23 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 # HİM İNKİŞA RİK ETMEK İSTERİM. HAYEİ ETFAL CEMİYETİNİN FINA UMUMİ ALÂKAYİ TAH- GAZİ M. KEMAL Her yerde $ kuruş. o. 3154 On birinci sene. ÇARŞAMBA 7 23 NSAN 1930 iş © ÇOCUK HAFTASI BUGUÜNBA SLIYOR. ws) O SANAYİ KONGRESİ DÜN AÇILDI. v 1 let ec tisinin El ındı i > vi Gi milim mn a a gün deği Yeni ri SANAYİ KONGRESİ DÜN MERASİMLE VARİDAT BÜTÇESİ. JIKİ NUMARALI KARARNAME uriyet a ETTİ. ın dahili ve “harici bir em- hiyet havası içinde yaşıyoruz. Bu ei yeni re ia e medyunuz. ümüzde kü 1 ER pek oi eücadel ler vardır. Bunlara karşı ko mek için muhtaç olduğ ğumuz. e vet mukavemeti o milli icadeleni pp Miz ibelemellei Gy İnyacağı 36 > yüksek bi Her ürk vatandaşı; hin 23 nisanmı daima heyecan ve sevgi ile batimi e dır. Türkiye Büyük “Millet Mecli- ğe açıldığı günkü umumi vazi- KÜŞAT EDİLDİ. — era İKTISAT VEKİLİ ŞAKİR B. NUTKUNDA HÜKÜMETİN İKTISAT Sİ- BÜTÇE ENCÜMENİNDE221MİLYON OLARAK TESBİT OLUNDU. 5 MADDEDEN leyin telakkilere, haleti ruhiye- ye göre ra a ağ edbir almak, bilhassa açık vi kal beyanatta bulunmak belik olurdu. Bü- yük Gazi; bu vaziye een yül sek müsait değildi. Onun için azı 26- vahiri koruyarak asıl efe gi meğe ç > ak lâzımdı. Anka fi ikrine göre “ im —. o ska bir şey Dü: ünkü karşısında, asırların dimağlard. temerküz ci völiindi ei a ta- YASETİNLRAHMI B. DE MİLLİ IKT ISAT VE TASARRUF CEMİYETİNİN) ela a e e e e ee mi KSADINI İZAH ETMİŞTİR. e t bütçesini tesbit etmiştir. Varidat| Türk parasinin sibel Sai ri ütçesinin tür eni şekline nazaran ri Kongresi dün saat 1l de Hi- Jasr mevaddr mamüleye taallük edi- we bütçesi (221,600,000) olarak tesbitjatidir: i Etfal Umumi Merkezindeki büyük nisbe: milli ey olunmuştur. — Bir numaralı kararnamenin 1: a alanunda toplandı. İktisat imize atfedilecek ehi in Masraf bütçesi bu miktardan takri-)inci maddesine atideki fıkra ilave e- > ş Ti kürsüye gelerek şu söz- olması Jâzri liğini, ira-| ben bir buçuk milyon lira fazla tuttu-| dilmiştir. eri söyle Şeraiti veye eksik ol-| ğu için masraf bütçeleri müzakeresi İhracat tacirlerine bin isterlinden — heme Efendiler; Milli tasar- | mıyan sanayimizin muval lan ea sırasında bu miktardan bir te- eksik olmamak şartile bankalarca Döviz uf ve relerini dığ in edilmesi * arzu olunmaktadır. ikraz ear e dövizler bir numara- erine Ankara'da toplanması kararlaştı- emer ami sy haha Masr af bütçesi ! müzakeresi de Bür i kararname ahkâmı dairesinde banka- rılmış olan Sanayi Kongresini açryorum.İ'met için — bittabi ân ve-malr larca satılır. Sanayi içen medi ve teşekkül- | darımız m de —i'mazarı itibara ıştır. B kilik VI: Vekil- ü a bir tenvir vasıtası x olmuş liği bütçelerinin dün akşama kadar) bili olan dövizle öden gösterdikleri ciddi alâka şâyanr mem-) olacaktır. Bu itibarla kıymetli mesaini- | müzakerelerinin ikmaline intizar edi) (Bu suretle Bökçitmeediği takdirde zin semeredar olmasını ve muvaffak ikin si, çu borcunu gene döviz olarak öde- yetler temin etmesini hükümet sami- miyetle arzu Me Jivre mal satışlarının mukabili Her biriniz için, kongre için muvaf- ola r bankalarca vadeli olarak fakiyetler temenni > yi le cid- alınabilir. Bu takdirde bi- di bir alâka gösterilmiş olm ın do- er - kambiyo alışları gibi - layı bilhassa teşekkür lerim Gikeşlar) satmağa mezburdur. Bu akitle öli- Mi lal ve 'emiyeti tevellit döviz borçları döviz olarak ö: Kâtibi ze ah BE. ye kürsiyi nir. Bu alım ve satımlar her defasında terkediyoi RAHMİ BEYİN NUTKU. Bey nutkunu müteakip kürsü: LAR. gocuk haftası başlıyor. Yarın- ir hafta neşledağıtacak olan -am, ayni zamanda onların bilğili, gürbüz yetişmelerini temin k fi kirlerin husulüne acal , bir memleketin en zengin, en güzel bir yaradır Ona yapılacak hür- ÇOCUKLAR İSTANBUL'DA NELER : YAPACAK! k “İma meri bin a aşağı — Memaliki denebizedeki efrat ve müessesatın Türkiyedeki bankalar veya şubeler! muhabirleri nezdindeki Türk imi maillerin bir numaralı kararnamenin 9 v inci mağ delerine tevfikan mürakipliğin vizesi» me, pie vakkifdi Rİ olmadığı sabit olân mü- Diren 3 üncü sayıfada.) SERGİDE BUGÜN. ği binasının bugün > yapan sergini, bugün kapalıdır. Tai Etnografya müzesindeki satış kısmı a- asimi nümune kısmı bı p e çıktır. Setin dahili teşkilatımıza tamamen met, yarının temellerini kuvvetlendire- ei gel mutabık olması, Gazi | cek, ümit ufuklarını genişletecektnir. Fıkra bir azimet noktası halindi ——- nun milli siyasetten kastettiği ma- ağn. (Çocul bakimi İm Sam i Sali fal umumi merkezinin tesbit etmiş ol: NÜMUNE Edi na şu idi: Milli hu » iki linde her şeyden evel kendi Iktisat Vekili Şakir B. Kongreden duğu:» programm - tatbikine- * başlana.| Mai casarruf. sözü ündenberi, Vetimize müsteniden mevcudiyeti çıkarken. caktır. 'k Ocağı ve Müze şi şekil mizi mul za ederek millet ve Z ğ RAHMİ B. İsianbalde, de bulunuyor. zarflarında me iki ve um-| 2üniyet ve takdirdir. Riyaset mevkiinde. .İve cigara paketlerinde gördüğümüz du- elli Kongrenin başlıca maksadı; milli stanbul, 22 arınki 5 > EN il ey ei iş di İstanbul, Telefon), —. Yarınki lar ipi nk kali iki gün vat ii ii sanayimizin teessüsü ve inkişafı çare-| miye ii Di Alar ân maksadını iğah | çocuk bayramı için hazırlıklar bitti. | g; $inde milleti işgal ve ızrar etme- > Ün ş y içi ki, yalnız bir resim olmaktan çıkmış, mek.. Medeni ndan, medeni) /60İ2İ #AMEE.VE: ZüREeLmek. Gyieişir >< ai Türk eme makamatı res- | canlr bir eser “haline gelmiştir. o Milli ve insani ele ve mukabele bee ii © > a eli Muhterem-Efendiler. eğe işgal rgi, bize, çalı; ellerin nerde vi beklemek... don seesle Biz ees'ele olmuştur. |bkz|. (MUM İktesmt ve Cemiyeti) e, Siliyei izl Gi çucok iz kimler olduğunu ayrı âyrı bildiriyor. Mustafa Kemal Fiğ > ei tsadi kifayet endişesi, tediye müvare-| vİn mizamnamesinde tasrih eni olan | bir beyanname neşredecektir. Her taraf-|,, yaparmış a eserine, bir ime et e Ni e wendeler | nemizin ve milli müdafaa ihtiyacim,-| gayelerde a “yerli mallarıbın| ça eğlenceler tertip olunacak ve her ta-İ yım Ja “Hepsi bu kada yl kb KE emele zın temini, hükümeti bu mevzu etrafın. | 'hiktarını çoğaltmağa, Sa erin M&3-) rafta oyuncak tevzi edilecektir. Çocuk” | Bunların birinci ge“ oi ez ediyordu: da; birkaç aydanberi müremindiydn duk: | zarafet, mefaset ve Sair evsaf ifiba- Bati . incisine de, ikincisine de — Bir hükümet teşkili zaru Kğ ii? ir. “Nihayet he riedi pri e kimiz mümasil mallar derecesine | 2" de le Fatihte toplanarak, | ayni cevabı vermek kabildi. idir ERİ yi veziyetine girmiş bulumiyo. |getirmeğe > Htlerd işi ırmâğa) alay halinde vilayete e bu kadar değil! Yaptıklarımız â , 2 — Muvakkat kaydiyle bir hü“ Se e Dir mele b kendi çalışmaktır. Bu itibarla hai ç arasırida| dilerini karşılıyacak oradan Taksim | bancılârdan yi eze kümet reisi tanrmak veya bir padi- ml iğünbaksi ve tecili Kali (Devamı 4 üncü sayıfada.) abidesine gidilerek Gören konulacaktır, | geri Ki ei çe sah kaymakamı ihdas etmek tec- 3ie k erin-| epsini, ir 2. Viz eği amaz. “DÜN ÇOCUK BAHÇESİ — İrade i milliye mecliste mü-| “© <a in mukadderatına yalnr imdir. irki kiye e Büyük Millet m e teşrii ve icrai alilidar ca- midir. akim Bu esaslar tahlil edildiğ sıl bütün m addi ve manevi mevcu- man e ki kurulan lam |iyeem bu on nelik mücadele ismi ve şekli ne olursa olsun, Ha-| içinde kazandı. Bugün halin ıstr- İeiiyeti Milliye esasına müstenit bir halk hükümetinden, yani Cö huriyevten başk var. tin hay. ve em bir lahza niz böyle bir mi £der. Anca noktası dan bu on senelik tarihin iy Yet ve azametine payan yoktur. Türk milleti, padişahların ve vi idarelerin siyasetleri yüzün- en kaybettiği Mercin, istiklalini, ruh v Edi ale irt Meb'usu MAHMUT, MERASİMLE AÇILDI. (Yazısı iç sayıfamızdadır.) r işin kıymetini, san" sand aramalı dır, ümrükten Sryrri il rak yı i ile bi rakip, yri a, ona vermedi. boy ölçüşen ecnel bir 2 daha hararetle parlrs Hi şey, bazan, bir tekâ- müle işarettir. Düğme elbisenin ve bağ | ayakkabının Ea ve vela sonra meyda- na geldi. Çocuk, bir yarındır. Bunun gibi, Nümüne ii le, gönül ei şimdiden bir müjde gibi ferahlatı- R.N.

Bu sayıdan diğer sayfalar: