24 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

24 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a ay OCAKLARI MER KEZ HEYETİ DÜN FEVKALADE TEZA HURATLA AÇILDI. (Baş tarafı 1 inci sayıf: esi ği ün, Türkü düşünm. bir miyet A bii karar verdiler. Büyüye büyüye kopup ceretlerin lal ei, Sez masallar; ir Pei clan bei kani irlar, her n kendi u di d söylenen servilerle, düşündükleri müesseseyi kendi i isimlerine bağlamaktan kindiler. Biz, çeken bu derin ilmeyiz. Onlar, milletlerinin edir. rin ürüne dileklerini, is ren başlıyan bu umran devrin en güzel ifadesidir. © Şehirlerin umumi manzarası ei trafından yen devir) tam sarakatle ve ak e medrese, iceri ören beraber nereye girdise, bir Rus kilisesinin tünde kabarıp parlamakta Karden sahillerinde Kalay eski miler, Çar kuvvetleri: hn en bu kubbelerden a: orada, uhrevi Ye göklere uzanan “ayısız üstünde halkın başı deni ei a bir salıntı dalgalanıp giden muhteşem aa Bu şekiller, ni devirlerden . kalan değişmez rlardır. Zu. larda. Kurak, yanık boz sındayız. e Te nesil, bin senelik ye şarktan, hastaneler yükseliyor... bir ayrı bir eden halkın baksa, orada, yn yepyeı Ge Bunların bazıları Bütün ei parayi görünen ü yeni mali ve iti mes'elelere bizi açılan Şurada muharebelerin öksüz zavallı © yavrularımızı sayesinde, her köşesine me müzeler, imyahaneler, Hilaliahmer yani devlet ve Umumi hizmetlere bu binalar, bir mamure n eli, eyileştirmeğe Kısır gi on defa sabır EZ dikiyor Bakım: örtmek için çimenin Çoktandır terkedilmiş, nadolu kasabası, boşuna sarfettirdiği gibi, yanmda, yeni, muntazam, parça, Asırlardır, sultanların ayak Hükümet elinin yalnız kan aşkınm mesut yuvasını TürkOcağı bu umren cephesine onmMUŞ Hükümetin arzusile kı tabii inkişafının hudutlarına onun manzarası, için ne asil oir yüz gibi fertlerin, sarayları ve Reisinin Reisinin, pek evlerde mücahede al iş kulağa telkin edilen men millet ei bir iyi EE mücadı viyesi, ve halk hürmeti hakikati, her evi nerededir bayırların kısmen orası. bir umran eve benzemiyor dedi. Zihnen onun düşüncelerini takip Eu çalışanların ikmal ettim. ismi verilen ka kendi şahısları Bugün oturuyor. millet halk için tuğla kğ Zanlı arayan ve rüzgâr onu ufak b ve ınkıla, fi bir ihtirasla kendi büyük şerefi Ramazan oğullarınm, Teke bilirler ki; Kermeyan inkılapçı ve onları kahir bir ekseriyet, ve m ikinin bize kâfatı esaslarına sadıktır. meni ve daha kuvvetli bir nesiller elbette Hansız, esaslarımıza Yeniçeri undan. ha: sıl alırdr. köşkler, Kâğıthanenin, kıyılarından temin mi mazi ile ye yet halinde 'ürk tarihini binlerce uğramayan bir a mesafeleri ar; büyük an'aneler aramı: tler e yaşıyor, kalan saraya bir umman oğultusu gibi fa ilâve v milleti, kopup devirler gösterir. Biz, kökümüz en bin iki yüz sene evel vadilerinde Türk halkı taşların, tari y— Fransa'da olmıyan br ve tesbit etmiş olan bir “İnsaniyet € 1 i ağır olmak üzere VERGİ İktısat Vekâletince Vekillerince projelerin Orağa Türk Reisi geceler yaptım. farzeder. Halbuki Türk ve fakir milletine karşı me Davetler kr Milli Müdafaa üi Mili Müdafa Vekâleti sv evel saat milletinin hizmetkârı addediyor. adolu'da yalnız iki buçuk rica MAARİF ENCÜMENİ. Encümeni bugün saat 10 Azayı kiramın VİLAYETLERİMİZDEKİ VAKAYI, Vilayetlerde bir alelâde vakayi hakkında en mev bir menbadan aldığımız gün ar vuku sikilir ismind'e bir Se Adliyey: Arap kazasının Tavşanlı ve- oğlu öldüren iki sg Adli. köyünden İs- kazasının Adliyeye Sazak köyünden mu kişi Adliyeye köyünden h- ve- köyünden Hüse- üç kişi Adliye- Şükrü Adiiye- Sarıl" köyünden Hacr kızı bir kişi Adiyeye veril- UGUN. ÇOCUKLAR MECCANEN SİNEMA SEYREDECEKLER. Bayramının GASCOGNE'DE FIRTINA. yem ve Manch denizleri ile GİRESON'DA BEREKET. Giresondan alınan malümata gü müsait bir ve yağması Ayni sebeplerden dolayı bu mıntakadaki idrak edileceği anlaşılma — e — BULANCIK çig Mahallinden alınan çok fade etmişlı seti Bulmam do busene zirai v. haldedir. Kış mevsiminde yağ- çaya et ane! Gas- rfezlerinde şiddetli bir fırtına, re a- ın fını irk ie a bu pll imi ticare- erdir. ağ ğrudan a tahmil edecek zi ie — m — YABANİ DOMUZLAR. azetelerin Bu muzır hala, in rkul- zarar vermesinden koj —— me am — MAARİF VEKİLİ BEYİN SERGİYİ ZİYARETİ. Cemal , Bey vw Bey sergide teşhir e edilmiş ol sepet ve çiçek Gpeğeii Me ile seyretmiş ve olup olmadığını Ke i. J TEHİR Kadın Yardım Cemiyetinden: tarafından akşamına GELENLER. Havza gelmişlerdir. — om — KADIN YARDIM CEMİYETİ MERKEZ HEYETİ İÇTİ! Kadın Yardım C: Sözü) ga- Torguç Bey- Siiklir; le uhterem azaların teşrifleri ri-

Bu sayıdan diğer sayfalar: