüzi bir parayı Himayei Etfal | evatın b K öi geu çocuk haftası kitabı için kendi- cemiyeti için ayırmak İütfunda İlitie yenkdek taektüplar söüde di " aa bıı_luı:şırl-r;)-e*»::_-uw_l_îı’: dün İrildi. İdare amirlerinin bu bay- ::’;:r'e:(':; ı-dyeıı ş:ziıleyi daha (T hakkındaki mütalâaları s0- | Köleylikia. ve dabi genle Marvel Wrul(ıu. Ve memleketteki mevcut | çocuk mütehassıslarının - çocuk fakiyetle ifa edebilecektir. İbakımı haklandaki - mütalfa ve Şurası da muhakkaktır ki, bal | J 7) YU L e DF kımız çok şefkatlıdı * eserine dercedilecektir. A mes'uliye- 521 Telgraf İmtiyaz gELAEL NNN v g anatı - | vi mevcut talebeler-! | | EK SİNEMASINDA JORJ. BANKROFT OLGA BAKLANOVA dikleri en mua: PARA KURDU ( SAMSÖN lminde — görüneceklerdir. Pa- Ve WE DİKKAT! deki 6 T.sani çarşamba akşattii hamra sineması 2 inci sesli ve sözlü filmi olat ŞARL ROGERS ve NANCY KAROL un temşili ÜÇ NİKÂH filmini iraeye başlayacaktır. Sözlü var yeteler Gisdori Girlein Bleves sü VE Beke ı OPERA SİNEMASININ ümdiye kadar misli görülmemiş bir muvalfakiyetle irae etmekte olduğu AŞK ZANBAĞI barikülâde sesli filminde Ünitet Aristin parlak yıldın LUPE VELEZ 1 garkı süylerken, — dans ederken, gülerken, ağlarken ve pehlivan gibi ürken gördüğünüz zaman behtü hayref manız kabil değildir 2 A Fotofonn mükemmel sesli makineler bütin sesleri gayet ih bir surette aksettiriyorlar. karısı ile eğleniyormuş.. Bir kaç gece, evde nöbet bek | ledik. Ses sada çıkmadı. Cinler- | le periler kendilerini teşhir - et- mek istemezler... Son gece, mösyö Albertinin dairesinden çıkarken, kiracılar bir araya geldik. Görüştük.Mös yö Greto dö Grotediye, mösyö Alberti ile karısınım apartıman- dan çıkıp, sayfiyeye gitmeleri lâzım geldiğini ileri sürdü. Karı ve kocanın sinirleri pek bozuk — Amanın dur yetişeyim! Parası aşırılan fırlıyor, öteki sü künetle kahvesini içiyor. Ön da kida sonra giden geri dönüyor. — Ayol ne tutulmuş ne bir şey! Merkeze sordum, haberleri | k! ’n—— Belki Merkez dikkat etme miştir. Ben gözümle gördüm, şöyle kenarından ufak bir parça! — Kendinı | yahu! Ne par çası. Yankesicinin kenarı olur mu? Ne yankesicisi ayol! Ben güneşin tutulmasından bahsedi. yorum.. Sen ne anlayorsun?. . Öteki homurdandı. . Bü me- yanda teskini hiddet için bazı| | kelimatı tayyibe de sarfetti ga- Kbâ! vardı. | Bunu pek makul gördük. Ertesi gün onları ikna ettik.| Taşındılar. j Yerlerine gelen kiracılar, ge çeleri hiç bir gürültü işitmedi- | | İBADULLAH! Şu günlerde palamut ve to- — gâğin kepazeliğine dikkat ettiniz mi? Gulâtı Bektaşiyeden Mer- hum Nafi Babanın kurban ba- yramında elinde bir torik oldu. © ğu halde giderken rast geldiği münasebetsiz ahbabına verdiği | aa samma aa gevabı bilir misiniz? Bu münase | kette bir balık konserve fabrika /— betsiz ahbap Babafendiyi elinde | sı olmaması yüzünden milyon- | torikle görünce: larca servet denize dökülüyor. | — Babafendimiz! Diğer can-| — Zügürt arkadaşlardan biri /— lar kurban Bayramında koyun bu bolluğa bakarak bir “Pala. | keserler, Zatiniz torik mi zebhe mutla tedavi,, usulü keşfetmiş. deceksiniz? /Yaptığı histede, 1 - tavası, 2 - . — Evet erenler! Biz Sıratı rgarası, 3 fırını, 4 - yahaısı, 5, | Bühren geçmek niyet ettik.. de- | şiş kebabı, 6 — kiremit kebabı, miş. . 7 — dolması, 8— lakerdası, 9— B Doğruyu söylemek lâzmmge- | tüssülüsü, 10 — Haşlaması, 11 - | !ğ“ bu bo!lıfk galibâ çoğumuza | mayonezlisi, 12 - köftesi.. Ona —ü yolu tercih ettirecek. Pala-|sorarsanız - tatlısı da olurmuş “Müt okadar çok çıkıyormuş ki / ama ben size tavsıye etmem, Ne ahcı olmadığından tekrar deni- |dersiniz şu listaya? € dökuyorlarmış.. Eğer sahih acınacak Meml. Gedeon sustu. Sorduk: — Netice? — Netice, periler Albertileri kaçırmışlardı. — Sahiden cin ve peri mi armış?. — Yok canım... Amma fazla FELEK *debi tejrikası: 80 AŞK GÜNEŞİ Etem Izzet aa LrsAR danımıza, varlığımıza ya- UBancı ne varsa yakıp yıkıp 'qıp taşıp geçiyoruz .. lüm dünyanın kurtuluşuna, yol verdi. İzmir bu yolun ilk durağı olacak ve.. Elek- â Ağyonu bir sel tufanı gi-|tirikleşen insan bir gün nur bi eritip geçeli iki gün oldu./topu gibi göğe yükselip yer| | olduğundan, süküne ihu'yı;ım; Ni « iktidarımı kaybetmiştir. İliste bir fırkanın 120 den Yalnız bu şefkati hayır mües| — Ce S n Müzrünüz'llke seselerine tavsiye etmeleri hem | , | 3 - mdaki matbualın neşriyatının kendi arzularmın yerine kolay- / (Ckisine çalışılacaktır. lıkla gelmesini temin edecek ve| hem de cemiyetlerin kudsi gaye | harflerie bastırılan İsitaplar lerinin tahakkukunu — tescil et- | EeğLep telekelerine miş olacaktır. Halkımızın cemi | ““Üzsümi merke yetimize karşı daha fazla müa-'na: venet ve muhabbet göılcrml:ıivıhlfl nin müfusumuzun - tezayüdüne | öt a mühim — amil olacaktır. — Bütün Çaflaceltir. Çocuk hattar, afişleri n A sene daha başka bir şekilde mer- tetkikat gösteriyor ki, bilhassa | kezde ana kucağındaki tesisat ta yap-| |kadınları velüd olan Türl tırılmaktadır. Bir haftaya kadar ik- cocuk vef yatının önüne geçildi- | mal edilecektir bu suretle mücssese- ği ve çocuk bakımı bihaklan te:|Ye daha fazla çocuk alımması imldnı| aa edildiği takdirde 40-45s6 seşeenü| ne zarfında nüfusu bir misli tez yit etmek mümkün mayei Etfali liyette kalmasıdır. Briand'ın istifasile seneler- denberi Avrupayı idare eden el lerin, yani (Çamberlain, Strez- mann ve Briand) hepsi de sah- neden çekilmiş bulunu; zupa hatta cihan siyasetini eden bu üç siyasi recül Lokar- mo, Daves, Young - plânları ve Kellog sulh misakr gibi bütün | dünyayı alâkadar eden mühim ve müşterek eserler meydana ge | tirmişlerdi. Senelerdenberi iki devlet ha- | riciye nazırlarının gayretile pek | sıkı olan Fransa - İngiltere mü ti son İngiliz intihabın- /da muhafazakârların amele fır- kası tarafından mağlüp edilme- sinden sonra zayıflamıştır. «La Hayev konferansında İn | giliz maliye nazırı M. Snovden'| in meclisteki Fransız murahha- sını ne elim vaziyetlere düşürdü ğü hatırlardadır. makla beraber, mecliste ekseri- | Bu konferansın neticesi Fran yeti dal sızları memnun etmemiş ve ne- | kaları tarafından teşkili ihtim tice olarak Briand kabinesi de li zayıftır. Briand kabinesini b Bunla- |tifası yalnız Fransızları de, Horiç AwsEa Ve Adarllürüeiğle| rm asıl sebebini bunda aramak |bütün Avrupayı alâkadar ede- ketleriyle olan temasımızda hergün Tâzımdır. cek mahiyettedir. Bu ani istifa | biraz daha kuvvetlenmekte ve oralar Bu vaziyet karşısımda Rei: cumhur M. Doumergue kabine teşkiline radikal sosyalistlerin reisi M. Daladier'yi memur et- mişti. M. Daladier sol cenah fır kalarile teşriki mesai ederek ka'sonra La Haye de kazandıkları bine teşkiline çalıştı, fakat sos- muvaffakıyetin talikmdan şüp-| Bt © - l yalistlerle uyuşamaması yüzün- heleniyorlar. Alâkadar hükümct | — Kolona cüketlerimi. " Üscuteeda den muvaffak olamadı. Buğün ler tarafından henüz tasdik edil| tekerci / ve Kolonyao Hlasan Fiendi Fransada sabit ve sağlam bir ek|meyen Young plânı, Rin'in tah | Jirnindan taklik edildizini. ilân bemiş R j meye n yapılan — tahkikattan bunun seriyetle bir fırkanın kabinc teş (Hiyesi, Sar meselesi, Londra kon | gop olmudıkı snlaşılarık bu yözden kil etmesine imkân yoktur. Çün feransr gibi bütün Avrupayı alâ | rencide eriğim Hasan Efendinin kal- kü azası 600 den fazla bir mec- |kadar eden meseleler yeni Fran | bini kendisine terziye vermek suretile ızla sız kabinesinin alacağı şekle ta- | mes'eleye wihayet veri Mühakeme- Bunun içindir bidir. mizden sarlınazar ed sabahtan akşama kadar Af- dan beri bütün Türk köyle- yonun tel ve demir örgüle- rine ateş verdiler. Yaralılar, rinin altını üstüne getirdi . . sıhıyeler haber getiriyorlar. Bir lâv seli gibi Konstantin'! Bütün Türk köyleri gazla, ordularını eritti eçti. Bu lâ- benzinle tutüşturuluyor, ka vın kaynağı kalplerimizde dın, erkek, çoluk çocuk ele yanıyor .. geçen her Türk iplere bağ- Türk kalpleri yanıyor. |İlanarak yangının içine sü- Ateş var . Ateş! rülüyormuş! Ateşin karşısına durula-| Nerde insanlık davasının. maz! 14 başında görünenler, nerde: / Geçeceğiz ve,. — Humanitaire giz!.. Avrupa, Âmerika ricali?. | | F Yeni el tej nühim tenzilâtlı çocuk baftası ee anaya) ve (Şebirli Cumhuriyet bayramı — dolayısiyle halkımız tarafından cemiyetimizin tebrik telgrafnamcleri ve mühim mik tarda sarf edilmiş olduğu görülmüş- ae | tüe, Bu sene şefkat telgraf kâğıtlarının inat etmek- | daha fazla rağbet görmesi için mü-) tenddit ve muhtelif afişler yaptırıla- caktır. Çocuk bahçesinin noksanları gün eçtik, ıık. iye bi ki Fransa kabineleri mecli: bir (Coalition) a te idiler. Yeni kabinenin kim taralm- dan teşkil edileceği belli olma- Cemiyetin aza mihtarı de gün geç tikce artmaktadır. İviyesine çalışılmaktadır. Dar aa ee mammmammanamanez Bahçe Ki Kczacı Hasan Bey taratında: çilik serlâvhası altında gazetelere verien İlân sahibi Hasan Bey tarafından teksibi işleri yarıda bırakmıştır. Vaziyetten en fazla endişe e- den İngilizlerdir. Strezemann'ın ölümü, Briand'ın sukutundan mebusu yoktur. Ha naat kaydetmemiştir! yuh olsun onların insanlığı- na, 31 Ağustos... Zafer! Zafer! Zafer! Baş döndürücü bir zafer. Muzaffer olduk . Onun dediği gibi: ü Düşman vatanın ha- Gidece- metinde boğuldu. neticelenmek üzre olan mühim | daki Himayci Etfal teşkilâtımızan tak | U şartnamesinde HA ve telerruatı ile soğuk hava de- poları ve yevmiye on ton buz çıkara- bilecek buz fabrikası inşa ve — te'sisi| kapalı zarf usulile münakasaya — ko- jşaat ve te'sisat peşin edilecektir mütcah nur. 2- Münakasa 15 Kânunevel 929 pa- Kar günü szat on dörtte Adana bele- diyesinde müteşekkil Belediye mec- lisi tarafından icra kılınacağından ta liplerin münakasa, müzayede ve iha- Vit kanunu ile olbabdaki şartnameler tarifatı dairesinde hazırladıkları tek- kifnamelerini vakti mezküra — kadar makbuz mükabilinde belediye riyasc- tine tevdi ve ya irsal eylemeleri Wü-i zamdır. 3 - Münakasaya iştirak edeceklerin, ehliyet vesikalarını berayi tetkik yev- mi münakasadan ha'ekal sekiz gün evel göndermeleri neşrütdir. 4 — Hazırlarmmış olan proje, şar- tnamci fenni ve münakasa şeraitini ve gair evrakı lâzımayı muhtevi dos- yalar belediyeden yirmi beş lira mu- kabilinde tedarik olunabilir ve hariç- ten müracaat edecek taliplere bedelil mükabilinde posta ile gönderilir ve her türlü izahat dahi talep vukuun- da der hal bildirilir. $ — Muvakket depozite miktarı âwen yirmi bin liradır, ihale tari-) binden itibaren bir hafta zarfında bu. iü yüzde on beşi- Tstanbal Uçuncü Hukuk Mahke-| mesinden: Evkala ait Sirkecide Sir- keci caddesinde Emir Camü ittisalin- de (12-No.) arsanın ecri misil ve mü scınmadan (44433) kuruşun tahsili hakkında Evkaf Müdiriyetinin Nâdi Bey aleyhine ikame eylediği davanın| (30 Teşrinievel 929) tarihli ceisenin- de ilânen vaki tebliğa rağınen gelme- miş olduğundan gıyabında muhake- me icrası ve bilâ muamele mubakeme| nin (1l Kânunevel 929) Çarşamba saat oönüç buçuga bırakılmış olduğun| dan gelmediği takdirde gıyabında mu) hakemeye devam olunacağı ilân olu-) nur. Pe Klual Sinemasında VOYVO GLAKSO güzel ve gürbüz Çocukları - yetiştirir. Güzel şarkı ve melodi amatörleri meşbur ve harikülâde muganaiyt MADELEN GREY işitmek üzre önümüzdeki çarşamt a akşamı saat 21,20 de Franmsız tiyatrosuna gitap edeceklerdir. En maruf şarkileri bunlardır LA CHANSON DE FRAN> CA, LE LİED E PAGNOL LE FOLKLORE ALLEMAND, LE POEME JUİF Hamişi Matmazel Greyin ikindi ve son kunseri önümüzdeki cumâ Künü saat 17 de matine olarak verilecektir. Framstz tiyatrosunda asıli bir Tunan her İki proğram mutalse ediniz. v Liseler mubaysat komisyonundafi Vefa orta mektebinde ber © keşif yaptınlacık olan inşeat, SH/Iİİ 929 “tarihine müsadil pazar sant ö altıda #halesi - lcra kilinemtk üzere kapalı zerf usülile münakst4)? konulmuştur. Şeralti anlamak ve BE gifnameyi görmek İsteysa komlevon kitabetine müracaatlan, 'için bu inhidam lazımdı. Haki- Türkiyesinin kan kırm kolen samanın karardığı bir da- kikada Türkün süngüleri düp :'ın dolu o sırtlara hücüm etti- Artık karşımda bir ordu, bir kuvvet kalmamıştı. zulmeti içinde neticeyi gözle gö rmek için güneşin tekrar şarlı- 'tan tuhuuna intizarı zarurf kılı- Dumlu pınar işte bu in'ı hidamdır! Dumlu pınar bu hürriyetini bulduk . . Biz bu güneşin doğuşU 'da dünya Türklüğünün V! lık hamlesini, iman k“4 tini sezdik. Ve . . Bu gün ” imanın yarattığı ordular &” ne onun emrile ıidiyorl’_' Z — Ordular ilk hedefif Akdenizdir. İleri! Hızla gidiyorlar. Ya "Düşman kanını zaferimizin| yüzüne güneş bilinecektir. ğe_rheugıbı içerek geçtik, ve| Biz bu yolun yolcusu- iğidiyoruz. Bu gidiş Tür-İyuz! tün gidişidir .. İzmire gi- Wdişidir. Yıldırımların da ıyıı ıyorlar! Bu kaçışın arka-|kü yaralı |sı İzmir rihtiminda alına- Hızır çavuş anlattı: Gülünecek şey değil mi?, cak! Akşam.... Körler mi, bu kaçıştaki ha- Biz kovalıyoruz . . Onlar ileyi görmiyorlar mı? Dün- kafilesile gelen Türke kendi toprağının üzerinde .. Kendi güneşinin riyyet veistiklâl nefesini al- dıran bu zaferi gene kendisi altında ilk ciğer dolusu hu-| îyır)cak bu kadar hızı vardır. |Kürreyi döndüren © yıldı- |Ne oldu kral Konstantenin:| Mehmedin ayak bağı çö-|horozlara varıncaya kadar — Afyonun bir köyündeıen iyi anlatıyor: — Güneş mağrıba yaklaştık- ;$sırcasına gidiyorlar - Bu b ldiştc bir kasırga Zoru. | Kendi adını alan zaferini bora dehşeti; büyük bir yi gene kendisi en iyi fasvirİngının dev alevi var! edebildi . Biz bu inhidamda| — Bu zor, bu hız, bu kâf yalnız Yunan ordularınıde- ga bu gün yarın Zil asırların sürüyüp getir-|inecek . . Orada dinlencet doğuştur . Akdeni?i ca ateşli, kanlı ve lümlü bır kı|diği bütün bir dünya düş-/orada: K — Afyonda ki tahkima-|züldü! canlı ne varsa hepsini mek- fımlarını gazabının rasgeleltimizi dünyanın en kuvvetlil — Dur... tebe doldurup süngülemiş, manlığının çöküşünü sey-| — Oh... ğ - İrettik! Diyecek, orada ciğeriei p ğ R k kurbanlarına — yağdırıyor! (orduları üç ayda ancak zor-|diyecek yok. sonra da binayı ateşlemiş- Diz. sanere ll Hüğflk bi | " S ba c n Biz bu doğan güneşin ni yeni havaya y'e Z _' .rk milleti yrı_ldmm_ın ken-|lar! j Fakat, ne lâ'netleme birller. Asker köyü kül buldu!'inhidam olacaktı. Ve.. Bekledi- disi oldu ve bütün bir maz-| — Diyişi?.. Türk neferi birikaçış! Yakıyorlar. Afyon-| — Tarih bunun üstüne şe-|ğimiz hâlâs güneşinin doğması|gölgesinde Mustafa Kemal|cek. e - a 4 a Bd Ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: