April 25, 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

April 25, 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

u RESİM HAKİMİYETİ MİLLİYE İLAN No. 3136 On birinci sene. CUMA 25 NİSAN 1930 ESK ŞEHİR | BÜYÜK PORSUK OTELİ vi yp Vâsi salonları — Mim Kalorifer — El öe ik — Telefon — traçaları — Birinci sınıf Servis Me ı GAZİNO — Banyo — Medeni * Konfor; lala s7 —3'/, lir. Telgrafla odalatınız eni sdebeimi. Pökeuk ear SATILIK BAĞHANE VE ARAZI i ile ve arasında Erzu- mesai $ numaralı hanede Sadi Beyden ei ması 78199 ri bahçe. gazin nosu ki Kayaşta Kiralık Gazino|; Kayaş istasiyonu arkasında as- ralıktır. eye müracaatları, e şimdilik bir tren ile Ha- mamönü'nden kalkan e otobüs wardır, — 8635 Ankara Un ve Ekmek Türk Anunim Şirketin- ları ilan o) Her yerde 5 kuruş. RESİMLERİMİZ. 1 yeti Hâkimesi. e © Vekili avukatları Vas ti vi hd ve Sadettin Feri yler. — Ankara mumisi Ekmel Bey Se. Müddeiu iddia esnasında, 4 — Maznun Haydar Rifat B. — Ankara Asliye Mahkemesi “He- it İ HABİG Erkek levazımatı iksaiyesinin len mühimmi şapkadır. adar lecek tuz nakliyesinin kapal münakasası 3 mayıs 930 cuma, 5'de Ankara Tuz Umu günde yapıl Taliplerin acaktır. teminatlarile müracaatleri ilan o Şartnameler İstanbul ve İzi dürlerile Umum Müdürlükten alınabi- lir. DÖRT RA YAH A ÜREKKEPLE LER. TELEF ANKARA ri e MEMURLUĞU Bir borcun temini tahsili ik vi dilip bu kere paraya eden 323 No'lu esekes mark in hacze- çevrilmesi tekarrür kıymeti muhammeneli kapalı binek o aksede peşin para ile 28/4/930 pazartesigünü saat 12 tomobili ti de açık arttırma ti e ağ talip olanların mahal- inde nacak mömurine müracaatları ilan olnur. TUZ İNHİSARI UMUM 1030 senesi haziran: iptidasmdan «1931 Çamaltı Karadeniz ve Mar o gün lunu: mir başmü- RE EA EEE SABİT YERLİ M 3: a ve 700 lirajş labig 6 Şa pkaları ns ve yi Yeri en mükem- iel olanlar ne depoziterit Rehberi. Ti 'aret (SORİANO ve HANANEL) Ankara Yeğenbey caddesinde ei 2113 2—8541 i Etfal ap: den Kal ee kai ye eder. Amerika Trp meye mezun Dr. FATMA ARİ Doğum ve kadın hastalıkları ER yabani a yei Etfal apartmanında öğ: e B davi eder. Telefon: 2352 1-2660 BETONARME KÖPRÜ MÜNAKASASI. Ki ra lap sure en: | o Malatya — Elaziz yolunda Fr İrat neliri üzerinde yöpdmcl beton” arme 15 öprünün inşaatı nisan 930 tari nie itibaren iki-ay mü ii münakasa| — iri muştur. — Münakas. cak bet arme köprü e inşai Vie g den ve şimdiy: ro açıklığında ai ine ağ a El ei Ra meme eza — beton. şosi e e Tece mz vesikası tnamede yazılı kasa gü- — Ehli iyet i debi ilmek e şartın vesaik ve evrakın münakasa KONYA TUZ İNHİSARI BAŞ- MÜDÜR! yesinde Yavşan ve Tosun memlehalarından ey n Sa- rayönü istasiyon! âin ambara nak- er bir e müyan tuzun üc- 4/930 tarihinden li muk reti miys itiba- i gün müddetle — Münal An-İlerin münakas; nünden Makal | bir hafta evel müna- > Yes riyasetine tevdii. üünakasa şartnamelerinin Mi. Nafra Vekâleti yollar ürlüğünden on lira mu- grenmek istiyenlerin ke: ollar mum müdürlüğüne ve İstanbul ve Malatya Nafra Başmühendisle- M rine müracaat eylemeleri. n- ek iştirak edecek- e ihale kanunile Ya tari imera e ha- 15 hazira MERSİN İĞMDEN NAFIA BAŞ- MÜHENDİSLİĞİN pazar günü Vekâleti uni tevdi eylemeleri ay olunur. 2—8527 | e ADN Br se Mersin — Silifke yolunun 105-296 ne dair 24/4/ inde icra kılrr İŞ ——— İnacak müzayedei âleniye 29/4/9030) — 18 * 709 iz erin "İ HAVA MÜSTEŞARLIĞINDAN: pazartesi al saat 10 (on) a ta-| beş adet betonarme kapaklı kârgir men-| O mvelce yapılan ilan üzerine benzin lik olunduğu ve şeraiti iEEYAdEl fez inşaatı (16224) e ve ei ME aktar: teen dit dereli” esasi den bulunan e küşadından mak-| kapalı zarf iyi n 930 İlan ilipirin be fik at satış mahalleri teminden ibaret den itibaren ZE i emdi Çi S0 sel bulunduğu ilan olunur. il elin ie Ke gi ar — 8641 iğ 5 .. | dif perşembe günü saat 16 ya kadar ha- 6 Mayıs 930 tarihine müsadif salı gü- , > > e —— e ei va müşteşarlığına tevdi etmeleri ve ta- ANKARA NÜMUNE HASTANESİ | nü saat 14 de ihale edileceğinden şera- hi LR ey ayağa N: ii anlamak istiyenlerin Nafın'dağresiz) DU RR e astanemizde diş tedavi ve muaye-| ne müracaatleri ve ihale saatine e a nazarı itibara alr si dei ilan ein açılmıştır. . La da teklifat mektuplarını encümeni gün öğ ğe Za hastane! ii mürcs “İlayete tevdi eylemeleri ilan olunur. İ : HİKMET ŞEVKİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: