22 Aralık 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

22 Aralık 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, HAKİMİYETİ MİLLİYE Kânunuevel 22 A Gr üç gün esnasında Bursa Mektubu. e. ARA- A BİRLİK TESİSİ Tenkit ve Tetkik. Güne Bakan. H A R LA HAYE bl 'UNG PLÂNI. Sİ, Bursa, (H.M.) — Yerli malı süren ateş görmedim. hareketle ko- le zamanı gelmiş Bursa imalâthaneleri, ha sık elbi a sık elbise ipekli kumaşlarını “Hamdullah,ın eseri demek Hamdul- demektir. Her yazıcı için böyle de- ipeklilerin, ira ya takip e e kıvranırlar, lâzımdır. Zira berraklığı kadar Türk namı tesiri de bu sadelikten, kreplerini; FRANSA, Almanya'da siyasi kesme taşlar gibi sert v lisanı ve yazısı vardır. Cümle ri, zihnimizde lur, yer kendi zihni de fikir- Halbuki Bursa senedenberi Avrupa hemen güç gök müteyakkız eri ve malları şuursuz, fakat her- ruhun Dia derin seliminin, temiz Cemiyeti Di müsait bir top- mn bey bir bulan köylünü Harodullak'ın bizmi ve ifadesile için bu TCHEKOSLOVAKYA. Hükümetin beyannamesi. Bursa imalâthanelerinin zaman bir ıstırap figanlarıdır; bir san'at Tür değil, bütün Türklerin ii inde Ulu Gazi gibi bir iş ve fikir r millete, destanlarını lâzımdır, hulüsla ettirecek hepsinin üç yazıs olan bu metam miktarını İG başlıcalarından biri de: Hlam- şeklini tekâmüle Günebakan'ı okurken on beş senelik Vakıâ iki senedenberi Bursada bu fabrikaların > zardım dedim. “Günebakan, büyük Fransız inkıla harplerinden sonra yalan ne Zira ai hayatın, ticari Bizden sonra gelecek ondan sonra bonolarını muüztâr bir göziliklei buhranları kii isterse “Günebakan,, gi dır. Bizim en güzel ay- Günebakanlar bizleriz. giz güneşi, bizler, uzun geceler, aradık, bulmak için çok tekeli, bugünkü fabrikalarm tevfikan vaziyetlerini CEMİYETİ AKVAM Cemiyeti Akvam" ın içtimas, M. Benes'in beyanatı. gelecek i olmasa gerektir. Reşit SAFFET fabrikasının deruhte ve kabul etmek daha akılan, bir harekettir esrara vardır. Bilhassa satış ve ihracat rol oynar. Zira satış esnasında kip ticari kaidelere Burada ipek ve ipekli imal eden 3 & a z fabrikalarının çalışma Hasılı; fazla talep vaziyeti ihdas etmiş Bursa hareket etmek her M. Morinesco'nun avdeti. bir maruz kalırdı. yeni safhasından

Bu sayıdan diğer sayfalar: