4 Şubat 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Şubat 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gililliye 3 SIR mar İİ) © No. 3079 On birinci sene. ; SALI 4 ŞUBAT 1930 > Her yerde 5 kuruş. Gündelik. MİLLİ SANAYİ NÜMUNE SERGİSİ HAZIRLANIYOR. VEREM MÜCADELESİ SIHHAT Pariste Eski Bir Rus Jenerali Kayboldu. ETRAFIMIZI GÖRELİM. REFİK “Vekâlet, inihazı iktidarı dahi- linde bulunan tedabiri haddi azamide yaptığına kanidir.,, JENARALİ CEKA- Cemiyet Pek Kıymetli Bir bunun Kai Yapacak. Mimi ike ve Tasarruf TÜRK - BULGAR LGAR DOSTLUĞU- NA DAİR BEYANATTA BULUN Sofya, 3 (a) — Viyana'dan Meclisi Türkiye Sefiri Nazırı EDECEKLERMİŞ. JENERALIN KAYBOLMASINDA BİR GÜZEL KADININ PARMAĞI “ © VARMIŞ. fında e rimizi ii memur tarafından Londra, — in re Mail'i - bulunarak tevakkuf scesağii ettikteti ire oynam bip Rin vi Beyi te ilat meçhule vöfeliriik Umumi harpten sonra ticaret sahasında değil, ütün şubelere Verem etmek üzere Cemiyet, Türkiye'deki izam ederek ve yahut millete tanıtmak için hazırlıyacaktir. redilecek ya hiç cezasını zannettirecek bir Alm ve Amerika'daki yük balla bile birkaç ay ve hıfzıssıhasınm en ve e in £.olmuş bir her ei bununla yerlerinden şimdiden başlamıştır. RUS SEFARETİNDE Mİ? ki e müessir olmağa çalı ıştıklarını şekilde temsil için dü bi k. Son zamanlarda Japonya, ii bni beral taharriyat uahede Dün işci ie —>—2 a — İmza. Edildi CEMİYETLER KANUNU e ) —M. Briand ile LAYİHASI. üyük- Elçisi “ Fethi B. Hükümetin eke teşvik âdeta icbar şeklini aldı. Bu yetin neticesi olarak son bir Proje Dahiliye Vekilliğince Tetkik Edilecek. Dahiliye ve pek buhrahir bir safhaya Nim -resmi Frânsayı, Sarruf ve id ük NETİCE Dahiliye Paris, 3 s Döbats gaze- (ALA) bir taraftan “gile teslihatın lep eyl kanunu, eski cemiyetler ayrı bir hüviyet aba ELE ri e iz nr gibi. Kanunu medeni iL ali Lâyiha yakinda Heyeti biz de büyük-ve muazzam i beli m e tidir. Hükümet, milli iel olan bankalardaki ———. Fıkra. İLİMDE TASARRUF. ile liseler TADİLAT VE İNGİLİZLER, 2 ni 3 di X vi —Bahri proğramda yapılan tadilat ve e) kârı mey elan şid- işgal. eylemektedir. - Parlamen- bül buna dair e si tevcih © olunğcaktır. Proğramdan krüvazörlerin si ii değil Rl are Ge arasında bununla da Paris Büyük Elçisi Fethi Bey. kil vazifelerinden en mühimmini eder. ve hakem müâhedesini imza Mücadele üzereyiz. demezler: baliğ olmuştur. Bu ifade edemezler. kün. rm edi otuz beş buçuk oldukları Bir dönüm ELAZİZ MEBUSLUĞUNA FIR- KAMIZIN NAMZETİ. azaltmağa bir münevverden daha €, ve hiç Deniz Erkânıharbiye Reisi Sabıkı Ahmet Bey. söyliyecek bir bir günde vasıl çalışarak varidat teminine bu ğ izahatın i m ME olağan çe gizi her tekraj olmaktan Merhum tafa eden Elaziz MANİ ile müdafaa 1 Umumi Riyaset Bahriye Erkâniharbiye müt, e Ahmet alk Fırkası namzeti istihsal erbabını MUASIR DEMOKRASİLE- LERİN ISTIRAPLARI. Tap olduğunu düşünmiyoruz. i da, ek kırk elli bin lira bu noktanın da yel mekle cezasını gi vatandaşlarımıza tahsilin gibi değildir. (Devamı 4 üncü sayifada.) Siirt Meb'usu MAHMUT

Bu sayıdan diğer sayfalar: