24 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

24 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 NİSAN AAKİMİYETİ MİLLİYE 7: m m l gm ANKARA a e As. Fb. U. Md. E ç N ILANAT SUTU İ SATIN ALMA HAVACILIK ve SPOR rik ii ge KOMİSYONU lira bedeli keşitli kuş kafesleri yirmi İLANLARI. 21 inci sayısı Sedat Rıza, Abidin Daver, Faik Ali, Bürkensa Beylerin yazı ve makalelerile intişar etti. gün Kp a ene a —— BU SAYI —asie 1,000 çuval kartal marka çimento 26/4/930 da saat on dört ile müracaati. şar İrem dizel motğ Kır: nasımın il rin şartname için her gün vi girmek için de o gün teminat caafi, kalede yapılacak troti 5 Kırık! aamba! ların Bite 26/4/930 da saat on dörtte ihale edilecektir. Taliple: 600 kilo beyaz parafin 30 şellak Yükardaki malzeme . pazarlıkla 26 n 930 da saat on dörtte alacaktır. Taliplerin şartname için her gün ve pa- ie geek için ile yerli malı örtte pa zarlıkla alınacaktır. mineli teminat —8582 de o gün teminat 2-- 8612 ilik — yi — Deniz ve Hava sporlarından von şu yazılar vardır; e amanda motör Hava Ki K d: Ha — Gazi Büstü turnuva maçları ğ İmalatı Hebin— — Çankaya final maçı nasıl sila Sedat Rıza ği kara vasıtaları arasında bir mukayese ağ ağriia 2g yası Gi miyon kimler ime e hava m: per (Fantezi) — Arı sre maçından güzel bir enstantane İm piyesi ve . (tesi mlerile beraber) Galatasara ener! Abidin Daver Ankar; mi pi ara muhte litleri meselesi Mehmet Ali Tehli e (Mi be) Bürhanettin — Mektepliler emre müsabaka, hediye v. 8... Bir forma il — “KANATLARIN ad E Her yerde 10 k uruştur. 20 büyük-sayıfa — bir forma ilâve — 50 den fazla resim ve Klişe 7 '©K TA YAY ir 3” İYANCOSU şerdir... © (© Baraka imalinde kullanılmak üzre PMADA Bİ Y İK : A V YARE PİYA N 0S j 4 — Münakasaya iştirak edehilmek 10 adet üstüme eklinde oluklu saç ılı. ŞEHİR ASKERLİK ŞU. in kanunen verilmesi teminat uzm iran miri» Besi RİYASETİNDEN | O.inci tertiP İ.üncü Fm, 28622 Ankara ri dahilindeki ma Umum Müdürlük tarafından lağım | ballatta yerli olarak kayitli 322, ide: A. SIHHAT VE İÇTİMAİ tahliye arabası almacaktır. o Teklifatta| 323 doğumlu ve bu doğumlularla , ulunmak ve şartnameyi görmek için İmuamelei askeriyeye MUAVENET MUDUR - mübayaat ği 'omisyonuna müracaat — mete tabi olan ve bir buçuk senelik 11, MAYIS 1930 EN meleri, 2—862 sınıfa tefrik edilmiş bulunan efrat- myahanesi: ait ali et GE DEİ z pi aZ'ı pazar- da saat 14 de ihale edi- Parmaklık lit vaz' Tıkla 26 nisa: lecektir. ile kapılara ki 930 İyelilsie müracaati. 8617 SIHHİ HİLESİZ İNEK SÜTÜ ALMAK İSTİYEN LERE. Ankara baytar mk tarafından ve- rem aşısı eee n salim diye Sağlam mari muş olan ineklerin sütünü her süt alda gözünün ö. Sağılarak alıcıya teslim etmek suretile aval leti karşısında odun sergisine mü, ediniz Iâzım olan sütü AE ANE 2—8556 Balıkesir Vilayeti En- cümeni Daimisinden: eke mi een namına tan hen ma iz. Vekâ- m nüz celp edilmemiş olanlar ve . defa e ve sevk edilecek” #Keşideler; Vilâyet Şehremane-: içti ak amma kadar şubeye akan ba BÜYÜK iKRAMİYE (45000) müracaat Mi lüdafaa Sıhhiye dairesi şube 3 cerrahi kısım amiri tabip miralay Ahi elp pusulaları kayitli bulun Osman evin 1324 senesi Haydarpaşa salep heyeti ihtiya-Ef9 İ Zir askeri 'n almış oldu- riyelerine gönderilmiştir. Eshabr ti, Defterdarlık, $, aat, ve ie el 08 nm mı rları! müracaatle bu inde Uşak İY le ğin pusulaları simelar ve yemi e Osmanlı Bankaları Murakıpları)"* Vet sesini va va tima 2 930 tarihinde sa” 3 a sile birlikte lediğinden nüshai at 8 de Şubede ispatı vücut ene ve Halk Huzurunda Yapılır. pi > mer bedeli nakti verm : w ap 5 öv stiyenlerin mezkür ima günü: hükmü olmadığı ilan olunur. 2—8441 nakti vermek için caat ede ya bedelleri si lümiys Her Keşidede Çikan Numarala Tekrar Dolaba Konmaz. MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ Mahalli teslimi değiştirilen 15 ton Ji SATIN ALMA KOMİSYONU li ya ye zarf usulüle BUD A PEŞ VE > mi : —..— 030 Askeri mektepler ve hastaneler için) Leri iç agi buçuk islesi Mi BEYNELMİLEL ir. Taliplerin SERG (8.000) kilo tereyağı kapalı zarf süretile Buika eddeden inşa e ere kapalı m usulile mevkii münkeri pip nema binası ve teferruat muharrere İmei iv iha rihi olan le ta- 3 nisan 930 t tali ip zuhur salaş ından 15 mayıs 930 — müsadif (perşembe günü Saat kadar bir ay a lık me talibine verilmesini İhalesi 18 mayıs 930 pazar günü saat 14 de İstanbul'da Harbiye mektebindeki| teklifname ve teminatlarmin merkez satın alma komisyonuna tevdi eylemele- : 28261 Taahhüdünü ifa edemiyen hemen müracaatleri ve iştirak için del ahhit namma Cebeci Hstanesi deri veçhile “hazırlıyacakları mut- f i ocak pazarlıkla 26 nisan 930 hane kiralıktır. (Konya Meb'usu Fikret Beye) ya- hut İstasyonda oktruva mültezimi Hasan Beye 3 İLA 12 MAYI 930 da devami EDECEKTİR vin | teklif mektuplarını yevmi ihalede saati cumartesi saat 11 de yaptirılacaktır. Talip olanlar inşaata ait dosyayı 20) 9wayyenine kadar müselsel İlmühaberl Taliplerin o gün ve saatinde teminat A ASKERLİK KÖYLER Doktor Ali Esat lira şe Balıkesir nafıa ee mukabilinde komisyon riyasetine tes-İlarile merkez satın alma komisyonuna İND ss Binden ve yi 'da Galata'da| lim etmeleri ilan olunur. —8618 | müracaatleri. 2 — 861i Seki EN: > z e — e LARI üdavendigâr KN murahhas mi: e : san 929 tarihinde bedeli nak- VE KADIN HASTALIK ı (İmar yurdu) undan tedarik e Bile ti el bir sene tecil edilen Gn MOĞŞA sim. edebilirler. Ve mizi alıkesir © Gafia Havuç 10,000 Taze bakla 30,000 mpi si hanesi Çocuksarayı cadde- a grill iğ Adet limon 30,000 Taze kabak 30,000 323) doğumlular bu mi ai harice öüeeiik suretile — tetkike Demet taze si 5,000 det enkinar 30; lara mi” A tâbi: ölanlarn vi e. ” Demet tere 54000 'Taze fasulya 30,000 amadedir. olanların B . en- ad siye Gülceçekzei ilim |» DEME meye 5,000 İspanak 5000© — | Ankara Köy şubesinde ispatı vü-| (Hergün öğleden sonra 6 ya kadar e. ezen di e 10,000 Patlıcan 30,000 cut etmeleri lüzumu e olunur. İbastalarmı kabnl eder. KE 2137 25,000 Domates 15.000 1 —8S65 ZANUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNN | a aş se yar 50,000 Dolmalık biber 10,000 Kiralık Apartıman. Adet marul 10,000 Bamya 8,000 da üçüncül Sarmısak 250 Semiz otu 20,000 D k e e oktor hind la ik! Heri yu banyosu elektrik ve hava gazı te- Sisatını Talip olanların mezkür apa rtaman ICANN ağaya müracaatle- e. 28039 namesinin yazılı olduğu veçhile teminatlarile birlikte teklif : mektupların öne ayyen saatine kadar makbuz mukabilinde komisyon tevdi ilan olunur. şil k 1 15,000 Kuru soğan 35,000 | Pp ihti; içi: di i i 1 kalem ihalesi günü saat 14,30 dai | kapalı zarf suretile satın ie - Taliplerin şartnameleri bn İstanbul'da | Harbiye mektebi satm alma komisyonu-na müracaatleri ve iştirak için de şart ağa etmeleri Zap Müsiaia Hakkı

Bu sayıdan diğer sayfalar: