4 Şubat 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

4 Şubat 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Etralımızı görelim Sermayesi az, faaliyeti mah- duüt, bunun için de faydası hiç Mesabesinde olan küçük - ban- kalar, dünyanın her - tarafında büyük buhranlar geçiriyorlar. Bir kaç hafta evvel gene bu sü- tunlarda ayni mevzu etrafın- da düşündüklerimizi, bildikle- İW timizi yazmıştık. Küçük ve bü- Yük bankaların birleşme hare- ketleri her tarafta sür'atle inki- Şaf ediyor . - Umumi harpten sonra yalnız ticaret sahasında değil, sanayi- dede bu birleşme zaruretleri | kuvvetle kendini hissettirdi . Bu zarüret, bugünün iktisadi bir kanunu haline gelmiş bulu- | Nüuyor. Amerikanın bine yakın küçük bankası, bu Zzaruretten ınmak istediler, Bu küçük Mücsseseler, birleşme hareket- İ ine yanaşmadıklarının ce- Zasmı gördüler, iflâs ettiler. Almanya ve Amerikadaki bü- Yük bankaların bile bir kaç ay €vvel birleşerek muazzam bir sermaye halinde cihan maliye- &i üzerinde müessir olmağa ça- lıştıklarını gördük. Son zaman- larda Japonya, vaziyetinin ken- disi için de çok vahim olacağı- mı düşündü. Felâketin vuku- undan evvel tedbir almayı kur- du. Hükümet, memleketin her tarafına memurlar - gönderdi . Küçük bankaları birleşmiye (Pusion) sevketti , Hükümetin bu müdahalesi, sadece tcs”''e Mahiyetinde kalmadı, adeta bar şeklini aldı. Bu faaliyetin heticesi olarak son bir sene zar- fında yetmiş yedi küçük banka büyük bankalarla birleşti . Japonya hükümetinin bu mü- dahalesi, şahsi haklara, efradın tasarruf ve idare hakkmda bir tecavüz müdür? Faraza öyle bile olsa ferdin haklarile, ce- lnâzl'm hakları taarruz halinde oKdugu yaman, Mükametin VAzı- fesi daima cemiyetin, umumun haklarını iltizam etmektir. Hal kın küçük tasarrufları, mevdu- atı bacıkalarda mahfuz bulunu- Yor. Bu mevduat, her memleke- tin belli başlı serveti, belli baş- İt kuvvetidir. Hükümet, milli Servetin temeli olan bankalar- daki mevduatı nazari hiç bir 6e- beple tehlikede bırakmaz. On ları korumak, esas vazifelerin- den en mühimini teşkil eder . En doğru malümat veren mali Mmecmualarda gönil::üğünt naz Zaran Japonyanın bal - ki tuıjırmyesaplzrı çok mü- him bir yeküna baliğ olmuştur. Bu hesapların adedi otüz beş buçuk milyondur. Mevduatın Miktarı iki milyar peni bul- Muştur. Mühim bir mali mec- Muada deniliyor ki: «Bundan Yirmi sene evvel günü gününe Yaşamakta olan Japonlar, ta- sarruf işinde gösterdikleri mu- vaffakiyetle, bütün cihanın hay Tet ve takdir nazarlarını kendi üÜzerlerine celbetmişlerdir.» Bu izahatın bizim için iki ib- Tetli cephesi vardır . Tasarrufa &it olan mecburiyetlerimizi her Vesile ile müdafaa ve tekrar et- Mekteyiz. Bankalara taallük eden kıs- mında ise hâlâ kayıtsiz bulunu- yoruz. Şurada, burada iflâs e- den müesseselere Karşı lhlm gelen hassasiyeti göstermiyo rTuz. Çünkü bu iflâs yüzünden ne kadar vatandaşların harap 4 üncü sene, No 1431 — NUSHASI 5 KURUŞTUR ŞUBAT 1930 —ei Poliste dünkü içtima.. İçtimada kimler hazır bulundu? — sresrem Teffiz ve iskân işleri nin son safhası Herhalde Hazirana kadar işler bitirilecektir. Hükümet bilhassa İstanbul da henüz iskân edilememiş mu- hacirlerin istihkakı olap - bir çok emvali metrukenin mek- tum kaldığına ve füzuli suret- te işgal edildiğine dair vukubu- lan ihbarların bir kısmının ta- İ itibara hakkuk ettiğini nazarı 1 | y —alis dördüncü. — Tâli. mühadel. şabe müdürü — Türk delegğesi Sadettin Bey 8. Cemal B. alarak bu meseleyi ehemmiyet- le takip etmektedir. Bu gizli kalmiş ve mühim bir kısını gayri Türk bazı ana- sırm eline nasılsa geçmiş olan yerleri meydana çıkarmak için İâzım gelen tedbirleri tesbit et-| mek üzre dün Polis dördüncü şube müdiriyetinde mühim . bir içtima aktedildi. İstanbul İskân müdürü Tah- sin ve Muhtelit mubadele ko- misyonu Türk heyeti müşavir- lerinden Server Cemal Beylerin Meclisi amuml firka Ahrluı grupu İiçin yakımda tahkikat icrasıma| da konferanslar verilecek, etli İmal milli fabrika ve ımaiııı- iştirakile Polis dördüncü şube', İskân Müdürü Tahsin Bey müdürü Sadettin Beyin nezdin- de yapılan bu içtimada mesele tetkik edilmiş ve tahkikat için icap eden esaslar hazırlanmış- | tır. Sadettin B. henüz tetkika- tın neticelenmediğini söylemiş- tir, Bt çamacalasarı” İstanbulda ö metılıl(_enin zahire ihrâkı i Gizli emvali metruke için tedbir alınıyor... 4: Siğmt Nebuksra NEAEENEL'E | Türkiye — | Fransa Paris, 3 (A.A) — M Briand ve Türkiye sefiri Fethi Bey bugün Ööğle üzeri Tüvk-Fransız dos- Huk uzlaşma ve hakem muahedesini Tınza el- mişlerdir. ... Ankara,38 (Telefonla)- İmzalanan Türk-Fransız dostluk — muahedesinin metni yakında neşredi- lecektir. Bu münasebetle Fransa ile münasebatı- mız İyi bir. mecraya girmiştir. Muahedenin — Imzası Ankara mehafilinde sulh ve bilhassa ikl devlet münasebatı için çok şa- yanı dikhkat bir hâdise teşklil etmektedir. Müstantik Milit * tasarruf Dün bir içtima aktedildi.. Galatasaray sergisinde yerii elbiseler gösterilecek Milli tasarruf cemiy&li İstanbul şubesi heyeti idareğii dün Halk fırkasında fırka etti heyeti idare reisi Hj Paşanın riyıxennde_', top! anı dandı. Bu içtimada Cuma günü Gala- | tasaray İisesinde yapılacak İç- | tima hakkında görüşüldüğCu- ma günkü içtimaa ait hafiri lar hemen hemen bitmiş gibidir | İçtima umumi olup gerek Ha- nımlar ve gerek erkekler İşti- rak edecektir. Burada Darül- fünunda olduğu gibi yeşli mal- lardan yapılan — elbiseler hem manken üzerinde ve — hem de canlı modeller üzerinde Pöste- j ğ Bt idare heyeti âzasmdan let Haber aldığımıza göre, İstan bul zabıtası mektum emvali metrukeyi meydana çıkarmak başlıyacaktır. Bu tahkikatla, pek çok emva lin bulunacağı muhakkak — gö- rülmektedir. Rumlar tarafından, - ekserisi Beyoğlunda olmak üzre bu tarz da ketmedilmiş binaların (500) ü mütecaviz olduğu söylenmek- | erağman a -i Bundan başka bazı polisler, | maliye memurları ve istihkakı olmıyan diğer bir takım eşhas tarafmdan fusali işgal edilen yerlere dair ihbarlar da vardır. İskân müdürü Tahsin B,, he- nüz iskân edilmemiş ailelerin muktarı (50) kadar olduğunu, mektum kalan emvalin mıktarı malüm olmadığını söylemiş ve şunları ilâve etmiştir: — Teffiz işleri herhalde ha- zirana kadar bitirilecektir. He- nüz intaç edilmemiş dosya mık- tarı bini mütecavizdir. Bunlarıni muamelesi bitse de iskân ve muhacir işleri bitmiş (Mabadi ikinci sahitede) grupu hali içtimada dün toplandı Ekseriyet olmadığından talimatnamenin tadili idare heyeti intihabı tehir edildi | Hikmet Bey Kerim Beyler tarafındajığtıâar Tuf ve iktısat mevzuları halikın- kararı verildi neleri gösterir filimler ifağ olu nacaktır. Cemiyet, dı dan faaliyetine devam etmektedir. Aza kaydine mahsusghak- buzlar askeri, mülki, â susf bütün mücssesata, gö de- rilmiştir. Fırka tç: t bir amaadak <A y Te ae mesgul olmaktadır. Önümüz- deki Camayı takip eden Cuma günü de Galatasarayda olduğu gibi Kadıköy Süreyya sinema- sında bir içtima — yapılmasına karar verilmiştir. Behçet Bey Dün Ankaraya harekel etti 'Tütün inhisarı ümutn müdü- rü Behçet B., dün akşam Anka- raya hareket etmistir. Behçet B. in, inhisar idaresi nin temdidi mü- zakeresinde ha- zır — bulunmak maksadile bu se- yahati ihtiyar et tiği söylenilmek- tedir. Müdiri v mumi B.in bir ka güne kadar Anka- schçet i5, ra'dan dönmesi muhtemeldir. Hikmet Bey Adliye Vekâletince görülen lüzum üzerine işten el çektiri- len müstantik Hikmet B. hak- kında devam eden tahkikat ni- hayet bulmuştur. Adliye Ve- kâleti vaki bazı ihbarların ha- kikatini tayin için adliye mü- fettişleri vasıtasile tahkikat ic- ra ettirmiş ve kendisine işten el çektirilmişti. Adliye müfet- tişleri tahkikatı icra ve evrakı usülen Adliye Vekâleti Encü- meni müdiranmma sevketmişler idi. Müdürler Encümeni Hik- met Beyin lüzumu rnu;ı:keme— Sar vi sı iseri |Sine karar vermiş ve karar San yi sergisi komiseri |Bt £ Şeradm Hürelakliki di ANKARA, 3. (Telefonla) | tasdik edilmiştir. Ankara Sanayi sergisi komiseri ş $ Daniş B. İstanbul ve İzmirde Muamelçmn bu şekilde ce- de sergi işlerile meşgul olmak|feyanı üzerine evrak muhake- menin icrası için İstanbul Ağır üzre İstanbula hareket etmiş- tir. ceza mahkemesine gönderilmiş | |tir. Hikmet Bey aleyhinde tah- ikikat —cereyan talar hilâfı hakikat malümat vermek ve eshabı müracaattan eden — nok- Lüzuümu muhakeme |rettiği vesait ve vessile filen te- olduğunu düşünmüyoruz. Şura- da, burada kırk elli bin lira ser- Mayeli bankacıklar açmayı tc8- viketmekle vatan namına hayır h biriş gadugümülü sanıyoruz Bu hareketimiz, ekseriya fena ddn fırka merkezinde İr niyetten gelmiyor. bakilt Sh"iwny-mnd:ğî lanmıştır. Bu içtimaa Bi Şel ini vekili Fazlı B. de iş- tirak etmiştir. İ MİŞŞ name mucibince fırka grupuna ait talimatnamenin - okunması ve fırka grupü idare heyeti ın. tihabı yapılması mükarrezdi- Fakat ekseriyet olmadığı lçı'n ne talimatname okunabilmiş yanm gidişini, bugünün hak ihıiyıîmı'oıduıu gibi bılm:î'ı: Tuz. Bilgisizliğimizin Mes Yeti yalnız şahsımızda kalsa Shemmiyeti yoktur. Halbuki blarımızın cezasını başka> a, masum vauııdaşlanmızı İ Sektiriyoruz . Siirt Meb usu MAHMUT Hakkı 2lnııl Pş. Ankaraya gitti lakkı | ralarında hasbıhal etmiş ve ve ne de intihap yapılabilmiş- tir, İçtimaa iştirak edenler a- gerek talimatnamenin — okun- masi gerekse idare heyeti inti- habının yapılması başka bir güne tehir edilmiştir. Hakkı Şinasi Paşa Halk fırkası müfettişi Hak- İkı Şinasi Paşa fınkaya ait bazı para almak keyfiyetidir. Muhakemeye yakında baş- Janması muhtemeldir. Mektepliler müsabakası 39 uncu hafta başladı Böuncu hafta başlamıştır. Ga- zetemizde çıkacak olan Ha- berlerden en mühimminl seçip önümüzdeki cumartesi akşa- işler için dün Ankaraya gitmiş- $tir, Bir haftakadar kaldıktan sonra avdet edecektir. mına kadar gazetcmiz müsa. BUĞÜN 4 nücü d v uZ Tüeki 5 D RcI acigraflar 3 aha 3- Son haberler Büncü sahifede : Şe tekinin berikinin elinde kalan emvali çin tedbir düşünülüyor. Padişahların muayyen ma kul ve muttarit bir siyaset de- Bil, serseri bir politika takip et- ınelevı_ buna sebeptir. Meselâ: Bayezidi ayları tezyin İeden çok güzel ve kıymetli hey- |kelleri parçalamak, camilerdeki |san'atkârane — resimler — üstü- ne badana çektirmek siyasetini takip etti. Çaldıranı yapan, Mı- sırı zaptedip hilâfeti eilne alan Selimi evvel, islâmları bir nok- tada tevhit edeceğim, dedi. Ka- nunt Süleymanın heves ve po- litikaası daha muazzam oldu. Hem şarkta, hem garpta... Efendiler! Devlet, unsuru asli olı.ıı gifçiyi ve çobanı kuv- w_.(leudınınk mecburiyetinde- _dır. Bunu kuvvetlendirmek te öyle lâfla olmaz, kuvetlenmesi şayanı arzudur, demekle de ol maz, İlmin, fennin ve asrın em- vessül etmek lâzımdır. Buna Sinci sahifede: — Ekonoml, gö YEEMEETEK AUA CZ NMT TELELDLER D ÇÖ K hir haberleri. —i2 Milleti sürü zanneden zihniyete Türk düşmandır Jede emin olasınız ki, eski mu: | azzam — Osmanlı imparatörlu- ğundan daha çok — kuvvetlidir. | (Sürekli alkışlar) Bunun böyle u ispat için yakın ha- | disat ve vekayie müracaat etme | ğe de hacet yoktur. Akıl, man- » tık bize hakikatı - gösterebilir. * Efendiler! Vakıa gayet vasi bir * hududa ve o hudut içinde mu. | azzam bir imparatorluğa malik bulunuyorduk. Fakat o namü. | tenahi hudut içindeki insan | kütleleri hiç bir vakit unsuru aslinin lehine bir. mevcudiyet — değillerdi. Belki aleyhine.... Bu küçük unsur vasi bir sahaya (l dağılmağa ve hepsinin üzerinde i T İ bir baskı gibi bulunmağa, onla- rı ve hudutları muhafazaya mecburdu. Yani bekçilik edi. yordu. Her hangi bir maddeyi gayet vâsi bir sahada dağıttı- #ımız zaman o madde kesafet. | ten, kuvvetten mahrum - olur, | f İ muvaffak — olabilecek miyiz? Yani kuvvetimiz, — kudretimiz, şeraiti hayatiyemiz buna mü- sait midir? Evet efendiler.. Ye- ni Türkiye devleti sureti kati. Bürhan Cahit | Çarşambh günü başlıyor. Fakat ayni unsuru kendisile, | inercüdiyeüle mülstesie' ve ta bir muhiti tabilye koyarsa. ’ nız elbet te daha mütekâsif ve ( (Mabadi üçüncü sahifede) . | n € Sa ada e v e A ea e a aşyağl Düğün gecesinin kahramanlarından Hale Hanım Bürhan Cahit Beyin gazetemiz için hazırladığı Düğült gecesi isitmli büyük romanı mneşre başlıyoruz. Bürhan Cahit Beyin yüksek bir itina ile hazırladığı ve: — En güzel eserim... mini bugün neşrediyoruz. dan Cevdet ve Tosunun mandır. dediği romanının kahramanlarından Müellif da resimli Onları da yarın neşredeceğiz, Okurlarma ilk defa kahramanlarını yesimlerile v Yarından itibaren Milliyet sütunla- baka memurluğuna gönderiniz, | randa okuyacaksınız. Hale Hanımın bir reş. romanının - kahramanların lerini bize vermiştir. veren ro 3"' | Di İ 6 h Kt l'i ; İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: