April 24, 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

April 24, 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3155 On birinci sene, Gündelik, SÖZDEN İŞE İktısadi programın formül ha- İline, kanun lâ yihaları şekline gir- mesi arti bi ül S'elesidir. Bu demektir ki, sözd eçile- gi i de iktısadi programın bu sikimle izaha çalışmıştık. Bu esaslara ilave edilecek esaslı) ysTÜNE bi yoktur. Tasav olunan| RINI KO tedbir ve ıslahatın yüzde yirmisi b muvaffak olursa, beklediğimiz ha-| 4. İyinik ir lâs ve refaha mutlaka kavuşacağız. | *#'arın yi e ekimi gönüllerde sonu İktisadi em ib il pa dilen bir iş tahakkul göze çarpan ma esi, bundan böy-| .v.ı (Türk Ocağı) mi le ziraate, zirai vi alata, ziraat k-| ,; İ redisine daha ziyade ee ii it verilmesidir. Geli bu nok bugü na birinci derecede ii bir cep- hesidir. Bunun içi aat Ban- taat sahasında daha iş bir faali- yet içinde ie EMAR işe başla- nıyor. Bu e aşlanğıcı takdir et- memek kabil ee ildir. Kim ne der- di bu memleket her şeyden €vel bir ziraat EMİRLER Bina- en g isti ve e e ne- sinden çıkarmağa çalışmak istih- sal cephesindeki çalışmalarımız için en esaslı bir azimet noktası olmaladır. m k ki, bir işte alınacak tedbirlerin kuvvet ve kiy- etme tedbirlerin Küm aka eyi H ğ krizi yüzünden çiftçile- rimi r içinde bile .Pro; tası, | ş ünün de, yarının di; abağyaklemz ey, TÜ — PERİ EMBE 24 4 NİSAN 1930 TÜRK OCAKLARI MERKEZ HEYETİ DÜN FEVKALADE TEZAHURATLA AÇILDI. MDULLAH SUPHİ B. HİTABE SİNDE OCAKLAR İÇİN “ONLAR HA! YAPTIKLARI ESERİN NR KENDİ İMZALARINI DEĞİL, e Oc e Köni degisimi ESlapulli aki BİR HÜKÜMDAR YDULAR” DEDİ, Hamdullah Suphi B. eden yaptırdı. Saat on altıda Ocakta bütün azalar yorulmak, minin ii eserinin, “dün senelerdenberi ka- Imiyecek zanne- etti. irmi Si al olarak kalan TUĞR ASI GIBİ MİLLETLERİNİN İSİMLE. besini yerinde irat etti. Hamdullah Sup çok munis, icabında > vii mill? mes'elelerde — hey ap Bir haftı hazırlanan aNİrmı giymiş! ÇOCUK HAFTASI DÜN BAŞLADI. K EMARE EBE iğ /JOCU! LERİNİ ZİYARET EDEREK HÜR- METLERİNİ BİLDİRDİLER. Cümhuriyetin ortaya atılan asil rasındaki R kaiak bir ma almış yeni nesil. ler elbette emer A HAMDULLAH SUPHİ Her yerde 5 kuruş. RK OCAĞI KÜŞAT RESMİ YAPILDI. BAŞVEKİLLİK MEMURLARI, İÇİN KANUN LÂYİHASI, MECLİSE GİDEN LÂYİHA YENİ NOKATI İHTİVA ETMEKTEDİR. Başvekâlet memürları hakkında tan- zim olunan Ki lâ âyihası ve memurin iü ftadanberi kendi bayramlarma sr B.M. yy gelmiştir. Lâyiha Ri yavrular, bi ihdnlerie merkez zinin » temeli- EY B El iL İsiksettireni Kine JE pim i ocaklıların | o nun hitabesi, #ipikrinin; gönüllü ında arzı bişleriami bitin sini almış yüksek bir sireni Sao giymi den mı işli, ii titebeledeti derleiki he yene ayrılanlar da kendilerine tahsis otobüs ve otomobillerle “saat ei (Çocuk Sarayı) önünden hare- İkt etmişlerdir. Çocukların main me Mn 'ü Rahmi ği namına Himayei sa Meke namına “İda Mu: t Ali ve Mehm Neşriyat Mi Hikmet Şerki Beyler HAMDULLAH SUPHİ B. hitabesini irat ederken. sep ardı. B. Pş. Hz., Vekiller M. Reisi'Kâ- b h ygusu bir olmuş gibi > Denilebilir ki Hamdullah Suphi B. küşat resmi Oc se binasının yene et ve de- unutturacak bir hitabede bulun- e Efen di gi ğı bu giziiiçi timin sessiz şahidi ok larında iğ burma Mücevveze, Se- iri uk! kadaşlarile Tür. 1 4 üncü sayıfada.) bulunmuşlardır. YIN HAREKETİ. Alay Çocuk Saraydan Karaoğlan Çünkü ğ irin ile faizçi arasındaki muameleyi hü- cümizde GE bütü ir imi esine imkân | Bint Sefaret, Kurultay erikli z Matbuat m Ileri küşat resmine yoktur. İktısadi programın tatbi- ei — katma, ziraat cephesinden başla Ein EE Hz. : “Bütün milli duygu- makla yalnız eme eee mize larımızı — birleştiren irk Ocağının latmı artırmayı değil, bu €-İ Merkez Binasını. iftiharla ve sürurla ketin en feda! Ni ve Ela unsuru | açıyoru erek eleyi kesti. olan köylülerimizi de VE| Davetliler Ocağın her tarafını gezdiler. alacakların tazyikatından kurtar edeci zi dik bir makalemizde de işa- ret tiüğiliz mak mevzuu dila düşüneceği- ühim noktala; dai biri — istihsalât fazlasını hariçte! kola lıkla satmak imkânmı e slide hazırlamağa başlamaktır. Yeni fa- aliyet ve mü eksi Se nokta- Yı behemahal layık olduğu ehem- Mmiyette göz e bulundurma- İd Siirt Meb'usu U ———————————— Ata, 23 ( kiye Sefiri Enis ari: azırını Gi ede- Ti dan tanzim 0- :oplanaral — olmadığı bil dirilmiş ve niimayiş- Şiler m tarafından dağıtılmıştır. Rönniz toplanıldı. ve daima genç ruhlu Ocağın beyaz saçlı reisi yüksek hita- Kongre ve Kurultay. SANAYİ KONGRESİ miştir. lü vw yüze yakıp © otobüs ve otomobi! siY, mi decel İSMET zi Hz. iye ŞEKER git: ei ei ya süs-| muhaki Bu lâyihaya nazaran Başvekâlet da- yiiriei ilk emurin derecesi on dör- üncü derece olacaktır. rfie hi Başvekâlet Si yn işin eğ lunmadığı tal de Şurayi Devlet, Dahiliye ve aşi üye” veküriniz “Yuka bulacak üst açıklara tayin olunabileceklerdir. lem teadür. eg Tinci ve memurin maddeleri hükümlerine Başvel ime dail; ine yeniden alr- nacak mi rın namzetlik müddeti bir senedir. — > —— BEYNELMİLEL TEDİYAT BANİ iliz Mac Ger: ir mahiye- ti haiz bulunmaktadır. — e — VİYANA'DA BİR YANGIN. Viyana, 23 (A.A;) — Şehir civarın. Semi “sellüler İrem bi n çıkmış ve ateş pamuk ve yün ii adan sirayet dm Hasar ı milyondan fazladır “e em — ŞARK TAMİRATI Paris, 23 (A'A.) ark tamirat ko- isyonu yarın iki umumi içtima akte- ktir, Komisyo: afilinde alâka kak nazarile bakılmaktadır. 10 DA İKİNCİ İÇTİMAINI AKTEDECEKTİR. TÜRK OCAKLARI KURUL- TAYI 16 DA OCAK BİN DA AÇILACAKTIR. ir ve Kavaklıdere civarma neş'e serpiyordu. Öndeki otobüste bulunan muzika (Çocuk Marşı) nr salıyo ir ve ço- cuklar da iştirak ediyorlardı ebe TAZİMAT. Ala a Çankaya'da Reisicümhur Haarielirinin köşklerine giderek tazi- matlarını etmişlerdir. evamı 2 inci sayıfada) DÜN ÇOCUKLARIN GEZMESİNİ ELM EDEN OTOMOBİLLER nini GEÇERKEN YARINKİ LİÇİN ÜMİTLER SAÇIYORD an alemi izm KABİNESİNDE. Atina, 23 (A.A.) — Venizelos kabi- nede bazı ledün olacağı haberlerini tekzip etmi Venizelos herhangi bir belden kil ağustosta vukubula- bileceğini söylemiştir. Fıkra. 23 NİSAN. Türkiye in gi Meclisinin ürk Oca, u- üyü veye düne sağ ye getirerek arada- rk üzerine dikkati celbetmesidir: a ne gibi bir, şekil vermiştir? Tür Oi ağı nerede ve ne Suri mesi timarnı yapmıştır, ve bugün ki: il rayın topiyor? başlarında feragatli ve yüksek timsaller en tabii arkadaşdır. Bi heyecanları kül, büyük eserler ve- n vücuda e Kiper bie arasınd. hudut: eserler üzerinde — fikirler önül; kalpler de tittiyoi F.N.

Bu sayıdan diğer sayfalar: