25 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

25 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e gn HİNDE TÜRK MİLLETİ, KENDİ TARİ- ENGİN BİR) Müziği > DEVİRLER GÖSTE- ATİYİZ, KÖKÜMÜZ DİR. HAMDULLAH SUPHİ © No. 3156 On birinci sene, Gündelik. LONDRA KONFERANSININ | LANÇOSU, BİL Kâı iii bet devam d e zarar hisapları görül- ir, feranstan beklenilen neti laşılır. Londra gayesi şu idi: devlet arasında deniz silahlarının tahdidine ait bir itilaf aktedilerek umumi tahdidi teslihat kolaylaştı- rılacak ve bu suretle cihan sulhu daha emi n esaslara istinat ettirile- it ti P vap ml bee İnen s'ele- nik © af” halarmda bir aşma ae mi ansa ile arasındaki deri ihtilaf bezlağ, ielatmz imkân birde madı. Bu takdirde zavahiri kurta- rarak elde edilmiş olan neticelerle iktifa etmekten başka çare kalmı- > das. Beş devleti şabildiği netice TÜRK OCAKLARI KU- - k i reiki Biye te A Esa etin de EE > ler i RULTAYİ TOPLANDI. mi ene e ESAT ere iie cakları Kurultayı dün okok'un ölü- mü münden habe: ör edilen Kurultay mu- CUMA 25 NİSAN 1930 NAYİ lo e NCİ İÇTİ BU İÇTİMADA TAŞ, TOPRAK VE DEBAĞAT SANAYİİ RAPORLARI i dün saat onda ce- ikinci ir içtimamı aş ve toprak ve debagat sanayiine âit raporların zökedeine geçildi. Taş ve toprak sanayii raporu heyeti umumi- y dermeyan olunan bazı mutaleba- tın tavzihi maksadile tekrar encümen iade edildi. Debagat sanayii rap m memleketimizde çarık istimali- nedilmesi hakkındaki encümen (bu memnuiyetin kanuni bir şe r ma- 1 ve çarık ak kabi külleme gi dildi, enin kabul edilen diğer tek- lifleri Gül şunları ihtiva ediyor- du: bi şeklinde tadili) Süretile kabul e BH ğa evcut fabrikalar adet ve kud- reti © istihsaliyeleri itibarile istihlak kabiliyetimizden fazla olduğundan yal- s fabrıkaları daha Erim k ve mi sisatlarının tekemmülüne EE N Na yardım e ei — Memleketimizde hayvanatı ba- edil- kampa teksir ve cinsinin ıslah mesi 3 — Deri mamulatından olan kun- ri- yaptı. | Rİ ADLİYE VEKİLİNİN AÇTIĞI DAVA. HAYDAR RİFAT B. ALEYHİNDEKİ DAVA GÖRÜLMEĞE BAŞ Adliye Vekili Beyin eye il Heyeti Hakime Reis Kemal Bey, isk: ve Riar Haşiazniğ Müddeiumumiliği yere Hileyi li Ferit, Sa- i Raşit Beylerdi. n yerinde e Rifat Bey m şen itibaren Adliye Sar; yınm dehlizleri mahkemenin önü İkide in iş|” sa- a. E mazi n hüviyetini tahkik- ten sonra son eni. atın açılması kara- rının e kâtibe retme- sini mü zmun ayağa kalkarak itirazatı yü mi olmal Nu üzere “a: ı şeyler söyliyeceğini dermeyan ile söze başladı. Evvela isnat edilen cü- rümlerin İstanbulda: oturması dolayı- sile orada işlenmiş olmasında! Muhakemeleri usulü mu pa salâhi- yetli mahkemenin İsta emesi İzmir e usu Kurultay Reis ekili Vasıf B. maileyhin hâterisine hürmet ten ve tali mahiyette bir takım lelerdir. Deni metotlarma ait bahir harbini icra tarzı ve t prensip ve tahtel- tahtelba ki ZE ölailri tahdidi | tazimen bir dakika celseyi tatil e Ocağın kararı, Turhan nie ii meşhur olan ği i na rikin vefatı olduğunu ve üsulü inci maddesinde dır, Ekmel Bey ya- Ceza | mev Her yerde 5 2 ÇOCUK HAFTASININ İKİNCİ GÜNÜ İSTANBUL'DA GAYET GÜZEL BİR MÜSAMERE VERİLDİ. Dün Çocuk haftasınm ikinci günüy? dü. Daha sabahtan çocuklar (Çocuk Sa- rayı) na dolmuşlar bahçede çalınan mu- Öğleden sonra çocuklar (Türk Oca- ğr) ve (Kulüp) sinemasına meccanen girerek sinema seyretmişleri tmişlerdir. İstanbul'da. İstanbul, 24 (Telefon) — — Bugün pe “İcuk Gisa ının ikinci le Tepebaşı bahçesinde Türk Ocağı ta: a rafrnı se v r müsâmere ilmiş ve mü- samereye binlerce deği etle etmiş- tir. Müsamerede milli ve orijinal dans- Zi fem muhtelif şarkılar, manzi z meler okunmuş, hitabeler söylenmiştir. iğ Ayrıcı ii güzel piyes Bee bir muvaffakiyetle temsil edilmiştir. Ya Balosu idmiarii şe aşa tara: iyütme O hıfzıssıhhası zulu bi konferans Heine ektir. O- cak'ta bugün toplanan Çocuk Ocak He- ti İdaresi pe Türk Ocakları va- m bütün Anadolu çocuklarına teb- TEŞEKKÜRLER EDİYORLAR, ve dit davalarında da ilk tahkikatm ir lduğundan bu mamiulatın tabi olduğu! PU pie A İn rik telgrafları yazmıştır. dehalağ rüsumunun arttırılması suretile | Sex — GE Ee 9 meg iğ. dâ ilk tahkikat yapılmadığını ve son BUGÜNKÜ MERASİM, tahkikatın açılması kararının kendisine a Pe a 4 — Mamul ilde e yüz- tebliğ edilmediği Se ine bie 5 nisan cuma 'günü çocuk haftasının a. a e cele itiraz tarikile itiraza hakkı oldu-; ÜSÜNcü günüdür. Bugün çocuk sarayın. ilmi İ ii ğun celp, in tebliği. tarihile| da tan al m üi ise z z İcri "parçalarının tam İŞ eke > "Bimer; 1 baş, boyun, ete! ei ki mi ili yapılacak. ve müzik çal aksamm da keza memlekete sekili e e ay Eee ei Bugün öğleden sonra Erki re ie İstanbul ile Arikara arasındaki mesafe bee lena iği 5 z n i sin e er süzer bir haftadan aşağı olmıya-| vi bahçes > en mn ki Şi ile Buzünkü ictimada | <a müddete zammedilmek lâzım ete tizm eğlenceleri, voleybol, tenis maç- | Sovyet Befirinin ie fink.) <9 bunun e ie maahazaj a ve e ape e yetler temennisi hakkındaki telgrafı) <<nÜİ gihetteki . malkpmenin in velileri bu eğlence ve. içtimalara ikiz be Bekin elli Ee züulünü Sele ile telakki ettiği-| davetlidi air ni beyan vediğer itirazlar hakkında 2 a ——. a zi Ml İktisat Cemiyey | mabkemece karar ittihazmı . istedi. ii area e ula 3 kongre azaları şerefine buzün on yei Ker bel mall > E a Pala v ö | kn 7 ER lir Say, seferi vap ee e e BORÇ İÇİN HAPİS. A s killeri de davanın hakaret ve söğme-| (o Cümhuriyet Adliyesinin büyük eser j emmi — İğezit olan kısmı şahsi dava olduğun-|lerinden biri'de halki : için hepten İSMET Pş. Mz. dan bu baptaki -arzıhalleri üzerine son | kurtarmasıdır. 5 - 10 lira için beş on haf- ; > tahkikatın açılmasma (karar vermek) çe hapis dezasına â el be | TEBRİK TELGRAFLARINA © | mecburi olduğunu, diğer iftira ve teh-|dadına koşmak, borcunu vereci şmak, e içindir ki kon ğildektan sonra dal 5 sı gm sa,ve İtalya arasında temaslarının s da: ük » dün Başvekil İsmet Paşa ar seri 23 | mast mecburi olmadığın 2 ul Pei tarafından haber ve-İ nisan Hakimiyeti Milliye bayrı ti rilmiş ve Kurultay ailesine bir telgraf ikat-| hakkında olduğunu beyan ve sa- £ | telgrafı çekilmesine, tedtin merasimi-İta bulunan zevata ve Çöcuk Haftası Hale mes'elesi hakkında “da cürüm! gi Türk Ocağı namına Berlin'de ül ile nezih ve âsil duygular -iz- | ancak Ankarada tekemmül etmiş've ta- n bir zatin iştirakine, mezarını üs-|har eden necip çocuklarına ayfılmam olduğunu nkü ıttılan ancal Türk Ocaklarının az ettarlığı.| ayrı. cevap vermeğe vakit bulamadıkla: | Ankarada mümkün. olabileceğine göre in irade ita Heci enk konma- | ından teşekkürlerinin iblâğına | suç burada işlenmiş addolur mini (Devamı 3 üncü samir 2.) Ajansını tavsit buyurmuşlardır. (Devamı 3 üncü sayıfa devem etmesine karar verilmiştir. si diplomasisine mle vermiş olacaktır. o dolarları ile bunlar Siratımda ii ilsadi amimi ağ” larını örecektir. — Zöki MESUT vi DÜN TOPLANAN TÜRK OCAKLARI KURULTAYI, ” ölüler üömileriği ekte haklıdır. Parası tar. vaki ki Ta bir taraflı- a, borç için hapsi 1856 da kal- liği. “Türkiye nin b

Bu sayıdan diğer sayfalar: