4 Şubat 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

4 Şubat 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

miiyef © Asrın Umdesi T14 “4 ŞUBA ©“ DAREHANE — kai enddesi. ©. 100 Telgraf adresi: Müğiyet, Is et” tir Telefon numaraları: İstanbul 3911, 3912, 3913 ABONE ÜCRETLERİ Türkiye için Hariç İzer Gelen evrak geri verilmez 'lddeti geçen nushalar 10 kuruştur. Gâzete ve matbaaya ait işler için müldiriyete müracaat Gazetemir İlinların mesuliyetini kabul etmez. BUGÜNKÜ HAVA Dün hararet en çok 14, en «7 10 derece 1d. Bugün rüzgâr müre- cil esecek Fava kapalı ve hafif ç KÖPRÜ işi! İ Bizde arasıra bir takım işler !, yda olur ki, maslâhat ismini i imiz şeye hiç münasebe- olmadan hepimizi aylarca İş- ii J eder, sonunda da bir sabun! 1 düğü gibi söner gider. Kim- İsdemir ir li var ki, pek “yaliğdir. Bizim - Allah kimin| | Hetsa bağışlasın - Ticaret odası ç # arin her türlü ticari ihtiyaç- i nr düzelttikten, hele yeni “ttmrük tarifesi o meselesinde " decarı tam zamanında ikaz ey- 4 İadikten, ve bilhassa, leblebi, ten helvası gibi ihracat emti ildhzm sürümünü temine ait eda tedbirleri aldıktan son- İstanbul manın in- İ bül roâni olduğu için köp- İiverin kaldırılmasına teşebbüs /4yor. Dünyanm büyücek bir “4r limanmı görmüş bir adam “watile bu karara ama nasıl bil- #ihiz?1... Ağzım bir karış açık au: halde şaştım. Zaten Aikiidar, Kadıköy ve Boğaziçi İS er Anadolu kıyıları ve Ada- 1 İp inerkezin rabıtasızlığı yü- withden o cihetleri sönük ve ıümi hayatı dağınık olan iganbulun - ticaret artacak va- ki giesile - bir de Galata kıyısile “ gıtasını kestiniz mi goktan- “. korkulan şey yani ismi silik Ni a eye döneceğinde kim ink a a Neey üz hey! Bahalarımızın etiği iki köprüye bir üçüncü- ii ilâve serra sküdara köp- atmasmı tahayyül ederken “İsale bakın - eldekini de kaldı. - galiba yüzerek - karşıya »« “Her şeyde bir ha- Diyenler haklı söy. t işlerdir. Eğer - Maazallah - yrü kalkarsa şu senelerdenbe şikâyet etti imiz köprü para- Ni al Kurtulu- inüz mü kuvveti?! ZALIMANE! relikimizde ara- nasımlarını peri üç gün evvel ın,, serlâvhası| çıtı nda İNE şar etmişbir naz- 0 Adan şu iki rubaiyi kopya #l€ yorum: ni İC le piçtir Giyemen ona ciha İba damaası yok gerci insa: şı boş kalınca her pehlivan da İsi görse benim bu peder diyor!,, laha çok yarscdım yorgunum yorgun Ydsm at oynatım biraz bu tosun m Nazi hu sadolsen #&ünma benimdir bu püser diyor!,. # Takıâ edip değilim, kimseye i dersi edep vermek hadnaşi- Mi) uğmda da bulunmak iste- M ama biraz kantarın topu- kaçmış değil mi? i NR ii j i Mi hu FELEK okudu. | MILLİYET SALI 4 ŞUBAT Milkiye, HE ounnaaun Baba Mehmet o akşam işin- den çıkınca, kapının eşiğinde gözleri Şt. Görünmiyen gurubun kızıllığı akşam renği- ni pembeleştirmiş, yollara nur- lu gölgeler biriktirmişti. Baba Mehmet hergün, sabah- tan akşama kadar, küçük bir matbaanın karanlık ve rutubet- li mürettipanesinde, yirmi beş mumluk bir ampulun sarı işiği altında çalışırdı. Tam kırk senedir, ayni mat - baada mürettipti. Her sabah saat sekizde gelir, bir ha- 'pisane odasına benziyen müret- tiphanede yediye kadar çalışır, öğleleri peynir ekmek, akşam- ları sıcak bir çorba içip odasmâ gider yatardı. İşe, kırk sene evvel yirmi pa ra yevmiye ile girmişti. Şimdi İbir buçuk lira yevmiye alıyor- du. Parası olmadığı için hatı- rından evlenmek geçmemeşti. Hayatta hiç bir şeyden zevk iduymadığı için, hiç bir şeyde “İreceğim safayi bilirim ben! der, İfakat günde bir buçuk liradan )fazla kazanamadığı yül etti, Ömrü hadisesiz, heyecansız İtsiZ geçmişti. Onda ta- kaldıktan sonra matbaaya mü- rettip çırağı olmuştu. Yedi ya- şından beri ayni yeknasklıkla çalışıyordu. Günler, aylar, yıllar geçerken onu sabahları yedide sokakta, akşama kadar işi başında, gece odasında buldular, Küçük Meh met, Memet ağabey, sonra Ba- ba Mehmet oldu. “.. O öksam Baba Mehmedin ilk defa gözleri kamaştı. Biraz kah vede oturup odasma gideceği yerde, canı gezmek istedi. Ebus suüt sokağından caddeye çıktı, parka doğru uzandı. Yolda tesadüf ettiği herkes gözüne keyifli göründüğünden o da neşeleniyor, on beş sene gençleşmiş gibi sekerek yürü yor, içinde bir hafiflik hissedi- yordu. Parka girdi. Artık akşamın pembe ziyası esmer bir toz ha- linde ağaç diplerine serpilme- ğe başlamış, karanlık, dallar- dan sıyrılarak, yollara yayık işti. Baba Mehmet, kolkola dola- şan kadm erkek çiflere baktı ve ağır ağır, parkın 158ız bir köşe sine doğru y li.. Biraz öte- İde, büyük bir çınar ağacının di binde, başbaşa vermiş kumru- lar gibi gagalaşan iki kişi gö dü.. O zama dünya kuruldu ku- rulalı sevişen insanları düşi dü. Âdemle Havvadan beri İrüp giden aşk maceralarını göz İlerinin önüne getirdi. O, aşkın ne olduğunu bilmi- İyordu ki.. Ömründe aşkı tatma Imustı,. Herkes icinde, her kesten başka manasız, , karanlık bir hayat sür- inin önünde bir perde yırtıldı, ömrümün hiç Hiğini, mazisinin, halinin, istik balinn sefaletini gördü. Son gönderi, ilk günlerinin ayni idi, boş, ardı boş, kalbi boş, İdöre bir yani boş, bambi. “Milliyet, in ftefrikası 59 aylık bir tecrübeden i tarafı ikinci 5 kıymet ve- Derin bir şefkat, muhabbet, mütekabil hürmet ve emniyet |vermi havası içinde yaşıyorduk . ç Bunun nümünesine vapura Gezinti Uzaktan uzağa kahkahalar, J kıvrak kadın sesleri duyuluyor- du. Bütün beşeriyet, zevkten, neşeden mestolmuşlar, parka dolmuşlardı sanki. Hayatta yal nız yapyalnız olan bir o vardı. Yarın gene yalnız olacaktı. Öm rünün sonuna kadar yalnız, kim senin olmadığı kadar yalnız, yapyalnız yaşıyacaktı. Bir kaç adım daha yürüdük- ağaçlardan birinin di ği neydi? Ne ümit edi yordu? Hiç. İnsan, ihtiyarlaym ca rahat bir oda, temiz bir sofra sofranın başında müşfik bir ka- dm, bi: ocuk bulmak ister. Beyaz saçları okşıyan bir ka iki çocuk sesi, kırk yıllık öm- rün bütün meşakkatini unuttur mağa kâfidir. Baba Mehmet kendi odasını düşündü. Bu odaya, kendinden |başka bir fert adım atmamıştı, bundan sonra da atmıyacaktı. y | Dört duvarı insan sesine aşina değildi. Odası, eski (yaları dilsizdi, cansızdı, Odasının da, tıpkı hayatı gibi, ihiç bir hatırası yoktu. Etrafa kulak kabarttı. Sağ- dan, soldan, önden arkadan ses jler düyülüyor, kürültüler işidi- İiyordu. Havada hayatm çarpın İtisı vardı: İstanbul, dağ gibi bir İ devdi, nefes alıyordu. Güneş, parkı yaldızlarile çer çivelemişti. İki “genç, genç bir kadınla genç bir erkek ağaçla. İrm altında yürüyorlardı. Kadın bir aralık elini kaldırdı, hayret- İle dallardan birini işaret etti: — Buda ne? Sonra karak haykırdı, er- keğin göğsüne sığındı. eBkındi lar. Park bekçileri, açtan bir ceset indirdiler. Biri kendini be Tindeki kuşakla asmıştı , Hüvi- yeti tesbit edildi. Müntehir Ba- ba lâkabile maruf Mehmetti İntiharın sebebi anlaşılama dı. Muvakkat bir cinnetten m jtevellit buhran, dediler . Nakleden Selâmi İzzet Haktepliler misabatası Londra konferansı Mektepliler müsabakası 38- inci haftanın 3 üncülüğünü Noterdam dö sion mektebinden 72 Nezahet H, kazanmıştır. Ya- zısı şudur: «Londrada açılmış olan bah- İri tahdid 'konferansmın vazi- İyeti 38 inci haftanın en mühim İhavadisidir. İki aydanberi siyasi dedi ko- dular devam ediyordu. Niha- İyet murahhaslar Londrada top | landılar. Ziyafetler verildi. Her | vakit böyle ziyafetlerde sofra- | ları şenlendirmekten geri dur. dım eli, kulaklarda şakıyan bir | niz kuvvetleri haddi gayeye varmış olan devletlerin diğer- lerinin kendilerine beklemesine imkâ; Kuvayi bahriyeleri nispeten daha zayıf olanların ise tahdi de razı olmıyacakları şüph. dir. Şuhalde sulhün temi için ortada hüsnü niyetten baş ka intinat noktası kalmıyor. Ne diyelim. Yine eski tas, | eski hamam! H. Fıirkasında konferans Şubâtm dokuzuncu Pazar günü akşamı saat dokuzda Ca- galoğlunda C, H, Fırkası mer- kez binası salonlarında doktor İhsan Sami Bey “veremi - herkes — bilmelidir” mevzulu bir konferans verile- cektir, Kadın ve erkek herkes girebilir. Gebze hukuk hâli Gebzemin Akviran kariyalğda Ne cibe Hanımın açdığı veraset senedi ası davatınm cereyan eden mahke- mesinde mezkür kariye muzunun yirmi yedisinden itibaren kaybubeti tehakkuk edenMemiş oğul larından Ahmet mahtumu İsmi kında muta dava arzuhalinde ve İrek kariye ılmühaberinde pederi A met ağanın vukuu ların Mustafa ile Ces diyer oğlu Muharrem zikr edilmemiş vs mumaileyhin mevcudiyeti ise İs- İ. |tima kalman sühudün ihbaretile te-| bakkul etmiş olmağla meselede baş- ve ilmühaberde mezkür vali ra pederi Ahmet biraderi Mustafa ve müddeiye koç şakir keri- mesi Necibe ve Emine ( Hanımdan maada kanuni varisler bulunduğu tak tirde mahkameye müracaat etmeleri» | nin gazete ile moşir ve ilinma ve mah * Ülkeme 17 Şubat 930 tarihine talilkine karar verilmiş olduğundan salifü varsa tarihi mezköre kadar mahke-| meye müracaat etmeleri lüzumu ilân | oh dinden: Halen ikametgâhı meçhul biğenm Mecidiye mahallesinden Mestan efen dye diye mahallesinden Ahmet Hansnm nleyhin de mezburayi kanun medeninin ncş- rinden çtvel boşadığınız sâbit oldu-! ğuna karar verildiği o hukuk usulü muhakemeleri kanununun 407 inci maddesine tevfikan ihbarolunur. Gebze Hukuk Hâkimliğinden: Mehmet Ali Beye medyun © Geb- mazlarken bu ziyafet © kadar| neşeli olmadı. Konferans açı- lınca itirazlar yükseldi. Bazı devletlerin murahhasları diğer lerine (Bahri yarışta yanyana gelelim ondan sonra yerimizde saymağa başlarız) demek isti- yorlar. Muterizlerin talepleri kabul edildiği farzolunsa ismi- nin değiştirilerek (Bahri inşa- at konferansı) namını vermek lâzrm gelecektir. Fertler kuvvet ususunda mü savi olmadıkları gibi devletle- rin kuvvetleri de bir olmaz. De Bir kere aramızda kançlık yok. Olmıyacak ta. Sü- kün içinde ihtiyarlıyacağız. Bu- na karar verdik. Bu hikâyeyi anlatacak olur- sanız, dinliyenler baş sallıya- caklardır; göz kırpıp dudak bü- keceklerdir. Bir kaç kişi Nimetin nazarı dikkatini celbetmişler. Karım: — Şadiye hanımı çok seve- riz. Bizimle görüşmek istiyen e da görüşür, cevabını Kâtibim ds kymelar dö 5 Del “dehşetli aleyhimde bulunuyor- hayatımızı başka türlü teisir hiç kıs- | zenin Hacı Halil mahallesinden Kanber oğullarından Hasan Et, zev. cesi Emine Nazmiye Hanımın borcü- Bü vakti miadında ita etmemesinden İpotek olarak irae eylediği Gebze Çar ve İzmit caddesinde altmış hissede elli hisse fr ma bakkal dük kânı ve bir bap yemişçi dükkânmda onaltı hissede üçer ve ahir ve saman hk ma bahçenin msıf hisseleri satıl. ması iktiza eylediğinden mezkür his- seler bilmüzayede beşyüz lirada Meh- met Ali Bey uhdesinde kalmış ve be.! deli meskür haddi lâyikında görüle- memiş olduğundan on beş gün müd- detle tekrar ve ayrı ayrı mezat kajme letile müzayedeye vazedilmiş oldu- undan fazlasına tatip olanların yüz- de iki buçuk dellaliye müşteriye ait ve ihaleyi müteakip dellaiye resmile İ beraber tarafından | gösterilip | 1930 LOUİSE BROÖKS FRANK WDEK dikkat eseri MEŞ'UM FAHİŞE (LULU) #lminde Nlâveten: Spor ve gençlik inden BİR BOKS MAÇI 29009000060900020165r20060099000 nelerden ALKAZAR sinemasında Sevimli “komik DÜZTABAN ve BASTIBAC gölünçlü AK m en filmle. rinden olan OT p0! filmi başlıye ŞEHREMANETİ ii il İn ii son ve en yatrosunda Cuma marine san iğde İHAYAT MECMUASI Celâl Nuri Beyin idaresine geçmiş j olan HAYAT, yepyeni bir şekilde ve va zengin münderecat ile tam bir ikir ve irfan mecmuası olarak 5 BUGÜN ÇIKTI eme eman e Tevzi eden Boğaziçi bayii Hasan! Ankara caddesi Telgraf adresi İstan: iresinden: Madam Evgania kocası Pangaltı. da Sürp Agop apartımanında 9 muma rasında mukayyet Miltiyadi Efendi meyanlarında mütekevvin boşanma davasının ikametgâhinm e meçhuliye- tine binaen hakkınızda cereyan eden muhakeme neticesinde kanunu mede- minin 134 üncü imaddesi mucibince boşanmanıza dair sadır olan 26/Teş- rimevvel/ 829 tarihli hükmün ikamet gührizın meçhuliyeti dolayısile teb- liğat ifa edilmemiş olduğundan hu- | kuk usul muhakemeleri kanunun İ kâmına tevfikan tarihi ilândan ren bir mah zarfında le ta-| ve etmediğiniz twktirde | hakkınızda ©-| giyaben muamelei kanuniye ifa © İ dileceği ilân olunur... İttihadı Milli Türk sigorta şirketi Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır Acentesi bulanma şehirlerde ar: 03 aranmaktadır Telefon: Beyoğlu - Bazı insanlar vardır. Herjihtiyarlatıyor. şeyde kötülük ararlar. Arkadaş | £ İki kişi, hayat yolunda yürü- larının arasmda da selâm ve-İmeğe başladılarmı, karanlık, rirken göz kırpanlar var. Bir|kuytu, izbe köşelere gidiyorlar. gün Baroya girdim, konuşurlar | | Biri: ken birdenbire sustular. İsmi-| — Memnun musun? diye $0- mi Don Juan koymuşlar.. Ba- | ruyor. zı Hanımefendiler benimle alâ-| OÖteki: kadar olmağa (başladılar. Za-| — Evet! vallılar, beyhude vakit kaybet-| (Diye cevap veriyor. Biri! tiler, yılışmaları boşa gitti. Ta- |İne yalan söylüyorlar ve karan- nıdıklarımın bir çoğu, buna mü | lktan kurtulamıyorlar. masil vak'alar hakkında (ben- Ben doğru söyledim, den akıl danıştılar. yi — Nura çıkalım! dedim. Güneşe kavuştuk. Nimotle Şadiye de gençlaş- lip olanların pey vağ etmeleri Tunur, ooş.Galiba o da usulca Nümete Ze ME. EY Kİ Önümüzdeki perşembe akşamı ASRİ SİNEMADA Kismen gece batakhenelerinde ceryan eden çok cazibeli ve güzel bir €ser olan AP ş tile BÜYÜK ŞUVARE Bu Fil e rı şüpheli barlarda verilen belolar seyircinin özü önüne canlandır Mümessilleri ADELKİ MİLAR ve MONA MARİS 0<<<<< 0 İ OPERA -. İNTİKAM & Sesli ve şarkılı filimi Müressilesiz dehakâr yıldız bik DE kili rini hayr bırakacak bir şahesc: filminin iraesi m alüftelerin girip çıktı Yann Kaz — ler içinde edir, Tiveten 3 Meşhur mukalr JİLS. PAK in vüryete murmeroları ve sesli ve UNİTED ARTISIS PİCTURE eksantrik bomik özlü Metroton dünya havadisleri, Gi BLAİR Yeni bakireler meşbur sesli ve şarkılı filmi gösterecektir Mümessillerri : Ekramn üç büyük yıldızı dek si akşamı saat 20 30da FRANSIZ TİY ATROSUNDA Skala dö Milano tiyatrosunun Meşhur mugen niyesi MATMAZEL ADA SAR İn yegine restili verilecektir. Resitalinin programı tiyatro kişesinde talik edilmiştir. Kişeler bilet satışına devam etmektedir, «bat çarşambadin itibaren 17 şübat pazartesiye kadar F R ANSIZ TİYATROSUNDA Komedi Fransez sosyetelerindeti MADAM SESİL SOREL ve fahri sosyeter MÖSYÖ RAVE fe Mösyö DÖ SAKS tahı Idare #indeki heyeti temsiliyenin Gala müsemereleri verilecektir. Temsillerin programı tiyatro kişesinde talik edilmiştir. Kişeler bilet satışında devam etmektedir. B906299900920 4020992090508 “Milliyet,, In eğlenceleri IN İİ | ni. iL | İİ a LİLİLİR Mİ Dünkü bilmecemizin helledilmis şekli YUKANDAN AŞAĞI 1 — İçinde yikanılan (5). İslâk(3) 2 — Zaman (2). Avuç (3). 3 — Damarda alam (3). Noksan, “2 (3). 4 — Tazo olmayan (5). 5 — Nota (2). Sallandır (2). 6 — Kuşun kolu (5): Nida (2). 7 — Cebel (3). Fikir (4). Arap harflerinden biri (2). 9 — Şöhret (3). Merkebin dayım Suzkult yim bilmecemiz SOLDAN SAĞA: 1 — Bir maden (5). Cilt (3). 2 — Valde (3). Yama (2). 3 — İnsan (4). m 4 — Nida (2). Saf (3). 5 — Deşme (4). Diz kemiği (4). 6 — Uzan (3). Nota (2). 7 — Çanak (3). 8 — Paydos (4). Bir cins köpek (5). Vadettiğim ziyafeti verdim. |ler. Galip ayağa kalktı, söze başla- — Aşk ortakları! dedim. dı: — Eyet, iyi buldunuz, deği, lm aziz arkada- Vaptır rıhtıma yanaştı. Şe- fik Bey bir kolunda' Şadiye, ö- ri bir arada mesut gördü- | btir kolunda Nimet vapurdan güm için bahtıyarım, çıktı, Biribirlerine sokulmuşlar Yalnız saadetinizi pek mey- | yürüyorlardı. dana vurmayı, çünkli bütün â- | Arkalarından afal afa! "baka lem size düşman olacaktır. kaldım. .. Elimdeki valizim ge- Hakikati meydana vurmak (lip geçenlere çarpıyordu. Ya- fenadır, doğru değildir. nımdan geçenlerden birisinin Bahtiyar olun, beraber ko-İdizi pek hassas olacak ki,kızdı: — Çok sersem adam! dedi, ömründe insan görmemiş gali İstanbula geldik aziz beyim. bat İs

Bu sayıdan diğer sayfalar: