22 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

22 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k hakkınd iŞ kitaplar yazılmıştır. Sakin kafa ile zun bir felsefe mi malıdır ki ie ! 1 — Genç bir arap köylü kızı. ifade ile izah e Abdalca bir gül Gülen mana alır. Sonra ayni mevzu üze- rinde iki adamın gülmesi arasında fark vardır. Bu, millete, yaşa göre değişir. & 4 numaralı resimleri iii B Kğ riyor. 4 li ise numaralı adam- de Gedik lıdır. 3 numara köylü; 8 ların ikisi di Hollanda'lı bir landa'lı bir lokanta'sâhibidir. 4 numara ise Hol- mmaralı insan, içinde zerre kadar kâyı Hollanda”lı köylü olduğunu derhal & rik eder. imdi, resimlerde daha göreceği- m yi z gibi, muhtelif milletlerin gülme tarzları hakkında bir İki numaralı e kızının ne şekilde güldi yor. 6 numaralı fotoğrafta ai ir ara- bın nasıl güldüğünü görüyoruz. Keza 9 numaralı de de şi ehil bir p kızının tebessümünü görüyoruz. Anlaşı- iyor ki ayları bila ayni ai gü- Gözlerde, arapları tanıyanlar, bu “ğini derhal 10 — Filistin'li bir kız. nazarından fari — Hollanda'lı k deki adi ren insanlara nazaran 7 — Bir Alman. lüyor. millete mahsus bi tebellür etti- farkeder. Sonra bir köylü, ile bir şehirli arasında gülme olduğunu . pek İ kabul etmek lâzımdır. $ numaralı e) — Danimarka'lı balıkçı, köylü. — — Hollanda'lı lokantacı. beraber, şehirde bulunmuş bir in Filistin'de bulunduğu # Bu itibarlı am bedevi bir hayat geçirmekle" lüman hanımının, 10 numarada da gen: san ol- Filistin'li bir kızın tebessümi mak itibarile, esas bedevi hayatını sü- ki farksızlığı göstermek itibarile şaya- büsbütün başka nı dikkattir. doi 11 — Yemen'li bir arap: 7 daki Alman, milletin? has bir şekilde gülmektedir. bir şek cilde. gimekeğtir. Netekim 8 nu- i maradaki ya kızının ve de hiç Tebessümü dudaklarda (göstermek | bir şahsın g © benzem; ayrı bir san'attır. (Makaleyi yazan zat Her tipin dine er bir gük bilhassa oradaki halk yapmış- . defa a) umaralı resimde şehirli bir müs- $ — Şehirde oturan bir bedevi. Bir arap. tetkikini, me tarzı a kabul etmek lüzrm- 9 — Filistinli bir müslüman hanımır. 8 — Bir yahudi kızı. Taşra. Urla Hâkiminin Katillerinin Tahkikatı. Urla hakimi İhsan Ziya Beyi öldür- eg dır. Çehresine yakıştırarak gülen bir in- kilde gülmesi tahammülfersa olur. Gülmenin ayrı bir san' seri. Netekim ri şahsın te meddünü ile değişeceği gayet tabiidir. ir insan nasi Me Bu sua- aman ve her kabul &- mreimi bir formül vermenin imkân lebil e bir pa ma > şekilde güle: r hissin tezahurü kemi nazaran hakiki gül- mede yapmacığın yeri olamaz. hususi bazı şekiller vere- rek in me sahne san'atkârları» vaffak olanında bis tabiilik görülür, dır, Bunların e: ene bir gayri ri şekilde gülmelerine müsaade ediyo. TUZ. Nümunelik Gübre. GÜHERÇİLE ŞİRKETİNİN RAE ie LİĞİNE ir lm imal etmekte olan Şili i Roma mümessili İktı- cereyan eden tahkikat haber aldığımıza göre ikmal edilmiştir. Hâdisede fail ve muharrik vaziyette bulunan dört şahıs hakkında tahkikatı idare eden Kuşadası müddei umumisi| alit B. iddi: .. Veklliğ ğine Ziraat müesseselerinde iç e i tecrübe edilecektr. gelmiştr. Mile lessesatı ziraiyeye hakkında ii ü arasında- — mm KIBRIS'TA YENİ HARFLER. gelen bazı haberlerde Kıbrıs'ta ik memurlarına bir emir tamim imde bilaistisna her türk me: caa yeni 71 ile olmasının mecburi knlağa bil dirilmiştir. Adan'ın müteaddit o yer- lerinde Öiiler açılmıştır. verem TAHİR B. sirasi kında tetkika İn tensip edilen Veki lik mütehassıs Tahir B. bi kadar Diyaribekire hareket edecektir. tta bu ilini İktrsat ilik ipe r kaç kti: güne TAYİN. İmalatı Harbiye muhasebe müd rü Ahmet Beyin, Posta ve Telgraf müdü- mut çilik vaziyeti hak- Ve- bu mücrimlerin kanunun 450 inci mad- | mum Müdürlüğü en bir cetvel > > © © İ tanzim edilmiştir. Bu cetvel mucibin- ce müessesata taksim ilbete tir. melerini talep etmiştir. Bu fıkra idamı idir. Sebebini Öğrene- TARSUS ZİRAAT BANKASININ bilir miyiz. YARDIMI Şehrin si mn, cad- Tarsus Ziraat Bankası haber aldığı | 0* ve sokaklarında - içinde yumurta, Şi göre! ği çi rm mıza göre Tarsus mıntakası zürrama ilk m a ğine göre ge- bahar ekinlerine yardım re iyimi di ekleri 600 bin lira tevzi etmiştir. A gaks çi menediliyormuş! telerin harf inkılabına hizmet ze ” hakikat ha- £ ve çok himmet ile ii vi çıkan ga- zetelere yapılan bu muamelenin manası nedir, Öğrenebilir miyiz? KN ia ların Faydası. hatta memleketi- ara mevsim yağmurları EE ve çok “ bir urette yağmakta olan yağmur! 8 ner İrez faydalı bir haldedir. rta epi 2 ve mizin a besle ar. si eyi bulunmaktadr: —..—— Voleybol Yapi tebi ile Nafra iki m edir Ticaret Mektel Ticaret Mekte ebi Orta Mekteple yap- tığı Voleybol maçında da galip gelmiş- tir —2.o m — ISPANYA KÖYLERİ FEYZAN EHLİKESİNDE. A anya'da Saragone, 21 ( el kte a sa- #5 n köyler tehlike nda bulu

Bu sayıdan diğer sayfalar: